Skip to main content
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته را باید بخوبی دانست زیرا زمین دارد زیر پای ما بسرعت حرکت میکند و کشورهای پیشرفته جهان سریع و سریعتر در راه رشد و تکامل هستند،  و تمدن نوین همچون تمدن کنترل انرژی بوجود می آید.  گذرهای جدید تمدنی و نامهای دیگر برای دورههای تمدنی،  که هر لحظه کوتاه تر میشوند.  با درک این مسائل باید پا و ذهن را جلو بکشیم،  و ذهنیت قدیم و یا بسته کنار بگذاریم.  لازم است با مطالعه های جدید،  دید متفاوت از گذشته پیدا کنیم،  تا ما نیز عقب و عقبتر نمانیم.

زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
تصویر باتری اشکانی عکس شماره 3757.
      در ۱۳۳۰ خورشیدی،  باستان شناس آلمانی ویلهلم کونیک و همکارانش،  ابزارهایی را در نزدیکی تیسفون پایتخت ایران در دوران اشکانیان یافتند.  پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیلهای الکتریکی هستند،  که در دوره تاريخی ایران اشکانی حدود دو هزار سال پیش ساخته شده،  و به کار برده میشدند.  او این پیلهای تیسفون را باتری پارتی ناميد،  که امروزه با نامهای ديگر همچون باتری پارتیان و يا پیل اشکانی هم مشهورند.
 این برگه بشماره 1249 پیوست لینک زیر است:
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
لوگو آزادی اندیشه و بیان اینترنتی را پاس داریم،  عکس شماره 1608.
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

      متن زیر بخشی از گفتگوهای دکتر شاهرخ رضایی با انوش راوید در آذر 1400 در راویدسرا است.
      قرن بیست و یک با خود چالشها و فرصت هایی نو به جهان معرفی کرده است،  به گونه ای که حاکمیت نهادهای کلاسیک و سنتی قرن بیستم و قبل از آن را بطور جدی با طرحهای نوین به چالش کشیده است.  طرحهایی که تا بخواهیم بخود آییم،  سریعتر از تصور،  از ما عبور میکنند.  ما باید بدانیم زمین دارد،  با سرعت زیر پای ما حرکت میکند.
      مانند رمز ارزها،  به عنوان دارایی قراردادی در قرن بیست و یکم،  که اعتبارش را از مشارکت کنندگانش دریافت میکند،  سلطه بانکهای مرکزی و پول کاغذی را به شکلی جدی به چالش کشیده است.  نمونه بگویم،  در اخبار از بی ارزش شدن پول کشورها مانند ترکیه میشنویم،  که در واقع نتیجه تغییر رویکرد سرمایه داری ترکیه،  از بانک مرکزی به رمز ارز است.
      از ابتدای این قرن میلادی تمدن جدید دیجیتال پیدا شد،  و عصر دیجیتال نام گرفت،  و به عنوان عصر ابر داده ها،  ارزش اطلاعات را به عنوان پارادایم نوظهور قدرت سیاسی دیجیتال به جهان معرفی کرد.  اطلاعات به عنوان دارایی ارزشمند افراد،  شرکتها و ملتها فرصتهای ویژه ای به بهره برداران هوشمندش معرفی کرده است.  هرچه درباره عصر دیجیتال بدانیم خیلی کم است.
      از ابتدای این دهه میلادی هوش مصنوعی دانا آمد،  و هوش مصنوعی به کمک الگوریتم هایی نظیر یادگیری عمیق،  مجموعه ای از ابر داده های به ظاهر نامرتبط را به تصویری معنادار از هر پدیده تبدیل کرده است.  تصاویری که در قرن بیستم وجود نداشتند،   و تصور آنهم نمی رفت.  شاید به تعبیری دیگر،  در قرن بیست و یکم به بخشهای عظیم تری از «فیل در خانه تاریک» دست یافته ایم.
      صاحبان کسب و کارهای نوین،   بجای اینکه از واحدهای ارزش گذاری قراردادی بانکهای مرکزی تبعیت کنند،  ارزشهای قراردادی خودشان را خلق میکنند.  ارزشهایی که لزوما تابع مرزهای جغرافیایی سیاسی،  و سیاستهای بانکهای مرکزی نخواهد بود.  این به معنی گامهای اصلی امپریالیسم نو و سرمایه داری بی هویت است،  که روشهای قدیمی را شکست می دهد.
      جامعه به دوران جدیدی از ارزشها،  یعنی دانش محوری پا گذاشته است.  دیگر ارزش داراییها بر اساس واحدهای مورد قبول بانکهای مرکزی ارزش گذاری نمی شوند.  بلکه براساس واحدهای قراردادی میان بازیگران جدید دانش گرای دانش محور،  ارزش گذاری میشوند.  ارزشهایی که با سبک اداری و مالی قرن گذشته،  به هیچ روی قابل درک و تبدیل شدن نیستند.
      گذر تمدنی سریع و سریعتر شده،  کوتاهی از درک آن،  عقب ماندگی ذهنی و فسیل شدن است.  یعنی خودبخود مردم و جامعه ای که نتوانند تمدن جدید،  دیجیتال و هوش مصنوعی و رمز ارز و دانش محور و… را بشناسند،  دچار سردرگمی و نابودی میشوند.  به گفته دیگر وقت برای بازیگوشی و کم دانشی و کم هوشی نیست.
  ــ  #عصر_دیجیتال, #رمز_ارز, #هوش_مصنوعی, #دانش_محور
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

پایان تسلط ذهنی

زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
تصویر انوش راوید در قلعه تاریخی بیاضه،  عکس شماره 7172.
      با درست و واقعی دانستن از تاریخ است،  که می توان ترفندهای نرم تاریخ نویسی استعماری را ناکار کرد،  و نگذاشت برای ملتها تاریخ دروغی درست کنند،  و متعاقب بر ملتها تسلط ذهنی پیدا کنند،  و منابع و منافع ببرند. تصویر انوش راوید در قلعه تاریخی بیاضه. #تسلط_ذهنی.
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

دانایی جاودان

      در شبکه های اجتماعی اینترنت پر شده گروهها و کانالهای مختلف،  این خیلی عالیست،  و باعث رشد و تکامل دانش و بینش در این زمان است.  اما دو مشکل اساسی وجود دارد،  ابتدا بیشترین افراد با نامهای غیر واقعی و دروغ در این شبکه ها هستند.  یک ایرانی و یا یک مسلمان باید از دروغ دوری کند،  نه اینکه نزدیکترین موضوع به خودش،  یعنی نامش را دروغ بگوید.  یعنی بدترین بدعت و بیماری دروغگویی،  که آینده خوبی نخواهد داشت.
      دیگر اینکه،  ما در بستر دیتا که در دست خارجی است،  کلی اطلاعات قرار میدهیم،  و آنها براحتی می توانند این داده ها را گردآوری و جمع بندی،  و از آن استفاده تبلیغاتی و یا سیاسی کنند.  حتی می توانند به سری ترین مسائل دست پیدا کنند،  بنظرم بهتر است مطالب مهم را فقط در عکس نوشت،  تا رباتها نتوانند آنها را بخوانند و جمع بندی کنند.  مانند عکس زیر.
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
عکس گلی زیبا از راویدسرا،  عکس شماره 9640.
      متن عکس:  من در روستا زندگی می کنم،  و مطابق کارهای روستا از صبح زود و در تاریکی هوا بیدار میشوم،  و با رسیدن به مرغها شروع میکنم،  و غیره ادامه میدهم.  در راویدسرا کارها تمامی ندارند،  و همیشه کلی کارهای عقب افتاده داریم.  بهمین جهت مجبورم شبها زود بخوابم،  و زمان پای کامپیوتر بودن هم خیلی کم دارم،  و همراه با مشکل اینترنت ضعیف اینجا.
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

گفتگویی پیرامون رسانه و مهدویت

      در گروهی از من خواسته شده در گفتگوی با عنوان رسانه و مهدویت شرکت کنم،  بهمین جهت می خواهم مطلبی در این باره بنویسم.
  ــ  رسانه عینی است.
  ــ  مهدویت  فلسفه است.
  ــ  امام مهدی ع تاریخ است.
  ــ  مطالب رسانه دیدگاهها است.
      هر کدام تعریف دارند و تعریف آنها بفراوانی در اینترنت و کتابها وجود دارد.  "میتوانیم مهدویت امام زمان ع را در رسانه مطرح کنیم".  با این جمله راحت تر متوجه میشویم،  که هر کدام از موارد فوق،  از نظر کیفی و مفهومی و تعریفی با هم تفاوت دارند.  بنظرم هدف برگزار کننده گفتگو منظورش این است،  که چگونه مهدویت امام زمان ع را در رسانه مطرح کنیم،  و یا چگونه از آن در مقابل دیدگاه های مخالف در رسانه ها دفاع نماییم.
      چون هنوز نظر درست درخواست را نمیدانم،  بهمین جهت دو مورد اشاره را پیگیری میکنم.  نوشتم مهدویت یک فلسفه است،  فلسفه ای که از گذشته های دور در تاریخ وجود داشته است.  تمام ادیان منتظر دو ظهور در روز قیامت،  یا آخر الزمان یا رستاخیز یا نجات هستند،  در زیر اشاره شده:
  ــ  مسیحیان منتظر:  مسیح و ایلیا.
  ــ  یهودیان:  رب الجنود و مسیح.
  ــ  مسلمانان شیعه:  امام زمان و رجعت حسینی.
  ــ  مسلمانان سنی:  مهدی و رجعت عیسی.
  ــ  زرتشتیان:  هوشیدر ماه و سوشیانت.
  ــ  هندوها و چینی ها و انیمستها و غیره هم،  در انتظار ظهور منجی خود هستند.
      وقتی دقت کنیم می بینیم،  هر ملت و دینی برای خودش در این فلسفه کارهای کرده و نوشته هایی دارد.  اما در ایران بدلیل شدت نفوذ استعمار و امپریالیسم و عوامل آنها،  فلسفه مهدویت مورد حملات و جعلیات و دروغها قرار گرفته است.  وظیفه ایرانیان است،  که از فلسفه مهدویت بیشتر و بیشتر بدانند،  و بتوانند در رسانه بدرستی از آن بگویند و بنویسند.  نباید این فلسفه را با تاریخ اشتباه گرفت،  بلکه باید از واقعیتهای تاریخی در این فلسفه بخوبی استفاده کرد.
      چگونه مهدویت امام زمان ع را در رسانه مطرح کنیم ــ  ابتدا شناخت مفهومی رسانه است،  امروزه پایه و بیشتر رسانه ها در اختیار امپریالیسم نو است،  بگونه ای که صداهای رئیس جمهورهای آمریکا را هم می بندند،  چه برسد بما.  در هر صورت بهترین روش در حال حاضر،  بهره بردن بیشتر از تاریخ در دیدگاه فلسفی مورد نظر است.
      بدلایل زیادی،  منجمله انفجار اطلاعات و ارتباطات،  مردم می خواهند هر دانشی که بیان میشود مستند باشد،  و با اسناد زیاد واقعی مطرح شود.  استفاده درست از تاریخ واقعی،  یک دیدگاه فلسفی را رشد و تکامل میدهد،  و جذابیت برای مطالعه و پیگیری در پی خواهد داشت.  یعنی تا می توان باید مستند گفت و نوشت،  و دقت نمود دروغ و ترفند نباشد.
      چگونه از مهدویت در مقابل دیدگاه های مخالف دفاع نماییم ــ  این دفاع فقط با بالا بردن دانش خودمان،  از دانشهای تاریخ و فلسفه است،  که از درهم گویی و بیجا گویی دوری کنیم.  در شرایطی هستیم،  که رشد ملی گرایی شدت گرفته،  و برای دفاع از کشور و ملت،  خود بخود نیازمند دانشهای بیشتر از یک محدوده بسته هستیم.
      اگر گشتی در اینستا بزنیم می بینیم زنهای فاسد،  که آموزش فساد میدهند صدها و هزارها برابر اشخاص فرهیخته فالور و لایک و کامنت دارند،  این دلیل بر شکست فلسفه برتر علمی ایرانیان است.  یعنی ایرانیها دانا نتوانسته اند ملت را جلب کنند،  و در اقلیت ناچیز قرار گرفته اند.  می توان با ترکیبهای تاریخی نوین و بیان درست از تاریخ،  جمع زیادی را جذب کرد،  یک نمونه ترکیب تاریخی در زیر.
      یلدا همسر کیومرث،  نخستین دو انسان خردمند بودند،  که در کوه دماوند نزول کردند.  می گویند یلدا همان حوا،  و کیومرث همان آدم است.  اینان چندین فرزند داشتند،  که مهمترین فرزند ایندو،  نامش سیامک بود،  که عرب او را شیث نوشته اند،  و نخستین سوشیانت عالم بود.  در صبح پس از شب یلدا زاده شد،  و تاریکی های جهان را زدود،  و جهان ناشناخته را برای ذهن و روح و قلب بشریت روشن ساخت.
      این داستان ایرانی را می تواند برای فلسفه های باستانی ایرانی و اسلامی ایرانی،  مشترک بکار برد.  با چند جمله فوق جمع زیادی از جوانهای ملی گرای ایرانی جذب میشوند،  که به اشتباه و ترفند استعماری باستان گرا و یا بنیادگرای تاریخی و دینی شده اند.  نباید گمان کرد با محدود کردن دانش و بینش خود،  می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. #مهدویت, #فلسفه_مهدویت, #تعریف_مهدویت.
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

یاد آوری اصلها

زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
تصویر پارس جنوبی یک نماد ملی گرایی قرن جدید از صادرات ایران،  عکس شماره ۴۸۴۷.
     ملی گرایی یا ناسیونالیسم یک فلسفه است،  و تفاوت زیادی با بنیادگرایی های تاریخی و دینی،  و باستان گرایی و شاه پرستی و فاشیسم و راسیسم دارد.
      مهدویت و زیر مجموعه های مذهب نیز فلسفه هستند،  و تفاوت زیادی با بنیادگرایی دینی و فاشیسم و راسیسم دینی و پرستش های جانبی غیر خدایی دارند.
      هر ایرانی قبل از اینکه زرتشتی و مسیحی و مسلمان و غیره باشد،  ایرانی بوده است،  و با وجود ایران است،  که او توانسته باشد،  این را نباید فراموش کرد.
      از گذشته دور استعماری و امپریالیسم تا امپریالیسم نو امروزی،  همیشه آنها سعی کردند،  با ساختن و پرداختن و بزرگ کردن یک روش غیر از اصول اصلی فلسفی یک کشور و ملت،  آن مردم را گمراه و اغفال کنند،  تا بتوانند سبک کار خودشان را پیش ببرند،  و غارت و نابود کنند.  باید خیلی مراقب بود،  اصول اصلی فرهنگی و فلسفی ملت و کشور را با ترفندهای استعماری اشتباه نگرفت.
   پرسش از عموم:  شما می توانید چند ترفند استعماری را نام ببرید و تعریف کنید؟
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته

ارگ ایران را بشناسیم

زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
تصویر یک ارگ تاریخی در اینجا،  عکس شماره 1004.
      تارنمای ارگ ایران را بشناسید و بدانیم فروشگاه نیست که مشتری بخواهد،  حزب و فرقه نیست که پیرو بخواهد.  این تارنما اشخاص پژوهشگر مستقل تاریخ می خواهد،  که بعد از خواندن آن،  دید جدید بتاریخ پیدا کنند.  دقت کنید،  تارنمای ارگ ایران خود تاریخ نیست،  کتاب تاریخ نیست که تاریخهای بازاری و آموزشی را تکرار کند،  در اینجا دید و فلسفه و نظریه جدید بتاریخ را می خوانید.
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته را باید بخوبی دانست زیرا زمین دارد زیر پای ما بسرعت حرکت میکند و کشورهای پیشرفته جهان سریع و سریعتر در راه رشد و تکامل هستند
تصویر یک کتاب قدیمی،  عکس شماره 7404.
      بنیادگرایی به معنای محور قرار دادن مفاهیم حداکثری دین یا پادشاه یا یک #ایدئولوژی در تمام شئون اندیشه و سبک زندگی است.  صفت بارز فرد یا #افراد_بنیادگرا،  مقاومت بر سر اصول جدید میباشد،  و ذهنشان به یک بنیاد فکری بسته شده،  و میتوانند در جهت #راست_افراطی یا #چپ_افراطی قرار گیرند.  بنیادگرا فهم و درک خود را در طول تاریخ و زمان درست میداند،  هر چند که علم آنرا قبول نداشته باشد. 
 ……………
   برچسبها:  زمان عبور, عبور سریع, ذهنیت گذشته, رسانه مهدویت, تسلط ذهنی, دانایی جاودان, گفتگوی رسانه, پیرامون رسانه, تعریف مهدویت, فلسفه مهدویت.
   هشتگها:  #ذهن_برتر.
…………
زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار یکی از مهمترین ساتراپها و استانهای هخامنشی بود، که از ابتدا توسط یکی از شاهزادگان ساتراپی هخامنشی سکایی، اداره و بسوی تمدن جدید نویسایی و هنر و کشورداری هدایت شد. در تاریخ نویسی استعماری هنر هخامنشی مزدایی و اشکانی میترایی سرزمین گندهار را بدروغ و اشتباه و ترفند و بدجنسی، بنام یونان باختر نوشته و درباره داستان یونانیها و سلوکیهای اروپایی در باختر، کلی تبلیغ و دروغسرایی کرده اند، نباید ساده بود و اغفال آنها شد. مشروح در لینک http://arq.ir/1268
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
 کلیک کنید:  زمان عبور سریع از ذهنیت گذشته