Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان با توجه به اینکه جهان بینی غرب بر اساس فرهنگ یونان باستان استوار است،  فرهنگ امروزی و معاصر ما به طرز ماهرانه و پیچیده ای،  با برخی از ایده هایی که از اورفیسم سرچشمه میگیرد،  مرتبط است.  این دین از مضامین اساطیری رایج و همچنین منحصر تشکیل شده است.  ایدهها و نمادها،  مهمترین موجود،  هبوط به عالم اموات،  رستاخیز،  درگیری بین خدایان پیر و جوان،  تخم جهان،  و تجزیه یک خدا.

دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان

دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان با توجه به اینکه جهان بینی غرب بر اساس فرهنگ یونان باستان استوار است

تصویر موزاییک اورفیک در آثار روم باستان نشان از طبیعت گرایی،  عکس شماره 3826.
 این برگه بشماره 1523 پیوست لینک زیر است:
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان با توجه به اینکه جهان بینی غرب بر اساس فرهنگ یونان باستان استوار است
لوگو جهت آینده بهتر در گفتگوهای تاریخی و اجتماعی شرکت کنیم،  عکس شماره 1605.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان

دین اورفیسم   Orphism

      آیین اورفئوسی یا ارفینی یک دین اسرارآمیز یونان قدیم،  که بخش از آن بر اساس سرودهای اورفئوسی اشعار منسوب به اورفئوس، شاعر افسانه‌ای است.  قدمت این آیین قرنهای ۶ و ۷ پیش از میلاد است،  اما اشعار مذکور به دورههای بعد تعلّق دارند.  هدف از مناسک خفیه تزکیه همراه با زندگی سخت و ریاضت ‌کشیدن و وعده دست ‌یافتن به جاودانگی در جزایر آمرزیدگان است.  میگویند بقایای یک معبد اورفئوسی در ۱۹۸۰ در هانگرفورد، در برکشرِ انگلستان، بدست آمده است.
      اعتقادات به گناه و نیاز به کَفّاره دادن فردی،  به مصایب،  به جاودانگی درپی چرخه‌ای از دگردیسیها،  به ریاضت ‌کشیدن.  این آیین درپی آن بود که عنصر خیر را در انسان آزاد کند،  چنین اعتقادی را در دوران باستان خرافه میپنداشتند،  اما در امپراتوری روم پیروان بسیار داشت.  گویا ریشه این دین مربوط به هزارههای قبل از دروغ هلنیسم است،  و طی سدهای تاریخ بصورت آئین شفاهی به بعدها منتقل شده و البته این انتقال طی زمانهای طولانی خود بخود دستخوش تغییرات و دگرگونی میشود که بدرستی اطلاعی از آن تغییرات در دست نیست.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان

تاریخ نمادها و اساطیر

      در دوران سیاه قرون وسطی بمنظور گشایش در بنیادگرایی مسیحی حاکم بر روم شرقی و اروپا،  بسیاری از اساطیر و داستانهای مختلف شفاهی از همه جای دنیا بویژه ایران،  بزبان و درک یونانی و اروپایی نوشته شد،  تا بلکه اندکی از فشارهای دینی کلیسا را کم کنند،  و آگاهی متفاوت بمردم تزریق شود.  سپس در قرون جدید آنها را جهان ‌بینی مسحور یونانیان باستان گفتند،  که افسانه‌ های جذاب فراوانی را ارائه داده است.
      هدف باز نویسان این بود،  که اسطورهها داستانهای زنده و غنی از معنای نمادین هستند،  و به مردم برای درک دنیای اطرافشان و درونشان کمک میکنند.  آنها متوجه بودند،  برخی از این داستانها ویژه هستند،  و جایگاه فرقه‌ای پیدا میکنند،  و موضوع سازماندهی جشنوارههای مذهبی میشوند،  و میتوانند فاز فشارهای دینی مستبد در جامعه و ذهن مردم را بکاهند.  اورفیسم دینی اسرارآمیزی نشان دهنده یک جریان پنهان بسیار تأثیرگذار در فرهنگ یونانیان باستان و قرون جدید غرب.
      گاهی یک اسطوره بتنهایی آنقدر مهم به نظر میرسد،  که به یک دین جداگانه تبدیل میگردد.  در مورد اورفیسم چنین است دین اسرارآمیزی که ظاهراً توسط اورفیوس،  شاعر مثلاً افسانه‌ای یونانی پایه‌گذاری شده است.  منشأ اورفیسم در راز پنهان است.  طبق اولین شواهدی که به آداب و رسوم اورفیک اشاره میکند،  این دین حداقل از قرن ششم قبل از میلاد وجود داشته است.  محققین نمیتوانند در مورد چارچوب زمانی دقیقی تاسیس این دین توافق کنند.
   انوش راوید:  علت این است،  که اصلاً این داستان به یونان مربوط نبوده،  و برای زمان آن در آدرس اشتباه میگردند.
      برخی از کارشناسان این ادعا را که اورفیسم،  یک دین سازمان‌ یافته بود،  رد میکنند.  به گفته آنها،  این جنبش تنها به عنوان یک جنبش محلی آغاز شد،  که نقش آن متعاقباً توسط نویسندگانی،  که مدتها پس از تأسیس آن زندگی میکردند،  نامتناسب شد.  اما فیلسوفان باستان مانند سقراط و افلاطون با این نظریه مخالفند.  به عنوان مثال،  در گفت و گوی افلاطون به نام کراتیلوس، سقراط ادعا میکند،  که شاعران اورفیک شایسته انتساب آن هستند.
   انوش راوید:  این گفتگو در کدام سند آمده،  معلوم نیست،  سادگی بس است.  سند واقعی تاریخی برای هر موضوع تاریخی نشان دهید،  نه کاغذهای چاپ شده در هزارههای بعد.
      این افسانه تنها بخشی از عقیده ای است،  که فیلسوفان یونان باستان به طور گسترده ای آن را باور داشتند.  یعنی بسیاری از خردمندان معتقد بودند،  که اورفیسم هسته اصلی دین رایج یونانی است،  و قدیمی ترین دین موجود است.  دین سنتی یونان از بسیاری جهات متضاد است،  مثلاً وقتی صحبت از آفرینش جهان میشود،  روایت متفاوتی ارائه میدهد.  جای تعجب نیست،  زیرا ترکیبی از دینها توسط فراریان پاروزن و نظامی و بردهها و زندانیها و غیره و مهمتر دست بدست شدن جزایر آن سرزمین محصور آب شکل گرفته بود.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان

کیهان‌ شناسی سنتی یونان

      کیهان‌ شناسی سنتی یونان در تئوگونی،  اثری مهم از هزیود،  شاعر حماسی یونانی،  ترسیم شده است.  اگرچه جهان بینی اورفیک شباهتهایی با تئوگونی دارد،  اما عناصری را نیز به ظاهر بیگانه با فرهنگ یونان باستان معرفی میکند.  این همان چیزی است،  که بسیاری از محققان را به این نظریه سوق داد،  که اورفیسم وارد شده است،  یا حداقل تحت تأثیر فرهنگ مصر و ایران است.
      طبق نظر طرفداران اورفیسم، خالق جهان فانس است،  خدای اولیه بمعنای "نور آور" یا "درخشنده" است.  این خدا همچنین با بسیاری از القاب دیگر مانند اولین زاده، و قدرتمند همراه است.  این خدای خالق با بسیاری از خدایان دیگر مانند اروس، پان و زئوس نیز برابر شده است.  فانس دارای عصای جادویی بود،  که به او قدرت میداد،  تا بر جهان حکومت کند.  این عصا بخش عمده ای از طرح کیهان شناسی است.  یعنی او آن را به نایکس داد،  و او آن را به اورانوس داد،  و او نیز آن را به کرونوس داد،  تا او آن را به پسرش زئوس بفرستد.
      اسطوره مرکزی اورفیسم حول مرگ و رستاخیز دیونیزوس زاگرئوس می چرخد.  دیونیسوس زاگرئوس پسر زئوس و پرسفونه بود.  او محبوب ترین پسر زئوس بود،  و به همین دلیل قصد داشت او را جانشین تاج و تخت او در المپوس کند.  وقتی هرا همسر زئوس،  متوجه این موضوع شد،  حسادت او را گرفت،  زیرا جانشین زئوس یکی از پسران او نبود.  او برای انتقام، توطئه ای برای کشتن دیونیزوس طراحی کرد.
      اولین قدم انتقام هرا،  احضار تایتانها،  خدایان پیش از المپیک بود،  که زئوس آنها را سرنگون کرد.  او به آنها دستور داد تا دیونیسوس شیرخوار را بگیرند و بکشند.  از آنجایی که دیونیسوس هنوز کودک بود،  اغوا کردن او آسان بود. تایتان ها با اسباب بازیها و آینه حواس او را پرت کردند.  سپس او را گرفتند، اندامش را از بدنش جدا کردند،  و تمام اعضای بدنش را به جز قلبش خوردند.  قلب دیونیسوس توسط آتنا، خواهر زئوس، نجات یافت.  او زئوس را از اتفاقات آگاه کرد،  و طبیعتاً او خشمگین شد.
      او در خشم خود صاعقه ای را به سمت تایتان ها پرتاب کرد،  و آنها را به خاکستر تبدیل کرد.  قتل تایتان هایی که دیونیزوس را خوردند،  در واقع نشان دهنده تولد بشر است.  یعنی انسانها از خاکستر تایتان های کشته شده بیرون آمدند.  از آنجایی که همه آنها حاوی بخش هایی از دیونوسوس بودند،  که میخوردند،  روح انسان از بقایای دیونیزوس ایجاد شد،  در حالی که بدن ما از تیتان ها خلق شد.  هدف اورفئوس خلاص شدن از شر بخش تایتان از وجود ماست.  بخش بدنی پست و حیوانی،  که اغلب بر خود آگاه ما غالب میشود،  و ما را وادار میکند برخلاف قضاوت بهتر خود عمل کنیم.
      پیروان اورفیسم یکی از اولین گیاهخواران تاریخ بودند. آنها علاوه بر پرهیز از گوشت حیوانات،  از انواع خاصی از سبزیجات، به ویژه لوبیا،  پرهیز کردند.  فیثاغورث این رژیم را از ارفیسم پذیرفت،  و آن را در فرقه خود اجباری کرد.  انوش راوید:  غذا در یونان باستان مسئله مهمی بود،  یونان سرزمین کشاورزی نبود،  بیشتر غذای مردم ماهی بود،  و در اصل گیاهخواری مربوط به یونان نبود.
      برتراند راسل، یکی از برجسته ترین فیلسوفان قرن بیستم،  ادعا کرد که اورفیسم تا به امروز تأثیر ظریفی را حفظ کرده است.  یعنی ایندین با فیثاغورث،  فیلسوفی که بر افلاطون تأثیر گذاشته بود،  پیوند خورد،  و افلاطون یکی از ارکان فلسفه غرب است.  پس افلاطون بدون اورفیسم وجود نخواهد داشت،  و بدون افلاطون هیچ تمثیلی از غار وجود نخواهد داشت.  آزمایش فکری که موضوع اصلی بی شمار آثار فلسفی و هنری است.  ممکن است دور از ذهن به نظر برسد،  اما میتوان ادعا کرد که هیچ فیلم ماتریکسی بدون اورفیسم وجود نخواهد داشت.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان با توجه به اینکه جهان بینی غرب بر اساس فرهنگ یونان باستان استوار است
   تصویر فانس یا فانز یک خدای یونانی با نشانه هایی از تمدنهای کهن ایران است،  که در سنت اورفیک اساطیر یونان ظاهر میشود،  و به این ترتیب از خدایان یونانی است،  که به ندرت درباره آن توضیح داده میشود.  تصویر شماره 6137.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان
فانس یا فانز در اورفیک
      نام فانس به معنای "نورآور" است،  اما در سنت اورفیک،  فانس خدای یونانی آفرینش و زندگی بود،  که تمام زندگیهای بعدی از او شکل گرفت.  سنت اورفیک در خط زمانی خود و شجره نامه خدایان گیج کننده است.  شاید نادرست باشد که فانس را خدا بدانیم،  زیرا او را هم مذکر و هم ماده میدانستند،  از نظر ظاهری زیبا،  با بالهای طلایی، در هم تنیده با دم مار.  فانس اولین پادشاه کیهان،  صاحب یک دختر به نام نایکس گردید.  نایکس به عنوان الهه برتر شب جانشین فانس شد،  قبل از اینکه این عنوان به نوه فانس، اورانوس،  سپس به کرونوس و در نهایت به زئوس منتقل شود.  در متون باقی مانده داستان‌های اساطیر یونانی به ندرت از فانس نام برده شده،  اما در اساطیر یونانی متاخر در حدود قرن پنجم پس از میلاد فانس مطرح شده.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان با توجه به اینکه جهان بینی غرب بر اساس فرهنگ یونان باستان استوار است
   تصویر سکه 2600 ساله که روی آن با خط مانند یونانی بالای یک آهو در حال چرا نوشته شده من نشان فانس هستم،  این سکه در ژوئن 2014 در یک حراج در اینجا به مجموعه دار خصوصی بقیمت  280 هزار یورو فروخته شد،  این سکه منحصر و یگانه است،  نمونه های دیگر سکه فقط پنج عدد در دسترس است.  اطلاعات فیزیکی سکه در اینجا. عکس شماره 6136.
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان
فرقه های استعماری را بشناسیم
      از ابتدای پیدایش استعمار بورژوازی،  اروپائیان در فکر ساخت سابقه تاریخی و هویت جعلی برای خود شدند،  و سعی در گردآوری آثار تاریخی کردند.  کتابهای خطی و آثار تاریخی را از کشورها،  بویژه ایران خارج،  و با تغییر در تعریف و تاریخ سازی،  آنها را در موزه های خود جا دادند.  انقلاب صنعتی توانایی نظامی و جنگی به آنها داد،  و با کمک دانشگاه و ارتش تاریخ غیر واقعی پر از دروغ برای جهان نوشتند،  و تاریخ سازی و منتشر کردند.
      این کارها را تنها برای تاریخ و هویت سازی نکردند،  بلکه با این روش سبک کار استعماری خود را پیش بردند.  بیشتر دست اندرکاران این روش انگلیسی و یهودی بودند،  که در تاریخ دانی و تاریخ نویسی استادان بنام بودند.  مردم ایران تاریخی و آسیا و آفریقا بدون در نظر گرفتن اینکه دارند ارزشهای ملی تاریخی خود را میدهند،  و در مقابل اندکی پول میگیرند خوشحال بودند،  یا به داده های آنها باور دارند،  این یعنی سادگی کامل دوران قبایل اولیه.
      از سبک کار آنها ایجاد فرقه های سیاسی و اقتصادی بر پایه یک جایگاه فلسفی و مکتبی قدیمی بود،  بدین منظور از سابقه فرهنگی دوران جنگ صلیبی هم کمک گرفتند.  کلی فرقه و تشکیلات بنا کردند،  مشهورترین آنها فراماسون بود،  با کمی مطالعه متوجه میشویم،  که چقدر زیاد ترفند بکار بردند.  بهمین جهت برای نجات ایران از فاجعه دخالت استعمار و امپریالیسم،  باید سادگی را پایان داد و هوش استراتژیک را تقویت کرد و بکار برد.
……………
   @:   دین اسرارآمیز, دین اورفیسم, اورفیسم یونان, دین باستان, تاریخ نمادها, اساطیر یونان, کیهان‌ شناسی, سنتی یونان, خدای فانس, خدای فانز, الهه اورفیک.
   #:  #اورفیسم.
…………
دین اسرارآمیز اورفیسم یونان باستان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
خودشان در این فیلم میگویند: فلسفه غرب بر آرمانهای یونان و روم باستان بنا شده، یعنی خط قرمز "حمله اسکندر به ایران" است، و این جنگ را مهمترین رویداد غرب میداند. این فیلم را بدقت گوش دهید، درباره عظمت هخامنشیان میگوید، و به نوعی هم قبول میکند، که اسکندر شاهزاده هخامنشی است، اما از خط قرمز تاریخ نویسی استعماری در این باره عبور نمیکند. لطف کنید با فراست بفیلم دقت کنید، و #تاریخ_نویسی_استعماری را در نظر داشته باشید. مشروح در لینک : http://www.arq.ir/161
 
dک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک:  http://www.arq.ir/1476
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x