اسناد دروغ یونان باستان اروپا

اسناد دروغ یونان باستان اروپا
 این برگه بشماره 1039 پیوست لینک زیر است:
 اسناد دروغ یونان باستان اروپا
ــ  یونان باستان در چه زمانی در کجای جهان بود؟  تراوا کجاست؟
   ــ  هرودوت می گوید:  داردانی ها در سرزمینی در میان دیاله و دجله بودند.
Herodot
(1.189) Cyrus on his way to Babylon came to the banks of the Gyndes [i.e., Diyala], a stream which, rising in the Matienian mountains,  runs through the country of the Dardanians, and empties itself into the river Tigris. The Tigris, after receiving the Gyndes, flows on by the city of Opis[i.e., Baghdad], and discharges its waters into the Erythraean sea [i.e., the Persian Gulf].
   ــ  هومر می گوید:  پریام پسر داردانی بود.
سرود ۳
۳۶۰ Priam, the son of Dardanus, and said,….
 
     سازندگان تراوا ,  ایلیون  در ایلیاد داردانوس  و خاندانش هستند،  که از  قبر و معبد مشهور یکی از نوادگان او با نام ایلیوس  نام می برد،  که این قبر به معبد (معبد = باب) ایلیون مشهور است،  و ما به آن باب ایلیون یا بابیلون یا بابل می گوییم،  ……. این نام در کتیبه هخامنشی به صورت Bâbiruš معبد = باب + ایلیوس = بابیروس  آمده است.
باب  معبد  ایل خاندان  یون  یون ها
      داردانوس پور زئوس است،  وی بنیانگذار تراوا است داردانوس پدر بزرگ ایلیوس (باب ایلیون یعنی معبد ایلیون در بابل امروزی) ,, قهرمان ایلیون است (که محل قبر او نیز در همین ایلیون باب یعنی معبد + ایلیون روی هم همان بابیلون یعنی بابل امروزی است،  نه سرزمین های دریای اژه یا شمال غربی ترکیه امروزی !.)  که نام آن از نام وی بر آمده او نیای تروس (خاندان دروسیان هخامنشی رامیتوان تروسی ها خواند چرا که د و ت در زبانهایی که آنها را بعد ها نقل کردند،  از جمله پهلوی جایگزینی دارد)  که اسبانی پر آوازه داشت و پشت در پشت از نیاکان پادشاه پریام است …
(  لذا تراوا و پریام در بابل هستند  )
…………………………………………………………………………………
      داریوش می گوید،  تاراوا و کوه پرگا در پرسیا بود ( تاراوا در زبان ایلامی این کتیبه به صورت:
  ( tur )  rauma   تور- روما آمده است.
 40 — King Darius says: A certain man named Vahyazdâta dwelt in a city called Târavâ in a district in Persia called Vautiyâ. This man rebelled for the second time in Persia, and thus he spoke unto the people: 'I am Smerdis, the son of Cyrus.
 ( tur )  rauma
  42 — King Darius says: Then that Vahyazdâta fled thence with a few horsemen unto Pishiyâuvâda. From that place he went forth with an army a second time against Artavardiya to give him battle. At a mountain called Parga they fought the battle.
 43 — King Darius says: Then did I crucify that Vahyazdâta and the men who were his chief followers in a city in Persia called Uvâdaicaya.
داریوش اول بیستون
…………………………………………………………………………………
هومر می گوید:  کوه پرگا موس نزدیک تراوا بود.
 Of all in Ilium aught of their approach,Cassandra sole except. She, beautifulAs golden Venus, mounted on the height Of Pergamus, her father first discern'd,875Borne on his chariot-seat erect, and knew: The herald heard so oft in echoing Troy;
در این منطقه درخت انجیر می روید.
…………………………………………………………………………………
Beside the sepulchre of Ilus, son200
Of Dardanus, and where the fig-tree stood,
The Trojans flew
…………………………………………………………………………………
Scæan ــ دروازه سکا ها در ایلیاد هومر در شهر تراوا در لوح بابلی در بابل است
Their hasty steps.
Convey'd them quickly to the Scæan gate.
There Priam, Panthous, Clytius, Lampus sat,170
 
The Scæan gate they drove into the plain.
Arriving at the hosts of Greece and Troy315
They left the chariot, and proceeded both
Into the interval between the hosts.
ایلیاد
(۱۷۸۱/۱۷۸۰) In the eponymy of Ahiyaya, the Turukkeans opened hostilities. Šamši-Adad and Išme-Dagan defeated the Turukkeans and the […] in Burullan; Yasmah-Adad defeated the Yaminites and unified the banks of the Euphrates
In the eponymy of Ahiyaya, Mutu-Bisir […] defeated […] at the gate of Saggaratum
لوح بابلی
…………………………………………………………………………………
      هومر می گوید رود سکاماندر همان رود خانت است بزرگان در شمال این رود ان را خانتوس (خان – توس) می نامند زیر درستان در جنوب آن را  سکا – مان- در سرود ۲۰  
The eddied River broad by mortal men
Scamander call'd, but Xanthus by the Gods.95
So Gods encounter'd Gods
      رود های سکاماندر و سیمویس که در جنوب تراوا به هم می ریزند،   بسیار خروشان و پر آب هستند،  و قابل کشتی رانی می باشند.
From the Idæan heights into the sea
They brought against it, gathering all their force.
Rhesus, Caresus, Rhodius, the wide-branch'd25
Heptaporus, Æsepus, Granicus,
294Scamander's sacred current, and thy stream
Simöis, whose banks with helmets and with shields
Were strew'd, and Chiefs of origin divine;
All these with refluent course Apollo drove30
Nine days against the rampart, and Jove rain'd
Incessant, that the Grecian wall wave-whelm'd
 
