Skip to main content
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج شامل اندکی از مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی راهبرد ملی،  و فرهنگ و جامعه و گروه های نواندیشان و دانایی و تدبیر است.

شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج

شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
تصویر شماره 3139 .
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
لوگو آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس داریم،  عکس شماره 1608.
این برگه بشماره 1426 پیوست لینک زیر است:
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج

تشویق وظیفه

      مدتی پیش،  من انوش راوید درباره مقدار تشویق و وظیفه شناسی،  مقداری با یکدیگر گفتگو داشتیم.  آقای منصوری طبق عادت آموزگاران بسیار تشویق می کنند.  ولی من بر عکس می گویم همه دارند وظیفه خود را انجام می دهند،  و نباید تشویق کرد.
      دانش آموز وقتی درس می خواند،  دارد وظیفه دانش آموزی خود را انجام می دهد،  برای آینده بهتر خود و کشورش درس می خواند،  و هرچه بهتر درس بخواند،  موفق تر می شود،  و دیری نخواهد پایید مردم به او افتخار خواهند کرد.  کارگر و کارمند یا معلمی که درس می دهد،  باید وظیفه خودش را بخوبی انجام دهد،  برای آن وظیفه هم پول میگیرد،  هم روحیه و هم امتیاز اجتماعی.
      بنظر من تشویق باعث می شود،  فرد از خود پنداری و خودشناسی دور شود،  و فکر کند بخاطر تشویق شدن،  چیزی بالاتر و برتر است،  و توانایی او برای انجام وظیفه کم می شود.  اما آقای منصوری عقیده دارند با تشویق توانایی فرد برای ادامه فعالیت بیشتر می شود.
      از نظر من یک کودک از بدو تولد باید بداند،  برای کار و تولید،  و درست و حسابی بودن بدنیا آمده،  برای بازی با کلمات زندگی نمی کند،  و خود بخود نیاز او به تشویق های صوری از بین می رود.  آقای منصوری عقیده دارند،  تشویقها باعث می شود کودک قوی تر و مصمم تر برای ادامه مسیرهای خود باشد.
   پرسش از عموم:  نظر شما درباره تشویق کردن،  یا ایجاد درک به وظیفه شناسی چیست؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج

ذهن پردازشگر

      طبیعت انسان ذهن پردازشگر است،  و به همین علت است،  که تمدن بوجود آمد،  و گرنه انسان مانند حیوانات بود،  و یا حداقل نئاندرتال باقی میماند.  همه ما از بدو تولد دارای ذهن طبیعی پردازشگر هستیم،  در طول زندگی برای هر کاری محاسبه و کم و بیش میکنیم،  و آینده بینی داریم،  در بعضیها که موفق هستند،  پردازشگری عالی است.
      از دو ملیون سال پیش انسان ماهر راست قامت تاکنون،  مغز انسان نسبت به مغز حیوانات بزرگتر و بزرگتر شد.  در این مغز پردازشگری نقش مهمی برای شکار و تهیه غذا و زندگی بوجود آمد،  و رشد و تکامل یافت.  براحتی با کمی مطالعه درباره فرگشت انسان متوجه رشد مغزی و ذهن پردازشگر در طبیعت انسان می شویم.
      در روند تکامل،  انسان ده هزار سال پیش به تمدن کشاورزی،  و سپس در هزاره اول گاهشمار ایرانی،  به تمدن شهر نشینی در جنوب ایران تا نیل رسید.  در تمدن جدید هزارههای دوم و سوم گاهشمار ایرانی،  خط و نویسایی پیدا شد.  تمدن کشاورزی و شهر نشینی و انبار غذا و خط و نویسایی،  شاه و کاهن و معبد را بوجود آورد.
      اینک برای تولید،  نیاز به انسان برده،  مانند حیوان بود،  که ذهن آنها محدود باشد،  و توانایی پردازش نداشته باشند.  سیستم آموزشی و دینی قدیمی را برای محدود کردن ذهن انسان سازمان دادند،  تا طبقات اجتماعی شکل گیرد،  شاه و کاهن و برده.  طی چند هزار سال این سیستم آموزشی به دوران استعمار و سرمایه داری رسید،  و همچنان آنرا حفظ کردند.
      در سیستم آموزشی برده سازی،  ذهن پردازش محوری،  که طبیعت انسان است،  را با بمباران حافظه محوری،  و گرایشهای کپی پیسی انباشتند،  تا توانایی خروج از حالت بردگی را بگیرند.  وقتی ذهن دیگر توانایی پردازشگری نداشته باشد،  خود بخود توانایی درک برده بودن،  و نیاز به مستقل بودن،  و خود پنداری و باوربخود گرفته می شود.
      برای نگهداشت ذهن حافظه محوری بر پایه کپی پیسی،  اختراع جدیدی می کند،  و آنرا تشویق و تنبیه می گویند.  با تشویق و تنبیه بویژه در مقابل دیگران،  براحتی آخرین میخ را به تابوت ذهنهای پردازشگر میزنند،  و این ذهن که باید انسان والا و بالا بسازد،  بشدت سرکوب میگردد.  بعد از این سرکوب،  گروههای بالای جامعه،  یعنی یک درصدیها،  در بالا دست می مانند.
      تشویق و تنبیه خارج از اصول ذهن پردازشگر طبیعی است،  و دست ساز یک درصد بالای جامعه،  برای حفظ حافظه محوری،  و آخرین سرکوب ذهن پردازشگری است.  یعنی در بالا دست هستیم،  شما را تشویق و تنبیه می کنیم،  و شما 99 درصد در پائین دست هستید،  و باید این را دقیق باور داشته باشید،  و توانایی دیگری نباشد.
      وقتی دو موج گرما و سرما در هوا و یا آب بهم برخورد کنند،  طوفان می شود،  برخود و دفاع ذهن پردازشگر طبیعی با آموزه های حافظه ای ظلمی،  در ذهن طوفان بپا می کند.  این طوفان قابل شناسایی برای آدمهای ساده نیست،  و نمی توانند بفهمد از کجاست،  برای همین مجبور به استفاده بیشتر از اشتباه تشویق و تنبیه می شوند.
با پرسش و نظر خود ما را در بهبود عمکرد تعلیلی و تحلیلی گروه یاری رسانید.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج

خود پنداری

      خود پنداری یا باور داشتن بخود،  الکی حاصل نمی شود،  و هیچ ذهنی که در شرایط حافظه محوری آموزش دیده باشد،  نمی تواند خود را باور داشته باشد،  و بداند که خود یک آدم اشرف مخلوقات است،  و می توانند بسیار قوی تر باشد.
      در سیستم حافظه محوری فرد را در یک محدوده از داده ها جمع می کنند،  و همین می شود،  مانند این گروه،  می بینیم هر چه داد میزند،  بجای مرده خوری تولید دیگران،  از صبح بخیر گفتن دیگران تا تکه فیلمهای کوتاه دیگران،  خودتان اندکی داشته باشید،  حتی برای دو خط و یا چند ثانیه خود را باور داشته باشد،  و چیزی تولید کند.
      در این گروه فقط جناب آقای پرهام خلیل و یکی دو شخص مفید پویا و کارا،  خود را باور دارند،  و خود پندار هستند،  و می توانند از خود تولید داشته باشد.  جامعه ای که تولید نداشته باشد،  تولید فکر تا تولید کالا،  آن جامعه رو به نابودی است.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
نخبه گرایی نباشد آموزش درست باشد
      نخبه گرایی متفاوت از آموزش درست است،  بسیار می شنویم نخبه هایی از کشورهای مانند ایران،  در جهان می درخشند.  نخبه گرایی متفاوت و کامل بر عکس یک سیستم آموزشی کار آمد است،  و نشان از ضعف آموزشی یک کشور است.  نخبه گرایی باعث اغفال مردم از وضع خراب سیستم آموزشی می شود.  سیستم آموزشی سالم و کارآمد،  کلیه افراد جامعه از بچه تا پیر و از صفر تا دانشمند را شامل می شود.
      سیستم آموزشی کارآمد،  موارد لازم برای سازمان دقیق جامعه را می شناسد و بکار می برد.  سیستم آموزشی کار آمد تنها به دبستان و دانشگاه نیست،  به تمام مراکز آموزشی از کتابخانه یک روستا تا تلویزیون اصلی کشور است،  و هماهنگی علمی و حساب شده بین همه بخشهای آموزشی و کل تمدن یک کشور را شامل می شود.  یعنی بطور حساب شده و لازم،  اشخاص متخصص و اندیشمند و دانشمند به کشور ارائه می دهد.
      طبقه بندی سیستم آموزشی یک کشور به آموزشگاهها با سطح آموزشی،  عالی و خوب و متوسط و بد،  و جدا کردن بخشهای آموزشی از یکدیگر صدمات غیر قابل جبران بکشور و تمدن میزند.  در کشور مواجه با انبوهی بیرون آمده های سطح های مختلف توانایی و علمی می شویم،  که در جامعه نمی توانند یکدیگر را درک کنند،  و باعث صدمات روحی و فرار مغزها و غیره می شود،  سیستم آموزشی هماهنگ و یکسان شود بهتر است.
      در فیلم بالا یک بچه کوچک،  که مشخص است از یک خانواده خوب علاقمند به موزیک است،  بطور حرفه ای موزیک میزند.  این بچه بشیوه نخبه گرایی بار آمده،  شاید در دید اول گفته شود،  آفرین به این بچه و به آن کشور گویا چین باشد،  ولی در واقع نشان از نخبه گرایی است.  کار فوق العاده روی یک یا چند بچه می تواند خسارات روحی به دیگر بچه های کشور و خود نخبه شده برساند.
   پرسش از عموم:  آیا شما نخبه در اطراف خود می شناسید،  لطف کنید مصاحبه و معرفی کنید؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
دلاور نیستیم
      درود بر شما خانم زهرا عوض زاده،  که شجاعانه مطالبی گفتید،  که ما در مدرسه طبیعت و گروه نواندیشان،  چند سال است می گوییم،  اما متاسفانه ما مانند شما گرامی دلاور نیستیم،  که در یک تریبون مهم بطور شفاف فریاد بزنیم و بگوییم.
      در طول تاریخ دلاوران ایران،  کشور را در جنگهای متعدد نجات دادند،  مهمترین آنها جنگ هشت ساله با عراق صدام بود.  همه آن دلاوران،  از جوانها در جبهه،  تا بانوان در پشت جبهه،  بیرون آمده های یک سیستم آموزشی کارآمد بودند.  اما حالا برای یک نبرد کوچک مانند در سوریه،  مجبور به واردات جنگجو هستیم.
       اگر سیستم آموزشی ایران به همین وضع ادامه پیدا کند،  کشور از دانایی و تدبیر،  دانش و بینش،  دلاوری و شجاعت،  تهی می شود.  امروزه حتی توانایی نوشتن چند خط انشاء،  در حد کلاس هم گرفته شده،  و این خواسته استعمار و امپریالیسم و صهیونیسم است.
      ما از همه کادر آموزشی و مردم متخصص ایران می خواهیم،  برای تغییر کلی در سیستم آموزشی ایران،  مطالعه و تحقیق عمیق علمی کنند.  از مقامات محترم کشور نیز تقاضا داریم،  مهم تغییر سبک آموزشی را،  فوری در دستور کار خود قرار دهند.
      این تغییر،  تا نتیجه گیری حدود سی سال زمان می برد،  و در دنیایی که بسرعت زمین زیر پای ما حرکت و پیشرفت می کند،  زمان زیادی است.  کوتاهی از مهم تغییرات،  در سیستم آموزشی،  صدمات غیر قابل جبران برای ایران و ایرانی دارد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
متن فارسی خالکوبی
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج / متن فارسی خالکوبی شده روی دست راست آنجلینا جولی
تصویر متن فارسی خالکوبی شده روی دست راست آنجلینا جولی،  عکس شماره 9399.
      «ماورای باورهای ما، ماورای بودن و نبودن ‌های ما، آنجا دشتی است فراتر از همه تصورات راست و چپ، تو را آنجا خواهم دید…».  به عقيده برخى اساتيد زبان و شعر فارسى اين متن با اين رباعى مولانا تطبيق دارد:
از کفر و ز اسلام برون صحرائیست <><>  ما را به میان آن فضا سودائیست
عارف چو بدان رسید سر را بنهد <><> نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جائیست…
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
دروغ قارچ سمی
      ماجرای قارچ سمی در شیراز و یا نقاط دیگر که می گویند،  شایعه و دروغ است،  و دو/ سه ساله که در شبکه های اجتماعی جریان دارد.  بارها گفتم و نوشتم این شایعه ها برای از بین بردن تولیدات ایران و بیکاری و صدمه به اقتصاد ویران ایران است.  دروغها درباره مواد غذایی ایران،  یعنی تنها بازمانده تولید و صادرات ایران می گویند،  خیلی مهم است.
      لطف کنید قبل از اینکه شایعه ای را پخش یا تایید کنید،  آنرا گوگلی نمایید،  و از اصل ماجرا مطلع شوید،  و با شایعه سازها که می خواهند به ایران و ایرانی صدمه بزنند مقابله نمایید،  و شریک آنها نشوید.  اکثر این شایعه ها را پان ترکها و پان کرد و پان عرب و پان این و آن پدر سوخته،  برای ضربه زدن به ایران پخش می کنند.  مراقب باشید در دام نیافتید،  بخدا این خیلی ساده است،  عدم توجه به این چیزهای ساده،  روز بروز بدبختی ما بیشتر می شود.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
پخش یک فیلم
      کسی که این فیلم را پخش کرده،  آیا تاکنون گفته های من را پخش کرده؟.  ایشان در این فیلم کلی می چرخد و می گوید،  ولی یک کلام اصل را نمی گوید،  و متوجه نمی شود،  که باید آموزش حافظه محوری باطل شود،  و آموزش پردازش محوری جای آنرا بگیرد.  اساس آموزش در قرن 21 بر این است،  نه چیز دیگری،  و نیاز به هیچ تحلیل و داد و بیداد زیادی هم نیست.
   مهم:  دانش و بینش خود را درباره آموزش پردازش محوری بالا ببرید،  و همه جا بگویید و بنویسید.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
خبرنگاری و پخش خبر
      درود و سپاس از شما بخاطر خبر رسانیها،  ولی در مورد اینگونه خبرهای کمک رسانی،  لطف کنید از قول من به مقامات شهر بگویید،  پخش کردن این خبرها در جهان خیلی بزیان مردم و کشور است.  در جهان می گویند با اینهمه درآمد نفت و ثروتها و ادعاها،  ببینید مردم ایران چقدر بدبخت هستند.  با کمی برف و کوهستانی بودن منطقه بدبختی حاصل نمی شود،  کسی این را نمی پذیرد،  این برف و کوهستان منبع بی پایان پول است.  همچنین سخنان کلیشه ای درباره سردار سلیمانی با زبان ناشیانه اصلاً خوب نیست.  به آنها بگویید آبروی ایران و ایرانی را در جهان نبرید.  پاینده باشید.
   پاسخ خبرنگار:  سلام و عرض ادب، سپاس فراوان از نقد و نظر شما.
   ادامه انوش راوید:  عزیزم این تنها نقد و نظر نیست،  بلکه یک اعلام یک خطر است،  ما نباید جهان را با دید پاک و ساده خودمان ببینیم.  همانطور که می بینید تقریباً همه جهان می خواهند سر بتن ایرانیها نباشد،  به این ترتیب ما باید خیلی مراقب باشیم.  خود شما قضاوت کنید،  در دنیایی که پیشرفت و علم و تولید روز بروز بیشتر می شود،  اینگونه نشان دادن بدبختی و آدمهای بدبخت،  در بهترین شرایط جغرافیایی،  یعنی کوهستان البرز،  آیا درست است؟  دشمنان این فیلمهای بدبختی ایرانی را در جهان باز پخش می کنند،  و می گویند،  این است ایران.  از شما می خواهم لطف نمایید این را به مقامات شهر برسانید. دوست دار شما،  تندرست و پیروز باشید.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
 
 
      با سلام و ارادت قابل توجه مدیران فرهنگ و والدین گرامی و…  بیاییم به فرزندان مان آموزش دهیم تا با اندیشه های ناب خدا دادی مان،  اندیشه ورزی کنیم و از نگاه خلاق و نواندیشی کلیپ هایی متنوع،  به عنوان مثال همان سلام و صبح بخیر و خیلی چیزهای دیگر با صدای خودمان و با فکر خودمان و تصویر خودمان،  مثل دانش آموزان نواندیش عملگرای مدرسه ی طبیعت:
    1) پرهام خلیلی کلاس پنجم از تهران،  2) سارینا کمالی نژاد از زادگاه روستای چلاسر و ساکن در تهران،  و 3 و 4) …  از تفکرات مصرفی به سمت تولید اندیشه ها حرکت کنیم و…  تو بخوان از این حدیث مجمل.
      بیاییم آموزش و پرورش فلاکت بار فعلی که همه اش فکرهای مصرفی و کپی پیسی از اندیشه های دیگران را نجات دهیم!  این چه آموزش و پرورش است،  که خروجیهای دیپلم و لیسانس و…. نمی تواند یک نامه و یا درخواست کار مناسب برای یک مدیر بنویسد!  و یا از ایده های خودش قصه بگوید و کتاب بنویسد و….  از اندیشه های خودش تحقیق و پژوهش کند!؟  که در نهایت می شود آن همه کتابهای ترجمه شده موجود،  و آن هم آمار سرانه مطالعه در کشور؟!
      واقعاً که چقدر غم انگیز است،  که همه  موارد بالا از دغدغه های عمو منصوری معلم و کشاورز با 40 سال تجربه معلمی و پژوهش از مدرسه طبیعت ایران زمین در روستای چلاسر می باشد!! و تنها انتظارم این است،  که بعد از مطالعه این متن،  برای آبادتر کردن ایران عزیز با اندیشه های ناب و پاک مردم این سرزمین کهن،  برای یک نفر بفرستید! به قول پروفسور حسابی پدر علم فیزیک ایران ((آن قلبی که برای ایران عزیز نمی تپد،  بهتر است که هرگز نتپد))  سپاسمند مهرتان.
      فکرها را پر بدهیم و پرواز را به خاطر بسپاریم،  زیرا که پرنده رفتنی ست،  این اطلاعیه از طرف مدرسه طبیعت ایران زمین به مدیریت و کارگردانی: اساتید انوش راوید از تارنمای راهبرد ملی،   تراب فریدونی معلم پر سابقه از شهر رشت،  و این بنده  از روستای چلاسر صادر شده است،  و مفاد آن از اهداف مهم جشنواره  زمستانی مدرسه رایگان و صلواتی طبیعت می باشد،  خدا نگهدار همه.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
استعمار هلند در اندونزی
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج / جنایت استعمارگران هلندی در اندونزی
تصویر از جنایت استعمارگران هلندی در اندونزی،  عکس شماره 9396.
      اندونزی از قدیم‌الایام محل سکونت و تجارت بود و در قرن سیزدهم میلادی، اسلام را پذیرا شدند.  در نیمه نخست قرن شانزدهم،  پرتغالیها در این جزایر مستقر شدند،  و این آغازی بود بر حضور استعمارگرانِ اسپانیایی و هلندی.  هلندی‌ها در 30 ژوئیه 1602 وارد این جزایر شده و ابتدا کمپانی هند شرقی هلند را در همین سال راه‌اندازی کردند.
      سپس تجارت این منطقه و به ویژه ادویه‌جات آن را در انحصار خود گرفتند.  به تدریج تا اواخر قرن 18 تمامی اندونزی به مستعمره هلند تبدیل گردید.  به صورتی که از این کشور به عنوان هند هلند یاد می‌شد.  سرانجام پس از 350 سال استعمار هلند بر این کشور،  اندونزی به رهبری احمد سوکارنو،  به عنوان یک کشور مستقل اعلام موجودیت کرد.
……………
   برچسبها:  تشویق وظیفه, ذهن پردازشگر, خود پنداری, نخبه گرایی, آموزش درست, دلاور نیستیم, متن خالکوبی, دروغ قارچ, پخش خبر, استعمار هلند.
………….
شبکه اجتماعی راهبرد ملی پنج
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
لحظاتی از شهر تاریخی بوشهر، بوشهر نقش مهمی در تاریخ ایران داشت، مشروح در http://arq.ir/1119
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.