داستان تراوا یا تراجان یا تروی

داستان تراوا یا تراجان یا تروی
      بسیاری از تاریخ می نویسند،  و تعداد زیادی نیز خود را نیز تاریخ دان حرفه ای می دانند،  اما تاریخ را داستانی و بر اساس داستان و با منابع داستانی می دانند و می نویسند.  درصورتیکه تاریخ و تاریخ اجتماعی بر پایه ساختار های تاریخی اجتماع،  و جغرافیای تاریخی بنا شده است،  و هر تاریخ نویس باید این دو مهم را بخوئبی بداند،  تا بتواند از تاریخ بگوید و بنویسید.  نمونه بگویم،  درباره تروا خیلی قلم فرسایی شده،  و گفته و نوشته اند،  ولی هیچکدام دو موضوع مهم را برای تاریخ نویسی رعایت نکرده اند،  یعنی تاریخ نویسی آنها فاقد ارزش علمی است.
تراوا (تروی) کجای جهان است؟
      خوب است بدانیم  محل تروی در اسناد ارائه شده,  به شدت تناقض دارد،  ….
تراوا یا تراجان یا تروی
   تصویر شماره ۶۱۸۷ ،  عکس دو شاخه جوب آب،  در محلی که غربیها تراوا را برای خودشان مشخص کرده اند،  زیر این عکس هم در نهایت بی شرمی نوشتند:  troy_scamander
     نوشته زیر از ایلیاد هومر است،  در مورد دو رودخانه ای که از کنار تراوا می گذرند:
   ــ  با رودی بزرگ که گرداب هایی ژرف دارد،  رودی که خدایانش خانت مینامند و آدمیانش سکاماندر.
   ــ  به تراوا در کناره دو رود آنجا که سمیوئیس و سکاماندر آب هایشان را در هم می پیوندند.
   از این دوتا جوی من براحتی با چکمه رد می شوم,  این دوتا نمی تواند رود سکاماندری باشد،  که گرداب ژرف دارد،  و در آن نمی توان کشتی رانی کرد.  خدایانشان اگر خانت خوانند, خانت یکی از بزرگترین و خطرناکترین رود های صعب العبور است،  نه این جوب آب!  در ضمن تعدادی از این یونانی ها از کناره خانت به کناره سکاماندر آمده،  اند پس جنگ بین مردم شمال و جنوب یک رودی است،  که در شمال با یک نام و در جنوب با نام دیگر است،  نه در دو ساحل دریای اژه!
   ــ  آیا این دو رود می توانند دجله و فرات در بین النهرین باشند؟
   سازندگان تراوا, ایلیون در ایلیاد داردانوس  و خاندانش هستند،  که از  قبر و معبد مشهور یکی از نوادگان او با نام ایلیوس نام می برد،  که این قبر به معبد (معبد = باب) ایلیون مشهور است،  و ما به آن باب ایلیون یا بابیلون یا بابل می گوییم.  داردانیان به استناد نوشته هرودت در شمال بابل و محلی بین اکباتان و بابل  بودند.
Herodotus, Histories 1.189-191
(1.189) Cyrus on his way to Babylon came to the banks of the Gyndes [i.e., Diyala], a stream which, rising in the Matienian mountains,  runs through the country of the Dardanians, and empties itself into the river Tigris. The Tigris, after receiving the Gyndes, flows on by the city of Opis[i.e., Baghdad], and discharges its waters into the Erythraean sea [i.e., the Persian Gulf].
داردانوس پور زئوس است وی بنیانگذار تراوا است داردانوس پدر بزرگ ایلیوس (باب ایلیون یعنی معبد ایلیون در بابل امروزی) قهرمان ایلیون است،  (که محل قبر او نیز در همین ایلیون باب یعنی معبد + ایلیون روی هم همان بابیلون یعنی بابل امروزی است،  نه سرزمین های دریای اژه یا شمال غربی ترکیه امروزی!.) که نام آن از نام وی بر آمده،  او نیای تروس (دروسیان هخامنشی را به زبان پهلوی می توان تروسی ها خواند) که اسبانی پر آوازه داشت و پشت در پشت از نیاکان پادشاه پریام است …
(لذا تراوا و پریام در بابل هستند)
حالا یونانی های این جنگ از زبان هومر
  1.  نام پسر منلاس از اسپارت megapenthes یعنی بغ پنتوس است،  پس اسپاری که می گویید در پنتوس است و نه در جزایر اژه.
  2.  نوشته : hipoteus  پسر   letus pelseji سالار  pela sejian از آسیای کهین و شهر او لارسا (نزدیک بابل) بود.  این دعای اشیل به زئوس: ای پادشاه زئوس ای دودونی، ای  pelseji  (یعنی لارسایی زئوس اهل لارسا است) ……
  3.  نوشته : پرسه پسر زئوس و دانائه است و نیای هراکلس.  پس هراکلس نتیجه زئوس و نوه پرسه است. هرکول که در هر صورت پارس نژاد است اما زئوس + دانائه نتیجه شده پرسه بعد زئوس + آلسمن نتیجه شده هراکلس نتیجه او عجیب است،  حتی در بازنویسی هم دقت نشده است! 
  4.  ایلیاد: دیوان مرگ که کرس keres نیز خوانده شده اند،  اوستا:  پیشوایان دیویسنا کرپ ها و کرسانی.
  5.  گور ایلیوس در ایلیون در کنار رود سکاماندر در تراواست،  (باب ایلون را می گویید،  بابل امروزی را)  و اکسیوس رود پهناور سرزمین peoni  (ببخشید گفتند اکسوس آمو دریا در افغانستان است؟  یا در جزایر اژه است ؟ الکساندر افغانستان را فتح کرده یا اژه را؟)
   هیچکدام, هیچکدام،  اکسوس به استناد نوشته هرودت از کوه های قفقاز سرچشمه می گیرد،  به دریای کاسپیان می ریزد.
  6. idomenus  فرمانروای کرت و نوه شهریارmanus  بود،  مئنوس چیثر را می گویید؟  Manus cisar منوچهر است.
………………………………………………………..
   مهم:  بدین ترتیب ایلیاد هومر همان یاد نامه ایلان ایران خواهد بود،  آنچه از ما ربودند به ایران باز خواهیم گرداند.
پرنیان حامد  24 / 2 / 92
<><><><><><><><><><><><> 
داستان تراوا یا تراجان یا تروی
 یونان (یونی آن) مسنی و تراوا
      در ایلیاد هومر،  از تراوا و یونان مسینی گفته شده است،  البته ایلیاد نمی تواند یک نوشته علمی باشد،  زیر پنج قرن قبل از میلاد نوشته شده،  و از وقایع صدها سال پیش از آن می باشد،  و قرنها دهان بدهان روایت گردیده،  تا به هومر رسیده بود.  در دوران باستان می دانستند هر کس شهر تروا را در اختیار داشته باشد،  گلوگاه تجارت دریایی و زمینی را در اختیار خواهد داشت،  قرنها جنگ بین مسینی ها و تراوایی ها برای گرفتن و یا نگهداری تروا در جریان بود.  تعداد زیادی باستان شناسان غربی در بدر شده،  و دنبال تروا گشته اند،  ولی آنها نتوانستند در میان ده ها مکان باستانی مورد کاوش تراوا را بیابند.  زیرا آنها نمی خواستند یا نمی توانستند درک درستی از جغرافیایی تاریخی داشته باشند،  گاهی تراوا را در ساحل غربی ترکیه گفته اند،  و گاهی در سواحل غربی سوریه و لبنان،  آنها هرگز نخواستند کمی بیاندیشند،  که یک بندر در یکی از این سواحل،  نمی توانسته موقعیت حساس و استراتژیک تجاری داشته باشد،  زیرا می توانستند در آن سواحل بنادر متعدد بسازند.
      بندر بصره در کشور عراق،  مهمترین بندر استراتژیکی تاریخی بوده است،  چه از نظر نظامی چه از نظر تجاری،  حتی در جنگ غرب با صدام حسین تکریتی،  انگلیسیها بندر بصره را محل استقرار خودشان کردند،  زیرا قرنها نیز دومین مرکز مهم  بازرگانی آنها،  یعنی شعبه دوم شرکت هند شرقی بود.  بندر بصره دروازه ورود و خروج به بین النهرین است،  و نیز در این محدوده جغرافیایی نمونه دیگری ندارد.  بنا به تحلیل کتاب اسکندر تاریخ ایرانی الکساندر یونانی نیست،  مسین یا سین در جنوب بین النهرین و در محدوده و راستای شهر های ایذه در استان خوزستان کشور ایران،  تا العماره در استان میسان کشور عراق بوده است.  اگر برابر با مقاله بالا بعنوان شوش مرکز جهان باستان،  یک خط مستقیم از شوش به استان میسان بکشید،  امتداد آن تا کشور یونان است.
*
      شهر بصره کنونی از نظر تاریخی و جغرافیایی،  و موقعیت تاریخی دریایی و رودخانه ها،  کاملاً مطابق تعریف تراوا در داستان هومر می باشد. همین مسین های یونانی سلاح مهم و معروف آتش یونانی را با خود به یونان و سپس به ایتالیای کنونی بردند،  و در ادامه تاریخ باعث پیروزی های نظامی برای یونان و روم در اروپا شدند.  نفت شمال خوزستان و استان میسان عراق،  از گذشته ها در سطح زمین قرار داشت،  من از تجارت آن قبل از میلاد مطالبی نیافتم،  ولی آنرا پیگیری می کنم،  مشروح در تاریخ نفت ایران.  نفتی که سلاح آتش یونانی را مشتعل می کرد،  سندی است که بوضوح می گوید،  یونانیان از استان میسان عراق،  به کشور یونان کنونی مهاجرت کرده یا مهاجرت داده شده اند.
      عزیزان حالا با دانستن جغرافیای تروا،  بروید ایلیاد را بخوانید،  و سناریوی واقعی بنویسید،  به امید روزی که آنرا یک فیلم خوب و علمی کنید.
تراوا یا تراجان یا تروی
   نقشه ای از زمین گوگل،  عکس شماره ۴۱۳۹،  در آن بخوبی موقعیت شهر بصره دیده می شود،  امروزه می توان با کمک گوگل ارت،  براحتی مناطق باستانی را بررسی کرد،  باید از امکانات امروزی استفاده نمود.
      تاریخ دان های غربی،  یا واقعاً ژنتیکی ساده هستند،  یا خودشان را بسادگی زده اند،  زیرا بمنظور تراوا،  که می گویند از نظر ژئوپلتیک شهر استراتژیکی و سوق الجیشی مهمی بوده است،  به نقاط کم اهمیت و آثار تاریخی باقیمانده از یک دهکده کوچک می روند،  یا دو سه خانه و کاخ باستانی را می گردند،  و می گویند شاید این تراوا باشد،  و یکی دیگر از آنها در جای دیگر می گوید،  اینجا است و آن جا نیست،  و تکرار و تکرار.  مگر اینکه ما ایرانیان ساده تر باشیم،  تا اغفال پرت و پلا های تاریخ نویسان غربی شویم.
   مهم ــ  انباشت رسوبات در جنوب عراق و خوزستان،  هر هزار سال بین ۲ تا ۴ متر است،  و آثار تاریخی شهر های اصلی چند هزار ساله کنار رودخانه ها،  در زیر انبوهی از گل و لای از بین رفته اند.
تراوا یا تراجان یا تروی
تصویر تمبر تاریخی کوروش بزرگ در کشور هندوستان،  عکس شماره ۵۷۵۰.
… ادامه دارد …
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir

2 نظر در “داستان تراوا یا تراجان یا تروی

  1. با درود آقای راوید عزیز، ظاهرا برخی میگویند تراوا در غرب ایران امروزین هست.
    منم با توجه به جنگ میان دو رود شمال و جنوب نتوانستم نمونه مشابه داخل ایران بیابم. نظر شما چیست آیا تراوا داخل خاک ایران هست یا همان تمدن بابل؟
    باتشکر

    • درود، راستش بدروستی هیچ کس نمی تواند این را بگوید، ولی بیشتر تاریخ نویسهای آزاد ایرانی عقیده دارند، تروا در غرب خوزستان و یا در استان میسان کشور عراق بوده است. پاینده باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
وبلاگ-کد جستجوی گوگل