But when at Troy and at the confluent streams
Of Simoïs and Scamander they arrived,920
There Juno, white-arm'd Goddess, from the yoke
Her steeds releasing, them in gather'd shades
Conceal'd opaque, while Simoïs caused to spring
Ambrosia from his bank, whereon they browsed.
یونان باستان
      تصویر مثلاً این رودخانه  و دو شاخه شدن آن،  در محلی که تراوا را برای خودشان  مشخص کرده اند،  زیر این عکس هم در نهایت بی شرمی نوشتند:   troy_scamander   تصویر شماره ۶۱۸۷.
نوشته ایلیاد هومر در مورد دو رودخانه ای که از کنار تراوا می گذرد:
   ــ  با رودی بزرگ که گردابهایی ژرف دارد،  رودی که خدایانش خانت مینامند و ادمیانش سکاماندر.
   ــ  به تراوا در کناره دو رود آنجا که سمیوئیس و سکاماندر آبهایشان را در هم می پیوندند.
      از این دو جویبار براحتی می توان با چکمه رد شد!    این دو نمی تواند رودهای سمیوئس و سکاماندری باشد،  که گرداب ژرف دارد،  همچنین در این دو جویبار نمی توان کشتی رانی کرد،  و در محل تلاقی این دو جویبار نیز وسعتی نیست،  که قصر بزرگ تراوا در آن میان بوده باشد.
      خدایانشان اگر خانت خوانند،،،  خانت یکی از بزرگترین و خطرناکترین رودهای صعب العبور است،  نه این جوی آب!
      همچنین یونانی ها از کناره خانت به کناره سکاماندر آمده اند،  پس جنگ بین مردم شمال و جنوب یک رودی است،  که در شمال بایک نام و در جنوب با نام دیگر است،  نه در دو ساحل دریای اژه!
…………………………………………………………………………………
Swift as her pinions waft the dove away925
They sought the Grecians, ardent to begin:
Arriving where the mightiest and the most
Compass'd equestrian Diomede around,
In aspect lion-like, or like wild boars
Of matchless force, there white-arm'd Juno stood,930
And in the form of Stentor for his voice
Of brass renown'd, audible as the roar
Of fifty throats, the Grecians thus harangued.
   ــ  ایلیاد  هومر:  دیوان مرگ که کرس keres نیز خوانده شده اند.
   ــ  اوستا:  پیشوایان دیویسنا کرپ ها و کرسانی (کرس + ان ).
…………………………………………………………………………………
when Helenus the seer,50
Priam's own son, in his
      هلنوس (مطابق یکی از  فرضیه ها یکی از  نامهایی که بنیاد هلنیسم بر آن است)  نام پسر پریامی است،  که دشمن یونانی هاست.
   1. نام پسر منلاس از اسپارت megapenthes  یعنی بغ پنتوس است پس اسپارتی که می گویند در پنتوس است و نه در جزایر اژه.
   2.  hipoteus  پسر   letus pelseji سالار  pela sejian از اسیای کهین و شهر او لارسا ( laresa ) بود.
      سخنان اشیل به زئوس  در ایلیاد:  ای پادشاه زئوس ای دودونی ، ای  pelseji  (یعنی لارسایی زئوس اهل لارسا است) ……
   3.  idomenus  فرمانروای کرت و نوه شهریار manus  بود.  شاید  مئنوس چیثر را می گویند؟
Manus cisar منوچهر است (جدول ابوریحان بیرونی  منوچهر جزو ایلان است).
…………………………………………………………………………………
بدین ترتیب ایل یاد هومر همان یاد نامه ایلان ( ایل + یاد )  ایران خواهد بود.
ایلان به نوشته ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه  مردم قسمت بالایی بودند.
یونان باستان
تصویر شماره ۶۶۳۹ .
      افراسیاب در تاریخ ایران لقب شاهان آشوری (رجوع شود به کتاب اسکندر تاریخ ایران الکساندر یونانی نیست)،  و هومر مطابق نوشته او مطلق به دربار آشور در نینواست.  و این جنگ در زمان طوطانس آشوری میان آشور و بابل رخ داده است.
      داریوش اول هخامنشی در کتیبه بیستون،  یونانی را که در کتیبه های بعدی به یونان امروزی تفسیر شده است،  یکی از ایالات قلمرو خود در سال سوم – چهارم حکومتش نام برده است،  این زمان قبل از حمله او به مقدونیه است!
یونان باستان
تصویر شماره۶۶۴۰ .
دیودور سیسیلی می نویسد
۱۵ ۱ After the rule of the Assyrians came to an end with the death of their last king, Sardanapallus,34 there followed the period of the Macedonians
لذا مقدونیه mygdonia  محلی نزدیک به نینواست،  که در نقشه های قدیمی نیز چنین است.
یونان باستان
تصویر ۶۶۴۱ .
آنچه از ما ربودند به ایران باستان ( خاور میانه ) باز خواهیم گرداند.
پرنیان حامد
اسناد دروغ یونان باستان اروپا
یونان باستان