Skip to main content

تاریخ اندیشه های نو آور در ایران یکی از مهمترین موضوع هایی است،  که برای هویتهای تاریخی و اجتماعی یک ملت و کشور باید بررسی کرد.  تاریخ اندیشه و اندیشه های نو آور به تنهایی از نوشتن و گفتن تعدادی کتاب،  و تعدادی اشخاص اندیشه ورز نیست.  تاریخ اندیشه و اندیشه های نو آور به خیلی مسائل طی دورههای مختلف تاریخی مربوط است.

تاریخ اندیشه های نو آور در ایران

تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
تصویر انوش راوید در اینجا،  عکس شماره ۳۴۰۱.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
تصویر لوگوی تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.
 صفحه 210  پیوست تاریخ ایران است.
. . . این پست ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران

ذهنهای پویای تاریخی

      مهمترین مسئله برای برنامه ریزی های یک کشور،  درک درست از تاریخ و گذشته آن کشور است،  و این مهم بعهده ذهن های پویای تاریخی قرار دارد.  اگر برنامه ریزان سیاسی و اجتماعی،  از تاریخ و سرنوشت کشور و سرزمین خود بدرستی ندانند،  نخواهند توانست طرح و برنامه های درست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای آینده بریزند.  ذهن های کپی پیسی بیرون آمده و الگو گرفته از سیستم آموزشی حافظه محوری،  نمی توانند ذهن پویای تاریخی و تاریخ اجتماعی داشته باشند.  ذهن های پویای تاریخی اول از همه درک از گردونه یاد گیری دارند،  و سپس بی وقفه جویا و پویا هستند،  و فسیل شده در یک مطلب و موضوع نیستند،  زیرا می دانند علم پایانی ندارد،  و تازه اول راهیم.

