راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها

راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها
پیش نویس
      راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها،  یکی از ضروریت ترین چیزها برای هر کاری منجمله در وب نویسی،  و یا حتی امور فنی ساده و کلاً همه کار،  داشتن جدولی از تبدیل واحد هاست،  در این صفحه این جدول را نوشتم،  و به مرور بنا به نیاز به آن اضافه می نمایم.
راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها
تصویر یک چرتکه قدیمی،  عکس شماره ۳۳۶۸.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  ://arqir.comhttp
راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها
تصویر لوگوی تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.
 برگه ۱۸۹ زمستان ۱۳۸۴ پیوست فنی مهندسی ارگ ایران است. 
ادامه دارد و باز نویسی می شود،  نظر دهید و کم و بیش را بنویسید.
تصویر خواجه نصیرالدین طوسی
تصویر نصیرالدین طوسی،  عکس شماره ۴۰۱۵. 
<><><><><><><><><> 
  تبدیل واحد های طولی 
1
میلیمتر
=
۰۳۹ / ۰    
اینچ
۱
اینچ
=
۴۰۰ / ۲۵
میلیمتر
۱
اینچ
=
۵۴ / ۲
سانتیمتر
۱
متر
=
۰۹۳ / ۱    
یارد
۱
فوت
=
۳۳۳ / ۰   
یارد
۱
فوت
=
۱۲
اینچ
۱
فوت
=
۵ / ۳۰
سانتیمتر
۱
فوت
=
۳۰۵ / ۰   
متر
۱
یارد
=
۳
فوت
۱
یارد
=
۹۱۴ / ۰    
متر
۱
یارد
=
۴۴ / ۹۱
سانتیمتر
۱
کیلومتر
=
۶۲۱ / ۰     
میل
۱
میل
=
۶۰۹ / ۱
کیلومتر
۱
میل
=
۳ / ۱۶۰۹   
متر
۱
میل
=
۱۷۶۰
یارد
۱
میل
=
۶۰۸۰
فوت
۱
میل
=
۵۱۵۲ / ۱  
میل
<><><><><><><><><> 
تبدیل واحد های سطحی
  1  سانتیمتر
=
۱۵۵ / ۰          اینچ مربع 
  1  اینچ مربع
=
۴۵۲ / ۶    سانتیمتر مربع 
  1  متر مربع
=
۷۶۴ / ۱۰       فوت مربع 
  1  فوت مربع
=
۰۹۳ / ۰          متر مربع 
  1  متر مربع
=
۱۹۶ / ۱          یارد مربع 
  1  یارد
=
۹                   فوت مربع 
  1  یارد مربع
=
۸۳۶۰      سانتیمتر مربع 
   1 یارد مربع
=
۸۳۶ / ۰          متر مربع 
  1 میل مربع
=
۵۹۰ / ۲    کیلومتر مربع 
  1  کیلومتر مربع
=
۳۸۶ / ۰          میل مربع 
  1  کیلومتر مربع
=
۱۰۰                   هکتار 
  1  هکتار
=
۰۱ / ۰      کیلو متر مربع 
  1  هکتار
=
۴۷۱ / ۲               جریب 
  1  جریب
=
۴۰۵ / ۰              هکتار 
  1  جریب
=
۷۴۰ / ۴         یارد مربع 
<><><><><><><><><> 
تبدیل واحد های حجمی
۱  اینچ مکعب
=
۳۸۷ / ۱۶        سانتیمتر مکعب 
1  پنت
=
۵۶۸ / ۰                         لیتر 
1 لیتر
=
۰۲۶ / ۶۱              اینچ مکعب 
1  لیتر
=
۷۵۹۸ / ۱                      پاینت 
1 لیتر
=
۲۶۴۱۷۸ / ۰      گالن آمریکایی 
1  لیتر
=
۲۱۹۹۷۵ / ۰         گالن امپریال 
1  لیتر
=
۰۳۵۳۱۶ / ۰          فوت مکعب 
1  لیتر
=
۰۰۶۲۹ / .        بشکه آمریکایی 
1  متر مکعب
=
۳۱۵ / ۳۵              فوت مکعب 
1 متر مکعب
=
۱۷ / ۲۶۴           گالن آمریکایی 
1  متر مکعب
=
۹۷ / ۲۱۹             گالن امپریال 
1  متر مکعب
=
۲۸۹۸ / ۶         بشکه آمریکایی 
1  کیلو لیتر
=
۱۰۰۰                            لیتر 
1  کیلو لیتر
=
۳۰۸ /۰                 یارد مکعب 
1  فوت مکعب
=
۳۱۶ / ۲۸                      لیتر 
1  فوت مکعب
=
۴۸۰۵ / ۷         گالن آمریکایی 
1  فوت مکعب
=
۲۲۸۸ / ۶            گالن امپریال 
1  فوت مکعب
=
۰۲۸۳۱۷ / ۰          متر مکعب 
1  فوت مکعب
=
۳۲۱                     اینچ مکعب 
1 گالن آمریکایی
=
۷۸۵۳۳ / ۳                     لیتر 
1  گالن آمریکایی
=
۸۲۲۶۸ / ۰           گالن امپریال 
1  گالن آمریکایی
=
۱۳۳۶۸۱ / ۰          فوت مکعب 
1  گالن آمریکایی
=
۰۳۳۸۰۹۵ / ۰   بشکه آمریکایی 
1  گالن آمریکایی
=
۰۰۳۷۸۵۴ / ۰         متر مکعب 
1  گالن امپریال
=
۴۲ / ۲۷۷              اینچ مکعب 
1  گالن امپریال
=
۵۴۵۹۲ / ۴                     لیتر 
1  گالن امپریال
=
۱۶۰۵۴۴ / ۰         فوت مکعب 
1  گالن امپریال
=
۲۰۰۹۴ / ۱        گالن آمریکایی 
1  گالن امپریال
=
۰۲۸۵۹۴ / ۰  بشکه آمریکایی 
1  گالن امپریال
=
۰۰۴۵۴۶۱ / ۰        متر مکعب 
1  بشکه آمریکایی
=
۹۷۰۲                    اینچ مکعب 
1  بشکه آمریکایی
=
۹۸۴ / ۱۵۸                     لیتر 
1  بشکه آمریکایی
=
۴۴                    گالن آمریکایی 
1  بشکه آمریکایی
=
۹۷۲۶ / ۳۴          گالن امپریال 
1  بشکه آمریکایی
6146 / 5         فوت مکعب 
1  بشکه آمریکایی
=
  15899 / 0       متر مکعب 
 
 
 
<><><><><><><><><> 
تبدیل واحد های وزنی
۱  گرم
=
۰۳۵ / ۰           اونس
۱  اونس
=
۳۵ / ۲۸               گرم
۱  پوند
=
۴۵۳۵۹۲ / ۰  کیلو گرم
۱  پوند
=
۵۹۲ / ۴۵۳         گرم
۱  کیلو گرم
=
۲۰۴۶۲ / ۲        پوند
۱  پود روسی
=
۳۸۰ / ۱۶    کیلو گرم
۱  کیلو گرم
=
۰۶۱ / ۰    پود روسی
۱  تن
=
۱۰۰۰          کیلو گرم
۱  خروار
=
۳۰۰            کیلو گرم
۱  خروار
=
۱۰۰            من تبریز
۱  خروار
=
۶۴۰۰۰            مثقال
۱  ری
=
۱۲               کیلو گرم
۱  ری
=
۴                 من تبریز
۱  ری
=
۲۵۶۰               مثقال
۱  کیلو گرم
=
۱۰۰۰                  گرم
۱  من تبریز
=
۳                  کیلو گرم
۱  من تبریز
=
۶۴۰                  مثقال
۱  چارک
=
۱۰                      سیر
۱  چارک
=
۷۵۰                    گرم
۱  چارک
=
۱۶۰                  مثقال
۱  سیر
=
۷۵                       گرم
۱  سیر
=
۱۶                     مثقال
۱  مثقال
=
۶۸۷۵ / ۴             گرم
۱  مثقال
=
۲۴                     نخود
۱  نخود
=
۱۹۵۳ / ۰             گرم
۱  نخود
=
۴                         گندم
۱  گندم
=
۰۴۸۸ / ۰             گرم
۱  تن متریک
=
۹۸۴۲۱ / ۰    تن بزرگ
۱  تن متریک
=
۱۰۲۳۱ / ۱   تن کوچک
۱  تن متریک
=
۶ / ۲۲۰۴             پوند
۱  تن بزرگ
=
۱۲ / ۱           تن کوچک
۱  تن بزرگ
=
۰۱۶۰۵ / ۱    تن متریک
۱  تن کوچک
=
۸۹۲۸۵۷ / ۰   تن بزرگ
۱  تن کوچک
=
۹۰۷۱۸۵ / ۰  تن متریک
۱  تن کوچک
=
۲۰۰۰                   پوند
 
 
 
<><><><><><><><><> 
واحد های نیروی حرارت
۱ قوه اسب
=
۵۵۰     فوت پوند در ثانیه
۱ قوه اسب
=
۷۴۶ / ۰           کیلو وات
۱ قوه اسب
=
۰۱۴ / ۱          اسب بخار
۱ اسب بخار
=
۵۴۲     فوت پوند در ثانیه
۱ اسب بخار
=
۹۸۶ / ۰           قوه اسب
۱ اسب بخار
=
۷۳۶ / ۰          کیلو وات
۱ کیلو وات
=
۱۰۰۰                    وات
۱ کیلو وات
=
۳۴۰ / ۱           قوه اسب
۱ کیلو وات
=
۳۵۹ / ۱          اسب بخار
۱ کیلو وات
=
۷۳۷       فوت پوند در ثانیه
<><><><><><><><><> 
واحد های انگلیسی
۱ واحد حرارتی
=
۲۵۲            کیلو گرم کالری
۱ واحد حرارتی
=
۳۹۳ / ۰  قوه اسب در ساعت
۱ واحد حرارتی
=
۲۹۳ / ۰     کیو وات ساعت
۱۰۰۰ کیلو گرم کالری
=
۳۰۶۸          واحد حرارتی
۱۰۰۰ کیلو گرم کالری
=
۵۵۹ / ۱  قوه اسب در ساعت
۱۰۰۰ کیلو گرم کالری
=
۱۶۳ / ۱     کیلو وات ساعت
کیلو وات ساعت
=
۳۴۱۱          واحد حرارتی
کیلو وات ساعت
=
۱۳۴۰   قوه اسب در ساعت
کیلو وات ساعت
=
۶ / ۸۵۹     کیلو گرم کالری
<><><><><><><><><> 
اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
A Series                            B Series
*  A0  =  841  @ 1189  *  <><><> *  B0  =  1000  @  1414  *
*  A1  =  594  @  841   *  <><><> *  B1  =   707   @  1000  *
*  A2  =  420  @  594   *  <><><> *  B2  =   500   @   707   *
*  A3  =  297  @  420   *  <><><> *  B3  =   353   @   500   *
*  A4  =  210  @  297   *  <><><> *  B4  =   250   @   353   *
*  A5  =  148  @  210   *  <><><> *  B5  =   176   @   250   *
*  A6  =  105  @  148   *  <><><> *  B6  =   125   @   176   *
*  A7  =   74   @  105   *  <><><> *  B7  =    88    @   125   *
*  A8  =   52   @   74    *  <><><> *  B8  =    62    @    88    *
<><><><><><><><><> 
جدول تبدیل واحد ها
* ۱ پینت =   568/ 0   لیتر          ***  1 سانتیمتر =   0394 / 0  اینچ
* ۱  لیتر =   219 / 0   گالن             ***  1 میلیمتر =   039 / 0  اینچ
* ۱ گالن =   546 / 4   لیتر              ***  1 اینچ =   4 / 25   میلیمتر
* ۱  انس =   350 / 28  گرم              ***  1 اینچ =   54 / 2سانتیمتر
* ۱  گرم =   035 / 0   انس              *** 1 سانتیمتر =  393 / 0 اینچ
* ۱ کیلو گرم =   204 / 2  پوند               *** 1 متر =   093 / 0  یارد
* ۱ پوند =   453 / 0  کیلو گرم               *** 1 یارد =   914 / 0  متر
* ۱ پوند =   59 / 453  گرم              ***  1 یارد =   44 / 91 سانتیمتر
* ۱ گرم =   00221 / 0  پوند             *** 1 کیلو متر =   621 / 1 مایل
* ۱ گرین =   065 / 0  گرم                ***  1 مایل =   609 / 1  کیلومتر
* ۱ گرم =   43 / 15  گرین                     *** 1 مایل =   3 / 1609 متر
* ۱ پود روسی = ۳۸۰ / ۱۶کیلو گرم           ***  1 فوت =   305 / 3  متر
* ۱ کیلوگرم = ۰۶۱ / ۰  پود روسی                *** 1 متر = ۲۸۱ / ۳  فوت
* ۱ تن =   1000    کیلو گرم          *** 1 سانتیمتر مربع =  155 / 0  اینچ
* ۱ خروار =   300  کیلو گرم         *** 1 اینچ مربع =   452 / 6  سانتیمتر
* ۱ خروار =   100  من تبریز     *** 1 متر مربع =   764 / 10  فوت مربع
* ۱ ری =   12  کیلو گرم             *** 1 متر مربع =   196 / 1  یارد مربع
* ۱ ری =   3   من تبریز              *** 1 یارد مربع =   836 / 0  متر مربع
* ۱ ری =   2650  مثقال                      *** 1 هکتار =   471 / 2  اکر
* ۱ کیلو گرم =   1000  گرم                  *** 1 اکر =   404 / 0  هکتار
* ۱ من تبریز =   3  کیلو گرم        *** 1 مایل مربع =   590 / 2  کیلو متر
* ۱ من تبریز =   640  مثقال          *** 1 کیلومتر مربع =   386 / 0 مایل
* ۱ چارک =   10  سیر                 *** 1 متر مکعب =   315 / 35  فوت
* ۱ چارک =   750  گرم          *** 1 فوت مکعب =   0283 / 0  متر مکعب
* ۱ چارک =   160  مثقال          *** 1 سانتیمتر مکعب =   061 / 0   Cu in
* 1 سیر =    75  گرم              *** 1 متر مکعب =   308 / 1  یارد مکعب
* ۱ سیر =    16  مثقال             *** 1 یارد مکعب =   764 / 0  متر مکعب
* ۱ مثقال =   6875 / 4     گرم               *** 1 جریب =   405 / 0  هکتار
* ۱ مثقال =   24  نخود                        *** 1 هکتار =   471 / 2  جریب
* ۱ نخود =   1953 / 0  گرم            ***  1 اینچ مکعب =   0164 / 0  لیتر
* ۱ نخود =   4  گندم                        *** 1 لیتر =   03 / 61  اینچ مکعب
* ۱ گندم =   0488 / 0  گرم                    *** 1 لیتر =   759 / 1  پینت
<><><><><><><><><> 
Heat Flow Rate :
Btu / H      @      0.2931           =    Watt
Kcal / H       @     1.163             =    Watt
Horsepower (Boiler)   @   9.81         =    KW
Horsepower (U.K)    @   0.7457           =   KW
Ton, refrig. (12000 Btu / H)   @  * 3.517  =   KW
Lb / H (Steam at 212 F)      @     0.284    =   KW
U (Btu / H.ft.F)     @     5.6783    =   U (W/m.K)
Volume :
Gallon (U.S. liquid)      @      3.7854   =  Liter
Flow Rate :
Gallon / Min (G.P.M)   @   0.0631  =   L / Sec
GPM     @   0.0000631    =  M3 / Sec
GPM      @       0.2272       =    M3 / H
GPH     @     0.003785     =    M3 / H
M3 / H      @      0.2778        =    L / Sec
Cu. Ft / Min (CFm)    @    1.698   =   M3 / H
CFM     @    0.4719       =    L / Sec
Lenght :
Inch         @            25.4        =    MM
Ft         @            0.3048      =       M
Velocity :
Ft / Min (FPM)    @   0.005008     =    M / Sec
Ft / Sec     @      0.3048      =    M / Sec
Mass :
Lb (mass)       @      0.4536       =         Kg
Force :
Lb (force)        @               4.45 =          N
Pressure :
Lb (force) / In (PSI)       @            6.895 =      Kpa
PSI    @         0.06895 =      Bar
Bar    @                 100 =     Kpa
Atmosphere    @             101.3 =      Kpa
PSI    @    0.703  =   M of. water
Ft of water    @               2.989 =      Kpa
Inch of water      @             0.2491 =      Kpa
* =   3.968  =  Btu
<><><><><><><><><> 
ارزش حرارتی سوخت های مختلف بصورت تقریبی:
شرح                   *        واحد     *    نفت سفید   *   نفت گاز    *    نفت کوره    *   گاز مایع    *
وزن مخصوص      *                  *   7900 / 0   *   839 / 0  *   9040 / 0   *   5605 / 0 *
ارزش حرارتی       *    kcal/kg   *     11000   *  10700   *    10200    *    12000  *
ارزش Gross        *  kcal/ lit    *    8700     *    9000   *     9200    *
ارزش حرارتی ناویژه * kcal/kg   *  10300  *  10100   *   9600  *
ارزش حرارتی ویژه *  kcal/ lit   *   8150   *   8500    *   8700  *
#                      *   Lit         *   158 / 1  *   115 / 1  *  087 / 1 *
##                   *  M3          *  864 / 0  *   897 / 0   *  920 / 0  *
###                * Lit            *  323 / 1  *   271 / 1   *  242 / 1  *
####             *   M3         *   775 / 0  *   785 / 0   *  805 / 0 *
* ارزش حرارتی برق              *   Kcal/Kw  *  860      *
* ارزش حرارتی گاز طبیعی       *  Kcal/M3   *  9000    *
* ارزش حرارتی ویژه گاز طبیعی * Kcal/M3    *  9500    *
# حجم معادل با یک متر مکعب گاز،  مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.
# حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.
# # حجم معادل با یک متر مکعب گاز،  مقایسه حجم بر اساس بازده گاز طبیعی و مایع (۸۰ درصد) و نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره (۷۰ درصد)، برق (۱۰۰ درصد).
### حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر،  گاز مایع شامل C3 بمقدار  30 درصد، C4 بمقدار ۷۰ درصد.
 <><><><><><><><><>
تبدیل کیلو وات به اسب بخار:
*  KW  <><><> HP  *****  KW <><><> HP  *
*  0.06        =      1/12  *****   18.5       =         25  *
*  0.09        =       1/8   *****    22         =         30  *
*  0.12        =       1/6   *****    30         =         40  *
*  0.18        =       1/4   *****    37         =         50  *
*  0.25        =       1/3   *****    45         =         60  *
*  0.37        =       1/2   *****    55         =         75  *
*  0.55        =       3/4   *****    75         =       100  *
*  0.75        =       1      *****    90         =        125  *
*  1.1          =       1.5   *****    110       =        150  *
*  1.5          =       2      *****    132       =        175  *
*  2.2          =       3      *****    160       =         200  *
*  3             =       4      *****    200       =         270  *
*  4             =       5.5   *****    250       =         340  *
*  5.5          =       7.5   *****    315       =         430  *
*  7.5          =       10    *****    355       =         480  *
*  11           =       15    *****    400       =         545  *
*  15           =       20    *****     **        *           **  *
اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
A Series                            B Series
*  A0  =  841  @ 1189  *  <><><> *  B0  =  1000  @  1414  *
*  A1  =  594  @  841   *  <><><> *  B1  =   707   @  1000  *
*  A2  =  420  @  594   *  <><><> *  B2  =   500   @   707   *
*  A3  =  297  @  420   *  <><><> *  B3  =   353   @   500   *
*  A4  =  210  @  297   *  <><><> *  B4  =   250   @   353   *
*  A5  =  148  @  210   *  <><><> *  B5  =   176   @   250   *
*  A6  =  105  @  148   *  <><><> *  B6  =   125   @   176   *
*  A7  =   74   @  105   *  <><><> *  B7  =    88    @   125   *
*  A8  =   52   @   74    *  <><><> *  B8  =    62    @    88    *
<><><><><><><><><> 
میله گرد ساده و آجدار
ردیف *  قطر MM *  پیرامون CM  *  سطح مقطع CM2 *  وزن هر متر KG/M *
1     =       6                 1.89                  0.28                        0.222
2     =       8                 2.51                    0.5                        0.395
3     =       10               3.16                  0.79                        0.617
4     =       12               3.77                  1.13                        0.888
5     =       14               4.40                  1.54                          1.21
6     =       16               5.03                  2.01                          1.58
7     =       18               5.65                  2.54                          2.00
8     =       20               6.28                  3.14                          2.47
9     =       22               6.91                    3.8                          2.98
10   =       25               7.85                   4.91                         3.85
11   =       28                8.8                    6.16                         4.83
12   =       32               10.1                   8.04                         6.31
13   =       36               11.3                   10.2                         7.99
14   =       40               12.6                   12.6                         9.87
<><><><><><><><><> 
ادامه دارد و باز نویسی می شود،  نظر دهید و کم و بیش را بنویسید.
راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها
   عکس اولین وزنه های جهان متعلق به تمدن کهن جی،  کشف شده در کنار صندل استان کرمان،  عکس شماره ۵۴۲۱.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ   http://arqir.com
 
این نوشته در فنی مهندسی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۱ پاسخ به راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها

 1. Aly Chiman می‌گوید:

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at arqir.com promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *