Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی عنوان نوشته یک دوست در پاسخ به چند سطر درباره ناسیونالیسم آمریکایی است،  و پاسخ من پائین هر بند گفته شده.
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
پیش نویس
      ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی عنوان نوشته یک دوست در پاسخ به چند سطر درباره ناسیونالیسم آمریکایی است،  و پاسخ من پائین هر بند گفته شده.  در ایران و این سیستم آموزشی هجمه عظیم دروس و دانشها باعث شده،  ذهنها هنگام نوشتن یک متن،  کلی مطالب را در یک موضوع بنویسند،  و از اصل مورد خارج شوند.  امیدوارم سیستم آموزشی ایران از حافظه محوری به پردازش محوری تغییر ماهیت دهد،  تا مشکلات دانشی و بینشی کم شود.
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
تصویر ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی،  عکس شماره 9316.
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1397 پیوست لینک زیر است:
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
نوشته یک دوست
   یک دوست:  ناسیونالیسم امریکایی با ریشه چند صد ساله،  پیوندی دیرین با مسحیت دارد،  و اثر آن در جنگ استقلال امریکا بخوبی قابل مشاهده بود.  مردمان ناسیونالیست امریکا اکثر مسیحیان معتقد و طرفدار حفظ سنتهای اصیل خانوادگی،  و معتقد به روابط سالم زن و مرد می باشند، اما نکته بسیار مهمی که در تاریخ جلوه گری ناسیونالیسم امریکایی خودنمایی می کند،  استفاده مافیای جهانی اسلحه و جنگ و خون از آن می باشد،  جان اف کندی در سخنرانی.
   پاسخ انوش راوید:  در اینجا نویسنده،  ناسیونالیسم آمریکایی را با سرمایه داری امپریالیسم اشتباه گرفته،  معمولاً امپریالیسم در تمام کشورها سعی می کند،  چهره خود را پشت ناسیونالیسم پنهان کند.  بمنظور درست دانستن از جامعه شناسی لازم است،  روشهای مربوطه را از هم تفکیک کرد،  اگر این تفکیک بدرستی انجام نشود،  گمراهی در تحلیل را در پی خواهد داشت.
   یک دوست:  جان اف کندی در سخنرانی، نه تنها پرده از این تسلط برداشت بلکه قصد این سازمان جهانی مخفی (با سوگندهای مخفی) در تغییر سبک زندگی و هرچه از فرهنگ ملی و مذهبی امریکایی بود را عیان نمود که چندی بعد از آن در سوقصد مرموزی کشته شد!
   پاسخ انوش راوید:  کشته شدن کندی در راستای اهداف امپریالیسم بود،  و هیچ ربطی به ناسیونالیسم آمریکایی ندارد،  معنی و تعریف ناسیونالیسم متفاوت از معنی و تعریف امپریالیسم است.
   یک دوست:  این سو استفاده بخصوص در جنگ اول و دوم مشاهده شد،  و همچنین در جنگهای مستقیم و غیر مستقیم امریکا در ویتنام و منطقه غرب آسیا،  اساس این تغییر فرهنگ به وسیله اعضای گروه حلقه فرانکفورت یهودی الاصل انجام شد،  این گروه ایجاد کننده مارکسیسم فرهنگی برای تغییر اساس و پایه فرهنگ و تمدن غرب بود، این گروه با به قدرت رسیدن ناسیونال سوسیالیسم در آلمان متواری و به امریکا پناهنده شدند.
   پاسخ انوش راوید:  از زمان پیدایش استعمار توسط استعمارگران در هر کشور و سرزمین پایه فرهنگی دچار تغییر شد،  و سپس امپریالیسم این تغییرات را با قدرت بیشتر ادامه داد.  از جنگهای اول و دوم و دیگر جنگها می نویسید،  که هر کدام دلایل خاص خودشان را دارد.  سپس ناگه حلقه فرانکفورت را بمیان می کشید، و رفتارهای تاریخی اجتماعی را در هم می کنید،  تا نتیجه مورد نظر خود را بگیرید.
   یک دوست:  در ایالات متحده آنها شروع به فرهنگ سازی از دانشگاه و شروع گذار فرهنگی امریکا از سنت و مسیحیت به چپ افراطی و مارکسیسم فرهنگی شدند،  برای این کار آنها از جوانان و زنها شروع کردند،  تا بتوانند نبض کنترل تغییر فرهنگی ایالات متحده را به دست بگیرند،  یکی از محققان اخراجی از دانشگاهای امریکا به نام "پت بیوکنن" این تغییر فرهنگ توسط مارکوزه و اعضای حلقه فرانکفورت را اینگونه شرح می دهد:
   پاسخ انوش راوید:  بنظر من این قسمت نوشته بطور کل اشتباه،  و درهم کردن دارد،  و رفتار سرمایه داری امپریالیسم را با ناسیونالیسم و مارکسیسم بطور کامل اشتباه گرفته شده.
   یک دوست:  پت بیوکنن:  "ایالات متحده درحال تحمل یک انقلاب فرهنگی دینی می باشد، یک سکولاریزم نظامی را بر قشر نخبه و اکادمیک تحمیل شده، در سال 1960 آنها دانشگاه ها را به تسخیر خود درآوردند، از آن موقع آنها در همه عرصه ها پیشروی کردند، در دانشگاه، کاخ سفید در سیاستمدارها ولی نه در همه ملت امریکا. این جبهه درحال جنگ در امریکا، شامل ضد مسیحیان ضد خداها ضد سنتها، تحول خواهان سکس، خواهان تغییر رادیکال سبک زندگی، یعنی در حال حاضر ما دو ملت در امریکا داریم !! ما دو جامعه فرهنگی اجتماعی اخلاقی. به عقیده من وقتی ما در 1990 جنگ سرد را در برابر کمونیست سیاسی و اقتصادی پیروز شدیم، همزمان در جنگ فرهنگی در مقابل مارکسیست فرهنگی شکست خوردیم، آنها درحال حاضر فرهنگ غالب امریکا شده اند!  آنها صاحب کشور امریکا شدند نه با  اسلحه بلکه با ارزشها و ایده ها، مارکس متوجه شده بود قشر کارگر در غرب بیشتر به کشور و ملیت و سنتها و کلیسا وفادار بودند،  تا همکاری با کشورهای دیگر. بعد از مرگ مارکس، عده ای از پیروانش مانند انتونیو گرامزی در زندان یاداشتهایی از خود به جا گذاشت، او متوجه شد که تنها راه متحد کردن کارگرها در جهت جامعه مارکسیستی جهانی، زدودن ذهن آنها و تغییر فکر آنها درمورد خانواده ملیت اعتقادات و کلیسا است، بنابراین به سراغ فتح هالیود، کلیسا، حکومت و هر نوع ارکان قدرت رفته و یک فرهنگ ضد مسیحی رو بوجود آوردند، که راه را برای غلبه مارکسیسم فرهنگی بر غرب می گشود."
   پاسخ انوش راوید:  کشور آمریکا یک جامعه بسیار پویا و جویاست،  بیشترین ثبت اختراعهای جهانی در تمام زمینه ها را دارد،  تغییرات در آن کشور زیاد است.  این جملات که از پت بیوکنن نقل شده،  سندیت واقعیت از آن در یک وبسایت انگلیسی زبان،  که از پت بیوکنن بنویسد نیافتم.  همه می دانند هالیوود ابزار اصلی امپریالیسم است،  در این نوشته آنرا همراه کلیسا ابزار تصاحب شده مارکسیسم دانسته.
   یک دوست:  اما نکته جالب تاریخی است که  این محقق از شروع فعالیت مارکسیسم فرهنگی در امریکا اعلام می کند یعنی در 1960 ، درست  در سالهایی هست که کندی در سخنرانی معروف خود از قصد یک گروه مخفی و قدرتمند بدون مرز برای تغییر ارزشها و سبک زندگی مردمان امریکا، پرده بر می دارد. البته آنچه همانگونه که ذکر شد قبل از این هجوم فرهنگی، جهت گیری نظامی و سیاسی امریکا در جهان توسط این گروه تعیین شده بود،  و باعث شکل گیری جنایاتی شد،  که از جمله وحشتناک ترین آنها بمباران شهر درسدن آلمان در سال 1945 با نزدیک صد هزار کشته و بمباران اتمی ژاپن  در طول جنگ جهانی دوم می باشد، که بعضی از مهین پرستان امریکایی در همان سالها به این استفاده ابزاری از ناسیونالیسم امریکایی در جنگهای برون مرزی اعتراض می کردند که نادیده و خاموش می شد.
   پاسخ انوش راوید:  مطالب که هر کدام تعریف و دانش جدایی دارند،  با یکدیگر درهم می کنید،  که از دو مورد ناسیونالیسم و مارکسیسم بدگویی کنید،  تا به هدف خود برسید.  ولی بدانید با اینگونه نوشتن و اشتباه گفتن،  هیچ دست آوردی بدست نمی آید.  جنگهای اول و دوم جهانی جنگ بین امپریالیسم ها بود،  همیشه مردم در همه کشورها قربانی امپریالیسم می شوند.  همه چیز را می گویید،  ولی یک کلمه از استعمار و امپریالیسم نمی گویید،  و این بزرگترین اشتباه در مقدار دانش شماست.
