Skip to main content
در تاریخ خوانی اسکول نشویم موضوعی است که علاقمندان به تاریخ و تاریخ خواندن باید بدانند.  بعضی از نوشته های تاریخی سنتی و جدید دروغ هستند،  اغلب این دروغها هم بسیار استادانه کنار هم چیده شده اند،  اگر خوانند نتواند آنها را بدرستی تشخیص دهد،  یعنی راست را از دروغ  نفهمد،  خود بخود اسکول یا مسخره تاریخ نویس مربوطه شده است.

در تاریخ خوانی اسکول نشویم

در تاریخ خوانی اسکول نشویم موضوعی است که علاقمندان به تاریخ و تاریخ خواندن باید بدانند
تصویر مراقب باشیم مخ ما را نزنند،  عکس شماره 3784.
 این برگه بشماره 1484 پیوست لینک زیر است:
در تاریخ خوانی اسکول نشویم موضوعی است که علاقمندان به تاریخ و تاریخ خواندن باید بدانند
لوگو مراقب باشیم در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتیم،  عکس شماره 1606.
در تاریخ خوانی اسکول نشویم

نتیجه های ذهنی

      روش خاص تاریخ نویسی استعماری گرفتن نتیجه تاریخی از یک داستان یا یک سکه و کتیبه و چیزی است،  که آنرا کلی تاریخ سازی میکنند.  مانند همین داستان حمله اسکندر به ایران،  حتی بدون هیچ اثری،  کلی داستان ساختند و کلی جهان را فتح کردند.  مثال زیاد است،  برای تاریخ سازی جعلی نیاز نیست،  که ریشه یابیهای عمیق کنند،  یک موضوع را بزرگ و دیگری را کوچک و بی اهمیت،  نتیجه آن هم میشود مانند حمله اعراب و مغول به ایران.
      این روش تاریخ نویسی استعماری به سیستم آموزشی سرایت کرده،  و از آنجا هم به تاریخ نویسان ایران رسیده است.  بویژه در شبکه های اجتماعی،  تاریخ سازی بفراوانی دیده میشود.  مثلاً از یک سکه تاریخی کلی تاریخ جدید میسازند،  و بقیه جوانب تاریخ نویسی را فراموش میکنند.  این افراد یکدفعه هزاره های زمانی و مکانی را در چند خط و پست طی میکنند.  درصورتیکه هر گوشه از تاریخ کلی مطالعه و پژوهش جمعی علمی نیاز دارد.
      من در سربرگ و همه جا نوشتم نظرات شخصی،  هیچ جا ننوشتم این نوشته های من اصل تاریخ است،  زیرا تاریخ نیازمند کار وسیع فرهنگسرای ملی تاریخ است.  حتی دیده اید در پاسخ به بعضی از پرسشها مینویسم نمیدانم و نیاز به پژوهش نوین دارد.  الکی پاسخ نمیدهم،  الکی گفتن و پاسخ دادن نیز از روشهای تاریخ نویسی استعماری است،  که سعی در ساده کردن مردم دارند،  که در اصطلاح عامیانه میگویند طرف را اسکول کرد.  #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا شما هر موضوع روزمره یا قدیمی را با همه جوانب و شاخصهای دقیق میسنجید،  یا سطحی نگری میکنید؟
در تاریخ خوانی اسکول نشویم

#اُسکول، #اُسکُل یا #اُشکول

      اُسکول اصطلاحی به معنای آدم نادان، بی خاصیت و به درد نخور است.  اصل این اصطلاح که به صورت اُشکول هم به کار میرود از واژه «عُثکول» در عربی است. عثکول خوشه خرماست و به چیزی مانند خوشه خرما که برای زینت در برابر هوا می نهاده اند تا تکان بخورد و مایه سرگرمی شود نیز گفته اند.  عثکول خوشه خرمایی بوده که خرماهایش را خورده اند،  و فقط به درد سرگرمی میخورد.
      از آن جا که املای درست این کلمه را کسی نمیدانسته است،  آن را اسکول نوشته اند و برخی نیز به اشتباه اشکول گفته اند.  اُسکُل بر وزن واژه بی ادبانه ای است،  که نمی توانم آن را این جا بنویسم،  و از آن جا که ذکر آن نشانه بی ادبی گوینده آن است،  این واژه جایگزین آن شده است.  در اصل هم در برابر این واژه به کار رفته است.  جالب است که هر چند عُثکول عربی است،  ولی امروزه در عربی معاصر کاربرد ندارد و تنها در کتب لغت عربی یافت می گردد.
      همچنین نام پرنده ای است،  که میگویند یادش میرود کجا دانه جمع کرده،  و مردم باور کردند که همین است.  در حالی که پرنده بر اساس غریزه ای اشتباه ناپذیر و شگفت انگیز طبیعت عمل میکند،  و این سخن تنها برای خنده بود و سخنی جدّی نبود.  درباره معنی اسکول یا همان عثکول صفحه 1424 از فرهنگ لاروس چاپ انتشارات امیر کبیر را بخوانید.
      واژگان عربی در فارسی بسیار است،  امّا بیشتر این واژه ها در خودِ زبان عربی یا به کار نمیروند و یا معنای دیگری دارند.  این واژه ها را ما ایرانیان از ریشه های عربی ساخته ایم،  امروزه دیگر چنین کاری در فارسی انجام نمیشود.  لازم بذکر است،  بسیاری از واژگانی که میپنداریم عربی است،  ریشه در زبان آرامی و پارسی دارند،  و در اصل عربی نیستند.
در تاریخ خوانی اسکول نشویم

تفاوت بینش با دانش

خود شناسی علمی از شیوه در درک مفاهیم واژه هاست
      در گروهی به دوستانی گفتم،  شما مطالب را بنیادگرایی بینشی بررسی میکنید،  و من بنیادگرای دانشی هستم و اختلاف کلی داریم.  آنها قبل از اینکه بپرسند منظورت چیست،  یا اینها به چه معنی است،  سریع فکر کردند میگویم،  شما اسلامی و دینی هستید،  و من غیر دینی و دانشی.  در نهایت گفتم،  ما در مفهوم واژه ها و کلام اختلاف زیادی داریم،  بهمین جهت تعریف و تفاوت را پاسخ میدهم.
   پرسش مهم:  بنیادگرای بینشی و بنیادگرای دانشی چه تفاوتی دارند؟
   پاسخ انوش راوید:  بنیادگرا یعنی محور قرار دادن یک موضوع،  مانند بنیاد گرایی دینی که دین را محور قرار میدهد،  بنیاد گرایی باستانی که باستان را محور قرار میدهد،  و غیره.
   بینش یعنی جمع دانش و اندیشه یک شخص،  که در ذهن دارد و یا بیان میکند.
   دانش یعنی جمع علوم و مطالعه یک شخص،  که در ذهن دارد و یا بیان میکند.
   وقتی با بنیادگرایی درهم میشوند،  یعنی محور ذهنیت یا بیان آن شخص است.
      در جایی که میخواهیم حرفه ای با افراد بر پایه دانش تخصصی گفتگو و یا مراوده دانشی و تحلیلهای علمی داشته باشیم،  نیاز است محور خود را بر پایه بنیادگرایی دانشی گذاشت.
      در جایی که میخواهیم حرفه ای با افراد بر پایه بینشی تخصصی گفتگو و یا مراوده بینشی و تحلیلهای فلسفی داشته باشیم،  نیاز است محور خود را بر پایه بنیادگرایی بینشی گذاشت.
      وقتی افراد در رفتارهای متفاوت بنیادگرایی فوق هستند،  خود بخود نمی توانند با یکدیگر به تفاهم در کلام و معانی و مفهوم برسند،  یعنی متوجه تفکیک علوم نشده اند.  این دلیل بر اختلاف در دین و کشور و غیره نیست،  و ربطی ندارد،  فقط اختلاف در دیدگاه بیان مطلب است.
      بنیادگرایی دانشی،  مطالب را با آمار و فکت و سند و مدرک بیان میکند،  یعنی فرضیه ذهنی خود را بکار نمیبرد.
      بنیادگرایی بینشی،  دانش را با اندیشه و خرد خود بیان میکند،  یعنی دانش را همراه فرضیه ذهنی خود بکار میبرد.
      این اشتباه عدم تشخیص دانش و بینش از ارثیه های سیستم آموزشی حافظه محوری است،  که باید از ابتدا آموخته شود،  که چه در مفهوم و پندار باید باشد.  اشتباهی که بسیاری از مطالعه کنند تارنمای ارگ ایران میکنند،  چون آنها تاریخ را با بنیادگرایی بینشی یاد گرفته اند،  یعنی تراوش مقدار دانش و فلسفه و حکمت نویسنده آن تاریخ.
      نوشته های انوش راوید بنیادگرایی دانشی است،  یعنی تا نوشته های تاریخی و اجتماعی و غیره،  آمار و فکت و سند و مدرک دقیق نداشته باشند،  آنها دروغ حساب میشوند نه واقعیت.  در بنیادگرایی دانشی رفتار بر پایه محوریت دانش است،  در این شیوه نمیشود از نوشته هایی،  که در آنها رفتار بنیادگرایی بینشی است استفاده کرد.  #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما بنیادگرای دانشی یا بنیادگرای بینشی هستید؟
در تاریخ خوانی اسکول نشویم
همدستی بنیادگراهای عربستانی و پان ترک ترکیه
تاریخ سیاسی را بشناسیم و آنرا از تاریخ علمی جدا کنیم
      همدستی بنیادگراهای عربستانی و پان ترک ترکیه ای مدتی است برای ایجاد تفرقه و دشمنی بین مردم ایران انجام شده.  تا در نهایت کشور ایران ضعیف شود،  و ترکیه بتواند رود و آب را بدزدد،  و عربستان گاز و نفت.  در حال حاضر هم با این دزدی ریزگرد و بی آبی کشور را فرا گرفته است.  ملت ساده ایران هم بی خبر از ترفندها و برنامه های آنها مشغول هستند،  که آیا کوروش بوده یا نبوده.
       ما ملت ایران و منجمله مسلمان بنیاد گرا و ترک و کرد و فارس پان شده و امثال،  باید مراقب باشیم،  اغفال آنها نشویم،  میخواهند ایران را از بین ببرند.  آنها دارند برای این منظور پول خرج میکنند،  رشوه میدهند،  و هزار کار دیگر میکنند،  چون ایران ارزش خیلی زیادی دارد.  سرمایه داری وابسته آن کشورها مورد حمایت گلوبالیسم و تجارت جهانی است،  و در نهایت این سرمایه داری نمیخواهد سر بتن ایرانی و ترک و عرب و مسلمان غیره باشد،  سادگی را بس کنیم.
       پی دی اف از وبلاگ پایگاه جامع که در پراتز مینویسم (دروغ پراکن) بدستم رسید،  که در آن شازده نویسنده بدون نام و نشان،  گویا کشف مهمی کرده است.  او با کلی دروغ و حقه بازی میخواهد بگوید،  مقبره کوروش از آن کوروش نیست،  و یک بنای سِلوکی است.  من انوش راوید شخصاً تا بطور قطع یک مسئله تاریخی را متوجه نشوم آنرا تایید نمیکنم.  ولی این شازده نویسنده نامعلوم سعی میکند،  با دروغ و زرنگی و ترفند بگوید،  که این مقبره کوروش نیست.
      با مطالعه و گوش دادن به نوشته های این شازده متوجه میشویم،  هدفش تخریب تاریخ ایران است،  نه گفتن از تاریخ.  زیرا تاریخ اینگونه نیست،  که با اهانت بدیگری بخواهد وانمود کند،  که درست میگوید.  اگر این شازده میخواست از تاریخ بنویسید،  حرف خودش را میزد،  نه اینکه بخواهد آنچه دیگران گفته و عقیده دارند مرتب تخریب کند و ناسزا بگوید.  این یعنی دارد در جهت همان همدستی که در ابتدا نوشتم حرکت میکند.
       درباره کوروش بزرگ در تارنمای ارگ ایران چندین برگه وجود دارد لطف نمایید آنها را مطالعه و دیدگاه خود را بنویسید.  جهت رد مطالب گفته شده این شازده هم نوشته زیاد دارم،  و نیاز به تکرار آنها نیست.  فقط و مهم این است که تاریخ سیاسی را بشناسیم،  و آنرا از تاریخ علمی جدا کنیم.  #مقبره_کوروش,  #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا باید مقدار دانش محدود خود و دیگران از تاریخ را تمام تاریخ بدانیم؟.
در تاریخ خوانی اسکول نشویم
سطحی نگری
در تاریخ خوانی اسکول نشویم موضوعی است که علاقمندان به تاریخ و تاریخ خواندن باید بدانند
تصویر سفال 3500 ساله،  عکس شماره 7102.
      سطحی نگری بلای قرن جدید،  نتیجه سبک کار سیستم آموزشی و شبکه های اجتماعی سطحی نگر است.  سطحی نگری را بشناسیم و از آن دوری کنیم،  البته نباید توقع داشت سطحی نگرهای کم هوش متوجه شوند.  باهوشها متوجه این مشکل میشوند،  و از آن دوری میکنند،  و دید واقعی و عمیق و علمی راهگشا میسازند.
در تاریخ خوانی اسکول نشویم
اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد
در تاریخ خوانی اسکول نشویم موضوعی است که علاقمندان به تاریخ و تاریخ خواندن باید بدانند
تصویر انوش راوید در کارگاه خانگی راویدسرا سال 1360 عکس شماره 2210.
این روز را به همه زحمت کشان،  کارگران و کشاورزان،  کارمندان و بیکاران ایران شادباش میگویم،  و امیدوارم این روز را بنایی برای تحقیقها و تحلیلهای بیشتر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قرار دهیم.
……………
   برچسبها:   تاریخ خوانی, اسکول شدن, اسکل تاریخی, اسکول یا اشکل, نتیجه ذهنی, پانهای بنیادگرا, بینش دانش, سطحی نگری, مقبره کوروش.
   هشتگها:  #سطحی_نگری.
…………
در تاریخ خوانی اسکول نشویم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک:   http://www.arq.ir/1476
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.