Skip to main content
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی آغاز دور جدید نفوذ دین در سیاست یا سیاست در دین است،  که بعد از دوران خلفای عباسی در بغداد بوجود آمد.  دوران این امپراتوری مقدس،  اولین دوران آموزش برای کلیسا در نفوذ به سیاست و اقتصاد بود،  که مسیر رشد و تکامل را طی کرد.  قبل از این تاریخ کلیسا برای امور دینی و سطح پائین بود،  و بعد از آن سبک کار کلیسا به سطح بالایی رفت،  تا تغییرات عمده در تاریخ ایجاد کند.  دانستن تاریخ امپراتوری مقدس روم،  برای بررسیهای تاریخی و سیاسی و اقتصادی بسیار مهم است.

امپراتوری مقدس روم قرون وسطی

امپراتوری مقدس روم قرون وسطی آغاز دور جدید نفوذ دین در سیاست یا سیاست در دین
تصویر عقاب دوسر نشان امپراتوری مقدس روم،  عکس شماره 3775.
 این برگه بشماره 1476 پیوست لینک زیر است:
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی آغاز دور جدید نفوذ دین در سیاست یا سیاست در دین
لوگو آزادی اندیشه و قلم و بیان اینترنتی را پاس داریم،  عکس شماره 1608.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی

امپراتوری مقدس روم قرون وسطی

      یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود،  و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود،  که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود.  آنها خود را مقدس نامیدند،  تا بتوانند مردم را اغفال کنند.  این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند.
     در بیست و پنجم دسامبر ۸۰۰ میلادی،  پاپ لئوی سوم،  شارلمانی پادشاه فرانکها،  را امپراتور نامید،  و تاج بر سر او گذاشت.   بدین ترتیب پس از سه قرن از سقوط امپراتوری روم غربی،  این عنوان در غرب اروپا مجدد احیا شد.  بعد از شارلمانی،  جسته و گریخته چندین نفر خود را امپراتور خواندند،  و قدرت همچنان در سه ضلع قرار داشت،  و مردم زحمتکش در میان آنها اسیر بودند.
      در سال ۹۶۲،  اتوی یکم به عنوان امپراتور تاج بر سر نهاد،  و خود را وارث شارلمانی نامید.  پس از آن به مدت هشت قرن و تا انقراض این امپراتوری،  جانشینان او خود را امپراتور خواندند.  این امپراتوران در مثلث روحانیون و پادشاهان و جنگجویان امپراتوری مقدس را نگهداشتند،  تا راحت بتوانند مردم را در کنترل داشته باشند.
      امپراتوری مقدس روم در ساختارهای تاریخی اجتماع بعنوان فئودالی شناخته میشود،  و بهمین  دلیل مذهب کاتولیک که توانایی بیشتری برای حفظ فئودالی دارد،  در این دوران قدرت داشت.  حاکمان اروپا برای دفاع در مقابل قدرت گرفتن خلافت عباسیان و سپس سلجوقیان،  نیاز به یک حکومت مشابه داشتند،  بهمین جهت براحتی امپراتوری مقدس روم شکل گرفت.
      امپراتوری مقدس روم هرگز نتوانست به یک ثبات سیاسی و قدرتِ مرکزی مقتدر دست پیدا کند.  در عوض امپراتوری توسط صدها زیر واحد سیاسی مختلف اداره میشد.  قدرت مرکزی امپراتوری مقدس روم محدود بود،  در حالی که شاهها و امیران و کاردینالها و اسقفها درون این امپراتوری مقدار زیادی مستقل عمل میکردند.  پادشاهیها،  شاهزاده ‌نشینها،  دوک ‌نشینها،  اسقفها،  ترکیبی از آنها،  و دژها و شهرهای آزاد و موارد دیگر،  آزادی عمل داشتند. 
