Skip to main content
      تاریخ جنگهای ایلام و آشور با رجزخوانیهای تاریخی و دروغهای تاریخ نویسی استعماری آمیخته شده،  و آنچه که بخورد ما داده اند،  بیشتر به افسانه و داستان می ماند،  تا واقعیتهای تاریخی.  بمنظور کشف حقیقت در تاریخ لازم است،  که دو موضوع مهم رجزخوانی تاریخی و تاریخ نویسی استعماری درک شود.

تاریخ جنگهای ایلام و آشور

تاریخ جنگهای ایلام و آشور
تصویر سنگنگاره سپاه آشور در حال حمله به یک شهر،  عکس شماره ۴۸۸۲.
تاریخ جنگهای ایلام و آشور
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره ۱۶۱۸.
برگه 1313 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ جنگهای ایلام و آشور
تاریخ جنگهای ایلام و آشور
      تاریخ جنگهای ایلام و آشور باید توسط تاریخ نویسی نوین ایرانی مورد پژوهشهای جدید قرار گیرد،  و رجزخوانیهای تاریخی،  و تاریخ نویسی استعماری،  از آنها زدوده شود.  این تاریخ نوشته شده توسط غربیها مورد تایید من نیست،  و فقط جهت ایجاد دید جدید به تاریخ جنگهای ایلام و آشور نوشتم.
تاریخ جنگهای ایلام و آشور
      تاریخ جنگهای ایلام و آشور،  از زمان سارگن دوم،  دوران حکمرانی  4278 تا ۴۲۹۵ گاهشماری ایرانی آغاز شد.  به غیر از جنگ‌های پراکنده و کوچک،  ۷ دوره جنگی مشخص را هم شامل می‌شد.  آخرین این جنگ‌ها در ۴۳۵۵ گاه ایرانی حادث شد،  و با پیروزی آشور بانیپال پادشاه نیرومند آشور، و نابودی ایلام به پایان رسید.
   نظر انوش راوید:  این جنگها بر اساس ترجمه مشکوک از کتیبه هایی است،  که مقدار رجزخوانی آنها مشخص نشده است.  درضمن ایلام نابود نشد،  بلکه برابر با رشد و تکامل،  سلسله هخامنشیان بمیدان تاریخ آمد.
تاریخ جنگهای ایلام و آشور

روایت جنگها

    جنگ اول ــ  در زمان تیگلات پیلیسر سوم دولت مردمان کوهستانی،  که مابین ایلام و آشور زندگی میکردند،  مطیع دولت آشور شدند.  پس از آن این دو دولت با یکدیگر همسایه گردیدند.  در این زمان بابل تحت تسلط آشور قرار داشت.  دولت ایلام قصد داشت با مردم بابل که از اشغال کشورشان ناراضی بودند،  متحد شود.
      امپراتور آشور سارگن دوم،  دوران حکمرانی  4278 تا ۴۲۹۵ گاهشماری ایرانی،  همین که از این اتحاد آگاهی یافت،  فرصت به متحدین نداد،  و به هر دو جناح حمله کرد،  اما نتوانست در داخل ایلام پیشرفتی حاصل کند،  و جنگ بدون نتیجه برای هر دو طرف به پایان رسید و در معنی آشوریان شکست خوردند.  این جنگ به جنگ دوریلوDurilu  موسوم است.
    جنگ دوم ــ  بعد از سارگون دوم،  سناخریب به پادشاهی رسید.  در این اوان شورشی در ایلام روی داد،  و پادشاه ایلام کال‌لودوش،  در این شورش کشته شد.  پادشاه آشور از فرصت استفاده کرد،  و از طرف جنوب ایلام،  یعنی سواحل خلیج فارس داخل جلگه شوش شد.  در کتیبه‌های بجا مانده آشوری آمده ‌است،  که آشوریها ۳۶ قلعه و برج را گرفتند،  و خراب کردند،  و برخی از اهالی را به اسارت به آشور بردند.
    جنگ سوم ــ  در سال ۴۳۰۸ گاه ایرانی،  ایلامیان هوما منانو را به پادشاهی انتخاب کردند.  این پادشاه سر و سامانی به قشون ایلام داد.  او قشون چشمگیر و نیرومندی از مردمان دیگر فلات ایران مهیا کرد.  در سال ۴۳۱۰ گاه ایرانی،  دوباره با آشور جنگ درگرفت،  با وجود اینکه سردار قشون ایلام کشته شد،  ایلامیان آن قدر پافشاری کردند،  که جنگ بی‌نتیجه ماند.  سال بعد آشور به بابل حمله کرد و آنجا را تصرف کرد.
      هومبان هالتاش شاه ایلام که آشور را در جاهای دیگر گرفتار دید،  به بابل تاخت و تا شهر سیپ‌پار پیش رفت،  و با غنائمی به شوش مراجعت کرد،  و بعد از چند روز مرد،  و بجای او،  برادرش اورتاکو به تخت نشست.  وی با آشور روابطی برقرار کرد.  بدین معنی که آشور کمکی به ایلام نمود و دولت ایلام تندیس ایزد سیپ پار را که جزو غنائم آورده بود،  مسترد داشت.
      در زمان پادشاهی اسارهادون امپراتور آشور،  این دولت به حد اعلای قدرت خود رسید.  آشوریان مصر را تسخیر کردند،  و شاهزاده خانم‌های مصری را به اسارت به آشور بردند.  غیر از ایلام در آسیای غربی دیگر دولتی نمانده بود،  که تابع یا دست نشاندهٔ آشور نباشد.
   جنگ چهارم ــ  در سال ۴۳۳۱ گاه ایرانی،  آشور بنی پال به تخت آشور نشست،  و تمام حواس خود را به خوابانیدن شورش مصری‌ها متوجه داشت.  ایلامیان از فرصت استفاده کردند و به تاخت و تاز در سرزمین بابل پرداختند،  و غنائمی از آنجا به دست آوردند.  پس از آن که اورتاکو شاه ایلام درگذشت،  برادرش ت‌اومان بر تخت نشست.  این تغییر پادشاهی برای ایلام بسیار شوم بود.
      شاه جدید چون می‌خواست برادرزادگان خود را به قتل برساند،  پس ۶۰ تن از شاهزادگان ایلامی فرار کردند،  و به دربار آشور پناه بردند.  پادشاه آشور با آغوش باز از آنها پذیرایی کرد،  با این مقصود که بتواند از جنگ خانگی استفاده کند،  و ایلام را ضعیف نماید و درهم شکند.  از طرف دیگر ت‌اومان به آشور تکلیف کرد،  که فراریان ایلامی را مسترد دارد.  آشوربانی پال جواب رد داد و بین طرفین جنگ درگرفت.
      جنگ توللیز یا جنگ نخست آشوربنی پال با ایلام در سال ۴۳۴۱ گاه ایرانی،  رخ داد و شاه ایلام ت‌اومان که در این جنگ شخصاً جنگ می‌کرد.  بعد از زخمی شدن به دست یک شاهزاده ایلامی به دست آشوریان سر بریده شد،  و جنگ با شکست ایلامیان به پایان رسید.  بعد از کشته شدن ت‌اومان پسر بزرگ اورتاکو به نام خوم بان ایگاش به پادشاهی ایلام نامزد شد،  و آشوریان باج و خراج از ایلام گرفته به نینوا مراجعت کردند.
    جنگ پنجم ــ  بعد از جنگ توللیز برادر آشور بنی پال که در بابل پادشاه بود،  بر او یاغی گردید.  در ابتدا پادشاه ایلام که دست نشانده آسور بود بی‌طرف ماند،  ولی پادشاه آشور خواست ایلامیان تندیس نانای را مسترد دارند.  پادشاه ایلام در موقع بسیار ناگواری واقع شد،  چه این مجسمه قرن‌ها در شوش بود،  و چون مورد پرستش بسیاری از مردم ایلام بود،  رد کردن آن با منافع پادشاهی ایلام مباینت داشت.  در این احوال بابل به پادشاه ایلام باز وجهی از خزانه به بابلی‌ها داد،  و از جهت موقعیت سخت و بدی که داشت،  مجبور شد با بابل متحد شود.
      در سال ۴۳۴۹ گاه ایرانی،  روابط دو کشور در موقعیت جنگی قرار گرفت،  در واقع جنگی که قطعی باشد،  مابین طرفین روی نداد،  بلکه آشور به اغتشاشات داخلی ایلام دامن می‌زد،  چنانکه بر اثر آن تام ماری تو برادر پادشاه ایلام،  او را گرفته کشت و به تخت نشست.  بعد از چندی این پادشاه هم گرفتار طغیان یکی از دست نشانده‌های خود موسوم به ایندابوغاش گردید،  و از او شکست خورده به طرف خلیج فارس فرار کرد،  و بالاخره گرفتار گردیده به نینوا به اسارت رفت.  آشور بانیپال با او به مهربانی رفتار نمود،  زیرا او را برای اجرای خیالات خود راجع به ایلام لازم داشت.
    جنگ ششم ــ  آشور بانیپال پس از آنکه قشون‌کشی به بابل کرد،  آن را گرفت و کشتار و غارت زیادی در شهر نمود.  سپس تصمیم گرفت به کار ایلام خاتمه داده،  خیال خود را از طرف این دشمن موروثی راحت کند.  در این اوان اوضاع داخلی ایلام طوری بود،  که هر آن پادشاه آشور می‌توانست از اختلافات داخلی استفاده نماید.
      از طرف دیگر ایندابوغاش که برای کمک کردن به بابل اقدامی نکرده‌ بود،  پس از سقوط این شهر سفیرانی نزد پادشاه آشور فرستاد ولیکن پادشاه مزبور آنها را خوب نپذیرفت و خواست کلدانی‌هایی را که در زمان طغیان بابل به آن کمک نموده،  و بعد به ایلام فرار کرده بودند،  به آشور استرداد شوند.  ضمناً تهدید کرد که اگر آنها را مسترد ندارد،  شهرهای ایلام را خراب نموده، مردم را به اسارت خواهد برد.
      در این احوال ایندابوغاش را نجبا کشته،  خوم بان کالداش را به جای او بر تخت نشاندند و همزمان پادشاه آشور نیز از موقع استفاده کرد،  تام ماری تو را به تخت ایلام نشانید.  ولیکن همین که او به تخت نشست،  کنگاشی بر ضد آسوری ها ترتیب داد.  مطلب قبل از اجرای آن افشا شد و بر اثر آن او را بازگرفته و در محبس انداختند،  و آشوریان پس از آن مملکت را غارت و با غنایم زیاد به نینوا مراجعت کردند.  از جریان وقایع پیداست که نفاق داخلی برای ایلام رمقی باقی نگذاشته بود.
    جنگ هفتم ــ  در مورد زمان این جنگ او زمان سقوط ایلام اختلاف در منابع وجود دارد.  زمان این جنگ در سالهای ۴۳۵۵ و ۴۳۶۴ گاه ایرانی،  ذکر شده ‌است.  پادشاه آشور که از نتایج جنگ‌های قبلی ناراضی بود،  باز در پی بهانه برای جنگ با ایلام گردید،  و با این مقصود تام ماری تو را به ایلام فرستاده،  از خوم بان کالداش استرداد کلدانیان مزبور و تندیس نانای را مطالبه کرد.
      پادشاه ایلام دید قبول کردن این تکالیف با مرگ او مساوی است،  بنابراین تصمیم گرفت که مقاومت کند.  آشوریان قشون قوی خود را به طرف ایلام حرکت داده وارد شوش شدند،  و در این شهر آنچه توانستند، کردند.  خزانه پادشاهان ایلامی که از غنایم جنگ‌های سابق آنها با سومر و اکد پر بود،  به دست آشوریان افتاد،  همچنین طلا و نقره‌ای که بابل در موقع اتحاد به ایلام داده بود،  با مجسمه ها و اشیاء نفیس معابد ایلامی و آنچه در خانه‌ها از ثروت و اشیاء قدیمی بود،  به نینوا منتقل گردید.
      آشوریان به کشتار و غارت اکتفا نکرده،  استخوان‌های پادشاهان و اشخاص نامی ایلام را از قبور بیرون آورده و به نینوا فرستادند،  و ۳۴ مجسمه پادشاهان ایلام که از طلا و نقره و مرمر و غیره ساخته شده‌ بود،  جزو غنایم آشوری گردید.  مجسمه نانای که ۱۶۳۵ سال در ایلام بود،  به دست پادشاه آشور افتاد،  و برای شهر ارخ پس فرستاده شد.
      آشوریان پس از کشتار و غارت شهرها اسرای بی‌شماری را چه از شوش و چه از شهرهائی که تسلیم بودند،  به آشور بردند.  مملکت ایلام پس از انقراض به صورتی درآمده‌ بود،  که حزقیل یکی از پیامبران بنی اسرائیل از کثرت کشتار و غایت خرابی آن را به گورستان تشبیه کرده ‌است.
    جنگ هشتم ــ  جنگ شوش آخرین جنگ از مابین ایلام و دولت آشور بود،  که با پیروزی آشور بانیپال پادشاه آشور به پایان رسید.  زمان این جنگ در سالهای ۴۳۵۵ و ۴۳۶۴ گاه ایرانی ذکر شده ‌است.  در مورد زمان این جنگ اختلاف در منابع وجود دارد.  کتیبه آشور بانیپال در باره فتح و نابودی ایلام چنین می‌گوید:
      تمام خاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را با توبره به آشور کشیدم،  و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام را با همه پهنای آن،  جاروب کردم.  من این کشور را از چارپایان و گوسپند،  و نیز از نغمه‌های موسیقی بی‌بهره ساختم،  و به درندگان، ماران، جانوران و آهوان رخصت دادم که آن را فرو گیرند.  منبع اینترنت.
   نظر انوش راوید:  بوضوح رجزخوانی از این کتیبه پیداست.
   مهم:  آنهایی که از تاریخ ایران و بزرگان تاریخ ایرانیان بد می گویند،  یا به نوعی و ترفندی دروغ می شمارند،  حقوق بگیر استعماری هستند،  و وظیفه آنها این است،  که ملت ایران را بی هویت تاریخی کنند.  تا نهایت،  در ادامه تخریب های داعشی گونه آثار تاریخی،  ایران و ایرانی را نیز در گرداب برنامه های استعمار و امپریالیسم نابود کنند.  باید مراقب بود،  تا در دام برنامه ها و ترفند های رنگارنگ استعماری نیافتاد.
……………
   برچسبها:  . تاریخ جنگها, ایلام و آشور, جنگهای ایلام, جنگهای آشور, جنگهای عیلام, عیلام, ایلام, آشور.
………….
تاریخ جنگهای ایلام و آشور
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

 

 

نماهنگ عکسهای آثار کهن چند تپه و قلعه کهن ایلام و ایلام باستان از دیدنیهای ایلام و گردشگری ایلام http://arq.ir/141

******************
 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید