Skip to main content
تاریخ و فرهنگ و جامعه مجموعه نوشته هایی برای عبور از عدم توجه به تاریخ و فرهنگ و جامعه است.  یکی از بزرگترین مشکهای کشورها و مردم عقب افتاده در تاریخ اجتماعی،  اهمیت ندادن به این موضوعهای مهم،  و ندانستن دانشهای لازم در این زمینه است،  یعنی بطور کلی آن مردم سطحی نگری داشتند.

تاریخ و فرهنگ و جامعه

تاریخ و فرهنگ و جامعه
تصویر پرچم شهداد نشان مهم از قدیمی ترین تاریخ و فرهنگ و جامعه،  عکس شماره 3117.
تاریخ و فرهنگ و جامعه
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره 1615.
این برگه بشماره 740 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
ما را همراهی کنید،  لینکهای زیر:
شبکه اجتماعی:   http://arq.ir/9
تلگرام:  t.me/arqir
تاریخ و فرهنگ و جامعه

تاریخ

      تاریخ یعنی تعریف علمی از گذشته تا به امروز،  تاریخ دوران زمین شناسی،  تاریخ فرگشت،  تاریخ تمدن، تاریخ دورهای مختلف.  در ایران گاهشماری را هم تاریخ می گویند،  گاهشماری روز و سال نگاری وقایع است.
      تاریخ بر دو نوع است،  یک،  تاریخ سنتی و دو،  تاریخ علمی،  تکیه و دانش سیستم آموزشی و بازاری در قرن انبوه نویسی بیست،  بر تاریخ سنتی بود.  در زمان دقت در علم قرن جدید،  تاریخ یعنی بررسی همه جانبه علمی از تعریفهای گذشته.
تاریخ و فرهنگ و جامعه

فرهنگ

      فرهنگ یک مجموعه و مفهوم پیجیده و گسترده‌،  شامل رفتارهای اجتماعی و هنجارهای موجود در جوامع است.  دانش و بینش،  دین و مذهب،  کار و هنر،  رفتار و قوانین،  آداب و رسوم، و…  مردم در یک گروه اجتماعی را فرهنگ می گویند.
      فرهنگ جامعه در طول تاریخ با روند رشد و تکامل شکل می گیرد،  و همیشه تغییرات کم و بیش در فرهنگ بوجود می آیید.  از ابتدای پیدایش استعمار،  فرهنگ در قاره ها دچار تغییرات ناپیوسته شده،  یعنی در رشد و تکامل طبیعی جوامع دستکاری گردیده است.
      هر منطقه از یک کشور می تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد.  در بسیاری از کشورها،  فرهنگهای متعدد وجود دارد،  که در طول تاریخ آن کشور برای نیازهای اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.
      فرهنگ نرم‌افزاری است،  که بر ساختارهای تاریخی اجتماع نصب شده و قابل اجراست.  ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود،  اما فرهنگ به وسیلهٔ آموزش،  به نسل بعدی منتقل می‌شود.
فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه،  برای رفع نیازهاست،  مانند نوروز و جشنهای متعدد تاریخی در ایران.
      فرهنگ بطور کلی راه مشترک زندگی و اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است،  که برابر با اصول تاریخ و فرهنگ یادگیری رشد و تکامل و تغییرات دارد.
   مهم:  باید تغییر و رشد و تکامل فرهنگ را شناخت و علمی بهره برد.
   پرسش از عموم:  آیا می دانید تغییرات ناپیوسته در فرهنگ چیست؟
تاریخ و فرهنگ و جامعه

جامعه

      جامعه در اصطلاح جامعه‌ شناسی گروه یا توده مردم است،  که دارای تعامل انسانی پایدار در یک محدوده جغرافیا باشند.  جامعه در طول تاریخ بنا به نیاز مردم شکل گرفته،  و فرهنگ خاص پیدا کرده است.
      جامعه سخت افزار است،  که از مردم تشکیل شده،  و در تعریف ساختارهای تاریخی اجتماع قرار دارد.  جامعه بنا به قرار گرفتن موقعیت جغرافیایی رشد و تکامل و تغییرات ناپیوسته دارد،  بعضی جوامع بخاطر دوری رشد و تکامل و تغییرات کمتری دارند.
      جامعه خود بخود یک سری دستورالعملها را برای ساکنان آن جامعه صادر می کند،  که بر اساس تاریخ و فرهنگ شکل گرفته است.  سلسله مراتب و مقدار وظایف افراد،  در این دستورات تعیین می شود.
      جامعه می تواند شامل مردم یک کشور،  یک شهر یا روستا،  و یا یک اردوگاه یا یک خانوده باشد.  خود بخود در جامعه افراد دارای زیر فرهنگ با دانش و بینش متفاوت هستند،  که تنوع در جامعه را ایجاد می کند و باعث رشد و تکامل می شود.
   پرسش از عموم:  آیا شما تعریف علمی برای جامعه خود از خانواده تا کشور دارید؟
 
راهبردی و راهبری تاریخ و فرهنگ و جامعه
      در تعریف راهبرد آمده،  طرح و برنامه جهت راهبری در آینده.  برای خیلیها استراتژی تاریخ و فرهنگ و جامعه نامشخص است،  و می گویند تاریخ که تاریخ است،  و اتفاقهایی است که در گذشته اتفاق افتاده،  استراتژی تاریخ بی معنی است.  همینطور برای فرهنگ می گویند،  فرهنگ در طول تاریخ شکل گرفته و استراتژی آن هم بی معنی است.  برای جامعه هم می گویند که از تاریخ و فرهنگ شکل گرفته،  و استراتژی برای جامعه هم بی معنی است.
      از ابتدای قرن جدید بازیهای کامپیوتری بمرور شیوه استراتژیک گرفته،  و امروزه بطور کلی استراتژیک هستند.  در گذشته این بازیها فقط عملیاتی و اکشن بودند.  از ابتدای این قرن به اهمیت استراتژیک در آموزش پی بردند،  و کم کم تمام مراحل سیستمهای آموزشی پیشرفته،  تکیه بر درک و مفهوم استراتژیک شده است.  افراد کمتر از بیست سال بیشتر با بازیهای استراتژیک آشنایی دارند،  و استراتژی برای آنها مفهوم تر شده است.
      درباره تاریخ این تاریخی که ما می خوانیم،  استراتژی تاریخ قرن نوزده استعماری است،  که آنها هم بر پایه استراتژی تاریخ نویسی یهودی و آنوسی است.  فرهنگی که ما داریم بر پایه استراتژی طبیعت و حکومتها قرون گذشته است،  و جامعه نیز بر اساس استراتژیهای سیاسی و اقتصادی،  و استراتژیهای تاریخ و فرهنگ ساخته شده است.  یعنی تاریخ و فرهنگ جامعه در کل بر اساس استراتژی هایی ساخته شده اند.
      در ارگ ایران از دروغهای تاریخ نوشتم،  و نشان دادم،  ما ملت با درک و شعور متوجه می شویم،  که استراتژی تاریخ نویسی استعماری دیگر سوخته و باطل شده است.  اینک نیاز است یک استراتژی جدید جای آنرا بگیرد،  تا برای آیندگان که از دقایقی دیگر شروع می شود،  تاریخ را نوشت. این استراتژی همانطور که در ارگ ایران نوشتم،  بر پایه کشف دروغها و یافتن واقعیتهای تاریخی است.
      در فرهنگ نیز آنچه که تاریخ و طبیعت و حکومتها و دینها برای ما بیادگار گذاشته اند،  استراتژی آنها بوده.  امروزه برای آینده ای که از لحظه دیگر شروع می شود،  خود بخود باید طرحها و برنامه های جدید داشت،  تا از تداخل و برخورد دو فرهنگ قدیم و جدید جلوگیری کرد،  که بنام تهاجم فرهنگی معروف شده،  و شیوه ای نوین برای فرهنگ داشت.  تصور نشود که فرهنگ در طول تاریخ خود بخود شکل گرفته است.
      جامعه نیز از تاریخ و فرهنگ و سیاست و اقتصاد شکل گرفته،  و باید برای جامعه راهبردهای نوین برای ورود به آینده طرح کرد.  همانطور که می دانیم کشور ایران بر پایه جامعه ایران وجود دارد،  و اگر این جامعه را نتوانیم با طرحهای راهبردی راهبری کنیم،  کشور بخطر می افتد.  جامعه نیاز به رشد و تکامل دارد،  نیاز به هماهنگی با جامعه پیشرفته جهانی دارد.  اگر راهبرد علمی تدوین نشود،  خود بخود کشور عقب می افتد،  و عصر حجر در جامعه پیشرفته جهانی می شود.
      ما قدرت اجرایی نداریم،  اما توانایی تعلیل و تحلیل داریم،  بعنوان یک ایرانی برآمده از تاریخ و فرهنگ و جامعه ایرانی وظیفه داریم،  درباره آینده کشور و ملت بگوییم و بنویسیم،  تا بلکه کمک و تاثیر در آینده داشته باشیم.  با وجود برکت اینترنت این موقعیت را نباید از دست داد،  بلکه باید مطالعه و پژوهش عمیقتر و علمیتر داشت،  و گفت و نوشت،  بخاطر زندگی و حیات خود و آیندگان.
   پرسش از عموم:  آیا شما طرح راهبردی برای راهبری آینده خود و یا سازمان خود دارید؟
……………
   برچسبها:  تاریخ, فرهنگ, جامعه.
………….
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.