تاریخ حکومتهای کوتاه ایرانی

تاریخ حکومتهای کوتاه ایرانی
   پیش گفتار
      کرونولوژی های ذکر شده در زیر،  از کتاب های تاریخ موجود می باشد،  و مورد تأیید من نیستند،  در حال کار تحقیق و تشخیص دروغ ها از واقعیت ها می باشم،  و به مرور بخش هایی را اصلاح و تأیید موقت می کنم.  این صفحه را،  جهت یاد آوری کار بزرگ تاریخ نویسی نوین ایرانی باز نموده ام،  که این برنامه موج نو سبک جدید و مبنای دیگری در کار جغرافی ـ تاریخ می طلبد. 
      این دوره حدود 217 سال نوشته شده است،  820 تا 1037 میلادی،  یعنی تا ظهور سلاجقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سلسله طاهریان
مدت: 52 سال 820 تا 872 میلادی
حوزه حکومت:  خراسان، مرو
پایتخت:  نیشابور
فرمان روایان:  طاهر،  طلحه پسر طاهر،  عبدالله برادر طلحه،  طاهر پسر عبدالله،  محمد پسر طاهر،
در زمان طاهر در 881 حکومت طاهریان به دست یعقوب لیث صفاری منقرض گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حکومت بنی دلف
مدت:  43 سال 832 تا 877 میلادی
حوزه حکومت:  همدان
پایتخت:  همدان
فرمان روایان:  ابودلف عبدالعزیز،  احمد،  عمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله صفاریان
مدت:  22 سال 870 تا892 میلادی
حوزه حکومت:  سیستان، هلمند، هرات، کرمان، فارس
پایتخت:  زرنج
فرمان روایان:  یعقوب لیث،  عمرو لیث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله علویان
مدت:  51 سال 872 تا 893 میلادی
حوزه حکومت:  گرگان و طبرستان، ری
پایتخت:  گرگان، ری
فرمان روایان:  حسن بن زید، محمد ابن زید برادر حسن، حسن ابن علی، که از نصر سامانی شکست خورد و حکومت این سلسله پایان یافت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله سامانیان
مدت: 30 سال 874 تا 903 میلادی
حوزه حکومت:  بلخ، سمرقند، فرغانه، هرات، بخارا، خراسان، سیستان
پایتخت:  بخارا
فرمان روایان:  اسماعیل، احمد، نصر دوم، نوح،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله آل زیار
مدت:  115 سال 928 تا 1042 میلادی
حوزه حکومت: مازندران، اصفهان، همدان، حلوان
پایتخت:  گنبد کاوس، ری
فرمان روایان:  مرداویچ پسر زیار، وشمگیر برادر مرداویچ، بیستون پسر وشمگیر، قابوس برادر بیستون،  منوچهر پسر قابوس، انوشیروان پسر منوچهر.
ــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله دیلمیان یا آل بویه
مدت:  123 سال 932 تا 1055 میلادی
حوزه حکومت:  ری، گیلان، همدان، فارس، کرمان، خوزستان،
پایتخت:  شیراز، ری
فرمان روایان:  علی بویه دیلمی ملقب یه علی عماد الدوله، حسن بویه دیلمی ملقب به رکن الدوله، احمد بویه دیلمی ملقب به معز الدوله،
     یکی از دروغ های مهم تاریخ،  بزرگ نمودن قدرت خلیفه های بغداد است،  در صورتیکه آنها قدرتی نداشتند،  در تاریخ های دروغی برای کوچک شمردن ایرانیها به عباسیان اهمیت داستانی زیادی دادند.  از زمان شاهنشاهی ساسانیان دیلمیان مرز داران مرز روم بودند،  زیرا دیلمیان مردمی شجاع و در سرزمینی کوهستانی دیلمان زندگی می کردند،  که این کوهستان ها شباهت به کوهستان های مرز روم داشت.  در قلعه ها و پادگان های مرزی روم آثار دیلمی بسیار است،  و در شهر های فعلی که در نزدیکی مرز سابق قرار داشتند،  آثار چهره ای و گفتاری و مرامی دیلمی دیده می شود.  این درست شباهت به کار سلسله هخامنشیان دارد،  که از سواران ماد شرقی برای مرز داری و نگهداری بیابان های غرب و جنوب عراق سود می بردند،  که شباهت به سرزمین آنها داشت،  و به آنها پارت می گفتند،  که پارتی زان های زمان جنگ دوم جهانی از نام آنهاست.
   دیالمه یا دیلمیان
      تاریخ های نوشته شده،  باید مورد باز نگری و تحقیق و تحلیل های مستقل حرفه ای،  در تاریخ نویسی نوین ایرانی قرار گیرد.
   1 ــ  دیالمه اصفهان و همدان ــ  شاخه ‌اى از سلسله آل‌بویه از شعبه دیالمه رى که در اصفهان و همدان از حدود سال 366 ه‍ـ.ق. غالباً بطور مستقل و گاه در هر یک از دو ولایت بطور جداگانه حکومت کرده‌ اند.  مؤسس واقعى این دولت رکن‌الدوله ابوعلى حسن دیلمى است، 320 ه‍ـ.ق، یا 932 م.  بعد از او پسرش مؤیدالدوله منصور دیلمى 366 – 373 ه‍ـ .ق، یا 976 – 983 م،  فقط اصفهان بود.  بعد از او برادرش فخرالدوله ابوالحسن على دیلمى 366 ه‍ـ.ق، بضمیمه اصفهان در 373 ه‍ .ق، یا 976 م،  ولایت او را ضمیمه قلمرو خویش کرد.  سپس بترتیب شمس‌الدوله ابوطاهر دیلمى،  فقط همدان 387 ه‍ .ق، یا 997 م.  سماءالدوله ابوالحسن دیلمى حدود 412- 414 ه‍ـ.ق، یا 1021 – 1023 م، ابن کاکویه معزولش کرد،  و مجدالدوله ابوطالب رستم،  محمود غزنوى خلعش کرد، 387 – 420 ه‍.ق، یا 997 – 1029 م،  در آن جا امارت داشته ‌اند.  بر گرفته از:  طبقات سلاطین اسلام تألیف لین‌پول و دائره المعارف اسلامى و تاریخ مفصل ایران تألیف اقبال آشتیانى،  ص164 به بعد.
   2 ــ  دیالمه بغداد یا عراق ــ  شعبه ‌اى از سلسله آل‌بویه که از حدود 320 – 447 ه‍ .ق، یا 932 – 1055 م،  در بغداد فرمانروائى کرده‌ اند،  و بعضى از امراى آن ها بر اهواز و کرمان نیز استیلا داشته‌ اند.  مؤسس امارت این شعبه از آل‌بویه معزالدوله دیلمى بود،  و بعد از او بترتیب عزالدوله دیلمى و عضدالدوله دیلمى،  صمصام‌الدوله دیلمى،  شرف‌الدوله دیلمى،  عماد الدوله دیلمى،  سلطان‌الدوله دیلمى،  مشرف‌الدوله دیلمى،  جلال‌الدوله دیلمى،  عمادالدوله دیلمى و ملک رحیم،  در آن جا امارت کرده‌ اند.  بعضى از امراى این شعبه از آل‌بویه عنوان شاهنشاه داشته‌ اند،  و غالب آنها بر خلیفه و دستگاه خلافت مستولى بوده‌ اند.  دولت این شعبه از آل‌بویه بدست سلاجقه منقرض گشت.  بر گرفته از:  طبقات سلاطین اسلام،  لین‌پول و دائره المعارف اسلامی.
   3 ــ  دیالمه رى ــ شعبه ‌اى از سلسله آل‌بویه که از 320 – 420 ه‍ـ.ق،  بر رى و نواحى مجاور فرمانروایى کرده ‌اند.  مؤسس این سلسله رکن‌الدوله دیلمى بود،  و بعد از او پسرش فخرالدوله دیلمى و زن او سیده خاتون در واقع به نیابت از جانب پسرش،  مجدالدوله دیلمى در آن ولایت حکومت کرده‌ اند.  دولت این شعبه از دیالمه در رى بدست غزنویان منقرض گشت،  و امارت شاخه فرعى دیگرى از آن ها هم که در اصفهان و همدان بطور مستقل حکومت داشتند،  بدست بنى‌کاکویه برافتاد.  بر گرفته از:  دیالمه اصفهان و همدان،  و تاریخ مفصل ایران مرحوم اقبال آشتیانى،  ص164 به بعد.
   4 ــ  دیالمه فارس ــ  شعبه‌ اى از سلسله آل‌بویه که از 320 تا حدود 447 ه‍ـ.ق. یا 932 تا 1055 م،  در فارس فرمانروایى کرده‌ اند،  بعضى از امراى این شعبه بر بغداد و حوالى،  و برخى بر اهواز و کرمان نیز امارت و تسلط داشته ‌اند.  مؤسس امارت این شعبه از آل‌بویه عمادالدوله ابوالحسن على دیلمى 320 ه‍ـ.ق. یا 932 م،  بود که بعد از او بترتیب عضدالدوله ابوشجاع خسرو دیلمى 338 ه‍ـ.ق. یا 949 م،  و شرف‌الدوله ابوالفوارس شیر ذیل دیلمى. 372 ه‍ـ.ق. یا 982 م،  صمصمام‌الدوله ابوکالیجار مرزبان دیلمى 379 ه‍ـ.ق. یا 989 م،  بهاءالدوله ابونصر فیروز دیلمى 388 ه‍ـ.ق. یا 998 م،  و سلطان‌الدوله ابوشجاع دیلمى، 403 ه‍ـ.ق. یا 1021 م.  عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان دیلمى 415 ه‍ـ.ق. یا 1024 م،  ابونصر خسرو فیروز (ملک رحیم)، 440 – 417 ه‍ـ.ق. یا 1048 – 1055 م،  در آن ولایت و حوزه‌ هاى متعلق بدان حکومت کرده ‌اند.  دولت دیالمه فارس بدست سلاحقه برافتاد.  برگرفته از:  طبقات سلاطین لین‌پول و تاریخ مفصل ایران تألیف عباس اقبال آشتیانى،  ص164 به بعد.
   5 ــ  دیالمه کرمان ــ  شاخه ‌اى از سلسله آل‌بویه از شعبه دیالمه بغداد،  که از سال 403 – 448 ه‍ـ.ق. یا 1021 – 1056 م،  در کرمان فرمانروایى داشته‌ اند،  این شاخه از دیالمه اخلاف بهاءالدولهء دیلمى 388 ه‍ـ.ق. یا 998 م،  فرمانرواى فارس و بغداد و اهواز بوده‌ اند،  از آنها سه تن در ولایت کرمان حکومت کرده‌ اند که بترتیب عبارتند از:  قوام‌الدوله ابوالفوارس دیلمى 403 ه‍ـ.ق. یا 1012 م،  و عمادالدوله دیلمى 419 ه‍ـ.ق – 1028 م،  و فولادستون ابومنصور دیلمى،  440 – 448 ه‍ـ.ق. یا 1048 – 1056 م،  و دولت آن ها به دست سلاجقه برافتاد.  ولایت کرمان از آغاز امارت مستقل قوام‌الدوله از 324 – 403 ه‍ـ.ق،  در تحت حکم امراى دیالمه فارس و دیالمه بغداد بود.  بر گرفته از:  طبقات سلاطین اسلام لین‌پول،  و دائره المعارف فارسى،  و تاریخ ایران عباس اقبال آشتیانى،  ص164 به بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
سلسله غزنویان
مدت:  224 سال 962 تا 1186
حوزه حکومت:  خراسان، سیستان، افغانستان، کرمان، سرحدات، پنجاب، اصفهان، گیلان و مازندران، کردستان، همدان
پایتخت:  غزنین
فرمان روایان:  سبکتکین، سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد، سلطان مسعود
ادامه تاریخ غزنویان فوق العاده در هم و برهم است که انباشته شده از دروغ های تاریخی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عکس دو شیر سنگی ایرانی،  بر سر گور در استان لرستان،  عکس شماره 1461 .
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
    جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران:  حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ و حمله های عرب، مغول، تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:
 ارگ   http://arq.ir
این نوشته در تاریخ ایران ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.