   یک دوست:  امروز حکومتگران جهانی هیچ گونه تصویری از آن بخش تصرف نشده فرهنگی امریکا به دید جهانیان بخصوص کشورهای مخالفی چون ایران نشان نمی دهند،  و رسانه ها و سینمای اداره شده توسط جریانات افراطی چپ و لیبرال تنها و تنها آن روی چند فرهنگی و سکولار بی توجه به ارزشها و سنتهای مسحیت را به دید مخاطب می رسانند.
   پاسخ انوش راوید:  امروزه با وجود امکانات وسیع اطلاعاتی و ارتباطی،  مردم می توانند همه تصاویر را ببینند،  اگر شما نمی بینید دلیل بر دیده نشدن برای مردم نیست.
   یک دوست:  اما مارکسیست فرهنگی شامل موارد زیر می باشد:
آموزش سکس و همجنس بازی از سنین پایین به کودکان.
باز تعریف اختیار و قدرت در مدارس.
ترویج و حمایت از مهاجرت برای از بین بردن هویت ملی.
ترویج خوردن مشروبات الکلی و مواد مخدر بین جوانان خصوص دختران.
تخریب امکان مذهبی و مساجد و کلیساها.
سیستم تبرعه مجرمین و جنایتکاران و ناچیز شمردن مجازات جنایت.
کنترل و هدایت رسانه ها.
تشویق نابودی خانواده و تبلیغات ضد ازدواج.
   پاسخ انوش راوید:  اینهمه دروغ را از کجا درآوردید،  از کره شمالی یا کوبا یا شوروی سابق.  مشکل مارکسیسم این دروغها نیست،  مشکل مارکسیسم یا کمونیست عدم آزادی مالی است،  که متعاقب آن نبود ذهنیت فعال می آورد.  در کشور چین با یک تغییر در کمونیست،  با طرح بازار آزاد همراه داشتن ثروت بدون ثبت مالکیت این مشکل کمونیستی برطرف شده.
   یک دوست:  یکی از مهمترین اهداف حلقه فرانکفورت عبارت بود،  از بین بردن تفاوت جنسیتی و نادیده گرفتن هرگونه تفاوت روحی و جسمی بین مرد و زن به وسیله نابود روابط سنتی و دیرین بین زن و مرد، برای برآورده کردن این هدف اقدامات زیر تعیین شد:
حمله به اختیار پدر و انکار نقش اساسی پدر و مادر در تربیت فرزندان، و دادن اختیارت قوی و زیاد به سیتسم آموزش جهت تربیت کودکان در مسیر دلخواه.
زدودن تمامی تفاوتها در آموزش دختران و پسران.
نابودی تمامی عرصه هایی که متعلق به مردان و مردانه به حساب می آمد، در نتیجه تبلیغ و تشویق برای حضور زنان در نیروهای نظامی.
اعلام مردان به عنوان ظلم همیشگی تاریخ نسبت به حقوق زنان.
   پاسخ انوش راوید:  حلقه فرانکفورت یا مکتب فرانکفورت یک عقیده مانند بی نهایت مکتب و عقیده در جهان است،  و درباره آن مانند همه مکاتب دیگر کلی داستان و دروغ نوشته اند.  این مطالب که شما گفتید بهتر است،  با اسناد از وبسایتهای معتبر همان مکتب سند بیاورید.  اگر قرار باشد هر موضوعی را بسادگی پذیرفت،  که شخص به عنوان ساده لوح شناخته می شود.
   یک دوست:  حلقه به دو نوع انقلاب باور داشت، انقلاب سیاسی و فرهنگی، که به اعتقاد اعضا، انقلاب فرهنگی توانایی نابود اجتماع و فرهنگ هدف را از درون داراست! بنابراین تحت عنوان مدرنیته  شروع به حمله به نهادهای مثل خانواده، فرهنگ عمومی، جنسیت و آموزش شد، حلقه پروژه نفوذ فرهنگی رو یک امر بلند مدت و گام به گام تعریف نمود،  که می بایست به صورت برنامه ریزی شده با نفوذ در مراکز آموزشی و دانشگاهی، انقلاب فرهنگی ضد ملی و ضد دینی مورد نظر را شکل داد،  که این حمله تحت عنوان آموزش لیبرالی و قواعد زندگی لیبرالی تبیین شد.
