Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع اصل مهمی در تعیین سرنوشت مردم و کشورها در طول تاریخ بوده است.  در دورههای اولیه تمدن یعنی قبیله های اولیه،  ساختارمندی اجتماعی بگونه رئیس قبیله و دستورات سنتی ساخته شده از زندگی در طبیعت،  همراه کارها و روزمرگی در نوع محیط بوده است.  روزبروز که تمدن رشد و تکامل یافت و ساختارهای تاریخی اجتماع شکل جدید گرفت،  ساختاری ملتی و کشوری و ساختارمندی هم در هر دوره رشد و تکامل داشت.

تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران

تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع اصل مهمی در تعیین سرنوشت مردم و کشورها در طول تاریخ بوده است
تصویر سنگ نگاره شماره دو شاپور یکم،  عکس شماره 3189.
 این برگه بشماره 1245 پیوست لینک زیر است:
تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع اصل مهمی در تعیین سرنوشت مردم و کشورها در طول تاریخ بوده است
لوگو با جهل و خرافات و دروغ و شیادی و اعتیاد مبارزه کنیم،  عکس شماره 1627.
تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران

ساختار ملتی و کشوری

      ساختار یعنی ساخته شده،  وقتی همراه ملت و کشور میآید،  شامل مردم و جغرافیا و حکومت مشخص میشود.  در کل یعنی شکلی که جامعه بر اساس آن ساخته شده،  شرایط طبیعی و تاریخی و دینی و فرهنگی است.  این شرایط یا ساختار تعیین کننده هویت و دانایی و اقتصاد یک ملت به تمام معنی آن است،  که برای بررسیهای تاریخی باید در نظر داشت.  بدون درک و دانش از ساختار مردم یک سرزمین در دورههای تاریخی نمیتوان تحلیل درست از تاریخ بدست آورد.
      ساختارمندی یعنی وجود اجزا مورد نیاز و کار و ترکیب درست،  برای برطرف کردن نیازها و ایجاد بهره وری است.  ساختارمندی اجتماعی هم به همین معنی است،  یعنی وجود داشتن اشخاص مورد نیاز و راهبرد و راهبری،  یا کار برنامه ریزی شده مشخص برای هدف.  اگر در جامعه کردار و رفتار ساختارمند سابقه داشته باشد،  یا مردم آموزشهای لازم دیده باشند،  آن جامعه و مردم ساختارمند هستند،  و توانایی ساختارمندی اجتماعی خواهند داشت.
      هر کشور با مردم دارای خصلت تاریخی ساختارمند،  جامعه ساختارمند با قوانین مورد احترام مردم خواهد داشت.  خصلت ساختارمندی ملتها را باید با بررسیهای موضوع ساختاری در تاریخ اجتماعی پیگیری کرد،  مردم دارای روحیه تاریخی ساختارمندی توانایی بالایی برای زندگی اجتماعی دارند.  هزارههای تاریخ در جوامع بردار مردم برای آن ساختار برده داری،  ساختارمند موضوع برده داری بودند،  و توانستند نسلها این ساختارمندی را بدون اعتراض منتقل کنند.  در سدهای تاریخ خان و رعیت،  نیز بهمین گونه بود،  مردم بدون کوچکترین اعتراض،  ساختارمند خان و رعیت بودند.  در دورههای استعمار و امپریالیسم وضع ساختارمندی تاریخی کشورهای زیر نفوذ به ناساختارمندی گرایش پیدا کرد.
      ساختار تاریخ اجتماعی ایران بر اساس ساختارهای مختلف است،  مانند ساختار کیانهای ایران یا ساختار عشایر،  و دیگر ساختار جامعه روستایی و ساختار شهر نشینی.  ساخت اجتماعی و ردههای قدرتی و سنتی آنها،  شیوه انطباق و هماهنگی با یکدیگر،  موضوع مهمی برای بررسی ساختارمندی ملت است.  تعداد جمعیت و اراضی مورد استفاده،   تعداد حکمرانان و نظامیان و باسوادها تاثیری عمیق بر ساختارمندی کلی دارد.
      مثلاً در شیوه ساخت اجتماعی ایلات و عشایر قدرت به گونه ای بود،  که در مدت سه روز میتوانستند تمامی نیروهای جنگی خود را وارد کارزار نمایند.  نمونه دیگر،  در روش سنتی،  مالکیت شخصی بر مرتع عشایری حاکم نبود،  بلکه مرتع متعلق به کلیه اعضای دام دار طایفه بود.
      در سال 1342 که نظام اصلاحات ارضی بدون مطالعه و آگاهی از نظام سنتی ـ عشایری،  به ملی کردن منابع طبیعی پرداخت.  عشایر که دام خود را در معرض نابودی میدیدند،  به مخالفت با آن برخاستند،  و جنگ تمام عیاری بین حکومت مرکزی و بسیاری از ایلها در گرفت،  که به شکست عشایر انجامید.  سرپرستان و فرماندهان عشایری کشته شدند یا از قدرت خلع گردیدند،  و سرانجام به فروپاشی نظام سنتی دامداری منجر شد.
      بعضی اقدامات سریع که در مدت کوتاه انجام شد،  مانند اصلاحات ارضی و بوجود آمدن کارخانه های بزرگ صنعتی و ابر شهرها،  ساختار تاریخی کشور ایران و کشورهای امثال را دگرگون کرد.  این اقدامات به ناگه مردم را از یک ساختار قدیمی وارد ساختار جدید نمود،  و مردم نتوانستند ساختارمندی گذشته خود را نگهدارند،  و در شرایط جدید ساختاری اجتماعی،  ساختارمندی خود را از دست دادند و جامعه ناساختارمند شدند.
      در جامعه ناساختارمند عموماً مردم به قوانین و یکدیگر احترام کامل نمیگذارند،  و نمیتوانند در برنامه های مشخص با یکدیگر همکاری کنند.  در جامعه ساختارمند مطالبه جویی و جنبشهای کنش محور پدید میآید.   شهروندان میتوانند حرکتهای جمعی کوچک و بزرگ،  و تدارکات مختلف سازماندهی کنند،  و سلسله مراتب و راهبرد و رهبری داشته باشند.  اما جامعه ناساختارمند قادر به تولید جنبش کنش محور و مطالبه گر نیست،  فقط میتواند گهگاهی حرکتهای واکنشی و غیر سازمانی و کوتاه مدت داشته باشند.
تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع اصل مهمی در تعیین سرنوشت مردم و کشورها در طول تاریخ بوده است
تصویر سنگ نگاره ای از تخت جمشید،  عکس شماره 7341.
      آثار تخت جمشید قوی ترین اثر تاریخی از ساختارمندی در ایران باستان است،  مجموع نظام جمع و نظم اداری و مدیریتی،  بهترین و بزرگ ترین سند برتری تمدن و ساختارهای تاریخی اجتماع است.  در تاریخ رشد و تکامل اجتماعی،  این برتری از جایی به جای دیگر رفته،  و هرگز در یک جا ثابت و پایدار نبوده است.
      ملتهای ناساختارمند انسجام داخلی و سنتی و تاریخی خود را از دست میدهند،  و بسیار آسیب پذیر میشوند.  در صورتیکه ملتهای ساختارمند انسجام ملی آنها روز بروز قویتر میشود،  و در مقابل حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی آسیب پذیری نخواهند داشت.  با دقت در تاریخ ساختارمندی براحتی متوجه میشویم،  مردمی که ساختارمندی بالایی داشتند،  آسیبهای کمتر دیدند و ملتهایی که ناساختارمند بودند از ادامه در تاریخ پاک شدند.
   مهم:  برای درست دانستن تاریخ عمومی،  تاریخ ساختارمندی ملتها را باید بخوبی دانست. 
تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران

ساده ترین راه شناخت

تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع اصل مهمی در تعیین سرنوشت مردم و کشورها در طول تاریخ بوده است
تصویر ریختن زباله و تخریب یک اثر تاریخی،  عکس شماره 7235.
      ساده ترین راه شناخت یک ملت ساختارمند یا یک ملت ناساختارمند زباله است،  در کشورها با ملتهای ساختارمند زباله ها در سطل زباله هستند،  ولی در کشورها با ملت ناساختارمند زباله ها در همه جا پراکنده هستند.  نگران چیزهایی که نمیتوانیم تغییر دهیم نباشیم،  و رها کنیم و راه دیگری پیش گیریم،  زمان و زندگی منتظر نمیماند.  باید دانست غفلت و نادانی هر شخص یا یک جامعه،  فقط آنها را نابود میکند،  و بدیگران صدمه ای نمیزند.  پس برای نجات خود و جامعه خود،  همیشه باید راه های بهتری یافت،  و طی مسیر جدید کرد.
      گاهی استثنایی از ساختارمندی در ملت ناساختارمند دیده میشود،  که این دلیل بر اصول کلی و کلیت نیست،  و تاثیری در نهایت ناساختارمندی ندارد.  برای گذر از ناساختارمندی به ساختارمندی نیاز به سیستم آموزشی درست است،  که در تمام زمینه های آموزشی مردم را در جهت ساختارمندی هدایت کند مانند در اینجا.  این آموزشها در شرایط تاریخی قبل از پیدایش استعمار و امپریالیسم راحت بود،  و در چهار چوب دینها و مذاهب بود،  ولی اینک با شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی کامل متفاوت است.
تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران

#آینده را دریابیم

تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع اصل مهمی در تعیین سرنوشت مردم و کشورها در طول تاریخ بوده است
   تصویر رجب طیب اردوغان برای شرکت در هفتاد و هشتمین دوره از نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد.  در این سفر ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا را دید،  و از وی خواست تا یک کارخانه تولید خودروهای این شرکت را در ترکیه احداث کند.  عکس شماره 9784.
      باید با دقت توجه داشت،  قدرت تکنیکی و اقتصادی آمریکا خیلی جلوتر از تواناییهای سیاسی و نظامی این کشور است.  بهمین جهت بسیاری از کشورها سعی میکنند از این قدرت آمریکا بهره ببرند،  مانند دیدار چند وقت پیش رئیس جمهور چین با بیل گیتس شرکت مایکروسافت.  در جنگ سرمایه داری سنتی و نو در تارنمای ارگ ایران نوشتم،  آینده در دستان سرمایه داری نوست،  نباید از آینده غافل شد،  و در مسیر اشتباه سرمایه داری سنتی آنهم ملی و کشوری ماند.   
……………
   @:   تاریخ ساختاری, تاریخ ساختارمندی, ساختار ملت, ساختارمندی ایران, ملت ساختارمند, آینده ملت, نشان زباله, ناساختارمندی.
   #:  #ساختارمندی.
…………
تاریخ ساختاری و ساختارمندی ملت ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک:  http://www.arq.ir/1476
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوی ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را مییابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  ساختارمندی ساختارهای تاریخی اجتماع
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رسول
رسول
29 روز قبل

سلام  استاد معمولاً جامعه شناسها درباره ساخترهای رویی جامعه می نویسند و درباره ساختاار مخفی و پنهان و زیر زمینی مطلبی ندارند ممکنه توضیح دهید.2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x