      امپراتوری مقدس روم تا قرن سیزدهم برای اشاره به این امپراتوری به کار نمیرفت،  با این حال از آغاز امپراتوری،  فرمانروای این دولت خود را جانشین امپراتورهای باستانی روم غربی میدانستند.  امپراتورها ظاهراً و معمولاً بصورت سنتی به وسیله انتخابات درون پادشاهیها و کاردینالها و اسقفیها برگزیده میشدند،  و یکی از خودشان را انتخاب میکردند.  در برخی موارد امپراتور تاج خود را از دست پاپ دریافت میکرد،  پس از قرن شانزدهم این سنت ادامه پیدا نکرد.
      شاه ها و شاهزادگان،  لردها،  شهرهای آزاد،  و سایر فرماندهان کل،  خود را دست ‌نشانده امپراتور میخواندند.  ولی هر کدام درون مرزهای قلمروی خود،  که بخشی از امپراتوری مقدس روم بود،  با آزادی عمل مشغول نابود کردن مردم همراه انگیزاسیون دینی بودند.  به این ترتیب این بدنه‌ ای که خود را امپراتوری مقدس روم مینامید،  نه امپراتوری بود،  نه مقدس بود و نه رومی.
      امپراتوری روم مقدس جانشین امپراتوری فرانک شرقی بود.  این امپراتوری شامل تمام مناطق آلمانی ‌زبان میشد،  و بیشتر امپراتوران و پادشاهان آن از خانواده‌های نجیب آلمانی بودند،  ولی هیچگاه به یک کشورِ ملی مانند انگلستان یا فرانسه تبدیل نشد.  از لحاظ ایدئولوژی نیز هیچوقت کشور به حساب نمیآمد.  در ضمن این امپراتوری اصالتاً، بیشتر از امارتها و دوک ‌نشینهای خود مختار و نسبتاً مستقل تشکیل میشد،  که امپراتور را به عنوان فرمانروای خود قبول داشتند.
      بزرگ‌ ترین وسعت امپراتوری شامل کشورهای آلمان، اتریش، اسلوونی، سوئیس، لیختن ‌اشتاین، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، جمهوری چک، شرق فرانسه، شمال ایتالیا و غرب لهستان کنونی بود.  به این ترتیب در این امپراتوری به غیر از زبان آلمانی و لهجه‌ های آن،  بسیاری زبانهای اسلاوی و دیگر زبانها صحبت و نوشته میشد.  زبان لاتین در آن دوران نقش زبان دین و مذهب را بازی میکرد.
      از لحاظ سیستماتیک این امپراتوری دارای مجلس،  دادگاه عالی شورای دربار،  و در زمان جنگ یک ارتش تدارک دیده.  امپراتوری فاقد دولت یا حتی پایتخت به معنای واقعی بود.  بعد از صلح وستفالی ۱۶۴۸ که به پایان سی‌ ساله جنگ داخلیِ دو مذهب انجامید،  این امپراتوری بیشتر یک اتحادیه بسیار ضعیف از مناطق آلمانی بود.  به این ترتیب قدرت در دست واتیکان قرار گرفت،  تا کنترل نامحسوس بر سرزمینها را اعمال کند.
      با تاجگذاری شارلمانی به عنوان امپراتور توسط پاپ لئو سوم،  وی مدعی جانشینی امپراتوری روم شد.  سعی شارلمانی برای به ابر قدرت رساندن امپراتوری فرانک در کنار خلافت اسلامی و امپراتوری روم شرقی،  تنها در زمان سلطنت او موفق بود.  با مرگ وی و بعدها تقسیم امپراتوری بین نوادگانش،  کلیسا سعی کرد به خاطر علائق مشترک سیاسی،  امپراتوری را متحد نگه دارد.
      امپراتور مقدس روم خود را مدافع اصلی کلیسا و بالاتر از آن مدافع تمامی مسیحیت میدانست.  ساختاری سیاسی مرکّب از سرزمین ‌های اروپای غربی و مرکزی،  با عمری هزار ساله  ۸۰۰  ـ  ۱۸۰۶.  بخاطر جلوگیری از اختلاف میان مذهب یعنی پاپ و کاردینالها با پادشاهان و جنگجویان،  جنگهای صلیبی سازمان دهی شد،  تا با وجود دشمن خارجی که یک ترفند کارساز است،  خطر از دشمن و جنگ داخلی رفع شود.
      در ششم اوت ۱۸۰۶ و پس از شکست امپراتوری در جنگهای ناپلئونی،  در پیامد تأسیس کنفدراسیون راین توسط ناپلئون،  امپراتوری مقدس روم منحل اعلام شد،  و امپراتور فرانسیس دوم خود را امپراتور اتریش نامید.  علت نابود کردن امپراتوری مقدس بدست ناپلئون،  برای از بین بردن مثلث شوم بود.  بعد از دوران رنسانس و با پایان یافتن امپراتوری مقدس،  مثلث پادشاهان روحانیون جنگجویان از هم پاشید،  و واتیکان در فعالیتهای محدود ماند.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی

جزوئیت انجمن عیسی

      معروف به یسوعی‌ها و همچنین ژزوئیت ‌ها،  فرقه‌ای مذهبی وابسته به کلیسای کاتولیک است.  اعضای این فرقه را یسوعی،  به معنی سربازان مسیح و پیاده ‌نظام پاپ مینامند.  علت این نامگذاری این است،  که مؤسس این فرقه که سنت ایگناتیوس لویولا نام دارد،  قبل از کشیش شدن شوالیه بوده ‌است.  منظور از یسوع معلمان مسیح است.  یسوعی ‌ها خود را سربازان سپاه دیانت میخواندند.
    ایگناتیوس لوپز لویولا ــ  گرامی ‌داشته با نامواره قدیس (۱۴۹۱-۱۵۵۶م) رهبر دینی اسپانیایی و از قدیسان مسیحیان کاتولی بود.  زندگی اجتماعی‌اش را به‌عنوان سرباز آغاز کرد،  تا اینکه در یکی از جنگهای سال ۱۵۲۱ مجروح شد.  سپس به مطالعه زندگی مسیح و قدیسان روی آورد.  برای خدمت به کلیسا تلاشهای خود را انجام داد،  و فرقه ژزوئیت یا رهبانیت مسیحی را در کلیسای کاتولیک بنیان نهاد.
   نظر انوش راوید:  با دقت به زمانهای جزوئیتی متوجه می شویم،  نوشته شدن کتابهای تاریخی سنتی خطی برای ایران،  در این دوران اتفاق افتاده است،  آغاز تاریخ نویسی استعماری یا جنگ نرم.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی

شوالیه‌ های هوسپیتالر

      همچنین با نام‌های شناخته شده دیگر از جمله شوالیه‌ های سنت جان یا شوالیه‌ های مهمان نواز،  یک فرقه از سازمان نظامی ایجاد شده در ۱۰۲۳ میلادی،  جهت پرستاری و نگهداری از زائرین سرزمین مقدس بود.  شوالیه‌ های هوسپیتالر بنابر درخواست کلیسای کاتولیک در جهت نظم نظامی صلیبیون تشکیل شد.  قوام و شکل ‌گیری اولیه آن در مناطق پادشاهی اورشلیم، رودس و مالت بود، امروزه این گروه تحت عنوان شوالیه‌ های مالت به فعالیت خود ادامه میدهد.
      برخی از مورخین جنگهای صلیبی تاریخ ایجاد این فرقه را همزمان با فتح بیت‌المقدس در سال ۱۰۹۹ و در طول نخستین جنگ صلیبی میدانند.  شوالیه‌های هوسپیتالر پس از قدرت گرفتن شوالیه‌ های معبد با مسلمین وارد جنگ شدند. از قرن دوازدهم تا چهاردهم میلادی این شوالیه‌ها در جزیره رودس سکنی گزیدند،  و پایگاه‌هایی ایجاد کردند.  آنها همزمان با اواخر جنگهای صلیبی به دلیل اینکه حرفه دیگری به جز جنگاوری نداشتند،  اقدام به دزدی دریایی و راهزنی نمودند.
      پس از درگیریهایی که با امپراتوری عثمانی داشتند،  اغلب آنها یا کشته یا اسیر گردیدند،  و باقیمانده فرقه هوسپیتالر به جزیره مالت فرار کردند.  سپس برای نزدیک به ۳ قرن مجدداً به کار قبلی خود،  یعنی راهزنی روی آوردند. تا اینکه در سال ۱۷۸۹ امپراتور فرانسه ناپلئون بناپارت،  که آنها را مزاحم راه خود میدید،  ضمن درگیری مختصر آنها را از آنجا بیرون راند.  پس از این واقعه فرقه شوالیه‌ های هوسپیتالر دو دسته شدند،  و دسته‌ای به آمریکا و منطقه کارائیب کوچیدند،  و دسته‌ دیگر نیز به انگلستان رفتند.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی
امپراتوری اتریش
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی آغاز دور جدید نفوذ دین در سیاست یا سیاست در دین
تصویر از نقشه و پرچم و نشان امپراتوری اتریش،  عکس شماره 9390.
      یک امپراتوری دوران معاصر،  و بازمانده‌ امپراتوری مقدس روم بود.  این امپراتوری با مرکزیت کشور کنونی اتریش،  بطور رسمی از سال ۱۸۰۴ تا سال ۱۸۶۷ توسط فرانسیس دوم آخرین امپراتور مقدس روم،  بنیان گذاشته شد.  امپراتوری اتریش مجارستان بعد از جنگ اول جهانی،  در معاهده تریانون به بخشهای مختلف تجزیه شد.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی
نوشته های عکسهای نماهنگ
  ــ  وقایع مهم:
۲۵ دسامبر ۸۰۰   شارلمانی خود را امپراتور روم نامید.
۲ فوریه ۹۶۲   تاجگذاری اتوی یکم.
۲ فوریه ۱۰۳۳    کونراد دوم خود را پادشاه بورگونی نامید.
۲۵ سپتامبر ۱۵۵۵    صلح آوگسبورگ.
۲۴ اکتبر ۱۶۴۸    صلح وستفالی.
۲ دسامبر ۱۸۰۵    نبرد استرلیتز.
۶ آگوست ۱۸۰۶    فرانسیس دوم مجبور به استعفا شد.
  ــ  ششم اوت ۱۸۰۶ و پس از شکست امپراتوری در جنگهای ناپلئونی،  امپراتور فرانسیس دوم در پیامد تأسیس کنفدراسیون راین توسط ناپلئون،  امپراتوری مقدس روم را منحل اعلام کرد،  و خود را امپراتور اتریش نامید.
  ــ  کلیسای کاتولیک رم یا کلیسای کاتولیک رومی یا کلیسای کاتولیک،  بزرگترین کلیسای مسیحیت در جهان،  با بیش از یک و نیم میلیارد نفر پیرو در کل جهان،  بزرگترین شاخه از کلیسای مسیحی محسوب میشود.
  ــ  پرچم  امپراتوری  ۱۴۳۰ –  ۱۸۰۶
  ــ  سه طبقه اجتماعی قرون وسطایی:  نمازگزاران (روحانی)،  آنها که جنگها را به پیش میبرند (شوالیه)،  و آنهایی که کار میکنند (خرده ‌دهقان ‌پیشه).
  ــ  عقاب دوسر،  نشان امپراتوری مقدس روم.
  ــ  شارلمانی هنگام ورود به رم در ۸۰۰ میلادی مورد استقبال پاپ قرار گرفت و به عنوان امپراتور از طرف وی تاجگذاری شد.  یکپارچگی کلیسای کاتولیک پاپ و امپراتوری غرب سبک رم در زمان شارلمانی اتفاق افتاد،  و دور جدید سیاست دین زده،  یا دین سیاست زده غرب شروع شد.