یک درصد باهوش متخصص

      در میان مطالب وبلاگ همیشه از یک درصد باهوش متخصص راهبرد نوشته ام،  طبق بعضی داده های مردم شناسی و اجتماع شناسی،  در تمام جوامع،  کم و بیش حدود یک درصد مردم،  از بقیه مردم آن جامعه باهوش تر هستند.  در این دوران تکنولوژی های نوین وظیفه این یک درصد خیلی زیاد است،  البته آنها از کار زیاد باکی ندارند،  و با استفاده از هوش خودشان،  می توانند سبک کاری پیاده کنند،  که توانایی هایشان را بالا می برد.  بالا بردن ساعات کار مهم نیست بلکه کیفیت علمی دادن به کار،  از تمام جوانب مهم است،  که یکی از آنها تکیه بر سازمان های نوین است.
      امروزه ما در اخبار و اطلاعات اجتماعی می شنویم،  که یک درصد ها و ۹۹ درصدی ها رو در روی هم قرار گرفته اند،  منظور این یک درصدیها جمعی هستند،  که در تمام کشور های سرمایه داری بویژه غربی،  قدرت  سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارند،  و ۹۹ درصد مردم را در کنترل های مختلف تحت پوشش قانون خود ساخته دارند.  ولی یک درصد باهوش منظور من،  یک درصد از کل مردمی است،  که می خواهند تغییرات اصولی و علمی صورت گیرد،  تغییراتی که اجتناب ناپذیر است.  بنا به تعریف های علمی،  اگر این وضع سرمایه داری لجام گسیخته جهان،  که بر دروغ و دونگ و حقه بازی و آدم کشی قرار گرفته است،  باعث می شود روز بروز بر تخریب و انقراض افزوده شود،  و با این وضع زمین دوام نخواهد آورد.
      یک درصد باهوش می توانند از همه قشر های جامعه باشند،  سن و سال مطرح نیست،  فقط آنها با درک حرکت زمین زیر پا،  متوجه شده اند که باید از سنت قرن گذشته عبور کنند،  و طرح دیگری پیاده نمایند،  هر چند که ظاهراً شرایط سختی است،  ولی برای آنها هیچ باکی نیست،  و براحتی می توانند از آن عبور کنند.  در زیر مجموعه یک درصد،  حدود ۹ تا ۱۰ درصد افراد با هوش معمولی هستند،  که آنها نیز بخوبی می توانند خود را با یک درصدی باهوش هماهنگ کنند،  و درس بگیرند و با پرسش و پاسخ های مختلف،  کم و بیش مسیر حرکت های نوین،  بهتر شناسایی شود،  و با تدبیر هایی مشکلات رفع،  و حرکت روان گردد.   در ادامه،  90 درصد مردم عادی هستند،  که خود بخود با درایت و تدبیر های مختلف توسط باهوش ها هدایت می شوند،  و یا با روش های بدست آمده در طی مسیر،  آن افراد عادی نیز می توانند،  در جهت حرکت های نوین،  کم و بیش کار هایی انجام دهند.
   مهم:  این را باید دانست،  خود ایرانی ها به رهبری جوانان باهوش،  تنها نجات دهند ملت و کشور،  از دروغ و ترفند های بیگانه ساخته و استعمار و امپریالیسم هستند،  که با اتکا به توانایی های انسانی و متخصص ها و مردم،  می توانند از حقوق تاریخی و فرهنگی و ملی ایران دفاع نمایند،  و قدرت تغییرات ایرانی را نشان دهند.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
تصویر شماره ۸۴۳۱ . 
   تعداد باهوشها ــ  اگر در جامعه از بقال و چقال تا بانکدار و سرمایه دار را جمع ببندیم،  حدود یکهزار تخصص داریم.  یعنی در واقع متخصص تاریخ و تاریخ اجتماعی و تاریخ نویس و محقق تاریخی می شود،  یکهزارم جمعیت،  با حساب اینکه این جمعیت در بیشتر حالتها حقوق بگیر و فعال ثابت و غیر پویا در کارشان هستند،  از نظر برآورد من فقط یک درصد دارای ضمیر و زمینه و ذهن پویا برای تاریخ می باشند،  که می توانند دید نوین و تحقیق و تحلیل نوین،  و بازتاب ها بازخورد های جدید ارائه دهند.
      یک درصد یک هزارم جمعیت فعال و کاری میشود،  حدود یکصد نفر،  که اینها هدف من،  و یک درصد مورد نظرم هستند،  که می توانند با کار و تلاش و پیگیری،  تغییرات در علم مربوطه را ایجاد کنند.  هر بنی بشری که چیزی از تاریخ می داند و چند کتاب خوانده و داستان هایی از تاریخ بلد است،  مطلقاً هدف من نیستند.  همه آزادند وبسایت ارگ را مطالع کنند،  بپرسند و نظر دهند،  ولی هدف من توده ها برای ایجاد تغییر در علم و تاریخ نویسی نوین نیستند،  فقط تعداد معدودی جوان باهوش متخصص هستند،  که یک درصدی می باشند.
   پرسش از عموم:  آیا شما ضمیر و ذهن خود را در گرایش خاصی محک زده اید؟ 
   مهم ــ  وظیفه یک تاریخ نویس این است،  تا زمانیکه اسناد کامل نشده،  نباید آنرا بعنوان تاریخ بگوید.  قبل از کامل شدن اسناد می شود نظر و نظریه،  همانگونه که من همیشه می نویسم نظر شخصی.  من دروغ های تاریخ را رد می کنم،  چون آنها اسناد ندارند،  تا زمانیکه سند و مدرک آنها کامل شود،  و مورد تأیید فرهنگستان مستقل تاریخ ایران در اینجا قرار گیرد،  تا سپس بشود تاریخ،  و تازه باید تأیید موقت گردد.
      مشکل من با بیرون آمده های سیستم آموزشی وامانده این است،  حتما باید آنچه را که در ذهنشان کرده اند،  بی چون و چرا بپذیرند،  زیرا حافظه محور بار آمدند،  نه تعلیل و تحلیل گر.  ولی من می گویم،  تا برابر با قوانین و فرمول های علمی قرن ۲۱،  یک موضوع تاریخی ثابت نشده،  نباید جای خالی زمان های تاریخ را با پرت و پلا های بی سند پر کرد،  و آنرا تاریخ گفت.  مشکل دیگر من با بیرون آمده های این سیستم آموزشی این است،  که هر چه می گویم ای بابا این گفته ها نظر شخصی من،  برای ایجاد نظریه تاریخ نویسی نوین ایرانی است،  و صرفا خود تاریخ نیست،  بسیاری از آنها این جملات را متوجه نمی شوند که نمی شوند.
      هر شخص و جریانی،  که موضوع تاریخی را بعنوان تاریخ بگوید،  در محیط دمکرات آزاد است،  که هر چه می خواهد برابر با قوانین آزادی بیان بگوید.  ولی از نظر من و دید و دانش من،  و نیز علم نوین تاریخ نویسی،  آن موضوع صرفاً نمی تواند تاریخ واقعی باشد.  یکی دیگر از مسائل مهم در تاریخ نویسی داشتن فلسفه تاریخ است،  و درک از تاریخ و نیاز بتاریخ.  در فلسفه تاریخ منتقد تاریخ داریم،  که تاریخ را به نقد می کشد،  و باعث رشد و تکامل علم تاریخ و کار تاریخ نویس می شود.
      همانطور که همه می دانید،  آموزش و آموختن مهمترین موضوع رشد و تکامل تمدن است،  اما همیشه تاریخ،  دو سیستم آموزشی کنار یکدیگر داشتیم،  یکی آموزش های حافظه محوری،  و یکی آموزش های تحقیق و تحلیلی.  در آموزش های حافظه محوری،  که سیستم آموزشی ایران بر آن پایه است،  اجازه رشد و تکامل فکری داده نمی شود،  و همه چیز را منوط به حفظ کردن هر آنچه که می گویند،  و امتحان و نمره و قبولی کرده اند.  نتیجه چنین آموزشی در امروز ایران دیده می شود،  نه کار مفید علمی انجام می شود،  نه اختراع و ابتکاری و نه تولید های جدید.
      اما در آموزش های تحقیقی و تحلیلی،  اختیار آموختن را به تحقیق و تحلیل می دهند،  و نتیجه این نوع آموزش که کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم پیشه کرد،  باعث شد ژاپن درب و داغون به بزرگترین تولید کنند جدید های علمی و کاری و صنعتی تبدیل شود.  در وبسایت ارگ هم همیشه گفته و نوشته ام،  که در اینجا نباید آنچه را می خوانید حفظ کنید،  بلکه آنرا به تحقیق و تحلیل بگیرید،  ما در ایران آینده مغز های پویا می خواهیم،  نه مغز های محوری،  با ذهن پویای تاریخی،  به یک درصدی های مورد نظر بپیوندید،  و یک درصدی ها را افزایش دهید و به پیش ببرید.    مشروح در سخن وبسایت ارگ ایران .
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
   تصویر کتیبه معبد لائودسه،  کشف شده در شهر نهاوند،  بشماره ۳۹۹۲ B.K ،  در موزه ایران باستان،  عکس شماره ۴۵۷۹.  در کتیبه بخت یونی آنی (یونانی)  نوشته شده:  در اینجا شهری است به نام لائودسه،  و آنتیوخوس سوم به ساتراپ شهر لائودسه دستور داده گه نیایش ملکه او را در شهر همگانی کند و دستور داده این کتیبه را در بزرگترین معبد شهر نصب کنند….
    بنا به تعریف آقای مهدی رهبر،  باستان شناس معروف،  از اوایل ۱۳۰۰ خورشیدی آثار باستانی و سنگی معابد شهر نهاوند توسط سنگ تراشان شکسته و خرد می شد،  و بمصرف ساختمان سازی می رسید،  او ادامه می دهد:  ولی این یکی بنا به تعریف آقای اصغر کارمند،  از اهالی شهر نهاوند،  از دست سنگ تراش نجات پیدا کرده است.
   پاسخ انوش راوید:  فقط یک کتیبه نجات یافته را در موزه ایران باستان قرار داده اند،  که بگویند شما ایرانیان از یونان اروپایی شکست خورده بودید،  و آنها فاتح سرزمین تان بودند.  ولی کور خوانده اند،  دوران این دروغها تمام شده است،  یونان بخشی از خوزستان بود،  و مردم آن سین یا مسین ایرانی بودند،  که همان چین است،  به استان های تاریخی ایران مراجعه شود.  یونان که درست آن یونی آن است،  بخشی از ایران بود،  نه یک سرزمین بیگانه،  برای اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه شود.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران

تاریخ اندیشه نویسی در ایران

      در تحقیقات و تألیفات امروزی برای تاریخ اندیشه،  بیشتر از کتابها و منابع تاریخی باز نویسی شده استفاده می کنند،  که البته در ابتدا باید تحقیق شود،  که این منابع واقعی و درست می باشند یا غیر.  همچنین لازم به یاد آوری است،  بسیاری از نویسندگان تاریخ و تاریخ اجتماعی،  در واقع داستان نویسان تاریخی هستند،  که هرگز اندیشه توده مردم و اندیشه حاکمان را از یکدیگر جدا نکرده اند.  این داستان نویسان درکی از تمدن های مختلف تاریخی،  که در ساختار های تاریخ اجتماعی نوشته ام نداشته اند.  تاریخ اندیشه در ایران،  نمونه کامل تاریخ اندیشه قاره کهن می باشد،  در این مقاله اجزای اجتماعی و شکل تمدنی زمان های مختلف را،  مجزا مشخص کرده ام،  فرهنگ بنا به تعریف کل فرهنگ،  نقش دیگری در تاریخ اندیشه دارد.  در موارد بسیاری زندگی عالمان تاریخی ایرانی،  که آثار فراوانی از آنها باقی است،  به دو بخش در اندیشه تقسیم می شوند،  قسمتی از ابتدای جوانی تا ابتدای میانسالی آنها است،  که این بخش از توده مردم انرژی می گیرد،  و سپس اگر عالمی وارد حکومتی شده باشد،  اندیشه او تحت تأثیر آن حکومت بوده است.  جدا کردن آثار آنها در این موارد مهم می باشد،  البته بیشتر یا تمامی تاریخ اندیشه در قاره کهن مسیر هم آهنگی دارد.  تاریخ اندیشه توده مردم با شرایط جغرافیایی آنها تا حدودی متفاوت بوده،  که آنرا در چند تمدنی که در ایران بزرگ نام برده ام بررسی می کنم.  عزیزان علاقمند و گرایشات جغرافی ـ تاریخ برای بهتر متوجه شدن مقالات وبلاگ انوش راوید،  لینک های مطالب را نیز مطالعه نمایند.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
   تصویر تاریخی کتابدار ایرانی در حدود ۱۳۱۰ خورشیدی،  مشروح در تاریخ کتاب و کتابداری در ایران، عکس شماره ۱۲۵۵.

چگونه اندیشه می آید

      فرهنگ و دانش یکباره ب جامعه نمی آید،  شرایط لازم دارد و قوانین و فرمول هایی می خواهد،  که ریشه در ساختار تاریخی اجتماع دارند.  بسیاری از ملتها بر اثر تبلیغات در یکی از دوره های قرن ۲۰ دچار غرور و توهم شدند،  که نسبت به بقیه ملتها برتری داشته اند،  نمونه آن آلمان نازی بود.  در زمان رضا شاه پهلوی هم به این موضوع،  که ایرانی ها برتری نژادی و فرهنگی فوق العاده نسبت به ملت های دیگر دارند دست زدند،  که تا آخر پهلوی ادامه داشت.  ولی واقعیت علمی در تاریخ پیدایش فرهنگ و دانش در ایران چیز دیگری می گوید،  بدلیل جغرافیایی سرزمین کنونی ایران بین سه جلگه تمدنی،  که در ایران و ایرانیان نوشته ام قرار گرفته.  ارتباط این سه جلگه تمدنی باعث گردید دانش در ایران کنونی از هر سه تمدن گرفته شود،  و سپس متقابلاً ترکیب و به آنها داده شود،  مشروح در تمدن آریایی.  اینگونه باعث رشد و انکشاف دانش در همه زمینه ها گردید،  اما ماندگاری،  و در واقع تحلیل درست از رشد و تکامل دانش،  زیر ساختی می خواهد،  که در جوامع قبیله ای و فئودالی امکان ندارد،  جامعه بورژوازی می خواهد،  که در آن اندیشه بورژوازی،  بتوان دانش را طبقه بندی و خرید و فروش نمود،  البته در ادامه رشد و تکامل این نیز بگذرد.
      بسیاری می گویند چرا ایران با داشتن انبوه دانشمند،  در دوره هایی که تولید کاغذ گسترش یافته بود،  از نظر علم و دانش عقب افتاد،  گاهی تقسیر را به پادشاهی قاجار و بعضی دین و یا استعمار می اندازند.  در صورتی که ایران مسیر طبیعی تکامل تاریخ اجتماعی خود را طی می کرد،  که ویژه قاره کهن بود.  بعد از انقلاب انسانی ایران که از نیمه دوم شاهنشاهی ساسانی شروع شد،  در نهایت یزدگرد سوم برکنار گردید،  و خلفای ایرانی دینی حکومت را بدست گرفتند.  ایران از قرن ۸ میلادی در ساختار تاریخی اجتماع وارد تمدن سازمان قبیله ای دینی گردید،  که یک درجه رشد نسبت به ماقبل خود سازمان قبیله ای داشت.  این اتفاق همزمان شد با تولید انبوه کاغذ در کارگاه های کوچک و خانگی،  آزادی که این شکل از جامعه به ارمغان آورد و کاغذ،  باعث پیدایش انبوه شاعر و اندیشمند، دانشمند و دانش پژوه،  فرقه های دینی و مسلکی گردید.  اما تمامی اینها تا قبل از حکومت صفویه و ورود استعمار چیزی از بورژوازی نمی دانستند،  از خرید و فروش و تعریف پول فقط تا اندازه محدودی می دانستند.
      همانگونه که در استعمار و امپریالیسم نوشته ام،  استعمار بر اثر برخورد دو تمدن،  بورژوازی اروپایی با تمدن های زیر دست قبیله ای بوجود آمد.  در واقع اولین نیرو های اروپایی بقصد تجارت با بقیه دنیا بودند،  و استعمار وجود نداشت،  وقتی به تمدن پایین دست رسیدند استعمار پدید آمد.  در دوره صفویه تا اندیشمندان ایران بزرگ آمدند بخود بجنبند،  در استان های مرکزی ایران نو فئودالی پدیدار گشت،  و استان های اطراف همچنان در سازمان قبیله ای دینی بودند،  این خود اختلاف سطح اجتماعی پدید می آورد،  که نتیجه آن برخورد و جنگ های داخلی بود.  در ادامه مسیر افشاریه و زندیه از سازمان قبیله ای دینی بودند،  و قاجاریه از فئودالی،  فقط بعد از اولین انقلاب بورژوازی در قاره کهن،  یعنی انقلاب مشروطه،  ایران وارد عصر نو بورژوازی گردید.  البته نو بورژوازی ایران چند دهه قبل از آن انقلاب و با گرفتن امتیاز های بازرگانی توسط اروپائیان آغاز شده بود.
      علت عقب ماندگی ایرانی در علم و دانش،  میان تکامل ساختار تاریخی اجتماع قاره کهن و ایران بزرگ نهفته است،  نه چیز دیگری.  بر اساس اختلاف در ساختار تاریخی اجتماع،  بین جوامع و کشورها جنگ بوجود می آید.  کشور های بالا دست در تاریخ اجتماعی خواسته هایی دارند،  و با مردم پائین دست در گیر می شود.  آینده نزدیک تمدن فعلی جای خود را ب تمدن کنترل انرژی می دهد،  که همه چیز در یک کشور کنترل شده خواهد بود،  از رفت و آمدها تا دولا و راست شدنها.  کشور های که وارد این تمدن جدید شده باشند،  جنگ و یا اراده هایی را به کشور های جا مانده در تمدن بورژوازی قبلی تحمیل خواهند کرد،  جهت اطلاع بیشتر به سازمان آینده بینی بروید.
ادامه دارد و بازنویسی می شود.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران

تاریخ اندیشه اقتصادی در ایران

      در ایران نیز مانند تمام دنیا اندیشه بخش های مختلف دارد،  منجمله اقتصادی،  و آن نیز در طول تاریخ تابع ساختار های تاریخی اجتماع ایران قرار داشت. . . . ادامه بزودی.

تاریخ نبرد اندیشه در ایران

      شاید در تاریخ هیچ ملتی به اندازه مردم ایران نبرد اندیشه نداشته،  گذشته ها نبرد اندیشه در دین ها، مذاهب و فرقه ها خود را نشان می داده است.  از ابتدای مرحله آخر سلسله هخامنشیان گزارشات واقعی زیادی در دست است که نبرد اندیشه وجود داشته،  ولی از زمان کاغذ و نویسایی قرن ۸ م، به بعد بود،  در اوج خود بود که اندیشه های زیادی در ایران بزرگ پدید آمدند،  و با یکدیگر به نبرد پرداختند،  و باعث بالا رفتن عقل و خرد در جامعه بشری شدند.  تعدادی از تاریخ نویسان الکی این نبرد را به دروغ جنگ های خیابانی و کشت و کشتار معرفی کرده اند،  که بتوانند دلیلی برای دروغ حمله مغول به ایران را فراهم نمایند،  در صورتی که خود مغول اندیشه ای و نرم افزاری بر گرفته از همه اندیشه ها بود نه سخت افزار جنگی.
. . . ادامه دارد . . .
 کله فسیلها در جنگ نرم
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
تصویر شماره ۸۴۱۶ مشروح در اینجا.
      همه می دانیم جنگ نرم چیست،  یا حداقل اشخاصی که با وب من سرکار دارند می دانند،  نیرو های دشمن در جنگ نرم،  همیشه بدنبال افرادی می گردند،  که در یک موضوع کوچک یا حتی مهم،  فسیل شده هستند،  و توانایی حرکت و رشد و تکامل ندارند.  این کله فسیل ها نمی توانند دانش و بینش های جدید را به تحقیق و تحلیل بگیرند،  و همان چیزی که از ابتدا وارد کله اشان شده،  فسیل شده و جا خوش کرده است.  آنها با هر گونه تغییر در موارد فسیل شده در کله اشان مقاومت می کنند،  و حتی با آن موضوع در می افتند.
      مهمترین مسئله ای که باعث پیدایش کله فسیل می شود،  سیستم های آموزشی وامانده است،  که از ابتدا اجازه رشد و تکامل و پویایی به ذهنها نمی دهد.  با نگاهی به وضع اقتصادی و سیاسی و جاری کشورها،  براحتی می توان متوجه شد،  که در آن کشور وضع چگونه است.  سیستم های آموزشی که بر اساس حافظه محوری،  و امتحان حافظه ای و نمره باشد،  کله فسیل زیاد تولید می کند،  ولی در سیستم های آموزشی،  که بر اساس تحقیق و تحلیل و رشد و تکامل پایه گذاری شده باشند،  وضع خوب است.
   پرسش از عموم:  آیا شما بمنظور کله فسیل،  خود و اطرافتان را محک زده اید؟
   مهم:  اگر در کشوری کله فسیل زیاد باشد،  مردم آن کشور براحتی مورد سوء استفاده دشمنان و جنگ نرم،  و حاکمان استثمارگر قرار می گیرند.  بهتر است در کنار همه تحقیقات تخصصی خود،  درباره کله فسیلی هم اطلاعات بدست آورید.  مشروح در اینجا.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران

اثرات ضریب هوشی در اینترنت

      در جوامع مختلف نسبت هوشی و IQ افراد مختلف است،  جوامعی که نسل در نسل مردم آن مشروبات الکلی می خوردند،  یا به نوعی مواد مخدر استفاده می کنند،  IQ افراد آن جامعه در جمع بندی پائین است.  جوامعی که مردم آن غرق در اوهام و خرافات هستند،  و فسیل شده یک دین و مذهب عجیب می باشند،  آنها نیز IQ پائینی دارند.  وضع آب و هوا و یکنواختی فصلها،  و نداشتن خورد و خوراک متنوع و خوب هم در بعضی کشورها باعث می شود،  در کل مردم آن سرزمین IQ پائینی داشته باشند.  ضریب هوشی و IQ در خانواده ها،  مختلف است،  که در هر صورت تابع شرایط فوق و تربیتی و آموزشی می باشد،  البته بعضی اثرات وراثتی و ژنتیکی هم دلایلی هستند.  توضیحات بیشتر برای این موضوع در کارگاه فکر سازی.
     ولی ایران یکی از بهترین شرایط را برای داشتن ضریب هوشی و IQ دارد،  بنا بر این افراد سالم و با هوش و با استعداد در ایران زیاد است.  به همین جهت ایرانی های مقیم خارج از کشور،  در ممالک و سرزمین های دیگر بخوبی می درخشند.  اما مسائل تاریخ اجتماعی و ساختار تاریخی اجتماع تا قبل از قرن ۲۱ و آغاز دهکده جهانی یعنی از قرن ۱۶ میلادی تا اواخر قرن ۲۰ به دلیل نفوذ استعمار و امپریالیسم ایرانی ها یک دوره تاریخ اجتماعی عقب افتادند.  ایران در چند دهه گذشته با داشتن مردم زرنگ با IQ بالا،  توانست سریع خود را به سطح جهانی رسانیده،  و در حال جلو رفتن باشد،  تا جایی که ممکن است،  ایران اولین کشوری شود که وارد تمدن جدید کنترل انرژی گردد.
      در هر صورت در میان جوانان پر شور و شاد و پویای ایرانی،  عده خیلی کمی هم با IQ پائین هستند.  از نظرات وبلاگ خودم متوجه شده ام،  که اینها کمتر از یک درصد را شامل می شوند،  و نشان دهنده این است،  که جوان ایرانی در سطح IQ جهانی فوق العاده خوبی قرار دارد.  آنها که IQ خیلی خوب دارند،  در هر صورت و هر نوع با نظرات خود به وبلاگ من و دانش اینترنتی کمک و آنرا پر بار می کنند.  ولی اندکی که IQ پائینی دارند گفته های آنها را به تحلیل می گیرم،  تا حداقل از این دیدگاه مفید واقع شوند.  در چند پست مثالها نوشته ام و این بار یکی دیگر را بررسی می کنم،  اگر شخصی تحقیقات روانشناسی اجتماعی داشته باشد،  نام و ایمیل این فرد را در اختیارشان می گذارم.
  نظر و پرسش ۶۲۸۱ از رسول:  دوست عزیز  یه لطفی به من بکن و بگو که تاریخ ایران از نظر شما توی ۳۰۰۰ سال پیش چگونه رقم خورده.   بالاخره هخامنشیان یه جوری از بین رفته اند اسلام یه جوری به ایران اومده.  اگه اینا همش دروغه، پس شما واسه ما راستشو بگو.  تو وبلاگم بنویس. از جواب دادن هم طفره نرو.  یه جواب قانع کننده.
   پاسخ انوش راوید:  گویا این فرد توانایی خواندن ندارد،  وبلاگ جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران بیش از ۵ سال است ادامه دارد،  و هزاران صفحه مطلب نوشته شده دارد.  با ساده ترین دید هر شخص IQ دار می داند،  تاریخ یک علم واقعی برای اشخاص متخصص است،  با تحلیل و تحقیق های طولانی و زمان بر.  در تمام موارد تاریخ و تاریخ اجتماعی در وبلاگ کاملاً توضیح داده شده،  و حتی برای کمک به کم هوش ها هم مطالب دارد.  ولی IQ این قبیل اندک آنقدر پائین است،  که این یکی نیامده زود می خواهد برود،  انگار علم جغرافیا ـ تاریخ را می توان با یک آمپول تزریق کرد،  و این آقا واقعیت های تاریخی را سریع بفهمد.  آنقدر IQ پائین است،  که نمی داند که استعمار و امپریالیسم ۵۰۰ سال به اندازه ۵۰۰۰ سال در تاریخ دروغ گفته اند،  و برای دانستن و جمع کردن و باز نویس تاریخ زمان و تخصص و حرفه ای های جدید می خواهد.
      در هر صورت یک اشاره بکنم،  هرگز در فکر IQ پائین نمی گنجد،  که در همیشه تاریخ مردم نقش اصلی را داشتند،  IQ پائین نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در ذهنش فرو کرده اند بداند.  او نمی تواند تصور کند،  خیلی از نویسندگان کتاب های تاریخی قرن های ۱۹ و ۲۰ فراماسون و از کارگزاران و چهره های استعمار بودند،  و یا عده ای با سادگی و بدون تحقیق و تحلیل مطالب آنها را تکرار می کردند.  IQ پائین نمی تواند تصور کند،  که مردم ایران همین اجداد کهن ما اولین انقلاب انسانی ایرانی را در جهان بر پا داشتند،  و پا و ذهن را جلو کشیدند و وارد تمدن دیگر در ساختار تاریخی اجتماع شدند.  بدین منظور و دانستن از تمام موضوعات تاریخی،  مطالعه و پیگیری ارگ ایران پیشنهاد می شود.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران

زمان تخصص و تخصصی

تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
عکس انوش در یک محوطه تاریخی،  عکس شماره ۷۹۹۱.
      باید توقع داشت قرن ۲۱ زمان تخصص و تخصصی تر بودن باشد،   کار تخصصی بر اساس داستان و حکایت و تصور شکل نمی گیرد،  این را علاقمند به علم بخوبی می دانند،  ولی آن عده که تحت تأثیر سیستم آموزشی استعمار زده هستند،  متوجه نخواهند شد و نخواهند شد،  و همچنان سرگردان خواهند بود.  مهم این است آنچه را که از علم نمی دانیم،  باید جای آنرا با پرسش پر نماییم،  تا گردونه یادگیری در اینجا بچرخد،  نه اینکه با دروغ و دونگ پر نماییم.
      سرگردانی عدم درک از علم و تخصص،  که بشکل توده ای در بخش تحصیل کرده هم می باشد،  در نهایت ادامه تمدن و غیره را به نفع پایه گذاران استعماری پیش خواهد برد.  در هر صورت من به نوبه خود خوشحالم،  که روز بروز جوانان بیشتری متوجه می شوند،  که داستان تاریخ و سرنوشت سازی چه بوده،  و برای چه می باشد.  خلاصه ترفند های استعمار و امپریالیسم برای درهم و برهم کردن سرنوشتها،  و درنهایت غارت می باشد.
   پرسش ۶۴۲۳ ایمان:  چرا در آموزش های ایران همش همان مطالب تاریخی تکراری را ده ها سال است تکرار می کنند و مطلب و تحقیق و چیز جدید نمی گویند؟
   پاسخ انوش راوید:  گردونه یادگیر را در سیستم های آموزشی استعمار زده شکسته و دور انداخته اند،  ولی من چند پست درباره گردونه یادگیری و اهمیت آن نوشته ام،  تا زمانیکه در ایران این گردونه مهم خوب بکار نیافتد،  ایران و ایرانی هیچی نخواهند شد،  که هیچ،  بلکه باید از جهان قرن ۲۱ هم خارج شوند.
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
   عکس ژنرال ویتنام جنوبی حمایت شده از طرف اشغال گران آمریکایی زمان جنگ ویتنام،  در حال تیر زدن به اندیشه یک آزادی خواه روزنامه نگار ویت کنگ در سایگون،  و کشتن وی،  عکس شماره ۴۳۲۷.

اندیشه های نوین در ایران

     در هر دوره از تاریخ اجتماعی،  با تغییر در دوران تمدن،  اندیشه نیز تغییر می کند،…
تاریخ اندیشه های نو آور در ایران
 
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
اندیشه های فسیل شده
      نمونه اندیشه های فسیل شده کشورهای دیگر در فیلم زیر است.
   جالب:  یکی از ترفند های دشمنان ایران و ایرانی این است،  که بگویند ایرانیها یا آریایی ها در گذشته ها، ادرار گاو می نوشیدند،  درصورتیکه اینکار مربوط به دوران کهن گاو پرستی و سنت پرستی از هند تا مصر بود،  هم اینک نیز در بخش هایی از کشورهای هندوستان و عربستان وجود دارد.
. . . .
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.