Skip to main content
شعر و عرفان سارا جعفری
      سارا جعفری دختر خسرو جعفری،  از دوران کودکی بدلیل شرایط عاطفی زندگی،  بسرودن شعرهای عرفانی و عاطفی علاقمند بود.  تعدادی از اشعار این شاعر جوان را در بخش ادبیات نوین وبسایت ارگ ایران با صدای خود سارا جعفری گوش کنید.
شعر و عرفان سارا جعفری