Skip to main content
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم یعنی برای زندگی طرح و برنامه تدوین شده داشته باشیم،  و مانند قرون گذشته مردم عادی بی هدف و بی برنامه نباشیم.  داشتن اساسنامه و مرامنامه فکری و رفتاری و گفتاری،  و پیگیری اصولی و علمی از آن،  برای بودن درست در ادامه این قرن خیلی مهم است.

استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم

استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم -  قوری قدیمی بند زده
تصویر قوری قدیمی بند زده،  عکس شماره 3708.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
لوگو تایخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
این برگه بشماره 1059 پیوست لینک زیر است:
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
      در نظری آمده بود "سحر خیز باش تا کامروا شوی"،  این یک دید از جامعه بدوی است،  که حدود 99 درصد مردم کشاورز و دامدار بودند.  در جامعه امروزی بیش از ده هزار شغل وجود دارد،  که ساعتهای کاری آنها متفاوت هستند.  در نتیجه سحر خیزی به یک جامعه امروزی و پویا مربوط نمی شود.
      باید گفت "استراتژیست باش تا کامروا شوی"،  موضوعی که سیستم آموزشی به آن توجه نمی کند،  و همچنان به شعارهای دوران بدوی بسنده دارد.  من نیز مانند 99 درصد مردم دچار شعار زدگی بدوی از سیستم آموزشی و جامعه بودم.  تمام عمر سعی کردم سحرخیز باشم و بیشتر کار کنم،  روزی بخود آمدم دیدم استراتژیستها همه پولها را برده،  و ما سحرخیزان فرهنگ ایرانی،  بشدت جا مانده ایم.
      فرهنگ جدید متفاوت از فرهنگ تاریخی است،  با فرهنگ جدید می توانیم وارد آینده ای بهتر شویم،  و جامعه ای نوین بسازیم.  فرهنگ قدیمی دور انداختی نیست،  بلکه باید آپدیت شود،  در بیست سال گذشته،  آپدیت معنی و مفهوم خاصی به تمدن داده،  که قبلاً وجود نداشتند.  نباید بی خیال از این مفهوم گسترده عبور کرد.
      اگر نتوانیم و روشنفکرانی نداشته باشیم،  تا استراتژی آپدیت جدید نرم فرهنگی را طرح کنند،  و تشکیلاتی نداشته باشیم،  که این آپدیت را بر سخت جامعه نصب کنند،  خود بخود یک مرحله دیگر در ساختارهای تاریخی اجتماع از جهان جا می مانیم و عقب می افتیم،  و این بقیمت از دست رفتن تمام دست آوردهای تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ایران می شود.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم

تکامل طبیعی

استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم - موسیقی در یک مدرسه دخترانه
      کلاس موسیقی در یک مدرسه دخترانه، خوی در آذربایجان غربی، در ۱۳۰۹،  عکس شماره 9608.
      پیشرفت سریع غرب زدگی،  که بعنوان تحمیل رشد و تکامل فرهنگ در گذرهای تاریخ نام بردم.  وجود امپریالیسم باعث شد،  بسیاری از کشورهای پائین دست،  رشد و تکامل سریع و بدون رشد و تکامل عادی داشته باشند.  این ضربه بزرگی به تمدن در بسیاری از کشورهای شد،  مشروح در تاریخ گذرهای تاریخی ایران.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم

عکس تلخ دیگر

استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم - تلخ با زنجیر
تصویر تلخ با زنجیر،  عکس شماره 9609.
      زنجیری که مرد نابینا به ترازوی خود بسته،  نشان از نبود ذهنیت ایرانی دوستی ایرانیهاست.  لطف کنید چند موضوع زیر را بررسی کنید،  و دیدگاه خود را در پایین همین برگه بنویسید.
   یک :  او نباید کار کند، چه برسد در خیابان.
   دو:  او را دوست ندارند،  و ترازویش می دزدند.
