Skip to main content
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران ریشه در عمق تاریخ ایران دارد،  نوروز و جشنهای ایران همیشه ضامن نگهداری دمکراسی و آزادی در ایران بودند.

تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران

تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
تصویر مراسم ده هزار ساله عکس محمد ناصری فرد منطقه تیمره،  عکس شماره 9307.
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 307 پیوست لینک زیر است:
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
     برای داشتن دمکراسی واقعی نرم و لطیف،  تاریخ نشان داده،  در بعضی کشورها مدتی که گاهی به یک قرن هم می رسد،  دمکراسی زمخت و خشن بوجود آمده است.  در این نوع که پیش دمکراسی تاریخ اجتماعی است،  کسی بروی دیگری اسلحه نمی کشد،  کسی با کودتا و نیروی نظامی و جنگی خود را ثابت نمی کند.  بلکه در محیطی دمکراسی اما با چاشنی هایی که شباهت به اهانت و ناسزا دارد،  با دیگری برخورد می کند. البته در همین نوع هیچ کس از نظر شخصیت اجتماعی نمی تواند،  خود را برتر از دیگری حساب کند،  ولی چون در نهاد بعضی افراد از دگم سالاری دیکتاتوری باقی است،  از دمکراسی زمخت و خشن استفاده می کنند.
        دمکراسی خود بخود بوجود نمی آید،  شرایط تاریخی و تاریخ اجتماعی می خواهد،  سوابق فرهنگی و ملی لازم دارد،  مردم آگاه و متعهد می طلبد.  زمانی که دمکراسی شکل می گیرد،  دوره های پیش دمکراسی است،  که مراحل مختلف دارد،  و بر پایه هایی استوار است،  منجمله پدافند ملی جنگی و پدافند ملی فرهنگی.  اگر هر یک از اینها شکل نگیرد،  عبور از مراحل و دوره های دمکراسی مشکل است،  و هر آن با حمله های نظامی و غیر نظامی دشمنان از هم می پاشد،  و یا بشدت به تأخیر می افتد.
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران

 فهرست تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران

       نوشته های بیشتر تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران  را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
…………….
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران

تعریف دموکراسی

      دموکراسی که مردمسالاری هم می گویند،  یک روش حکومتی مخالف دیکتاتوری است.  از معنی دمکراسی برای مدیریت کم خطا در کشورداری استفاده می شود.  در دمکراسی فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کند،  بلکه مردم با شرایط خاص دمکراسی کشورشان حکومت می‌کنند.  دموکراسی گونه های متفاوتی دارد،  در کشورهای مختلف شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم.
      میان انواع گوناگون دموکراسی،  تفاوت‌ های بنیادین وجود دارد.  بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند.  اگر در یک دموکراسی،  قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی صورت نگیرد،  مثلاً تفکیک قوا نشود،  یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار بگیرد.
      در هر صورت دمکراسی در قرن جدید تعریف خاص این قرن را دارد،  ابتدا وجود احزاب قدرتمند مدرن است،  سپس تشکیل حکومت پارلمانی و انتخاباتی بر اساس آرای مردم.  کشوری که در آن احزاب قدرتمند مدرن امروزی وجود نداشته باشند،  فاقد دمکراسی است.  اگر در اینگونه کشورها انتخابات و پارلمان هم باشد،  یک دمکراسی ظاهر سازی شده است.  
      درباره ریشه یابی واژه دمکراسی مطابق معمول بی توجهی و کم کاری ادیبان ایران نوشته اند:
      دموکراسی در اصل واژه‌ای یونانی است،  که از دو واژه کوتاه‌تر دموس و کراتوس تشکیل شده است.  هر دو اصطلاح چند معنی دارند:
      دموس می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد،  که در پولیس یا دولت- شهر زندگی می‌کنند،  و هم به معنای اراذل و اوباش یا توده عوام یا قشرهای فرودست بکار رود.  کراتوس می‌تواند هم به معنای قدرت،  و هم به معنای قانون باشد،  که این دو معنای یکسانی ندارند.
   نظر انوش راویدهمانطور که می بینید نمی توانند آنرا ریشه یابی در زبان یونانی اروپایی شان کنند،  و کلی می تواند این باشد یا آن باشد می گویند،  تا بلکه چیزی بعنوان ریشه یابی سرهم کنند،  و بگویند اینهم از ما اروپایی هاست،  نه از ایران.
  ــ  دمکراسی = دمو + کراسی = کرسی دم زدن،  جایگاه گفتگو.
      دمکراسی یک واژه کاملاً ایرانی،  با سابقه تاریخی طولانی در تاریخ ایران است.  دمکراسی یک واژه دارای بار فاعل است.
 تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
   عکس سالن دمکراسی در سایت تپه حسنلو،  دور آن کرسی است،  و کلی شرایط یک مکان مجلس یا لویی جرگه گفتگو را دارد.  عکس شماره 4815.
      درباره تاریخ دمکراسی در اروپا هم کلی سخن پراکنی کرده اند،  که از نظر من فاقد ارزش علمی تاریخی است،  و باید با دید تاریخ نویسی ایرانی آنها را بازنویسی کرد.  منظور من در اینجا گفتن از تاریخ دمکراسی نیست،  بلکه سیستم دمکراسی در قرن جدید و تفاوت آن با آزادی در وبلاگ نویسی ارگ ایران است.
 

دمکراسی یا آزادی

       دمکراسی تعریفهای زیادی دارد،  که هر فیلسوفی و دانشمندی تعریفی دارد،  و هر دیکتاتور و استعماری و استبدادی تعریف دگری دارد،  ولی در حقیقت حکمت و تجربه تاریخی است،  که به مرور در حافظه جامعه می ماند و خانواده ها و مردم با هوش آنرا بکار می برند.  آنچه که انوش راوید می گوید،  نوعی روش و تکنولوژی برای تقلیل خطاها می باشد،  که توزیع قدرت به اجزای اتمی جامعه را امکان پذیر می کند،  از تجاوز حاکمان به حقوق توده مردم و اقلیتها جلو گیری می نماید.
      دمکراسی یعنی نزدیکی و پیوند تمدنها، ادیان، اندیشه ها و تفکرات، اعتقادات و گرایش های فکری و دینی و سیاسی که متفاوت می باشند،  برای رسیدن به نتیجه واحد و قابل تحمل از تمامی خواسته ها بدون خشونت.  دمکراسی برای نفی، ظلم، استبداد، فساد، و ارزش های غیر اخلاق وانسانی می باشد،  اندیشه ها وتفکرات موافق ومخالف جمع شده تا نتیجه خوب و سازنده بگیرند،  که برایند آن عدالت و آزادی تمامی افراد جامعه می باشد.
      دمکراسی مانند سایر فنون به نقد و تحول و توسعه نیازمند است،  و نباید حالت سکون پیدا کند، بلکه باید پویا باشد و با ویژگی های بومی تناسب یابد و درونی شود.  دمکراسی نیز مانند سایر امور کم و کاست و خوب و بد دارد،  همیشه باید روشنفکران جامعه در تمام مراحل به ترویج و تشویق دمکراسی و آزادی خواهی و زندگی دمکرات بگویند،  و به مردم گوش زد کنند که اگر سردمداری از دمکراسی حرفی نزد و چیزی نگفت او را کنار بگذارند.
      دمکراسی برآمده از ساختارهای اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگ عمومی و رفتار شناسی است که طی فرایندی تاریخی، و به تدریج شکل می گیرد،  و در آن فهم دینی و نهاد های مذهبی و سیاسی توسعه و تحول می یابد.  دمکراسی توانایی های دانایان را به صورت طبیعی وارد درک و فهم عمومی و آگاهی اجتماعی می کند،  و به این ترتیب کلیت هوشمندی جامعه پدید می آید،  ولی در جوامع فرد گرا هر کس به فکر نفع خویش است.
      چهرهها و کارگزاران استعمار فکر می کنند،  با ظاهر سازی دمکراسی تقلبی می توانند آن را وسیله و ابزاری نمایند برای از بین بردن مخالفان و رقیبان از صحنه و اغفال مردم که سخت در اشتباه می باشند،  این افراد با عینک خودخواهی، تعصب و تفکرات منفی از نوع آرمان گرای کاذب خود راه را برای رسیدن به دمکراسی می بندنند و شایسته سالاری را فدای روابط و گروه های خود می کنند.
      اندیشه و نگرشی که تاریخ به انسان و جامعه و دین داده در هر سرزمینی بنا به علم جغرافی ـ تاریخ تفاوت دارد که می بایست روشنفکران با دانایی قرن 21 آزادی خواهی و زندگی دمکرات را گوشزد نمایند.  دمکراسی کالا نیست که آنرا وارد نمود و با جنگ و خون ریزی بدست نمی آید،  بلکه حق و حقوقی است که تاریخ به ملتها داده است،  فرصتی ارزشمند در پناه احترام به تمامی اندیشه ها و محیطی برای رشد تمامی اعتقادات بدون هیچ گونه محدودیت است.
      دمکراسی توزیع عادلانه قدرت براساس استعدادها و تخصصها است،  که در کنار آن انتقاد و پاسخگوی بدون هیچ گونه محدودیتی وجود دارد،  یعنی وحدت و تحمل نیکوی پندار ها و اعتقادت و نظرها.   دمکراسی رقابت صحیح و سازنده دارد که باعث رشد استعدادها و اندیشها می شود،  استفاده بهینه از پتانسیلها و مدیریتها است که در آن فرصتی دوباره به تمامی افراد جامعه داده میشود،  که حسادت و خودخواهی را از بین برده و لیاقتها و تخصصها را جایگزین می کند.
      در پناه دمکراسی استقلال فکری افراد حفظ  می شود،  و با عوام سالاری، حاکمیت پول و تضعیف مشارکت های محلی مبارزه می شود،  و روش هایی برای نهادینه کردن آزادیها و حفظ حقوق آحاد و اقلیتها می کند و از تعدی حکومت ها جلوگیری می نماید.  اندیشمندان و شاعران ایرانی در طول تاریخ از دمکراسی نوشته اند،  از خود بینی و خود خواهی و خود نشناختن و بدیگران اهمیت ندادن خیلی گفته اند.
     دمکراسی از دو کلمه تشکیل شده است،  دموس، یعنی مردم و کراسی، یعنی حاکمیّت و سلطه، دمکراسی یعنی این که قوانین مورد دلخواه مردم حکومت کند،  و حلال و حرام نیز به دست و خواست مردم باشد.  در واقع مفهوم دقیق و کامل دمکراسی،  تعیین قوانین دلخواه بشر به جای قوانین تاریخی یا الهی است.  دمکراسی دو طرح دارد،  یکی اندیویدو آلیستی و دیگری کلکتیویستی که می شود،  فرد گرایی و جمع‏ گرایی.  دمکراسی فرد گرا همان دموکراسی بورژوازی و رأی اکثریّت افراد است،  دمکراسی کلکتیو یا جمع‏ گرا، حاکمیّت و حکومت متعلّق به افراد نیست، بلکه متعلق به جمع است.
      دمکراسی غربی لیبرالی است،  دمکراسی های دیگر از قبیل کمونیستی، فاشیستی و آنارشیستی نیز وجود داشته و دارد.  بر اساس تئوری اندیویدوآل از دمکراسی هر فردی می‏ تواند کاندیدا شود یا به هر کس که خواست رأی دهد (حق رأی دارد)،  یا این که حزب و گروه و دسته تشکیل دهد.  دموراسی های کلکتیو براساس انتقاد از دمکراسی اندیویدوآل شکل گرفته است،  از این منظر، دمکراسی فرد گرا در حکومت های غربی یک فریب و سراب بیش نیست،  چون در واقع چیزی جز حکومت سرمایه ‏داران وجود ندارد.
      یک انسان معمولی طبق قانون می ‏تواند کاندیدا شود،  امّا صدای او به چه کسی می ‏رسد،  چه قدر می ‏تواند تبلیغات کند و در این مسیر تا چه حد می ‏تواند هزینه نماید،  او چه طور می ‏تواند در افکار مردم اثر بگذارد.  او در مقابل جریان های سرمایه ‏داری عظیم که از یک نفر پشتیبانی می‏ کنند چه می‏ تواند ارائه نماید.  لذا انتقاد دمکراسی های جمع ‏گرا این است،  که در دمکراسی لیبرال و اندیویدوآل نمایندگان توسط سرمایه‏ داران شهرت یافته و در افکار عمومی جا باز می ‏کنند و انتخاب می ‏شوند،  و در واقع نماینده و حافظ منافع همان سرمایه‏ داران هستند.
      حتی حق رأی نیز در این نظامها حقه ای بیش نیست،  زیرا تبلیغات چنان افکار عمومی مردم را کانالیزه کرده است،  که مردم در حقیقت نمی ‏دانند به چه کسی و چرا رأی می‏ دهند.  ظاهرا آگاهانه و آزادانه انتخاب می‏ کنند، امّا چیزی که دستشان میآید این است که چه حزب دموکرات روی کار بیاید و چه حزب جمهوریخواه،  آنچه ثابت است منافع سرمایه داران می باشد.  چه حزب کارگر در انگلیس برنده شود و چه حزب محافظه کار،  آنچه سر جای خودش باقی است بدنه سرمایه داری انگلیس است.  دمکراسی جمع ‏گرا بر اساس همین انتقادات معتقد است که همه افراد در جامعه حق رأی ندارند،  رأی متعلق به گروهی است که حیات جامعه در گرو وجود آن گروه و طبقه است و آن، طبقه مولد میباشد.
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
دمکراسی زمخت و خشن
      مرحله اول دمکراسی که گاه چندین سال طول می کشد،  دمکراسی زمخت و خشن است،  البته این مرحله امری اجتناب ناپذیر برای ورود به دمکراسی است،  اگر آنرا نادیده بگیریم،  در واقع تاریخ اجتماعی را ناقص می کنیم،  ادامه در اینجا.
      دمکراسی زمخت و خشن گذر از دوران استبداد قبیله ای واسطه فئودالی می خواهد،  و گذر از استبداد فئودالی دوران بورژوازی می خواهد،  و گذر از استبداد بورژوازی به دمکراسی هم واسطه می خواهد،  و این واسطه می تواند با شرایط ملی،  دمکراسی زمخت و خشن باشد.  در صورتیکه این مسیر جهشی طی شود ممکن است سر به دیوار بخورد و یا به آتش پریده شود.  جهش در تکامل معنی ندارد،  ندانستن بخش هایی از علم را جهت توجیه جهش می گویند.
      رعایت اصول علم تکامل و رشد تاریخ اجتماعی مهم است،  عدم دانستن و یا رعایت نکردن این دانش توسط روشنفکران جامعه را به سمتی می برد که مدت کوتاهی گمان می شود وارد دمکراسی شده ولی در حقیقت بازیچه امپریالیست بودن است.  نمونه های آنرا در صد سال گذشته تاریخ ایران بسیار داریم،  فکر می شود که چرا با این همه انقلاب و ماجرای تاریخی هنوز دمکراسی واقعی نیامده است،  این همان موضوع کلیدی است که با مطالعه و پیگیری تارنما و نوشته های انوش راوید به آن خواهید رسید.
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
نمونه پاسخ برای بعضی نظرات
      مردم کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و غیره ملت یا مردم عزیز ایران می باشند.  وظیفه جوانان گرامی متخصص در جغرافی ـ تاریخ این سرزمین وسیع از قاره کهن می باشد،  تا در محیطی دمکرات در تاریخ و تاریخ اجتماعی پژوهش علمی نمایند،  و دروغها را حذف و واقعیتها را بیابند.  البته عده ای از عوامل دشمنان مردم ایران هستند،  که نمی خواهند ملتها در دمکراسی باشند،  و از واقعیت ها بدرستی بدانند.
      این عده بدون نام و نشان و آدرس هستند،  و خیلی ساده لوحانه وارد وبلاگها می شوند،  و سعی در تفرقه افکنی و بر هم زدن محیط های علمی مجازی می کنند.  منجمله در ارگ ایران هم می آیند و اهانتی می نویسند،  بارها نوشته ام که این قبیل پرت و پلاها را حذف می کنم.  این وبلاگ محیطی برای تحقیقات جغرافی ـ تاریخ است،  حزب سیاسی و تشکیلات مکتبی و پادگان نظامی نیست.
      همیشه یک مرکز تحقیقات از نظرات مختلف موافق و مخالف برای پیشبرد اهدافش بخوبی استقبال و استفاده می کند،  و در انتظار نظرات محققهای عزیز است.  دشمنان با شگردهای خود می خواهند بگویند،  که پرت و پلاهای شان نظرات است،  ولی یک نفر مانند من که حدود 40 سال با دانشجویان و اساتید و مراکز تحقیقاتی سرو کار داشته متوجه می شود،  که دشمنان ملتهای قاره کهن از بدبختی مجبور به ترفندهای ساده لوحانه شده اند.
      یاد آور شوم،  شاید در بین اینها کسانی باشند که به نوعی اغفال شده و نمی دانند،  که در دام ندانسته ها و شگردها قرار گرفته اند.  آنها می بایست با حوصله ارگ ایران و لینکها را بخوانند،  و سپس با عزیزانی که در جغرافی ـ تاریخ وارد هستند،  بحث و گفتگو نمایند،  تا بدانند که چگونه نقد کنند و نظر بدهند.
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
   عکس دو دختر جوان مانکن ایران،  یکی از جنوب فارس و یکی از شمال کردستان،  حدود دهه 1310 خورشیدی،  زمانی که مانکن بودن بسیار سخت و غیر ممکن بود،  و نیاز به سنت شکنی داشت،  عکس شماره 2937.
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
مقاومت دربرابر جهل
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
تصویر چهارم خرداد روز مقاومت دزفول گرامی باد،  عکس شماره 7265 .
      تاریخ ایران پر از مقاومت مردم است،  امید است همراه مقاومتهای دفاعی عامل و غیر عامل،  مقاومت در برابر جهل و ناآگاهی هم بیش از پیش شود.
……………
   برچسبها:  تاریخ دمکراسی, تاریخ آزادی, آزادی ایران, فهرست آزادی, فهرست دمکراسی, تعریف دموکراسی, تعریف آزادی, ریشه دمکراسی, درک آزادی, دموکراسی زمخت.
………….
تاریخ دمکراسی و آزادی در ایران
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.