Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

جنگ نرم در شبکه های اجتماعی روش مبارزه بسیار پیچیده و هوشمندانه عصر حاضر را بشناسیم،  و دانش و توانایی تک و پاتک یا،  آفند و پدآفند خود را بالا ببریم.

جنگ نرم در شبکه های اجتماعی

جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
تصویر انوش راوید در شهر قدیم بیاضه در اینجا،  عکس شماره 3119.
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  عکس شماره 1622.
این برگه بشماره 1049 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
      جنگ نرم یک مسئله جدی است،  جنگ نرم شکلهای مختلف دارد،  و یکی از مهمترین آنها دستکاری و تعیین سطح مطالبات مردم،  بویژه جوانهاست.  در این نوع جنگ نرم با ایران و ایرانی،  که در شبکه های اجتماعی،  بویژه اینستاگرام جریان دارد،  اکانتهایی باز می کنند،  و باب سلیقه مردم مطالبی می نویسند،  مانند موضوعهای تعریف از تاریخ و یا جغرافیا یا مردم ایران.
      وقتی به این اکانتها و صفحات جنگ نرم نگاه می کنیم،  می بینیم همه آنها یک نوع سبک کار دارند،  و هیچکدام نام و آدرس نویسنده ندارند،  و معلوم نیست کی و چی هستند.  آنها در شبکه های اجتماعی بسیار فعالند،  و جمعیت انبوهی را بخود جذب کرده اند،  و هر آنچه بخواهند بخورد مردم ساده اغفال شده خود می دهند.  در پس زمینه تعریف هایی از تاریخ و جغرافیای ایران،  دشمنی با ملی گرایی و اشخاص ملی کنونی هدف آنهاست.
      جنگ نرم  روش مبارزه بسیار پیچیده و هوشمندانه عصر حاضر است.  از نظر من اکانتهایی بی نام و نشان،  که در لابلای مطالبشان رفتار غیر دمکراتیک،  و ضد اشخاص ملی ایرانی دارند،  و سعی می کنند درک و خواسته مطالبات مردم را پائین و سطحی نگهدارند،  همه تحت پوشش بنیاد جرج سوروس هستند.  با دقت در رفتار آنها متوجه می شویم،  که پرخاشگری و اهانت و بی دقتی و عدم پاسخگویی در روش آنهاست.
      مردم،  دقت کنید،  اکانتهای جنگ نرم وابسته به قدرتهای استعماری و عوامل داخلی آنها را بشناسید،  و با سادگی در دام آنها نیافتید.  اول از همه و در هر جا که وارد می شوید،  بپرسید تو چه کسی هستی،  نامت چیست،  آدرست چیست،  عکست کجاست،  تحصیلاتت چیست؟  به سادگی و مانند آدمهای بدون اندیشه در زمین این دشمنان ایران و ایرانی بازی نشویم،  و درگیر بازی آنها نگردیم،  مطمئن باشید که آنها می خواهند ایران و ایرانی نباشند.
      معمولاً آنها در چند اکانت یکدیگر را حمایت می کنند،  و با اکانتهایی که در آنها هیچ نوشته و عکس ندارد،  یا یکی دو عکس الکی بدون هویت دارند،  زیر پستها،  کامنتهای تاییدی و یا با خواسته موضوع می نویسند،  و باعث تحریک مردم پیگیر می شوند،  که روش آنها را در نظر نویسی ادامه دهند.  از این دست ترفندها زیاد دارند،  دست آنها را بخوانید و افشا کنید.  ما ایرانیان باید بتوانیم از سد بزرگ ولی لرزان ضد ایران و ایرانی عبور کنیم.
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی

تعریف کلی جنگ نرم

      جنگ دو حوزه تهدید نرم و تهدید سخت دارد،  حوزه تهدید نرم،  اجتماعی و فرهنگی سیاسی و پیچیده و محصول پردازش ذهن نخبگان با روش القا و اقناع است.  حوزه تهدید سخت امنیتی و نظامی عینی و محسوس با زور و اجبار است.  تهدید سخت تخریب و حذف فیزیکی و تهدید خارجی و اشغال،  و مترادف با فروپاشی نظام سیاسی و امنیتی است،  و عنصر اجبار را سر لوحه قرار می دهد.
      تهدید نرم هدف تاثیر گذاری در فرایند تصمیم گیری و الگو رفتاری حریف و سلب هویت ملی و فرهنگی است.  تهدید ارزشها و هویت اجتماعی و نرم افزاری،  و فاقد عکس العمل و غیر عینی و محسوس است.  تهدید نرم فرهنگ سازی و نهاد سازی در چارچوب تعیین و تدوین شده استعماری است.  جنگ نرم دیگران را مجبور به رفتار خاصی نمی کند،  بلکه رفتاری را شکل می دهد،  مبتنی بر همکاری متقابل.  تغییر باور داشتهای مردمی،  و اشغال فضای اجتماعی.
      جنگ نرم ابعاد زیادی دارد و هر سال و هر روز پیچیده تر و هوشمندانه تر می شود،  و سعی در مسخ مردم دارد.  ما ملی گرایان ایران بر اساس اصل آزادی اندیشه و بیان،  باید آنها را بشناسیم و دانش و توانایی تک و پاتک یا آفند و پدآفند خود را بالا ببریم.
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی

پاسخ به چماقدار بی نام و نشان

      با درود من انوش راوید،  از منزلم بنام راویدسرا در شهرستان تنکابن.  می خواهم درباره چماقداری جدید،  و دشمنی آنها با ایران و ایرانی مقداری بگویم.
      وظایف چماقداران بی نام و نشان،  که معلوم نیست کیستند،  ولی معلوم است،  از عوامل ریز و درشت استعماری هستند،  حذف افراد ملی و میهنی،  و دشمنی با آزادی اندیشه و بیان است.
      یکی از این افراد چماقدار ریز بی نام و نشان،  که بی سوادی از نوشته های او می ریزد،  نماهنگی ساخته و به چند تن از اشخاص ملی و تاریخی اهانت کرده،  حتی آنقدر بی سواد است،  که نام مرا هم اشتباه نوشته،  و انقدر کم دارد،  که نمی فهمد من در کجای ایران هستم،  در اینترنت پر از فیلمها و عکسهای من است.
      در این تکه فیلم که چماقداری و دشمنی آشکار با آزادی اندیشه و بیان دارد،  می خواهد بگویید،  و به بینند بفهماند،  که ما چند تن اشتباه می کنیم.
      بطور کلی و برای پاسداری از آزادی اندیشه و بیان،  هر پرت و پلایی،  که کسی می گوید هیچ مشکلی ندارد،  و مهم نیست،  حتی ایتقبل افراد بی نام نشان می توانند هر چه می خواهند برای خود من بفرستم تا در تارنمای ارگ ایران منتشر کنم.
      توجه کنید،  وظیفه مهم و اصلی ما،  اگر خود را ایرانی میدانیم،  ابتدا دفاع از آزادی اندیشه و بیان است،  فقط با درک و مفهوم شدن آزادی اندیشه و بیان است،  که می توان سرنوشت نو برای کشور بسازیم.
      در این تکه می خواهد بگوید،  که این اشخاص ملی،  چون تحصیل دانشگاهی درباره تاریخ ندارند،  پس درباره تاریخ اشتباه می کنند.  این فرد گمراه انیرانی بی نام و نشان،  که می ترسد خود را معرفی کند،  نمی داند که بیشترین اختراعات و اکتشافات توسط افرادی انجام شده و می شود،  که تحصیلات مرتبط دانشگاهی ندارند،  زیرا آنها بدلیل تفاوت درک و مفهوم،  دید جدیدی بموضوع مربوطه ارائه می دهند.
      بارها نوشتم اگر من یا اشخاص دیگر و حتی سیستم آموزشی،  درباره تاریخ هر چه می گوییم و می نویسیم نظرات شخصی است،  و خود علم نیست،  علم و واقعیتهای تاریخ بسیار گسترده از دانش اندک ماست.  مثلا من برای نوشته های خود می گویم،  پیش نظریه،  حتی نظریه هم نمی گویم.
      اما صحبت اصلی من با همه مردم است،  که مراقب باشند در دام و ترفند دشمنان ایران و ایرانی نیافتند،  مثلا زیر این پست در اینستا،  تعدادی بدون اینکه این فرد بی نام و نشان را بشناسند،  گفته او را تایید کردند.  دو نفر نیز بدون اینکه مرا بشناسند،  و پدر کشتگی داشته باشیم،  بمن اهانت کرده اند.
البته در کامنتها اشخاص زیادی نیز از نظریه های تاریخی ما دفاع کردند،  حتی دفاع جانانه،  و چند نفر نیز تقاضا شکایت از این فرد مجهول داشتند.
      ولی ولی متاسفانه هیچ یک از این نظر نویسان اشاره ای به آزادی اندیشه و بیان نکردند،  این اصل مهم،  منظور من در این گفتار است،  چرا ما ملت نمی توانیم درباره آزادی اندیشه و بیان بگوییم و بنویسم و اهمیت قائل شویم.  من و ما هر کدام باید حق داشته باشیم،  هر چه می خواهیم بنویسیم و بگوییم،  چرا این حق توسط یک چماقدار دشمن آزادی براحتی شکسته می شود،  و هیچ کس در این مورد اعتراض نمی کند.
      ترفند این قبیل که ضد اشخاص ملی ایران هستند،  این است که چند پست مطلب تاریخی و سیاسی باب دل مردم می نویسند،  و جمعیتی را جذب می کند،  و سپس در لابلای مطالبشان دشمنی خود را می ریزند،  و به این ترتیب این ددمنشی با ایران و ایرانی را بخورد مردم ساده پیگیر خود می دهند.
      مردم،  با چماقداران دشمنان آزادی اندیشه و بیان بشدت مبارزه کنید،  آینده ایران در اینکه اسکندر به ایران حمله کرده یا نکرده نیست،  آینده ایران در جای دیگری است،  که اینقبیل عوامل دارند مردم را گمراه می کنند.
      این را هم بگویم بانو پرنیان حامد یکی از قوی ترین تاریخ نویسان دوران باستان ایران هستند،  برای همین شدیدترین کینه ها با ایشان شده.  مردم اهل تاریخ،  مراقب باشید اغفال ترفند دروغهای تاریخ علیه ایران و ایرانی نشوید.
      در کل مقصر اصلی سادگیها در کامنتها،  که در همه جا دیده می شود،  سیستم آموزشی حافظه محوری ایران است،  که باید به پردازش محوری تغییر ماهیت دهد.  همچنین وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی است،  که مردم و جامعه را هر چه بیشتر مورد دقت نظر قرار دهند،  و استراتژی فرهنگ و جامعه را تدوین نمایند.
پاسخ به نفرت ــ  پاسخ #انوش_راوید به فرد بی نام و نشان،  و تقاضا برای مقابله با چماقداری جدید، و پاسداری از #آزادی #اندیشه و #بیان،  دروغ حمله #اسکندر_مقدونی به ایران
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی

فیک نیوزها

      فیک به معنی جعلی و ساختگی،  و نیوز به معنی اخبار است،  فیک‌ها بخشی از کارزار عملیات روانی هستند،  که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.  فیک ها کاربرد اطلاعاتی دارند و نوعا توسط سرویس‌ها هدایت می‌شوند.  در فضای رسانه ها تشخیص یک خبر فیک از یک خبر واقعی دشوار است،  چراکه فیکها به لحاظ ظاهر در چارچوب رسانه عمل و از تکنیکهای رسانه‌ای استفاده می‌کنند.
      مهم‌ترین مشخصه فیک نیوز‌ها دروغ پردازی است،  یعنی طرح یک مسئله غیر واقعی سپس تبلیغ و ترویج و تبدیل آن به یک موج.  فیک نیوز‌ها یک حلقه‌ای از عملیات روانی – اطلاعاتی هستند،  اگر این حلقه به تنهایی مطرح باشد،  به جایی آسیب وارد نمی‌کند،  اما نوعا این‌ها در بین احزاب، دسته ها، گروه ها، شخصیت‌ها و تیپهای اجتماعی نفوذ‌هایی دارند،  در نتیجه این خبر‌های فیک در بستر اجتماعی می‌آید،  و یک جنبش اجتماعی ضعیف یا قوی پدید می‌آورند،  که منجر به یک سلسله قضایا و حتی تحولات می‌شوند.
      باید مراقب باشیم در بررسی رخداد‌ها و قضایا گرفتار خبر‌های فیک نشویم،  باید یک سلسله آموزش‌هایی را برای مردم در نظر گرفت،  که بتوانند تا حد ممکن خبر‌های درست را از نادرست تشخیص دهند.  بطور کل و حتماً باید نسبت به فیک نیوز‌ها شناختی پیدا کنیم،  و گرنه هر روز از این نوع تیپ خبر‌ها داریم،  که مطرح و منتشر می‌شوند.  بمنظور دفاع غیر عامل،  باید آموزش شناخت فیک داشته باشیم.
       هدف و عملیات فیکهای فارسی زبان در نا امن جلوه دادن و تضعیف ایران و ایرانی بدست خود ایرانی است.  ما باید آن‌ها را بشناسیم و بتوانیم خبرهای درست را از نادرست و دروغ تشخیص دهیم.  باید مراقب باشیم تا گرفتار خبر‌های فیک نشویم.  خبرهای فیک توسط رقبای ارضی و ارزی کشور ایران تولید می شوند،  و توسط ایرانیها ساده بارها باز نشر میگردند.
      بسیاری از فیکها برای محصولات غذایی ایران است،  که بزبان فارسی و با نشان دادن محصولات صادراتی تولید ایران،  مانند تن ماهی و نوشابه و لبنیات و گوجه فرنگی و فلفل دلمه و غیره و غیره،  بصورت کامل دروغ پردازی با زبان فارسی شیرین،  مثلا آن محصول را باز می کنند،  پنبه و کرم و فساد از آنها بیرون می کشند.  متاسفانه این فیکها توسط ایرانیهای ساده بارها و بارها باز نشر می شوند،  و نمی دانند چه ضربه ای هولناکی به صادارات ایران می زنند.
      صادارات مواد غذایی ایران،  تنها باقی مانده درآمد ارزی برای مردم ایران است،  و درصورت متوقف شدن آن هزاران کارگر و کشاورز و دامدار بیکار می شوند،  و سالی ده بیست میلیارد دلار این صادرات از بین می رود.  بیشترین صادرات ایران به افغانستان و عراق است،  رقبای ایران در این دو بازار ترکیه و پاکستان هستند،  که بیشترین سهم این بازارها را دارند،  و آن اندک باقی مانده صادرات را نیز خود ایرانیها با پخش فیکها نابود می کنند.
      جالب اینجاست بخاطر ارزانی سوخت در ایران،  قیمت محصولات خیلی پائین تر از رقبا در کشورهای مصرف کننده در می آید.  ولی آنها با پخش فیک،  این ارزانی را بی فایده می کنند،  باید دانست بازار صادراتی از دست رفته دیگر باز نمی گردد.  ایرانیان،  سعی کنیم بجای بازنشر دروغها و بی خود جلو دادن محصولات تولید ایران،  فیکها را بشناسیم و با یک روحیه ملی سعی در ایجاد رونق برای محصولات صادراتی ایران باشیم.
      یکی دیگر از فیکهای شایع در ایران،  پخش مطالب کذایی پزشکی و طب سنتی بویژه در رابطه با کرونا است،  که آنها را بنام این دکتر و آن دکتر می نویسند.  تمام این مطالب جهت تخریب ذهنیت ایرانی نسبت به پزشکی مدرن و مشغول نگهداشتن فکر مردم است.  مردم دقت کنیم این فیکها را بشناسیم،  و اغفال آنها نشویم و از بازنشر مطالب بدون سند و مدرک خود داری کنیم،  چه اجباری است که هر پرت و پالایی را تکرار و بازنشر کرد.
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
   تصویر در سیاست هیچ چیز تصادفی نیست،  اگر اتفاقی افتاد، شک نکنید که برنامه ریزی شده است،  فرانکلین دلانو روزولت،  عکس شماره 7022.
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
جو سازی در شبکه های اجتماعی
موضوعی که باید آنرا بخوبی شناخت
      در این زمان یکی از موثر ترین اقدامات پیش از هر اقدامی،  جو سازی در شبکه های اجتماعی است.  جو سازی در شبکه های اجتماعی یک حرفه یا پیش حرفه است،  و نیاز است آنرا کامل یا نسبی دانست،  در غیر اینصورت هر کار و اقدام و تجارت با شکست روبرو میشود.  باید گذر زمان را درک کرد،  و دانست هر دوره برای اهداف راهبردی،  ابزار خاص خودش را دارد.
      جو سازی در شبکه های اجتماعی یعنی،  متن و عکس و فیلم مورد نظر را بصورت شکل عاطفی،  برای خواننده و بیننده بصورت گسترده،  توسط اشخاص و رباتها در تمام شبکه های اجتماعی پخش کردن.  بطوری که هر بیننده آن با جوگیر شدن آنرا بازنشر کند،  و این بازنشرها بمقدار زیادی صورت گیرد،  تا در نهایت شخص یا ارگان تولید کننده به اهداف خود برسد.
      معمولاً دیده ام ملی گراهای واقعی ایران،  توانایی کم یا خیلی کم در جو سازی در شبکه های اجتماعی دارند.  بیشتر این دست اشخاص علاقه دارند،  در یک جا مانند اینستا و تلگرام،  شروع به حرف زدنهای طولانی برای همان چند نفر همیشگی خود کنند.  یعنی یک تار دور خود پیچیده،  و در آن اسیر مقدار دانایی و درک خود،  از موضوع در زمان و مکان محدود شده اند.
      امروزه بیشترین جو سازیهای شبکه های اجتماعی از خارج ایران هدایت میشوند،  و در آن سازمانهای بزرگ برون مرزی دست دارند.  در این جو سازیها تلویزیونهای ماهواره فارسی زبان خارج نشین نیز دخیل هستند.  زیرا اینها مانند شبکه های تلویزیونی داخل ایران،  محدودیت در بینش و زمان و مکان ندارند،  و با آزادی عمل میتواند دانسته یا ندانسته در جو سازیهای مربوطه شرکت کنند.
      همیشه سفارش کردم،  باید زمان و مکان و گذر آنها را درک نمود،  و نباید در گذشته جا ماند.  زمین دارد با سرعت زیر پای ما حرکت میکند،  و لازم است این حرکت را درک کرد،  تا جا نماند.  امروزه جهان ما در حال تغییرات اساسی و بنیادی است،  که عده ای آنرا رست بزرگ صد سال یکبار میگویند،  و لازم است از هوش بصورت تکمیلی استفاده نمود،  تا شکست خورده و حذف شده نشد.  #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما توانایی شبکه های اجتماعی را محدود بمقدار دانش و بینش خود از آنها میدانید؟
……………
   برچسبها:  جنگ نرم, شبکه های اجتماعی, پاسخ چماقدار, بی نام و نشان, فیک نیوزها, خبرهای دروغ, جوسازی شبکه, جوسازی مهم   .
………….
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تریلر فیلم تومیریس ساخت کشور قزاقستان بر اساس داستانهای دروغی تاریخ هرودوت و گوینده انوش راوید، مشروح در www.arq.ir/497
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.