Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی را باید بخوبی دانست زیرا برای آینده تمدن کنترل انرژی و کوانتومی و در کل سرعت تولید سرمایه و کالا و علم نیاز اساسی است.  باید دانست با ذهنهای قدیمی نمیشود وارد تمدن جدید شد،  و اگر ندانیم چگونه ذهن را نوین کنیم،  مردمی جا مانده در تمدن گذشته خواهیم بود،  و خطر نابودی در این تمدن تازه بشدت تهدید کننده است.

تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی

تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی را باید بخوبی دانست زیرا برای آینده تمدن کنترل انرژی و کوانتومی و در کل سرعت تولید سرمایه و کالا و علم نیاز اساسی است
تصویر تصوری دو ذهن،  عکس شماره 3185.
 این برگه بشماره 1527 پیوست لینک زیر است:
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی را باید بخوبی دانست زیرا برای آینده تمدن کنترل انرژی و کوانتومی و در کل سرعت تولید سرمایه و کالا و علم نیاز اساسی است
لوگو ذهن کپی پیس بازمانده از سیستم آموزشی را کنار بگذاریم، عکس شماره 1613.
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی

تفاوت مهم ذهن حافظه ای با ذهن پردازشی

      وقتی در جایی مینویسم برای آینده نزدیک،  باید سیستم آموزشی از حافظه محوری به پردازش محوری تغییر یابد،  همه میگوید بله درسته و خیلی عالی. میگویم موضوع اصلی این است،  که آدمها برای ایجاد این تغییر نداریم،  تقریباً همه فکر میکنند مقدار درک و دانشی که دارند کافی است.  بمنظور ادامه تحقیق آزمایش میکنم و متنهایی مینویسم،  مثلاً  متنی با عنوان "چرا بعضی چنین میگویند"  که در چند بند پائین تر است،  و کامل متفاوت از نوع مقاله های محور آموزشی است.
      با این متن براحتی ثابت میشود همه افرادی،  که نیاز پردازش محوری را میپذیرند،  بشدت درگیر ذهن حافظه ای هستند.  اگر متن آزمایشی را به هوش مصنوعی بدهم،  هوش مصنوعی بسرعت در حد اینترنت کوانتومی،  دهها هزار مقاله و متن مرا در اینترنت زیر رو میکند،  تا ببیند هدف من از این مطرح کردن چیست،  اگر نتوانست نتیجه بگیرد میپرسد:  هدفت چیست؟  ولی افراد دارای حافظه محوری دچار احساسات حاصل از حافظه هستند،  و سریع به آن متن پاسخ میدهند،  بدون کوچکترین پردازش آن.
      کورشیها و عیسویها و اسلامیها و غیره،  بنا به مقدار درک و دانش خود،  مثالهای از دوره مورد نظرشان میگویند،  بدون در نظر گرفتن ساختارهای تاریخی اجتماع،  و تفاوت دورههای تاریخی و اجتماعی و غیره.  حافظه ایها توانایی پردازش از واقعیت یا دروغ آن موضوع تاریخی را ندارند،  زیرا ذهنیت آنها این اجازه را نمیدهد.  یا بنا به سلیقه حافظه اشان رضا شاهیها و یا سرداریها و غیره دیدگاههایی مینویسند،  بدون اینکه آن دیدگاه را پردازش کنند،  و علت واقعی را جویا شوند،  فقط تکرار میکنند.
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی را باید بخوبی دانست زیرا برای آینده تمدن کنترل انرژی و کوانتومی و در کل سرعت تولید سرمایه و کالا و علم نیاز اساسی است
تصویر یک نقاشی کودکانه،  عکس شماره 7329.
      بمنظور ایجاد ذهن پردازشی که بتواند موضوعات را پردازش محتوایی و بنیادی کند،  باید کامل متوجه شد ذهن حافظه ای است و آنرا دور ریخت.  تا بحال ندیدم کودکان نقاشی خانه را نامرئی،  یا خانه را در سوله کارخانه بکشند،  زیرا ذهن آنها حاصل از ذهن حافظه ای موجود در خانواده و اجتماع است.  یعنی ذهن حافظه ای از کودکی شکل گرفته،  و در مدرسه کامل میشود،  و تبدیل آن به ذهن پردازشی بسیار مشکل است.
   پرسش از عموم:  آیا شما میتوانید تشخیص دهید ذهن شما حافظه ای است یا پردازشی؟
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی

یک دیدگاه و پاسخ

  دیدگاه خواننده ارگ ایران:  ذهن حافظه ای و پردازشی باید با یکدیگر باشند و مکمل هم هستند.
   پاسخ #انوش_راوید:  البته،  مانند:
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی را باید بخوبی دانست زیرا برای آینده تمدن کنترل انرژی و کوانتومی و در کل سرعت تولید سرمایه و کالا و علم نیاز اساسی است
تصویر برای درک درست دیدگاه ذهنی،  عکس شماره 7330.
      ذهن حافظه ای و پردازشی مکمل هم هستند،  و باید با یکدیگر هماهنگ و وجود داشته باشند،  یک رایانه نسلهای دو و سه و چهار،  باید تمام اجزای سخت و نرم آن با یکدیگر هماهنگ باشند،  تا درست کار کند.  اما در سیستم آموزشی ذهنها را بطور مضاعف حافظه ای بار میآورند،  تا مردم را تبدیل به کارگزار یا اپراتور،  و مصرف کننده سرمایه داری کنند.  مانند این است که یک رایانه دارای رم و هارد بالا باشد،  ولی سی پی یو آن پائین باشد،  این رایانه هنگ میکند و کارایی لازم را ندارد.
      وقتی سیستم آموزشی کل گیتی،  وابسته به سرمایه داری جهانی بر اساس حافظه محوری است،  خود بخود ذهنها حافظه ای میشوند.  یک مسئله مهم دیگر هم مطرح است،  امروزه حافظه به مقدار زیاد و با سرعت سرسام آور در ابرها و اینترنت در اختیار است،  پس دیگر نیاز نیست در یک رایانه حافظه فوق العاده قرار داد،  هر کسی حافظه مورد نیاز را ابری میکنند،  بلکه باید پردازشگر عالی باشد.
      همین وضع در انسان آینده نیز چنین است،  نیاز به حافظه داخلی محدود انسانی کم میشود.  حافظه در فضا وجود دارد،  پس بهتر است توانایی پردازش انسان را بالا برد،  که هم بتواند از این بینهایت حافظه سریع در دسترس استفاده کند،  و هم بتواند آنها را کارا و کاربردی نماید.  این داستان آینده نیاز به بررسیهای عمیق علمی دارد،  و نباید سریع با اندک درک و دانش به آن پرداخت،  مطالعات زیاد حرفه ای لازم است.  جهت پیگیر در جستجوهای ارگ ایران بیابید.
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی

#آمار و #ذهنیت مردم

   همتی از مقامات بانکی دولت قبل:  تو دو سالی که رئیسی رئیس جمهور شده،  چاپ پول ۸۳٪ نقدینگی ۷۳٪ دلار ۹۵٪ سکه ۱۶۲٪ شاخص قیمتها ۱۱۴٪ رشد داشته.
   پاسخ #انوش_راوید:  البته این آمار ممکن است اندکی کم و زیاد داشته باشد،  در هر صورت نوع نوشتن آن سیاسی است،  ولی من بررسی غیر سیاسی میکنم.  با نگاهی به این قبیل آمارها طی نیم قرن گذشته متوجه میشویم،  همین وضع همیشه بوده است،  و هر سال درصدی رشد مضاعف منفی داشته است.  بنظرم علت آن مشکل از نوع حکومت و دولت نیست،  بلکه مشکل در مردم است،  و ریشه مشکل مردم هم در سیستم آموزشی حافظه محوری قرار دارد.
      همه ما با نگاهی به اطرافمان متوجه میشوم،  علاقه مردم به تولید دانش و کالا خیلی کم و یا هیچ شده،  زیرا ذهنیت آنرا از دست داده اند.  تغییر ذهنیت در تغییر سیستم آموزشی از حافظه محوری به پردازش محوری است،  در حافظه محوری اجازه رشد ذهنیت تولیدی داده نمیشود،  ولی در پردازش محوری این ذهنیت حاصل میشود.  نمونه آن رفتار بخش بزرگی از مردم در دنبال کردن خواسته های تلویزیونهای استعماری مانند ایران اینترنشنال است.
      سیستم آموزشی پردازش محوری روش آموزشی بسیار ساده تر از حافظه محوری است.  مانند،  در این نوع سیستم آموزشی امتحان و نمره دادن حذف میشود،  دیگر دانش آموز بخاطر نمره درس نمیخواند.  بلکه برای او مفهوم میشود درس را برای خودش و کشور و مردم پیگیری کند،  در وبسایت ارگ ایران توضیح زیاد دارد.  وظیفه خود میدانم بدون اینکه درک و دانش خود را بدیگران تحمیل کنم،  آنها را شریک در تولید درک و دانش متفاوت نمایم.
      این سیستم را بیرون آمدهای از آن نمیتوانند درست کنند،  زیرا با همان ذهنیت تحصیل و مدرک دارند.  نیاز است هدایت آنرا به اشخاصی سپرد،  که خارج از آن سیستم تحصیل کردند،  مانند فنلاند که از ژاپن آورد.  بله همه اینها را میدانیم،  موضوع این است که ما توانایی تغییر دادن آنرا نداریم.  ولی با گفتن و نوشتن از نیاز تغییر سیستم آموزشی میتوانیم جمع بیشتری را آگاه کنیم.  اما اگر جنبه سیاسی به آن دهیم،  باعث حذف آن میشویم،  چون ما خیلی ضعیف و پراکنده و… هستیم.
      بله نیاز داریم،  ولی هر نیاز میهنی،  نیاز به ابزارهای نرم و سخت دارد،  نرم مانند طرحهای راهبردی و راهبری،  و سخت مانند اشخاص آچار بدست.  بمنظور رسیدن به هدف،  ابتدا طرح راهبردی طی زمان یک دو ساله تهیه شود،  سپس طرح راهبری آن هم در همین محدود زمان.  ابزارهای سخت آن هم بترتیب این طرحها تهیه و اجرا شود.  اول از همه فراخوان است،  که آن نیز زمان میبرد.
    پرسش از عموم:  آیا شما راهکارهایی دارید،  که مردم تشویق به تولید دانش منجر به تولید کالا و پول در هر سطح نماید؟
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی
چرا بعضی چنین میگویند
      بعضی دائم میگویند اطراف رهبر را افراد ناجور و جاسوس و نفوذی گرفته،  و مانع رهبری او شده اند،  یا رهبر در حکومت بی اختیار است.  بنظرم این درک و گفتن کامل اشتباه است،  و دید بدی از ایران به جهان میدهد.  رهبر از ابتدای جمهوری اسلام در راس امور بوده،  بهمین جهت به هیچ عنوان نمیتوان چنین تفکری درباره او داشت.  جهان بینی دینی و سیاسی رهبر چنین است،  روشی که باید با مانورهای خاص سیاسی انجام شود.
      درباره مسئله سیاسی این جهان بینی بگویم،  وی میداند اگر بطور کامل بخواهد دست استعمار و امپریالیسم را از همه جوانب کشور کوتاه کند،  آنها نیز با قدرت تمام حکومت را سرنگون میکنند.  نمونه آن زیاد است،  مانند طالبان بیست و دو سال پیش،  قذافی و صدام و غیره.  برای همین باید مقداری به دشمنان امتیاز داد،  تا کار هدف اصلی را پیش برد.  در غیر اینصورت استعمار و امپریالیسم تحریک میشوند.
       مهم شناخت واقعی قدرت خود و قدرت دشمن است،  ممکن است عده ای ساده در تصور و درک و دانش خود ایران را خیلی قویتر از استعمار و امپریالیسم بدانند،  ولی واقعیت چیز دیگری میگوید.  نمونه آن در جنگ اوکراین،  که قرار بود دو سه روزه جمع شود،  و نشد که نشد. اما آدم عاقل چندان بطور کامل با دشمن قویتر درگیر نمیشود،  بلکه او را با مقداری جاسوس و نفوذی و کارها کوچک سرگرم میکند،  این بهترین استراتژی است.
      بنظرم باید جهان بینی خود را گسترش دهیم،  و مراقب باشیم در دام ترفندهای استعمار و امپریالیسم نیافتیم،  و مرتب در جهت خواسته های آنها باشیم و تکرار کنیم.  بلکه باید با بی تفاوتی از کنار آنها گذشت،  و با گفتن و نوشتن از مسائل کلیدی غیر سیاسی،  کمک به ذهنهای جدید آماده جذب مسائل و موضوعات نو کنیم.  جهان و کشور ما مورد تهاجم فرهنگ جدید جهانی،  جهانی شدن است،  چه خوب میشود،  بجای مقابله های غیر اصولی،  روشهای عبور از تونل تاریک را بررسی کنیم.
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی
ترفندهای #استعمار_و_امپریالیسم
      استعمار و امپریالیسم بجای اینکه خود اقدام به سرکوب ملتها نماید،  با ترفند ملتها را به ده بیست گروه و حزب و فرقه و قوم و دین تقسیم میکند.  سپس بین آنها جنگ نرم و سرد راه میاندازد،  و در صورت لزوم جنگهای گرم داخلی در کشورهای تحت نفوذ درست میکند.  آنها جناحهای متخاصم را در قدرت سرد و گرم مساوی نگه میدارند،  تا همیشه بتوانند رو در روی یکدیگر قرار گیرند.
      معمولاً این گروهها را در دو دسته عمده،  با زیر مجموعه های متعدد غیر پیوسته ایجاد میکنند،  و از بالا مدیریت آنها را بدست میگیرند.  هرگز نمیگذارند مردم به آگاهی در این مورد دست یابند،  تا نتوانند یکپارچه شوند.  مثلاً دهه چهل میلادی در هندوستان بزرگ،  دو گروه عمده هندو و مسلمان با دهها زیر گروه را بجان هم انداخت،  تا توانست پرجمعیت ترین کشور آن زمان را به چندین کشور تقسیم کند.
      همیشه اندک شماری اشخاص آگاه پیدا و متوجه این ترفند میشوند،  ولی چون قدرت و توانایی این اشخاص کم است،  نمیتوانند نفوذ استعماری را در تبلیغاتی و نظامی و حکومتی شکست دهند.  اینها فقط ناظر رخدادهای شوم و درگیر شدن مردم کشورشان میشوند،  که چگونه با دستجات مساوی قدرت تقسیم و اغفال شده،  و هر کدام فکر میکنند حق با آنهاست و بجان هم افتاده اند،  و رفتارهای غیر انسانی و ضد کشوری انجام میشود.
      بسیار دیده شده در یک کشور مانند لاتینیها وقتی کمونیستها قویتر میشوند،  یکدفعه خبرهای خیلی سری از اختلاسها و دزدیها پخش میشود.  یا اگر کلیسا قویتر شد،  خبرهای سری غیر قابل باور درباره لواط های کشیشها پخش میشود.  بدین ترتیب با این قبیل اخبار،  بدون مخارج و بطور نامحسوس قدرتهای درگیر را مساوی قدرت نگه میدارند.  این روشهای تکراری است،  و همیشه سعی کردند بعد از موفقیت،  اینگونه خبرها را از ذهنها پاکسازی نمایند.
      نمونه دیگر از پاکسازی تاریخی درباره ایرانیهای زنگبار است،  آنها دولت و مدنیت و بازرگانی زنگبار،  قوی ترین پایگاه تجاری ایرانی در خارج را بمدت چندین قرن در اختیار داشتند.  نفوذ آنها به استعمارگران خوش نیامد،  و بالاخره توانستند اواخر قرن نوزده با ایجاد شورشهای مردم ساده،  این پایگاه بزرگ ایرانی را فتح کنند.  ایرانیها یا کشته و یا خارج شدند،  و ماجرا را از تاریخ حذف کردند.
      خلاصه بگویم،  این ترفندهای استعمار و امپریالیسم زیاد است،  وظیفه روشنفکران هر کشور این است،  آگاهی از ترفندها برسانند.  بجای افزودن جنگ سرد داخلی،  که حتماً منجر به جنگ گرم برای منافع استعمار میشود،  فقط آگاهی برسانند.  دانایان از مردم بخواهند از شرکت در این جنگ و دشمنی بی فرجام غیر انسانی خطرناک دوری نمایند،   و آرامش و وحدت بخواهند.  باید همیشه بگویند همه ما مردم نود و نه درصدی هستیم،  در مقابل یک درصدیهای جهانی.  #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما درباره دوری از ترفندهای استعماری و جنگ سرد داخلی به مردم سفارش کرده اید؟
جریان چیست
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی را باید بخوبی دانست زیرا برای آینده تمدن کنترل انرژی و کوانتومی و در کل سرعت تولید سرمایه و کالا و علم نیاز اساسی است
تصویر صنعتی برای جریان چیست،  عکس شماره 7328.
 
      اتفاقهای تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شانسی و دیمی و همینجوری نیست،  بلکه از وجود یک سری داده های تاریخی و شرایط حساب شده و نشده است.  قاجاریه فئودال نه بخاطر بد بودن رفت،  بلکه بخاطر تغییر تمدن به بورژوازی رفت.  پادشاهی پهلوی بخاطر خواست امپریالیسم نرفت،  بلکه بخاطر جمع کردن کیانهای ایرانی بدست خودش رفت.  دیگری نه بخاطر رفتار ناشایست،  بلکه بخاطر پیدایش کلان شهرهای مستقل اقتصادی میرود.  فدرالیسم کلان شهرهای مستقل آینده،  بخاطر عدم توانایی هماهنگی با انقلاب صنعتی چهارم میرود.  به این مسائل دقیق شویم تا متوجه گردیم جریان چیست،  احساسی و الکی نیست.  مشروح در اینجا.
……………
   @:  تفاوت مهم, ذهن حافظه, ذهن پردازشی, ذهنیت مردم, بعضی چنین, آمار مردم, پاسخ دیدگاه, ایرانیان زنگبار, ذهن کودک, ذهن آینده.
   #:  #ذهن_پردازشی.
…………
تفاوت مهم ذهن حافظه ای با پردازشی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
درباره کتیبه ها و نوشته های تاریخی، دقت و هوش بکار بریم، تا سرمان کلاه نرود، شاید در آنها کلی رجزخوانی و خالی بندی و دروغ باشد. نظر من درباره کتیبه های آشوری در نماهنگ. #آشور, #ایلام, #کتیبه، مشروح در لینک:  http://www.arq.ir/342
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید: تفاوت ذهن حافظه ای با ذهن پردازشی
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x