   سه و چهار و… :  شما بگویید؟
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم

گذر کوتاه تاریخی

      دلایل خودکشی سریالی دانش‌آموزان و کودکان،  در شهرهای مختلف را نداری و فقر این چیزهای ساده اعلام می کنند،  ولی هیچکدام نمی توانند استراتژی فرهنگی برای این خودکشیها بگویند.  در این نشریه همانطور که در توضیح سبک کارش آمده،  قصد بازگو کردن اتفاقات فرهنگی و جامعه نیست،  بلکه ایجاد دید استراتژیک به مسائل فرهنگ و جامعه است.
      در گذشته نچندار دور یعنی تا همین یک قرن پیش،  مردم ایران قبیله ای و یا در خانواده ای بزرگ زندگی می کردند.  مشکلات و بود و نبود براحتی در قبیله حل و فصل می شد،  و افراد قبیله همه بفکر یکدیگر بودند.
      نمونه بیاورم،  وقتی بم زلزله شد،  برای بازسازی رفتم بم،  در آنجا کارگاه تولید تیرچه بلوک زدم،  و تعدادی نیرو آنجا کار کردند.  این نیروها از روستاهای جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان بودند.   دو جیب شلوار را می گفتند کیسه،  پولهای دریافتی را در یک کیسه می ریختند،  و مخارج را از کیسه دیگر می کردند.  می گفتند پولهای دریافتی را برئیس قبیله می دهیم،  و او از جمع پولهای دریافتی روستا بما خرجی می دهد،  و ما باید از آن پولی که رئیس می دهد خرج کنیم.
      براحتی می توان دید که ایران بزرگ تاریخی چگونه گذشته ای داشته،  این رسم همچنان در قبایل افغانستان و عراق باقی است.  در گذرهای تاریخی اجتماع نوشتم،  که گذر تاریخی ایران از فئودالی به بورژوازی خیلی سریع انجام شد،  این گذر چند قرنی در اروپا رنسانس نام گرفت،  و در ایران انقلاب مشروطیت.  یعنی ما در تاریخ اجتماعی خودمان گذر طبیعی خود را،  به دوره بعد از ساختارهای تاریخی اجتماع نداشتیم.
      همین مسئله و جریانهای اجتماعی سیاسی بعدی،  باعث شده ایرانیها از نظر ذهنی با یکدیگر دور شوند.  ممکن است از نظر فرهنگ همه نوروز را جشن بگیریم،  و چهارشنبه سوری بازی کنیم،  ولی از نظر ذهنی از یکدیگر دور هستیم،  و نمی خواهیم و نمی توانیم همدیگر را درک کنیم.  برای همین است نوعی شرایط سیاسی پدید آورده ایم،  که بیاندازین تقسیر آن.
      حال باید دانایان تاریخ و فرهنگ و جامعه طرحهای استراتژیکی پیدا کنند،  که ایرانی دوباره ایرانی دوست شود،  و فقط به این افتخار نکند،  که همه ما یک فرهنگ ظاهری داریم،  فرهنگ واقعی در درک ایرانی بودن است.  مرم عادت دارند کار خیر کنند و کلی قیافه خیر بگیرند،  این متفاوت از درک ایرانی دوستی است.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
فرهنگ کوچک و بزرگ بینی
      یکی از مشکلات فرهنگی بزرگ بینی و کوچک بینی است،  در بعضی فرهنگها بدلایل مختلف تاریخی،  خود را بزرگ می بینند،  و در بعضی فرهنگها خود را کوچک می بینند،  مثلاً در ایران بیشتر مردم خود و کشور ایران را بزرگ و مهم می بینند،  در هندوستان خود و کشور را کوچک می شمارند.  نظرتان چیست؟،  در پایین همین برگه بنویسید.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
سوینچ مومینوا ترانه دبی
      در تاجیکستان اتحاد عربی ترکی دارد بخوبی عمل می کند،  و جای ناسیونالیسم ایرانی برای دفاع از تاریخ و هویت سرزمین تاریخی ایران خالی است.  این یعنی آینده را واگذار کرده ایم،  آینده ای که همین نزدیکی است،  و هیچ طرح راهبردی نه از جانب مردم ایران،  و نه دولت ایران،  برای جغرافیای ایران تاریخی وجود ندارد.
      ترانه دبی سوینچ مومینوا را در اینترنت بیابید.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
استراتژی همگون سازی اشتباه
      متن زیر نشان از یک استراتژی همگون سازی اشتباه در دوران قاجار است.  این نوع همگون سازی در دوران هایی از تاریخ،  در کشورهای مختلف بدست خود مردم آن کشور اتفاق افتاده،  و برای گمراه کردن افکار،  همیشه گفته اند دیگری چنین کرده.  وقتی می خواهیم راهبرد برای تاریخ و فرهنگ و جامعه در نظر بگیریم،  باید از تاریخ و فرهنگ و جامعه بدرستی بدانیم،  اشتباه در دانش،  خود بخود طرح راهبردی را نابود میکند.
   چه کسی ما را کشت
      جهت اطلاع کسانی،  که می گویند اعراب و مغول حمله کردند و کشتند،  کشتار زرتشتیان برازجان و جنوب.  حقیقت تاریخی است،  که نشان می دهد خودمان خودمان را کشتیم.
      در زمان "ناصرالدین شاه قاجار"، در اطراف برازجان و به سوی جنوب، "زرتشتیان بی شماری" در روستاهای محصور که همه زرتشتی بودند زندگی می کردند.
      در حدود 130 سال پیش، در یکی از این روستاها که اینک به "قتلگاه" معروف است،  و نامش حالا "مال سیدآل" می باشد،  و حدود چهل کیلومتر جنوب برازجان،  به سوی بوشهر و گناوه واقع است، همه زرتشتی بوده اند.
      روستاهای مذکور،  اکنون تقریبا خالی است،  و مردم آن آواره شده اند.  حدود سی سال پیش، "شهریار جمشید ورجاوندی" از دوستان نگارنده و از باشندگان هند،  که در شرکت نفت ایران در آبادان به کار مشغول بود،  روزی با دوستان خویش به عزم گردش در مینی بوس سوار،  و به سوی گناوه حرکت می کنند.
      هنگام مراجعت به "قتلگاه" می رسند،  راننده از مسافران خواهش می کند:  در اینجا دو ساعت توقف کنیم،  زیرا منزلم اینجاست و فرزندانم را دیدن کنم،  شما هم در اطراف گردش کنید.
      شهریار می گوید:  من جایی ندارم،  راننده او را با خود به منزل می برد.  شهریار در آنجا هنگام صحبت،  خود را "زرتشتی" معرفی می کند.  اهل خانه با شعف و سرور می گویند:  مادر بزرگ ما نیز "زرتشتی" است.
     فوراً پیرزن را از ورود یک نفر "زرتشتی" خبر می دهند.  زن کهنسالی با عصا در دست،  پیشاپیش می آید.  شهریار بلند می شود.  پیرزن می گوید:  به نزدیک میا، نخست "سدره و کشتی" را نشان بده.
      شهریار هم "سدره و کشتی" را به او نشان می دهد.  پیرزن با دیدن "سدره و کشتی"،  شهریار را در بغل می گیرد،  و زار زار می گرید.
      چندی پس از آرامش، می گوید:  از جوانی تاکنون نخستین بار است،  که در این سامان به دیدن یک "زرتشتی" چشمم روشن شده است.
      سپس می گوید:  اینها همه فرزندان و نوه و نتیجه های من هستند،  که به اسلام درآمده اند.  هنگامی که من جوان بودم،  روزی به روستای ما حمله شد،  و بسیاری را کشتند و سر بریدند،  و بقیه را به اجبار مسلمان می کنند.
      من فرار کردم و خودم را در محلی پنهان ساختم.  پس از رفتن آنها،  برگشتم و تاکنون تنها من در این محل به "دین زرتشتی" باقی ماندم،  و بقیه مسلمانند.
      بسیاری پس از این واقعه،  با دلی ناشاد از این روستا خارج شدند.  این را نیز بگویم که یک سال پیش از واقعه ما،  در سه روستای محصور دیگر اطراف که همه زرتشتی بودند،  همین رویداد واقع گردید،  و پس از کشتار دسته جمعی،  آنها را نیز به قبول اسلام مجبور می سازند.
      برگرفته شده از:  کتابِ "تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان"، نوشته شادروان موبد رشید شهمردان.
   ویکی پدیا:  …. در دوران قاجار قتل‌عام زرتشتیان ادامه یافت.  آخرین موارد ثبت شده در روستاهای اطراف برازجان و ترک آباد در نزدیکی یزد ثبت شده‌اند.  امروزه روستایی در نزدیکی برازجان در نزد مردم محلی قتلگاه نامیده می‌شود.  نام‌های خانوادگی ترک، ترکی، ترکیان و ترک آبادی نشان دهنده اصل و نسب بازماندگان کشتار در ترک آباد است.  در دهه ۱۸۵۰ میلادی، آرتور دو گوبینو،  سفیر فرانسه در ایران نوشته‌ است:  فقط ۶٬۰۰۰ نفر از آنان (زرتشتیان) باقی مانده‌اند…..
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
نقش تعیین کننده زنان دلاور در نبرد
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم - تک ‌تیرانداز‌های شوروی
     این ۱۲ نفر که در تصویر می‌بینید،  تک ‌تیرانداز‌های شوروی سابق هستند،   که ۷۷۵ نفر رو به صورت تایید شده،  با تفنگ اسنایپر کشتند،  تصویر شماره 9610.
      لودمیلا پاولیچنکو یکی از برترین تک تیراندازان و موفق‌ترین تک تیرانداز زن تاریخ بود.  در سال ۱۹۴۳ میلادی نشان ستاره طلایی به وی اهدا گردید،  و یک تمبر یادبود برای او چاپ شد.
   اقسام نبرد ــ  نبرد نظامی و نبرد فرهنگی،  درصورت شکست و یا نبود اندیشه ورزی،  نبرد نظامی پیش می آید.  معمولاً اندیشه ورزی در نهاد فرهنگ نهفته است،  فرهنگهای بی پایه و اساس،  در انتهایشان نبرد نظامی است.  چکار باید کرد که اندیشه ورزی جزئی از فرهنگ باشد،  یعنی فرهنگ فقط تکرار آداب و رسوم و اندیشه های قدیمی نباشد،  بلکه اندیشه ورزی در اصل فرهنگ قرار گیرد.
      یک اصل مهم است،  چه در نبردهای نظامی و چه در نبردهای فرهنگی،  زنان تعیین کننده هستند.  در نبرد فرهنگی زمان گذشته برای بقا،  و در فرهنگ اندیشه ورزی برای آینده است.  همچنین نبرد فرهنگی بین دو فرهنگ غریبه،  که ما در بسیاری جهات آنرا فرهنگ غربی و فرهنگ ایرانی می دانیم،  همیشه در جریان است.
      فرهنگ غربی و فرهنگ تاریخ مصرف گذشته در بسیاری جهات مورد توجه زنان ایران است،  مانند بخشی که دوست دارند روسری بردارند،  و یا بخشی که دوست دارند سنتهای گذشته ایران را حفظ کنند.  اما فرهنگ اندیشه ورزی آینده،  کمتر مورد توجه زنان ایران است،  مثلاً فعالیتهای فرهنگی اندیشه ورزی در میان زنان خیلی کم می بینیم،  از نوشتن وبلاگ و کتاب و غیره،  این مهم زنان رزمنده دلاور می خواهد.
      زبان گفتاری را بنام زبان مادری می گویند،  یعنی این زنان هستند که فرزند را تا سنی که به جامعه وارد می شود می سازند.  چه خوبست که این ساختن در راه فرهنگ اندیشه ورزی باشد،  و تکیه بر فرهنگهای تاریخ مصرف گذشته غربی و شرقی نباشد.  چند جمله این متن شاید برای عده ای نامفهوم باشد،  ولی یک واقعیت است،  که ما در ایران برای آینده نوین،  حتما باید طرحهای راهبردی برای فرهنگ اندیشه ورز داشته باشیم.
