Skip to main content

واژه‌ نامه پارسی اینترنت و خط ایرانیک در ارگ ایران،  ریشه تمام زبانهای دنیا از تمدن کهن ایر در مرکز و جنوب ایران و حروف هیروکلیف جی می باشد.  در هزارههای تاریخ و گرمتر شدن زمین ما  حروف و خط با مهاجرت مردم این ناحیه به تمام جهان رفت.  سپس پراکندگیهای مکانی و زمانی،   زبانهای متعدد بوجود آمد،  ولی در کل ریشه همه یکی و از تمدن ایر است،  که با ترفند و دروغ میگویند هندواروپایی.

واژه‌ نامه پارسی اینترنت

 واژه نامه پارسی اینترنت و خط ایرانیک
 
واژه نامه پارسی اینترنت و خط ایرانیک
آ
Test آزمایش (محک) =
widget ابزارک =
Arrangement   آرایش =
Plugin   افزو نه =
deactivated از کار افتاد =
deactivate  =   از کار اندازی
tag cloud   ابرچسب =
ب
Trackback  بازتاب =
Pingback بازخوان =
opensource بازمتن =
page برگه =
Powered by    با نیروی / توانمند با =
enter بنویسید =
Update به‌روز رسانی =
activated به کار افتاد =
Moderation بررسی =
export برون‌بری =
Select برگزینید =
Redo بازچین (ش) =
check بررسی =
Reset بازسازی (بازنشانی) =
Archives بایگانی =
ok  باشه =
will be e-mailed to you با نامه برای شما فرستاده خواهد شد =
by بدست =
Tags  برچسب‌(ها) =
labels برچسب‌(ها) =
Blog بلاگ =
Sign Out خروج (بیرون رفتن) =
پ
Link پیوند =
E-mail پست الکترونیک =
file پرونده =
delete پاک (کردن) =
support پشتیبانی =
folder پوشه =
pop up پنجرک =
Approve پذیرفتن =
Usual پیش پا افتاده =
footer پابرگ =
footnote پانوشت =
not exist پیدا نشد =
not found پیدا نشد =
Configure پیکر‌بندی =
comment پاسخ (دیدگاه) =
Permalink پیوند پایدار (یکتا) =
base پایه =
template پوسته =
feed subscription پیگیری خوراک =
subscribe پیگیری (نام‌نویسی) =
dashboard پیش‌خوان =
ت
new تازه =
recent تازه / اخیر =
ج
Spam هر زنامه (جفنگ) =
چ
Avatar نیم‌رخ (چهره) =
خ
smiley خندانک (شکلک) =
emoticon خندانک (شکلک) =
feed reader خوراک‌خوان =
feed burner خوراک‌ساز =
feed خوراک =
privacy خلوت‌گاه =
Error خطا =
د
Available دردسترس =
Continue دنبال کردن (دنباله) =
visual پیش نمایش (دیداری) =
custom دل‌خواه =
port درگاه =
Import درون‌ریزی =
optional دل‌خواه =
code دستور =
Access دسترسی =
ر
password رمز (گذرواژه) =
س
Header سربرگ (سرآمد) =
sidebar  ستون کناری =
ش
Stylesheet شیوه‌نامه =
profile مشخصات کاربر (شناس‌نامه) =
Username نام کاربری (شناسه) (نام کاربری) =
م
path مسیر =
create ساختن =
topic موضوع =
گ
Browse گزینش (کاوش) =
insert گذاشتن =
option گزینه‌ها =
Article گفتار / نوشتار =
ک
Hotkeys کلید‌ های میان‌بر =
whois کیه =
ن
address  نشانی =
View نمایش =
appear نمایان =
Register نام‌نویسی =
post نوشته =
Version نگارش (نسخه) =
bookmarklet نشانه‌گذاری =
icon نماد =
logo نشان =
Unknown ناشناخته =
Anonymous ناشناس =
mapping نگاشت / مسیردهی =
Latest Activity نوشته‌های تازه =
slug  نامک (نام لاتین) =
index نمایه / سرصفحه =
و
Undo  واچین(ش) =
Rich Editor ویرایگشر دیداری =
bulk modify ویرایش یک‌جا =
modify ویرایش =
website وب‌گاه =
site وب‌گاه =
Weblog  وبلاگ =
Weblogger   وب‌نامه‌نویس =
Weblogging  وب‌نامه‌نویسی =
Blogger  وب‌نامه‌نویس =
Blogging  وب‌نامه‌نویسی =
Login ورود (وارد شوید) =
هـ
Common همگانی =
core هسته =
جایگزین‌ها برای واژه‌های عربی
عربی –  فارسی
جدید –  تازه (نو)
ایجاد –  ساخت(ن) درست کردن
توسط –  بدست (با)
صورت می‌گیرد –  انجام می‌شود
انتخاب –  گزینش
مشاهده – نمایش (دیدن)
بصری –  دیداری
قسمت –  بخش
اضافه می‌شود –  افزوده می‌شود
جهت کسب –  برای بدست آوردن
مراجعه کنید –  بروید
در مورد –  درباره‌ی
جلسه –  نشست
درحاشیه –  درکنار
اصلاح کردن –  درست کردن
نظارت –  بررسی
تشکر  می‌کنم =  متشکرم و …. –  سپاس‌(گزارم) =  با سپاس
ارسال –  فرستادن
مطلب –  نوشته
وارد کنید –  بنویسید
به ‌کارگیری نادرست واژه‌ های فارسی
می‌باشد –  است
واژه نامه پارسی اینترنت و خط ایرانیک
عکس خطوط میخی،  آموزش در اینجا،  عکس شماره 1436 .
واژه نامه پارسی اینترنت و خط ایرانیک
جدول برابرهای حروفهای خط ایرانیک با خط فارسی،  در دهه‌های ۱۳۳۰–۱۳۴۰، غلامحسین مصاحب برای اولین بار روش نوشتاریِ ایرانیک را بجای «ایتالیک» پیشنهاد داد،  و آن را در خوشنویسی علمی فارسی چاپ دانشگاه تهران معرفی کرد.  در این روش نوشتاری حروف به جای مورب شدن به سمت راست به سمت چپ، مورب می‌شوند.
    توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir