Skip to main content
دریای خزر دستی خشک میشود این مورد بر خلاف طبیعت است همیشه در طبیعت دریای خزر پیشروی و پسروی داشته است.  اما این بار دخالت انسان در طبیعت است،  یعنی دست بشر مثلاً متمدن،  با امکانات وسیع تولید انبوه گازهای گلخانه ای،  و سیمان و آهن و غیره است،  که طبیعت را بهم میریزد.  این موجود ظاهراً اندیشمند طبیعت را نابود میکند،  یعنی جایگاه پیدایش و بود و باش خودش را با دست خود از بین میبرد.

دریای خزر دستی خشک میشود

دریای خزر دستی خشک میشود این مورد بر خلاف طبیعت است همیشه در طبیعت دریای خزر پیشروی و پسروی داشته است
تصویر ساحل شهر تنکابن دریای خزر،  عکس شماره 3825.
 این برگه بشماره 1522 پیوست لینک زیر است:
دریای خزر دستی خشک میشود این مورد بر خلاف طبیعت است همیشه در طبیعت دریای خزر پیشروی و پسروی داشته است
لوگو درک و عشق بطبیعت آینده بشر را تضمین میکند،  عکس شماره 1528.
دریای خزر دستی خشک میشود

دریای خزر دستی خشک میشود

      روزی که سنگهای بزرگ چند تنی را با مخارج خیلی زیاد به ساحل طبیعی خزر تحمیل میکردند،  هیچ مطالعه درباره علت بالا رفتن موقت سطح خزر،  و اجرای پروژههای سدههای متعدد روسیه بر سرچشمه های ولگا،  و ترکیه بر سرچشمه های ارس نداشتند.  متوجه نبودند دارند سنگها را از جای دیگر میآورند،  و به طبیعت کوهستان جنگلی صدمه میزنند،  و در جای دیگر میریزند،  و بازهم بطبیعت صدمه میزنند.
      چه خوب میشد برای هر کاری و رفتار ملی و حتی شخصی،  مطالعات عمیق صورت پذیرد.  طی ده سال گذشته خزر حدود سه متر از سطح آب و پنج درصد از مساحت خود را از دست داده است،  و بزودی با بهره برداری بیشتر از سدهای آبریزگاههای خزر،  و گرمایش زمین،  این مقدار بیشتر و بیشتر میشود.  البته سد سازیهای ایران در بخش جنوبی دریای خزر،  و شمال کوهستان البرز را هم باید در نظر داشت.
      محاسبات میگوید تا سی سال دیگر نیمه شمالی خزر بطور کلی خشک میشود،  و در جنوب آن نیز تا چند کیلومتر دریاچه عقب مینشیند،  و خود بخود آب باقی مانده شور و بطور کلی همه چی تغییر خواهد کرد.  باید از هم اکنون مطالعات عمیق درباره احتمال تغییرات آب و هوای نیمه شمالی ایران بخاطر این موضوع صورت پذیرد،  تا ملت و کشور بیش از این دچار گرفتاریهای آب و هوایی طبیعی و دستی نشوند.
   پرسش از عموم:  بنظر شما چه راهکاری داریم تا از محاصره آبی کشورهای همسایه نجات پیدا کنیم؟
دریای خزر دستی خشک میشود این مورد بر خلاف طبیعت است همیشه در طبیعت دریای خزر پیشروی و پسروی داشته است
      سنگهای بزرگ چند تنی که برای جلوگیری از پیشرفت دریای خزر در سواحل ایران قرار دادند.  این عکس تازه و فقط چند سال پیش است،  امروزه دریای خزر چند ده متر عقب رفته،  و گویا در حال کم آب و خشک شدن تدریجی است.  عکس شماره 7302.
دریای خزر دستی خشک میشود

اگر خزر خشک شود چه میشود

      درصورتی که آب ورودی به خزر نصف شود،  در مدت سی سال مساحت این دریاچه نصف میشود،  و حدود ده متر سطح آن پائین میرود.  متعاقب آبهای زیر زمینی حاشیه جنوبی این دریاچه بیش از ده متر پائین میروند،  و کلیه چاه های آب نیاز به بازسازی دارند،  دیگر آب در شالیزارها نمیایستد و فرو میرود.  تقریباً دسترسی به آب زیر سطحی گیاهان کشاورزی و جنگلی به آب قطع میشود،  یعنی بیابانی شدن،  همان بیابانی شدنی که چند روز گذشته تعدادی از مقامات ایران از آن گفتند.
      متعاقب بعلت نصف شدن مساحت دریاچه تابش آفتاب در شنزار نیمه شمالی آن،  باعث گرم شدن هوا و فرار ابرهای آمده ازغرب،  و از بین رفتن باقی مانده یخچالهای البرز میشود.  باز هم تصاعدی و تهاجمی گرما و بی بارانی شدن بیشتر منطقه نیمه شمالی ایران را در پی دارد.  این بخشی از سناریوی یا پیش بینی آینده برای خشک شدن دریاچه خزر است،  ممکنه خیلی مفصلتر و خطرناکتر از این باشد.  مانند از بین رفتن قیمت زمین و ارزش اقامت در شمال سبز،  و پایان بهترین منطقه جنگلی و کشاورزی ایران،  شاید هم کم اهمیتتر از این پیش بینیها باشد.
      اینها نیازمند مطالعات گسترده دانشگاهی است،  اگر بتوانند از ظرف غذا و موی سر دست بردارند،  و به واقعیتهای پیش رو برسند،  واقعیتهایی که بود و نبود ایران تاریخی به آن بستگی دارد.  مهم نیست که دو هزار سال پیش ایران را چگونه مینوشتند،  مهم نگهداری ایران در جهان آینده است.  پژوهشگران زیستی دانشگاهها باید به کشورهای همسایه بروند،  درباره هر یک لیتر آب آنها دقیق پژوهش کنند،  همانطور که خارجیها به عنوان توریست به ایران میآیند،  و از همه چیز ایران گزارش تهیه میکنند. 
   پرسش از عموم:  آیا شما آینده آب و هوا و غذایی را از هم اکنون میتوانید پیش بینی نمایید؟
دریای خزر دستی خشک میشود این مورد بر خلاف طبیعت است همیشه در طبیعت دریای خزر پیشروی و پسروی داشته است
نقشه دریای بزرگ ایران در هشت هزار سال پیش،  دریاچه بزرگ ایران آنچه از آثار تاریخی و زمین شناسی پیداست،  در هزاره اول و دوم گاه ایرانی،  سطح آب در مرکز ایران و در پناه کوههای دور فلات مرکزی ایران،  تا ارتفاع ۱۳۵۰ متر از سطح دریا بوده است،  این آب را "دریاچه بزرگ ایران" نامیده ایم.  در هزاره چهارم گاه ایرانی،  با گرمایش زمین،  آب شدن یخهای یخچالهای طبیعی ارتفاعات دور فلات ایران شدت گرفت،  و سطح آب دریاچه بزرگ ایران،  در مدت کوتاهی بالا رفت،  ادامه و مشروح در اینجا.
دریای خزر دستی خشک میشود

روشهای مختلف و پیشنهادهای خشکی

      جمعی عقیده دارند باید کویرهای مرکزی ایران را از آب دریای مکران پر کرد.  اما مشکل شدت گرما و تبخیر شدید آب در آنجاست،  هر چه آب بکویر پمپاژ شود،  فوری تبخیر میشود،  و حاصل آن نمکزارهای گسترده در وسط ایران میباشد،  که خیلی خطرناک است.  ابرهای حاصل از این تبخیر نیز بسمت شمال هند میروند،  و یک یا دو صدم درصد بارندگی آنجا افزایش مییابد،  نه در ایران.
      یک پیشنهاد دیگر در ارگ ایران وجود دارد،  ساخت تونل بزرگ آب از جنوب به شمال ایران،  و نهایت رها کردن آب آن در دریای خزر.  این نیز مشکل شورتر شدن باقی مانده آب خزر،  و متعاقب شور شدن آبهای زیر زمین باقی مانده میشود.  پیشنهاد میشود این طرحهای بزرگ ملی را در وبسایت ارگ ایران ببینید،  و دیدگاه فنی برای آنها بگذارید.
      در هر صورت روشهایی که دست کاری در طبیعت است،  نیازمند پژوهشهای گسترده و عمیق علمی است.  همچنین روشهای استراتژیک ملی بزرگ نیازمند مدیریت قوی و پول است،  که در حال حاضر در دسترس نیستند.  با این فرضها و جمع بندی،  بنظر بهترین راهکار نجات ایران،  از محاصره آبی همسایه ها و خشکسالی و گرمایش زمین چه میتواند باشد.  یافتن روشهای مناسب نیازمند کار پژوهشی گسترده علمی است.
      کاری که بطور کلی ما ملت میتوانیم انجام دهیم،  آگاهی رسانی از وضع بحرانی خشکی ایران است،  که متعاقب بیابانی شدن کشور و بدبخت شدن را در پی دارد.  نباید بی خیال این مهم بود،  و باید اهمیت آنرا دانست و در این باره گفت و نوشت،  تا بیشتر و بیشتر خطر احساس و راه حل یافته شود.  مطالعات شخصی محیطی و علمی،  و دادن حاصل آن به دولت و دانشگاهها و مردم،  از این دست است.
   منبع:  خبرها و مقالات متعدد اینترنتی درباره خشک شدن خزر،  در جستجوها به زبانها فارسی و انگلیس و روسی بنویسید:  "خشک شدن دریای خزر" و کلی اطلاعات و آمار بدست آورید.  یا در جستجوهای وبسایت ارگ ایران بنویسید "دریای خزر"  و عکسها و مطالب را بیابید.  #دریای_خزر, #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا تاکنون شما درباره مسایل و مشکلات کشوری گزارش قانونی به دولت نوشته اید؟
دریای خزر دستی خشک میشود این مورد بر خلاف طبیعت است همیشه در طبیعت دریای خزر پیشروی و پسروی داشته است
   کل آب اقیانوسها هم نمی توانند کشتی ایران را غرق کنند،  مگر اینکه در آن رخنه کنند،  نقاط رخنه را بشناسیم و با تدبیر مقابله نماییم، انوش راوید در دریاچه بختگان.  عکس شماره 7234.
   تصویر هجوم مردم برای بردن پرتقالهای کامیون چپ شده،  عکس شماره 7303.  
      پیشرفت اقتصادی و سازندگی و صنعتی نیست،  اصل پیشرفت فرهنگی و اجتماعی است.  پیشرفت نرم فرهنگی باعث پیشرفت سخت سازندگی میشود. پیشرفتهای اقتصادی و سازندگی بدون پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی نتیجه ای ندارد و از هم میپاشد.
   پرسش مهم:  برای توسعه و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در کشور چه کارهایی باید کرد؟
……………
   @:  دریای خزر, خزر دستی, خشکی خزر, روشهای مقابله, پیشنهادهای خشکی, ضد خشکی، وسعت خزر, دریاچه خزر.
   #:  #دریای_خزر.
…………
دریای خزر دستی خشک میشود
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  دریای خزر دستی خشک میشود