Skip to main content
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی تاریخ واقعی مهاجرت تمدن از ایران به اروپاست،  تاریخ نویسی استعماری نامگذاریهای سلت و سکایی کرده است.  با این نامگذاری اشتباه باعث حذف بخش مهمی از تاریخ ایران،  و حذف اهمیت تاریخ تمدن ایران در جهان شده است.  با کنار هم گذاری آثار سلتی و سکایی و ایرانی در هزاره های تاریخ مربوطه،  متوجه میشویم پیدایش تمدن از ایران بوده است.

تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی

تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی تاریخ واقعی مهاجرت تمدن از ایران به اروپاست،  تاریخ نویسی استعماری نامگذاریهای سلت و سکایی کرده است
تصویر کلاه شاخ گاو سلتی از موزه،  همانند آثار هخامنشی،  عکس شماره 3799.
 این برگه بشماره 858 پیوست لینک زیر است:
 تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی تاریخ واقعی مهاجرت تمدن از ایران به اروپاست،  تاریخ نویسی استعماری نامگذاریهای سلت و سکایی کرده است
لوگو تصویر لوگو ایران را بدرستی بشناسیم،  عکس شماره 1617.
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی

تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی

      سلت یا کلت نام اقوام از تمدن ایر که به نام کذایی هند و اروپایی معروف شده است.  قبایل معروف به سلت نیمه اول هزاره پنج گاه ایرانی،  طی سدههای هزاره پنجم گاه ایرانی،  از جغرافیای قبیله ای ایران خارج شده،  و در اروپای مرکزی ساکن شدند.  آنها بدلیل بالاتر بودن تمدن خود نسبت به تمدن بومیان اروپایی،  طی دو سده تمام اروپا را زیر نفوذ خود گرفتند.
      مردم سلت را سِلتی میگویند،  و سرزمینهای آنها را سِلتیک،  و زبان را سلتی،  آنها برخی از ویژگیهای فرهنگیِ پیشینِ خود در تمدن ایر یا ایران را حفظ کردند.  هنوز هم در روستاهای دور دست اروپا شباحتهای زیاد بنا و پوشش و فرهنگ،  با روستاهای ایران بویژه شمال ایران دیده میشود.  سلتها همان روش قبیله ای را برای اداره سرزمینی خود ادامه دادند.
      بدلیل اینکه سلتها سرزمین خود را بروش قبیله ای اداره میکردند،  بعد از تشکیل حکومت یکپارچه روم،  در کشور روم جذب و حل شدند.  سپس طی سدههای حکومت روم،  سازمان قبیله ای سلت از هم پاشید،  و بطور کامل در استانهای رومی قرار گرفتند.  قدرت امپراتوری روم بر اساس آهنگری و پهلوانی سلتی بوجود آمد،  یعنی روم حکومت و کشور داری را آورد،  و سلت افراد نیروی نظامی به آن داد.
      سلتها مانند سکاییها آهنگران ماهری بودند،  که ابزار آهنی، سلاح آهنی و جواهرات ظریف میساختند.  آنها جشنهایی زیادی مانند روش ایرانی برگزار میکردند،  و روش پهلوانی داشتند.  در نبردها با رومیها آنها سبک پهلوانی میجنگیدند،  ولی رومیها بروش نظام جمع،  بهمین جهت سلتها شکست میخوردند،  در نهایت جذب ارتش روم شدند.
      از سلت‌ها زبان نوشتاری باقی نمانده،  و این دلیل بر نداشتن زبان نوشتاری نیست،  زیرا آنها قبایلی بودند،  و هر قبیله بدلیل دوری مکانیو زمانی از یکدیگر،  شرایط نوشتاری و ذخیره سازی های اطلاعاتی ویژه خود را داشت.  اکثر قوانین و تشریفات مذهبی و داستانهای خود را بطور شفاهی به دیگران منتقل میکردند،  و کم و بیش این قوانین در نظام فرهنگی و دینی روستاهای اروپا مدتها باقی بود.
      بدلیل ذات قبیله ای سلتی،  آنها هیچ شهر با نفوذ،  که مرکز فرماندهی باشد نداشتند.  اصل فعالیت سلتی بر پایه دامداری و کشاورزی و تولیدات فلزی بود،  بخشی از سلتها نیز تا شمال آفریقا رفتند،  و نام قبایل بربر در اروپا و آفریقا را گرفتند.  درباره تاریخ سلت و بربر خیلی نوشته وجود دارد،  که اکثر اشتباه و دروغ هستند،  و باید توسط خواننده اهل تاریخ با دقت بازبینی شود.
      جنگجویان سلت با شمشیرهای بلند و نیزه و قلاب سنگ میجنگیدند،  آنها سپرهایی از جنس برنز با چوب در دست میگرفتند.  جنگجویان پیاده فریاد میزدند و روی سپرهای خود میکوبیدند،  بعضیها به هنگام حمله یک شیپور به نام کارنیکس را به صدا در میآوردند.  پهلوانان سلتی بر ارابه چوبی سوار بودند،  که بوسیله اسبهای تنومند کشیده میشدند،  وارد میدان جنگ میشدند.
      یک ارابه ران اسبها را در میدان جنگ هدایت میکرد،  و همزمان جنگجو نیزه خود را به طرف دشمن پرتاب میکرد.  وقتی شرایط جنگ مشکل میشد،  جنگجویان از روی ارابه‌ها به پایین میپریدند،  و بوسیله  شمشیر جنگ را ادامه میدادند.  در صورتی که یک فرمانده نظامی در خطر قرار میگرفت،  ارابه ران او آماده بود،  تا او را سوار کرده و به محل امنی انتقال دهد.
      قهرمانان جنگی در قبیله از موقعیت بالای مخصوصی برخوردار بودند.  سلتها بعد از هر پیروزی جشنهای بزرگی برگزار میکردند،  این ضیافت چندین روز طول میکشید.  شعرا و نوازندگان با داستان پیروزیها و شجاعتهای قهرمانان قبیله،  مردم در حال تفریح را سرگرم میکردند.  سلتها همچنین سرهای بریده دشمنان شکست خورده را به عنوان یادگارهای مقدس،  نزد خود نگه میداشتند.
      برخلاف اینکه سلت‌ها جنگجویان شجاع بودند،  و آشنا به فنون رزم انفرادی،  اما بدلیل قبایلی توانایی و درک اهمیت نظام جمع نداشتند.  علت‌ شکستهای نظامی این قبایل از حکومت روم،  نبود نظم و راهبرد در جنگ بود.  حکومتهای ایران از گذشته های دور درک و توانایی نظام جمع داشتند،  و در تمام حملات کذایی تاریخی به ایران،  نیروهایی که به دروغ به ایران حمله کردند،  شعور و سابقه تاریخی نظام جمع نداشتند.
      خانواده‌های سلت در قبایل خود درون کلبه‌های کوچک،  یا قلعه‌های ساخته شده روی تپه،  مانند تپه های باستانی ایران زندگی میکردند.  قلعه های مسکونی روی تپه ها امکان دفاع در مقابل هجوم دیگر قبایل،  و دزدها و حیوانات را فراهم میکرد.  بصورت عادی سلت‌ها در زمینهای اطراف قلعه به پرورش گله و کاشت غلات میپرداختند.  هر قبیله به وسیله خان یا رئیس خود اداره میشد،   کاهنها یا مقدسها در این قبایل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودند.
      از دین سلتی‌ باستان شواهد مستند چندانی در دست نیست،  اکنون میدانیم آنها متن مقدس مکتوبی نداشته‌اند،  و متون مقدس در بین این اقوام به صورت شفاهی به تازه واردان منتقل میشد.  پیش از آن که متون دینی سلتی به نوشتار درآید،  مسیحیت به دین رایج این اقوام بدل شد.  پژوهش پیرامون دین سلتی باستان از طریق اسناد دست دوم،  اسطوره‌های و افسانه‌ها و فرهنگ عامه،  در کنار دادههای باستان شناسی و هم سنجی های انسان شناختی امکان دارد.
      دین سلتی بدلیل فاصله زمان و مکان به لحاظ محلی بسیار گوناگون بود،  اما در غرب،  طبقه حرفه‌ای سازمان یافته‌ای به نام دروئیدها،  سنتهای دینی را تعلیم میدادند،  و در حفظ آنها میکوشیدند.  آنگونه که در آثار نویسندگان رومی آمده،  در گل برای تیو تاتیز خدای قوم،  ایزیس خدا و سرور و تارانیس خدای آذرخش قربانیهای انسانی تقدیم میشد.  نقاشیهای بازمانده خدایان سلتی را در یک گروه سه‌ تایی نشان میدهند.
      خدایان اصلی در ایرلند عبارت بودند،  داگدا تصویر انسانی با چماق و دیگ،  لوگ خدای جنگ و حرفه،  و مانان خدای دریا.  همچنین در شواهد باستانشناسی خدایان دو سر و سه‌ سر و شاخدار هم دیده شده‌اند.  معابد محلی سلتیها کوچک بود،  اما معابد جامع‌تر، تحت تأثیر تمدن یونان و روم تزیین میشدند.  تپه‌ها و آبها مقدس بودند،  و چهار جشن اصلی در چهار وقت سال انجام میپذیرفت.  حیوانات نمادی از قدرت خداوندی بودند.
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی

ست کامل طلا

تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی تاریخ واقعی مهاجرت تمدن از ایران به اروپاست،  تاریخ نویسی استعماری نامگذاریهای سلت و سکایی کرده است
   تصویر ست کامل طلا شامل گردنبند و دستبند و انگشتر و گشواره سلتی،  تپه سلتیک اولیه گلابرگ در آلمان مرکزی،  حدوداً 40 کیلومتری شمال شرقی فرانکفورت،  همانند هنر سکایی،  عکس شماره 5158.
   پرسش مهم:   چرا آثار باستانی ایرانی و سکایی و سلتی همانند یکدیگرند؟
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی
پلاک برنزی هخامنشی
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی تاریخ واقعی مهاجرت تمدن از ایران به اروپاست،  تاریخ نویسی استعماری نامگذاریهای سلت و سکایی کرده است
   تصویر پلاک برنز با نقش مرد با کلاه شاخ گاو و علامت ماه و ستاره،  هخامنشی قرن 45 گاه ایرانی،  محل نگهدارى گالری برکت.  عکس شماره 5319.
ذهنهای تاریخی
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی تاریخ واقعی مهاجرت تمدن از ایران به اروپاست،  تاریخ نویسی استعماری نامگذاریهای سلت و سکایی کرده است
تصویر آنتیک ریخته گری آهنگر قدیمی،  عکس شماره 7165.
      تاریخ و زیر مجموعه های تاریخ یک عشق و علاقه است،  که در ذهنهای پردازش محوری تاریخی قابل بررسی است،  نه در ذهنهای حافظه محوری،  که هر چه خواند باور کند.  در تاریخ کاغذی و نوشتنی قدیمی و جدید،  کلی دروغ وجود دارد،  که بخاطر منافع و مصالح مختلف گفته شده است،  فقط ذهن پردازشگر تاریخی میتواند دروغها را تشخیص دهد.
……………
   برچسبها:  تاریخ سلت, جغرافیای سلت, سلت سکایی, سکایی غربی, ذهنهای تاریخی, پلاک هخامنشی, برنزی هخامنشی, ست طلا, خدایان ایرلند, خدایان سلتی.
   هشتگها:  #سلت
…………
تاریخ و جغرافیای سلت یا سکایی غربی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
يکي تير بر ترگ رستم بزد، چنان کز کمان سواران سزد، تندیس رستم و اسفندیار، کار زیبایی از استاد محمد حسین ماموریان، در آرامگاه فردوسی توسمشروح در شاهنامه فردوسی، در لینک http://arq.ir/124
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.