Skip to main content
 چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران است.  مطالبی یا درست آن متالبی که در جاهای مختلف اینترنت مانند فیسبوک و تلگرام و غیره نوشته ام،  دوباره در تارنمای ارگ ایران پست میکنم.  اینکار بمنظور پیشبرد اهداف شبکه های ارگ ایران،  و راهبرد ملی و گروههای گفتمان تاریخ و پژوهشهای نوین و غیره است.

چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران

چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران است
تصویر ایران در کره زمین،  عکس شماره 3163.
 این برگه بشماره 1498 پیوست لینک زیر است:
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران است
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران

با انسانیت ضد انسانیت در جنگ ما

هر شکل از بررسی علمی #انسانیت،  زیر مجموعه #علوم_انسانی است.
     چند روز پیش در متن جنگ ما نوشتم،  جنگ ما با نرمی است،  که بصورت ضد انساینت جریان دارد،  این نرم توسط مافیای قدرتمند استعمار و امپریالیسم تقویت میشود،  و بشدت تهاجمی است.  ما اهل علم هستیم،  دیگران را وادار به اندیشه ورزی علمی و مطالعه میکنیم،  و هر کدام در مسیر خاص دانش و تجربه علمی خود هستیم.
      اما نرم تهاجمی مخ ربایی مردم را میکند،  در راه تولید و گسترش ولگردی و فساد و فحشا و جهل و خرافات و اینقبیل است.  یعنی ضدیت کامل با انسانیت یا اعمال شیطانی است.  اینگونه رفتار و کردار و پندار،  باعث نابودی سرزمینی و بشری میشود.  در واقع این جنگی است که در تاریخ ما بعنوان نبرد روشنایی با تاریکی،  و یا حق با باطل نام برده شده.
      اگر دقت کرده باشید در تارنمای ارگ ایران،  از هر نوع گرایش و سلیقه دانشی وجود دارد،  اهل علمی میگوید انسان از قطب شما است،  اهل علم دیگر میگوید آریایی دروغ است،  دیگری میگوید اسکندر دروغ است.  هر شخص در بررسیهای علمی خودش مطلبی میگوید،  و شخص دیگر چیز متفاوت میداند.  در ارگ ایران بنا به درک آزادی اندیشه و بیان،  و نیاز به رشد و تکامل علم همه منتشر شده اند.
      مفهوم آن این است،  اشخاصی که در راه اندیشه ورزی با هر سلیقه ای کار میکنند،  در یک سنگر و یک جبهه هستند،  که آنها را اندیشه ورزان علوم انسانی نامیده ایم.  افرادی که در مخالفت و ضدیت با انسانیت و علوم انسانی هستند،  دانسته و ندانسته در جبهه تهاجمی دشمن قرار دارند.  بهمین جهت ما همسنگران باید مراقب باشیم یکدیگر را هدف قرار ندهیم،  زیرا سنگرها بسیار نزدیک و در هم تنیده است. #راهبرد_ملی, #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  نظر شما چیست و چگونه باید خودی را با ناخودی در سنگرهای نزدیک بهم تشخیص داد؟
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران

جنگ ما با کیست #خودی_ناخودی

      لشکرهای علاقمند به علوم انسانی در شبکه های اجتماعی وجود دارند،  با کمی دقت متوجه میشویم آنها به نوعی با یکدیگر در جنگ هستند.  یکدیگر را تکفیر میکنند،  یکی میگوید حق با من است،  و دیگری میگوید نه،  او اشتباه میکند و من درست میگویم.  همه در اینکه حق دارند پافشاری میکنند.  با اینکه  همه بار علمی را میکشند،  بخود اجازه نمیدهند که بگویند مفهوم علم چیست؟
      به همین سادگی لشکرهای خودی و علاقمند به تمدن و شکوفایی ایران،  با یکدیگر در گیرند،  و به نوعی  با هم در جنگ هستند.  ولی دشمن در کنار دست آنها،  با دهها برابر قدرت در حال سرباز گیری انبوه است.  این لشکرهای خودی علاقمند به علم نمیتوانند آن دشمن قهار بی رحم را ببینند،  و یکدیگر را در نشانه دارند.  دشمن واقعی جهل و خرافات و فساد و فحشا بدون درگیری،  و در اتحاد با هم در حال پیشروی است.
      نمونه زیاد دارم،  بارها دوستان و همسنگران علم و ایران بمن حمله میکنند،  که تو این را میگویی و آن را میگویی،  که نباید بگویی.  بسیار دیدم که همین رفتار را با یکدیگر دارند،  بدون دقت به اطراف خود،  و بدون حساب تعداد افراد خود،  که بسیار اندک هستند.  وقتی میبینم انبوه فسادگران دارند بشتاب پیش میتازند،  و به آنها هیچ حمله نمیشود،  که هیچ،  بلکه اصلاً نمیتوانند آنها را ببینند،  و فقط سنگرهای خودی را هدف میزنند.
      شناسایی خودی خیلی ساده است،  شخصی که در راه آگاهی رسانی بمقدار دانش خود،  در علوم انسانی حرکت میکند،  خودی است.  اینکه مقداری با دانش هم اختلاف داشته باشیم،  دلیل بر ناخودی و دشمن نمیشود.  شناسایی دشمن نیز ساده است،  افرادی که در جهت نابودی فرهنگ تاریخی ایران کار و تلاش میکنند،  و فساد و فحشا و اینقبیل را گسترش میدهند،  میشوند ناخودی و دشمن.
      تفاوت خودی با ناخودی در اینستا براحتی مشخص است،  ناخودیها دهها برابر خودیها تعداد و پیگیر دارند،  و روز بروز بیشتر و بیشتر میشوند.  خودیها باید یکبار با دقت به مسائل جامعه ایران بدقت نگاه کنند،  و تفاوت دورههای تاریخ اجتماعی را در نظر بگیرند.  بهتر است مراقب بود،  و مفهوم علم و دانش را از دست نداد،  مفهوم نفوذ نرم را شناخت،  و تفاوت آنرا با آزادی اندیشه و بیان دانست.  تارنمای #راهبرد_ملی,  #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون حمله های نرم به دشمن ناخلف ایران داشته اید،  و میتوانید لینک دهید؟
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران

قدیمیترین کتابهای نوروز

      جایی فردی که تحصیلات عالی دانشگاهی داشت،  میگفت که نوروز واژه ای جدید است نه قدیمی،  و برای گفته خودش چندین کتاب مانند اوستا و بندهش و… را مثال میآورد.  برای همین و مانند همیشه من بدنبال اصل سند میگردم،  نه کتابهای چاپ شده،  مانند داستانهای هرودوت و همه داستانهای تاریخ نویسان مثلاً یونان باستان،  هیچ اصل سندی از کتاب هرودوت در دست نیست،  حتی تا هزار سال پیش،  چه برسد به دو هزار و پانصد سال پیش.
      بسیاری از قدیمی ترین کتب دینی چاپ شده خاورمیانه ای،  در دوران قدرت استعمار انگلیس در قاهره و مومبای چاپ،  و بصورت گسترده منتشر شده اند،  که خود خبر از ماجرای استعماری میدهد.  معمولأ در سیستم آموزشی بجای کار میدانی،  سیستم روی حافظه محوری کار میکند،  روشی که من بشدت به آن اعتراض دارم.  در حافظه محوری تعدادی کتاب را در اختیار میگذارند،  تا آنرا حفظ و بقولی ملکه ذهن کنند،  و شستشوی مغزی را پیش ببرند.
      برای کتابهایی که آن فرد تحصیل کرده زبانهای باستانی میگفت،  یکبار دیگر در اینترنت و موزه ها گشتم،  هیچ نیافتم،  ایکاش این شخص در کنار گفتن از کتابهای مورد نظرش،  کار میدانی هم میکرد.  در ایران بزرگ بدلیل وسعت و تنوع آب و هوایی،  هر سرزمینی تقویم مخصوص خود را داشت،  که حکومتهای جهانی استعماری از ابتدای قرن بیست،  خیلی سعی کردند آنها را از بین ببرند،  و تقریباً موفق بودند.
      تا آنجا که من میدانم در تمام این تقویمها،  که امروزه بیشتر شفاهی مانده است،  نوروز وجود دارد،  زیرا نوروز جنبه ملی و میهنی دارد،  و تنها یک واژه ساده نیست.  برای همین همیشه تاریخ،  دشمنان این کشور سعی کرده و میکنند،  که ایران تاریخی را از ایران فعلی جدا کنند،  تا مقاصد شوم استعماری خود را پیش ببرند.  باید مراقب بود،  و در دام این آدمهای دانسته و ندانسته استعماری نیافتاد،  و بشدت از تاریخ و هویت ایران دفاع کرد.
     نوروز = نو + روز = واژه ای کاملاً کهن ایرانی از کاشغرستان شرقی در کشور چین تا کردستان غربی در ترکیه و سوریه،  از بلوچستان جنوب شرقی در پاکستان تا اوستیا  در شمال قفقاز،  نوروز و روز نو است.  نخواهند توانست صدمه ای به ایران و ایرانی بزنند،  زیرا تاریخ و فرهنگ ما ملت ایران بسیار قوی تر از این حقه بازیهاست.  بزودی مردم ایران بزرگ تاریخی،  با توانایی و دانایی نوین متحد خواهند شد.
   پرسش از عموم:  بنظر شما چرا عده ای سعی دارند،  با هر ترفندی شده یک جای تاریخ و فرهنگ ایرانی را بگویند،  که قدیمی و کهن نیست و جدید است؟
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران
گورستان پناهندگان لهستانی
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران است
   تصویر گورستان کاتولیک لهستانی‌ تهران،   در محله دروازه دولاب جنوب شهر تهران،  عکس شماره 9729.
      آرامگاه 1892 شهروند لهستانی،  که همگی در سال 1942 میلادی فوت شدند.  از این تعداد، 408 قبر متعلق به نظامیان لهستانی در جنگ جهانی دوم است.  بیماری و سپس مرگ،  بسیاری از مهاجرین لهستانی را امان نداد از ایران خارج شوند.  برای فوت شدگان در تهران و بندر انزلی و اصفهان گورستانهای اختصاصی ایجاد یا در گورستانهای مسیحی دفن شدند.  #ارگ_ایران
      پناهندگی لهستانیها به ایران پیرو تخلیه غیر نظامیان لهستانی از اتحاد جماهیر شوروی در جنگ دوم جهانی روی داد.  با وجود بیطرفی ایران این تعداد پناهندگان،  مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای ایران به همراه داشت.  طی سالهای ۱۳۲۰ الی ۱۳۲۳ خورشیدی بیش از ۱۵۰ هزار لهستانی از کشور اتحاد جماهیر شوروی وارد خاک ایران شدند.
      برطبق قرارداد اولیه متفقین با ایران، قرار بود فقط سربازان و نیروهای کمکی آنان وارد ایران شوند،  و نیروهای متفقین تأمین مایحتاج و آذوقه آنان را تقبل کرده بودند،  اما در عمل و به تدریج شمار زیادی از آوارگان و اسرای محبوس در اردوگاه‌ های مسکو نیز که شامل عده زیادی زن،  کودک و حتی پیرمردان سالخورده بود به مهاجرین افزوده شدند.
      ورود کنترل نشده مهاجرین و عدم قرنطینه بیماران و نیز کوتاهی متفقین در تأمین آذوقه و مایحتاج مهاجرین از مهم‌ترین عوامل ایجاد نابسامانی و بروز مشکلات اقتصادی و بهداشتی در جامعه آن روز ایران گردید.  عدم تناسب مهاجرین ورودی و خروجی مشکل اسکان آنان را دوچندان نمود.  بسیاری از مردان وارد بازار کسب و کار شدند و زنان نیز تن به ازدواج ثبت شده و نشده دادند.
      مشکلات بهداشتی کمتر از مشکلات اقتصادی نبود و بیماریهای تیفوس و تیفوئید و سل در میان مهاجرین شیوع پیدا کرده بود.  بطوری که هیئت پزشکی برای قرنطینه بیماران به بندر انزلی فرستاده شد.  لهستانیها بتدریج و برای گذران زندگی وارد بازار کار گردیدند،  در بعضی رستورانها و کاباره‌ها گروه هائی از آنان به آوازه خوانی و اجرای موسیقی مشغول شدند.
     در آن زمان ایران خود با قحطی و کمبود مواد غذایی، نابسامانی سیاسی و اقتصادی در اثر اشغال کشور و… مواجه بود.  با این وجود ایرانیان علی‌رغم مصائب موجود،  از میهمان نوازی دریغ نکردند.  وزیر مختار لهستان کارل بادر در نامه‌ای به استاندار خراسان از این رفتار ایرانیان چنین یاد میکند:
      «نیات خیرخواهانه جنابعالی نسبت به هم میهنان من، مهاجران لهستانی، تأثیر عمیقی بر من بخشیده‌ است.  طبق گزارش‌هایی که به من رسیده، جنابعالی از روی کمال مرحمت یک دستگاه عمارت بزرگ را در اختیار اطفال یتیم لهستانی گذارده‌اید،  که در آنجا آنها نگهداری شوند.  من از صمیم قلب از مراحم خیرخواهانه و نوع پرستانه جنابعالی متشکرم،  و اطمینان میدهم که لهستانی‌ها برای همیشه کمال امتنان را از جنابعالی خواهند داشت»
      نامه نمایندگان مهاجران لهستانی به دولتمردان ایرانی نیز حکایت از وجود چنین روحیه‌ای دارد:
      «در این موقع که پناهندگان لهستانی بعد از سه سال اقامت در خاک پاک کشور شما از این سرزمین عزیمت میکنند،  اینجانبان از آن جناب تمنا داریم که بهترین تشکرات صمیمانه ما را در مقابل میهمان نوازی و پذیرایی دوستانه که از طرف آن جناب و کلیه اولیای امور ایرانی و عامه مردم به عمل آمده،  قبول فرمایند.  این حسن میهمان نوازی و پذیرایی و همچنین تمام اقدامات و توجهاتی که از طرف اولیای کشوری و لشکری ایران به عمل آمده هیچگاه از خاطره ملت لهستان پاک نخواهد شد.  تمام ماها که در وطن شما زندگانی کرده‌ایم بهترین یادبودها را از آن حفظ خواهیم کرد.  ما نه تنها با قلبی مملو از امتنان ایران را ترک میکنیم بلکه بهترین ادعیه صمیمانه خود را برای سعادت و ترقی کشور شما و ملت ایران نثار میکنیم ..». #ارگ_ایران
   پرسش از عموم:  آیا لهستان در پاسخ به این فدکاری و مهمان نوازی ایرانیها اقدام و تلافی کرد یا بر عکس؟
   پرسش دو:  آیا دولتهای افغانستان برای دهها سال پذیرایی میلیونها افغانی عزیز در ایران،  آب هیرمند را روی ایران بست یا باز کرد؟
   پرسش سه:  کدام کشور و ملت از مهمان نوازی ایرانیها قدردانی کردند؟
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران
قدرت نفوذ نشر
جهان امروز در قرن جدید کامل متفاوت از تمام دوران تاریخ است.
      بسیاری از ما عادت کرده ایم که فقط بگوییم و بنویسیم،  بدون اینکه آماری از علاقمندان به گفته های خود ارائه دهیم.  یعنی یک طرفه و برای رضای دل خود تلاش میکنیم،  نه برای نفوذ آن در مخاطب،  تعدادی نیز ادعا دارند،  که خیلی مهم میگویند و مینویسند.  اما باید دانست بدون بازخوردها و دیدگاهها و آمارها،  هر نوشته و گفته مرده حساب میشود،  نه پویا و دارای قدرت نفوذ.  شناخت دقیق قدرت نفوذ نشر را نباید دست کم گرفت.
      در دوره ای زندگی میکنیم،  که باید هر موضوعی را علمی بررسی کرد،  رفتارهای خود را با شاخصها و آمارها بسنجیم،  منجمله نشرهای خود را بخوبی بدانیم چیستند.  خیلی از مردم خود را آدم عادی حساب میکنند،  ولی افرادی هم خود را دارای یک دانش و بینش برتر میدانند،  و دوست دارند آنرا بدیگران منتقل کنند.  بهمین جهت اینگونه افراد لازم است،  نسبت به نیاز خود برخورد مناسب تحقیقی و آماری در نشر داشته باشند.
      معنی آن میشود یعنی ابتدا هر شخص پویا برای خود بهتر است،  یک مرامنامه و اساسنامه و سبک کار تدوین کند،  و مرتب بروز نماید،  و از آن دستورات پیگیری کند.  در مقاله مرده و مقاله زنده تارنمای ارگ ایران در این باره نوشتم،  و گفتم که اگر نشرهای این زمان فاقد آمار درست بازدید،  و یا تعداد لازم کامنت را نداشته باشند،  فاقد ارزش هستند،  و مرده حساب میشوند،  که حتی یک نفر هم برای آن فاتحه نخوانده است.
      در مرامنامه تدوین شده شخصی یا گروهی مشخص است،  که فرد یا گروه چه عقیده دارد،  و اگر عقیده ملی گرایی واقعی ایرانی است،  یعنی نیاز است هر نشر باید قدرت نفوذ داشته باشد.  قدرت نفوذ نشر را باید بخوبی شناخت،  و کم و کاستهای آنرا دانست،  تا از رقبا و زمانه عقب نیافتاد.  بویژه وقتی رقبا و حریفها از عوامل استعمار و امپریالیسم باشند،  که قدرت نشر بالایی دارند،  حتی در سیستمهای آموزشی کشورها نفوذ نشر دارند. #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون برای شخص خود مرامنامه و اساسنامه و سبک کار تدوین کرده اید؟
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران
پاسخ به پرسشهای عمق استراتژیکی
      عمق استراتژیک تعریفهای مختلف دارد،  مانند استراتژیک اقتصادی و سیاسی و نظامی و غیره،  یعنی هر کدام از آنها تعریف و عمق متفاوتی دارند.  بهمین جهت پاسخ به عمق راهبردی نیاز به جمع اندیشمندان در گرایشهای مختلف است،  که از دانشگاهیان و بازرگانان و روشنفکران و روزنامه نگاران تشکیل شده باشد.
      معمولاً عمق راهبردی بنا به قدرت و توانایی واقعی تعریف میشود،  بسیاری اوقات خیلی ها فکر میکنند دارای قدرت هستند.  مانند شوروی سابق که میپنداشتند قدرتمند هستند،  و برای عمق استراتژی خود خیلی بها میدادند و خرج میکردند.  علت آن در بسته بودن ذهنیت سبک کاری حکام شوروی سابق نهفته بود.  اشتباهی که کشور چین سعی میکند آنرا تکرار نکند.
      ما در ایران دو بخش کامل مستقل فکری در تمام مسائل داریم،  که بطور کامل جدا از هم و با روشهای خود،  مسائل را بررسی و تحلیل میکنند.  یکی مردم در بخشهای روشنفکری و کاسبی و نشری،  و دیگری بخش دولتی در جناحهای مختلف حکومتی.  جالب آن اینجاست که هیچکدام دیگری را قبول ندارند،  و هیچ هماهنگی بین آنها نیست،  و این بزرگترین مشکل باشندگی در ایران است. #انوش_راوید.
   پرسش مهم:  آیا امثال این گروه میتوانند راهگشای نزدیک کردن اندیشه ها در ایران باشند؟
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران
آزادی خواهی داریوش شاه تمدن جدید
      قبل از هخامنشیان شاهان بین النهرین یا میان رودان،  همگی در راستای تمدن شاه خدایی بودند.  شاهانی که روحانیون بزرگ و اصلی بودند،  و خدا گونه رفتار میکردند،  و مردمی که به آنها اعتقاد نداشتند را بیچاره میکردند.  ولی در راستای رشد و تکامل تمدن،  آنچه که به نام کوروش بزرگ میشناسیم،  آمد و این شاه خدایی را بر داشت،  و تمدن وارد دوره جدیدی شد.
      آنچه از تاریخی که بما میگویند،  و من از آثار برداشت کردم،  هخامنشیان مرحله تمدنی شاه انسانی،  در ساختارهای تاریخی اجتماع هستند.  البته نباید انتظار داشت بطور کامل شرایط دمکرات را شاهد بود،  فقط شاه از نقش یک روحانی خدا گونه،  به یک انسان روحانی و بزرگ تبدیل شد.  تمدن بر اساس خواسته یک فرد با نام شاه یا روحانی بزرگ خدا گونه تغییر نمی کند،  تمدن بر خواسته رشد و تکامل فکری مردم تغییر میکند.
      در تاریخ نویسی استعماری همیشه تلاش کردند،  نقش مردم را از تاریخ بردارند،  و نقش حکام را زیاد کنند.  علت آن هم معلوم است،  استعمارگران قدیم و جدید،  از مردم میترسند،  و می خواهند مردم را در تاریخ ناچیز نشان دهند،  تا مردم خود را ناچیز بشمارند.  کلی در تاریخ از شاهها می خوانیم،  این آمد و جنگید و آن رفت،  ولی از مردم خیلی کم می دانیم،  حتی آنچه هم که از مردم می خوانیم،  باز بر میگردد به رهبر شورش یا قیام،  نه نقش توانایی مردم.
      داریوش شاه گوید:  از آن جهت اهورا مزدا مرا یاری کرد،  و خدایان دیگری که هستند که پلید نبودم.  دروغگو نبودم،  تبهکار نبودم،  نه من نه دودمانم.  به راستی رفتار کردم،  نه به ضعیف نه به توانا زور نورزیدم.  مردی که دودمان من همراهی کرد او را نیک نواختم.  آن که زیان رسانید او را سخت کیفر دادم.
      نوشته کتیبه نشان میدهد،  که داریوش شاه به اعتقادات مردم اهمیت میدهد،  می خواهد خود و خاندانش را بمردم نیک بشناسد،  ولی نمی تواند دید و درک دمکرات داشته باشد،  میگوید سخت کیفر دادم.  از نظر دید یک شخص تاریخی،  این فقط یک تاریخ است،  و آنرا حفظ و بازگو میکند.  اما یک تحلیلگر تاریخ اجتماعی،  می تواند از آن دوران تمدن تاریخی را متوجه شود. #تمدن_داریوشی
   پرسش از عموم:  آیا شما به تغییرات دورانهای تمدنی در کتیبه ها دقت کرده اید؟
……………
   برچسبها:  ضد انسانیت, جنگ ما, خودی ناخودی, کتابهای نوروز, پناهندگان لهستانی, قدرت نفوذ, نفوذ نشر, عمق استراتژیکی, آزادی خواهی, داریوش شاه.
   هشتگها:  ..
…………
چند متلب عمومی 126 وبسایت ارگ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
لحظه رونمایی از مومیایی با پیچ و تاب زیبا، سالم و پر از رنگهای زنده و گرافیک زیبا در سقارا. مشروح در لینک: http://www.arq.ir/240
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.