   پرسش از عموم:  می توانید درصدی از زنان علاقمند به،  یک:  فرهنگ غربی،  دو:  فرهنگ سنتی،  سه:  فرهنگ اندیشه ورزی،  در اطراف خود تعیین کنید؟
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
گریه در نبرد
      درباره نقش تعیین کننده زنان دلاور در نبرد نوشتم،  و در جایی دیگر دو زن آینده،  دو دختر ناز هشت و شش ساله،  در پایان سومین دوره رقابتهای بین المللی وزنه‌ برداری جام فجر،  با گریه خود بجهانیان گفتند،  که در ایران می خواهند ورزش مورد علاقه خودشان،  وزنه برداری را ادامه دهند.  با گریه گفتند،  که باید آینده از آن آنها باشد،  و زنان بتوانند در تمام رشته های ورزشی،  منجمله وزنه برداری به نبرد ورزشی بپردازند.
      در طرحهای راهبردی آینده،  زنان می توانند نقش موثر و مهمی داشته باشند،  و باید بتوانند خود را شریک در طراحی نمایند.  آینده از آن همه در برابری کامل جنسی و رنگی و حسی است،  و این آینده متفاوت از گذشته خواهد بود.  اگر نتوانیم درک مشترک پیدا کنیم،  نخواهیم توانست طراحی درست و حساب شده راهبردی داشته باشیم،  و خود بخود آینده نیز نخواهیم داشت.
      آنچه که مرا نگران می کند نقش خیلی کمرنگ زنان در میان نقش ضعیف مردان است،  نقشهایی که باید برای آینده ترسیم شود،  می بینم وجود ندارند،  و همچنان ما ملت در حال،  و بیشتر در گذشته گیر کرده ایم.  به این ترتیب طرح راهبردی ما برای آینده،  ابتدا باید طرح برای حرکت کنشگری باشد،  تا از واکنشگری نجات پیدا کنیم.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
دانلود سالنامه هفت هزار ساله
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم - سالنامه هفت هزار ساله ایرانی
دانلود سالنامه هفت هزار ساله ایرانی رایگان است،  این تقویم در راستای تاریخ نویسی ایران،  در تارنمای ارگ ایران می باشد،  آغاز تاریخگذاری این سالنامه خورشیدی،  بر اساس آثار بدست آمده ایران از هفت هزار سال تمدن ایران است.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
دو مار معبد مردوک
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم -  معبد مردوک
تصویر معبد ماردوشی در مکزیک،  عکس شماره 8908.
      دو مار معبد مردوک که در آثار تمدن کهن جیرفت بفراوانی دیده می شود،  به معنی سلامتی است.  دو مار از نشانهای یک دین اولیه می باشد،  که ماریسم یا مهاریسم است،  و به اشتباه مهریسم برابر میترایی گفته شده است.  ضحاک با نشان دو مار نیز از آن دین قدیمی است،  که از پیروان معبد مردوک یا ماردوش هستند.  معبد مردوک پلکانی با تصویر سنگی دو مار اژدها مانند است،  که در بالای آن قربانی می کردند.
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
واقعیت تلخ
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم -  واقعیت تلخ
تصویری از واقعیت تلخ بدون شرح،  عکس شماره 7278.
      وقتی مردم فاقد استراتژی مشخص باشند،  خود بخود در ذهن آنها آینده و فعالیتهای سازنده شکل نمی گیرد.  این مهم نیز مربوط به نوع آموزش و در واقع سیستم آموزشی حافظه محوری است،  که باید به پردازش محوری تغییر کند،  تا ذهن بتواند آینده و کار و عمل را پردازش کند.
……………
   برچسبها:  استراتژیست باشیم, جا مانده, تکامل طبیعی, عکس تلخ, واقعیت تلخ, گذر کوتاه, کوچک بینی, بزرگ بینی, سوینچ مومینوا, ترانه دبی, همگون سازی, اشتباه نقش, زنان دلاور, نبرد گریه,
   هشتگها:  #استراتژی, #تکامل_طبیعی, #واقعیت_تلخ, #همگون_سازی, #زنان_دلاور, #ارگ_ایران, #راهبرد_ملی, #انوش_راوید.
………….
استراتژیست باشیم جا مانده نباشیم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
آلودگی اثرات نفتی خزر و ماهی گیری، و نیاز به طرح اکولوژیکی این دریاچه، مشروح در  http://www.arq.ir/110
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.