  ــ  شارلمانی یا کارل بزرگ  یا  کارلوس ماگنوس،  از سال ۷۶۸  امپراتور فرانکها از دودمان کارولنژی، ‌ و نوه شارل مارتل بود.  وی همچنین اولین امپراتور غرب پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی بود.
  ــ  سال ۹۶۲،  اتوی یکم به عنوان امپراتور تاج بر سر نهاد و خود را وارث شارلمانی نامید.
  ــ  امرای انتخابگر تعداد محدودی از امیرهای حاکم در امپراتوری مقدس روم بودند،  که باهم انجمن انتخاباتی را تشکیل میدادند،  و وظیفه آنها انتخاب امپراتور بود.
  ــ  پاپ لئون سوم یکی از پاپ‌ های کلیسای کاتولیک رم،  از ۷۹۵ تا ۱۲ ژوئن ۸۱۶ میلادی پاپ بود.
  ــ  امپراتور روم مقدس نشسته،  سمت راست او سه روحانی و سمت چپ او چهار غیر روحانی انتخاب کنند قرار دارند.
  ــ  انگیزاسیون یا تفتیش عقاید در دوران امپراتوری مقدس رم توسط قدرت مشترک امپراتوری و کلیسای کاتولیک در اروپا بوجود آمد.  با سرکوب و آزار رساندن و جلوگیری آزادی اندیشه و بیان و عقیده،  میکوشیدند قدرت مطلق خود را نگهدارند.  بهانه آنها مبارزه با فرقه‌گرایی دینی در مسیحیت بود.
  ــ  سربازان مسکین مسیح و معبد سلیمان یا شوالیه ‌های معبد،  گروهی نظامی – مذهبی در تاریخ مسیحیت،  که در امپراتوری مقدس روم قرون وسطی بوجود آمدند.  مورد حمایت امپراتورها و پاپ های کلیسای کاتولیک بودند،  ثروت و قدرت زیادی داشتند.
  ــ  قرون وسطی از قرن ۵ تا ۱6 میلادی است،  این دوران بعد از سقوط امپراطوری روم غربی آغاز،  و با عصر رنسانس به پایان رسید.  قرون وسطی با امپراتوری مقدس روم و تفتیش عقاید و جنگ صلیبی و شوالیه های نظامی ـ دینی در ذهنها شکل میگیرد.
  ــ  انجمن عیسی معروف به یسوعی ‌ها و یا ژزوئیت،  فرقه‌ای مذهبی وابسته به کلیسای کاتولیک است.  اعضای این فرقه به معنی شوالیه یا سربازان مسیح و پیاده ‌نظام پاپ،  و خود را سربازان سپاه دیانت میدانند.  یسوعیها در دربار اکبر شاه در هندوستان،  دارند مخ شاه را میزنند.
  ــ  محاصره انطاکیه جنگ صلیبی،  در مینیاتوری مربوط به قرن پانزدهم
  ــ  اینسبروک مهم ترین مرکز سیاسی در زمان ماکسیمیلیان،  مقر هافکامر خزانه داری دادگاه و ریاست دیوان،  که به عنوان بانفوذترین نهاد در دولت ماکسیمیلیان عمل میکرد.  نقاشی آلبرشت دورر  1496.
  ــ  سه طبقه اجتماعی امپراتوری مقدس روم:  نمازگزاران،  پاپ و کاردینالها و روحانیون.  جنگجویان،  سربازان مسیح و شوالیه ها.  زحمتکشان،  ‌دهقانان و ‌پیشه وران خورده.
  ــ  امپراتوری مقدس رم،  از ۲۵ دسامبر ۸۰۰  با تاجگذاری وی توسط پاپ لئوی سوم در رم آغاز شد.  شارلمانی به عنوان مؤسس امپراتوری مقدس روم شناخته میشود،  و از نظر اروپاییها،  پدر کشورهای فرانسه و آلمان میباشد.
  ــ  یک دناریوس از شارلمانی به ‌تاریخ  ۸۱۲ – ۸۱۴
  ــ  این انجمن تشکیل شده بود از  ۳ روحانی:  اسقفِ ماینز، اسقف کلن، اسقف تریر و ۴ حکومت کننده:  کنت راین، دوک زاکسن، کنت براندنبورگ و پادشاه بوهم.
  ــ  مینیاتوری مربوط قرن پانزدهم،  محاصره انتاکیه  ۱۰۹۸  بدست صلیبیون در نخستین جنگ صلیبی.
  ــ  امپراتوری مقدس روم مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود،  که از اوایل قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند.
  ــ  امپراتور مقدس روم خود را مدافع اصلی کلیسا و بالاتر از آن مدافع تمامی مسیحیت میدانست.  ساختاری سیاسی مرکّب از سرزمین ‌های اروپای غربی و مرکزی با عمری هزار ساله  ۸۰۰  ـ  ۱۸۰۶
  ــ  دژ شهسواران در کشور سوریه،  در طول جنگهای صلیبی و برای شوالیه‌ های هوسپیتالر ساخته شد.
  ــ  نقشه امپراتوری روم مقدس و پادشاهی سیسیل تحت فرمان هوهنشتاوفن. سرزمین های امپراتوری مستقیماً تحت کنترل هوهنشتاوفن در امپراتوری با رنگ زرد روشن نشان داده شده است.
  ــ  اینسبروک مهم ترین مرکز سیاسی در زمان ماکسیمیلیان،  مقر هافکامر خزانه داری دادگاه و ریاست دیوان،  که به عنوان بانفوذترین نهاد در دولت ماکسیمیلیان عمل میکرد.  نقاشی آلبرشت دورر  1496.
  ــ  تاج امپراتوری مقدس روم در نیمه دوم قرن دهم در موزه وین.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی
دیدگاه انوش راوید درباره امپراتوری مقدس روم
      تاریخ و سرنوشت را نباید ساده نگاه کرد،  امروز ما ریشه در گذشته ها دارد،  داستان سازی تاریخی برای ما نیز ریشه دارد،  و آن ریشه ها را باید یافت تا بتوانیم قدرت تشخیص پیدا کنیم.  بیشترین سفر گردشگران و بازرگانان از اروپا به ایران،  در دوره امپراتوری مقدس روم بودند،  و بیشترین غارت فرهنگی از ایران نیز در این زمان اتفاق افتاد.  بیشترین دشمنیهای قومی و قبیله ای در ایران بزرگ فرهنگی،  نیز در این زمان اتفاق افتاد.
      یک تاریخ دان در هر گرایش،  بهتر است بدور از دروغها و با دقت،  تاریخ امپراتوری روم مقدس را بشناسند،  تا بتواند تشخیص دهد مشکل تاریخ و سرنوشت ما از کجا ریشه گرفته است.  آغاز نفوذ در دستگاه های حکومتی ایران،  جا کردن مسیحیان شمال قفقاز در درباره های ایران،  و آغاز تجزیه سازمان قبیله ای ایران بزرگ در این زمان بود.  قبل از این تاریخ در دوران رم های شرقی و غربی،  جنگها با ایران بیشتر مرزی بود،  و کمتر جنبه نفوذی داشت،  اما در این دوران قدرت نفوذ در ایران بسیار بالا بود.
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی آغاز دور جدید نفوذ دین در سیاست یا سیاست در دین
تصویر یک دناریوس از شارلمانی به ‌تاریخ  ۸۱۲ – ۸۱۴،  عکس شماره 9703.
……………
   برچسبها:  امپراتوری مقدس, روم مقدس, قرون وسطی, فرقه جزوئیت, انجمن عیسی, امپراتوری اتریش, سربازان مسیح, شوالیه معبد,  شوالیه‌ هوسپیتالر, امپراتوری رم.
   هشتگها:  #امپراتوری_مقدس.
…………
امپراتوری مقدس روم قرون وسطی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.