   پاسخ انوش راوید:  لطف کنید برای نوشته هایتان سند اصلی ارائه دهید،  اگر قرار باشد بی سند و مدرک واقعی و درست و حسابی،  هر چیزی را پذیرفت،  پس باید دروغهای تاریخ را هم قبول داشت.  اگر ما ساده پروری کنیم،  خود بخود با افزایش افراد ساده در جامعه آن کشور نابود می شود.  در این زمان با امکان راحت گفتن و نوشتن،  فراوان مطالب نشر و پخش می شوند،  باید برای دانستن و درک کردن آنها،  تخصصی و تخصصی تر برخورد کرد.
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
Patrick Joseph Buchanan
      پتریک جوزف یا پت بیوکنن زاده ۲ نوامبر ۱۹۳۸ صاحبنظر سیاسی محافظه کار، ستون نویس، سیاستمدار، و سخن پراکن آمریکایی است. بیوکنن مشاور ارشد رؤسای جمهور آمریکا ریچارد نیکسون، جرالد فورد و رونالد ریگان و نامزد حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ و نامزد حزب رفرم در انتخابات ریاست ‌جمهوری ۲۰۰۰ بود.
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
مکتب فرانکفورت
      یا تلویحی حلقه فرانکفورت،  در رابطه با نظریه انتقادی،  نام مکتبی آلمانی است،  که در دهه ۱۹۳۰ توسط ماکس هورکهایمر در قالب یک انجمن پژوهش‌های اجتماعی در فرانکفورت تأسیس شد.  عمده فعالیت این مکتب در زمینه‌های مربوط به فلسفه علوم اجتماعی، جامعه‌ شناسی و نظریه اجتماعی نئو مارکسیستی است.
      در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۲۴ در کنار رودخانه ماین شهر فرانکفورت آلمان،  انستیتوی تحقیقات اجتماعی – فرهنگی مستقل از دانشگاه گشایش یافت.  این مؤسسه تحقیقاتی اشتهار خود را مدیون جنبش اعتراضی دانشجوئی دهه ۱۹۶۰ مانند جنبش مه ۱۹۶۸ فرانسه می‌باشد،  که غیر مستقیم از نظرات مارکس و نگرش انتقادی مؤسسه مکتب فرانکفورت نشأت می‌گرفت.
      این مؤسسه تحقیقات خود را بر پایه بینش کارل مارکس و زیگموند فروید از منظر اجتماعی- فلسفی در جوامع سرمایه‌داری،  آغاز و گسترش آن را نقد و بررسی می‌نمود.  یکی از معروفترین تألیفات آن به نام «دیالکتیک روشنگری» اثر ماکس هورکهایمر که سال‌ها مدیریت مکتب را به عهده داشت و همکارش تئودور آدورنو، است.
      پس از گذشت نه سال از تأسیس،  مکتب فرانکفورت به دلیل داشتن عقاید مارکسیستی،  مجبور به مهاجرت به ژنو (۱۹۳۳/۱۹۳۴) و سپس به آمریکا شد.  در سال ۱۹۵۰ میلادی مجدداً به فرانکفورت نقل مکان کرد.  طرفداران نسل اول این مکتب عبارت‌اند از:  ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، اریش فروم، هربرت مارکوزه، فرانس نویمان، والتر بنیامین.
      نسل جوان‌تر مکتب فرانکفورت یورگن هابرماس و آلفرد شمیت بودند.  این مکتب از آغاز سال‌های دهه ۱۹۶۰ نقش مهمی در زمینه بررسی و نگرش منتقدانه به فرضیه‌های علمی و آموزش و پرورش در چهارچوب نئومارکسیسم داشته‌ است.
   نظر انوش راوید:  بطور کلی ناسیونالیسم دین و هویت تاریخی و ملی را درون خود دارد.  همیشه کمونیستها و بنیادگرهای دینی سعی کردند ناسیونالیسم را مترادف با راسیسم و فاشیسم بگویند،  تا مقاصد خود را پیش ببرند.  ناسیونالیسم در تمام کشورها خواهان رفتارهای دوستانه و سازنده با یکدیگر هستند،  و هیچ دشمنی با هم ندارند.  دشمن واقعی ناسیونالیسم،  امپریالیسم است،  که همیشه تاریخ سعی کرده با ترفندهای مختلف دشمنی و جنگ ایجاد کند.
……………
   برچسبها:  ناسیونالیسم امریکایی, مارکسیسم فرهنگی, پت بیوکنن, مکتب فرانکفورت, حلقه فرانکفورت, امپریالیسم, .
………….
ناسیونالیسم امریکایی مارکسیسم فرهنگی
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در http://arqir.com/290
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید