Skip to main content
تاریخ سکه های سلسله هخامنشیان
پیش گفتار
      سکه یکی از مهمترین ابزار شناخت و بررسی تاریخ است،  لازم است درباره سکه های تاریخی دید و نگرش جدید داشت،  و اطلاعات و داده های دانش غربی در این مورد را فقط از نظر علمی بررسی کرد،  و نباید آنها را فقط کپی پیس کرد.  باید تحقیق و تحلیل جدید برابر با تاریخی نویسی نوین ایرانی داشت.
تصویر شماره 8530.
سکه های سلسله هخامنشیان
     در سلسله هخامنشیان برای اولین بار در تاریخ،  بصورت گسترده و حساب شده سکه ضرب شد،  اما بعلت کم کاری و یا طوطی گونه بودن تاریخ نویس های ایرانی و سکه شناسان،  بسیاری از این سکه ها را از تاریخ ایران ربوده یا یونانی گفته،  یا ساتراپی نیمه مستقل نامیده اند.  جوانان باهوش متخصص ایران،  دید جدید به تاریخ پیدا کنید،  و حق و حقوق تاریخی،  و آثار تاریخی کشور خود را شناسایی نمایید،  و از آنها بگویید و بنویسید،  و تاریخ از دسته رفته و تباه شده را زنده و پویا نمایید،  و از دست تاریخ نویسی استعماری پس بگیرید.
   کوروش بنیانگذار هخامنشی کشور لیدی را تسخیر نمود،  و اکثر مناطق یونانى نشین را زیر سلطة خود در آورد.  کوروش بزرگ به بخشی از نواحى تصرف شده اجازه داد،  سکه هاى محلى با علائم و نشانه های هخامنشی ضرب کنند،  و نام قروش یا کورش برای سکه،  تا هم اینک در ترکیه وجود دارد.
     سکه طلا زمان کوروش در سارد،   نقش شیر و گاو و مربع در پشت،  وزن 8.03 گرم،  جهت اطلاعات و عکس های بیشتر در جستجو های عکس بنویسید:  Cyrus coins،  عکس شماره 2701.
   مهم ــ  متن های نوشته شده در وب های غربی درباره سکه و غیره را با دید تاریخ نویسی ایرانی ببینید.  غربی ها با تمام وجود سعی کرده اند،  تاریخ و هویت برای اروپا دست و پا کنند،  که فقط نگویند مردم و تمدن از قاره کهن به اروپا رفته است.  بهمین جهت هر چه در توان داشته اند بیرون ریخته اند،  و سکه های هخامنشی را نیز ضبط تاریخ نویس استعماری کرده اند.  در تاریخ خوانی و تاریخ نویسی و بررسی سکه ها،  به این مسئله مهم توجه داشته باشید.
   تصویر چهار سکه طلای هخامنشی،  عکس شماره 2702،  جهت اطلاع بیشتر در جستجوها بنویسید:  Achaemenid coins.
      در زمان داریوش هخامنشی سکه هاى طلا و نقره بنام هاى (دریک Daric و شکل یا سیگلوی Siglos) به ترتیب به وزن 8.4 گرم و 5.6 گرم ضرب شد.  بر روى سکه تصویر شاه هخامنشی به شکل کماندار پارسی دیده می شود،  که به علامت نیایش خداى بزرگ اهورمزدا،  زانو زده و کمانى را در حال کشیدن زه و در دست دیگر نیزه اى دارد.  در پشت سکه نیز چند فرورفتگی مشاهده می شود.  همچنین سکه اى از داریوش سوم بدست آمده است،  که بجاى نیزه خنجرى را بدست گرفته است.  سکه هاى نخستین هخامنشی بنام سکه هاى شاهی معروف بوده است.  قدرت مالى هخامنشیان بسیار زیاد بوده بطوری که مزد هر سرباز خازجی که براى ارتش ایران کار میکرده است،  یک سکه طلا "دریک" در ماه بوده است.
      در سراسر ایران هخامنشی ضرابخانه هاى سلطتنى،  بنابر آنچه که احتیاج بود سکه ضرب می کردند،  ولى در مواقع لزوم بروز جنگ فرمانروایان یا ساتراپ هاى محلى که اطراف پادشاه مامور تشکیل و تدارک سازوبرگ و جنگ افزار بودند،  سهم بیشتری براى ضرب سکه از خزانه سلطتنی دریافت می کردند،  از استان های (ساتراپ) هخامنشی که در تاریخ ایران نام آنها برده شده است،  مانند:  داتام- پاره و فرناباد که مدتها فرمانروایى کیلیکیه و سوریه و بابل را داشتند،  سکه هاى با ارزشى در مجموعه موزه ملى موجود می باشد.
      از انواع دیگر سکه هاى هخامنشی،  سکه هاى استان های:  قبرس و فینیقیه و امرای کاری، لیسى، آراد، صیدا می باشند،  که زیر نظر دولت هخامنشی بودند.  در یک طرف سکه نقره صیدایی،  نقش کشتی جنگی و در طرف دیگر نقش اردشیر سوم هخامنشی را سوار بر گردونه اى بسیار زیبا میبینیم.  بر سکه نقره دیگرى نقش اردشیر دوم کمان بدست ایستاده،  و در پشت سکه نقش کشتى جنگی با بادبان نقر شده است،  که با مشاهده این سکه میتوان به تاریخ دریانوردی ایران در دوره هخامنشی و وضع کشتی هاى جنگی و اهمیت آنها پی برد،  عکسها در اینجا.
      سکه های طلا فقط همان دریک بودند که فقط شاه می توانست ضرب کند، روی سکه های هخامنشی تاریخ نیست،  اما از صورت شاهان می توان تاریخ آنها را تقریباً معین کرد.  بر یک طرف دریک ها صورت تیراندازی از پارس است،  که یک زانو را به زمین زده و زه کمان را می کشد.   در اواخر هخامنشی دو دریکی نیز ضرب می شد،  دو دریکی و نیم دریکی خیلی کم به دست آمده است.  استانها مجاز بودند سکه نقره و مس بزنند،  این نوع سکه ها غالباً در آسیای صغیر و فینیقیه زده می شد.
. . . ادامه دارد . . .
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
ارگ   http://arq.ir