Skip to main content
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است را جدی بگیریم در غیر اینصورت و سادگی کردن صدمات غیر قابل جبران بکشور و مردم میخورد.  رشد تصاعدی مصرف مواد مخدر و اعتیاد،  و معتادهای درب و داغون در کشور یک خطر جدی است،  با شوخی و شل گیری نمیشود با این معضل روبرو شد،  کار جدی و سخت و خشن میخواهد.  برای نجات کشور و آینده مردم و نسل ایرانی آریایی،  لازم است احساسات را کنار گذاشت،  و درست و حسابی برنامه ریزی واقعی نمود،  و اغفال روند کار قاچاقچیها نشد.

مصرف کننده مواد مخدر مجرم است

مصرف کننده مواد مخدر مجرم است را جدی بگیریم در غیر اینصورت و سادگی کردن صدمات غیر قابل جبران بکشور و مردم میخورد
تصویر تعدادی معتاد درب و داغون جمع شده،  عکس شماره 3796.
 این برگه بشماره 1503 پیوست لینک زیر است:
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است را جدی بگیریم در غیر اینصورت و سادگی کردن صدمات غیر قابل جبران بکشور و مردم میخورد
 
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است

مصرف کننده مواد مخدر مجرم است

      بمنظور ایران بزرگ تاریخی باید تکلیف خود را با اعتیاد روشن کنیم،  رفتاری که جامعه ما را بشدت بحرانی کرده.  نباید از حمایت قاچاقچیهای بزرگ از آنها نگران بود،  که میگویند آنها بیمار هستند نه معتاد،  بگذارید مصرف کنند،  گناه دارند دست خودشان نبوده.  در قرن گذشته تعدادی کشور که امروزه غولهای تولیدی هستند،  با روش سخت و خشن اعتیاد را از کشور خود ریشه کن کردند،  مانند چین.
      به داستان اینکه معتاد بیمار است نه مجرم پایان دهیم،  تا از شدت این آسیب به جامعه کاسته شود.  معتادی که اقدام به ترک نکند،  به هیچ عنوان بیمار نیست. بطور قطع معتادی که بشدت علاقمند و وابسته به مواد مخدر است،  و برای ترک اعتیاد اقدام نمیکند،  مجرم بالقوه خطرناک است،  و باید بعنوان مجرم خطرناک در جامعه دیده شود،  نه لوس بازی بیمار بودن و سوء استفاده معتاد.
      بنابر ماده یک بند پنج قانون مبارزه با مواد مخدر،  استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی،  به هر شکل و طریق جرم است،  مگر در مواردی که به موجب قانون استثناء شده باشد.
     مجازات افراد معتاد مطابق قانون ماده پانزده قانون مبارزه با مواد مخدر،  در وهله اول تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است،  مبنی بر اقدام به ترک.  لیکن چنانچه از این تکالیف قانونی سرپیچی کنند،  مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد.
   این تکالیف به شرح زیر است:
   یک:  معتادین ابتدا مکلفند هستند،  به مراکز مجاز دولتی یا غیر دولتی یا خصوصی،  و یا سازمانهای مردم ‌نهاد برای درمان و کاهش آسیب مراجعه نموده،  و اقدام به ترک اعتیاد کنند.
   دو:  سپس از این مراکز گواهی تحت درمان بودن و کاهش آسیب دریافت کنند.  همچنین مکلفند از هرگونه تجاهر،  استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد خودداری نمایند.
   سه:  در نهایت پس از درمان و خروج از این مراکز نیز این اشخاص مکلفند در صورت تشخیص مراکز درمانی و تایید مراجع قضایی تکالیف مراقبتی را اجرا نمایند.
#انوش_راوید,  #معتاد_مجرم_است,  #ارگ ایران,   t.me/arqir
   پرسش از عموم:  آیا برای نجات ایران شجاع بودن یک اصل است؟
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است

تحلیل ساختار اجتماعی اعتیاد

   عوامل و عوارض فردی خانوادگی و اجتماعی اعتیاد ــ  قرنهاست که انسان به دلایل مختلف مواد مخدر مصرف کرده است،  از 1804 میلادی،  مرفین برای رهایی از درد عملیات جراحی،  و درد های بعد از عمل،  مورد استفاده قرار گرفته است.  به دلیل لذتی که بعد از تزریق و مصرف مرفین به فرد دست میدهد،  به خارج از بیمارستان هم راه پیدا کرد.  هروئین نیز از 1898 برای بصورت گرد سفید رنگ مورد استفاده قرار گرفته است،  و به علت اثرات روحی مانند احساس لذت،  که در آغاز به مصرف کنند گان دست میدهد،  به وابستگی جسمی و روانی معتاد تبدیل میشود.
      چون کاربرد و مصرف داروهای مخدر برای لذاّت روحی و شادمانی زايد الوصف،  و همچنین شدید و طولانی کردن لذت جسمی و تاخیر در ارضای جنسی و شهوت،  در موقع مقاربت استفاده میشود،  افراد زیادی به آن گرایش پیدا نموده،  معتاد میشوند،  ولی متاسفانه پس از مدتی مصرف،  لذت فوق به صورت احتیاج جنسی و روانی در میآید.
   واکنش های اجتماعی در برابر اعتیاد ــ  معمولا واکنش اجتماعی مردم در مورد مصرف مواد مخدر،  در هر دوره از ساختار های تاریخی اجتماع متفاوت بوده است.  در قرن گذشته اعتیاد را بیشتر یک مسئله شخصی و فردی میدانستند،  نه اجتماعی،  در حالیکه برعکس است و بیشتر مسئله و مشکل اجتماعی است،  نه شخصی و فردی.  در کشور هندوستان مصرف ماری جوانا و بنگ در طبقات خاصی به حدی مصرف دارد،  که کاملا عادی تلقی میشود،  و حتی در برخی مجالس عروسی نوشیدنی به میهمانها میدهند،  که ترکیبی است از ماری جوانا و شیره و آب میوه.  در این جشنها حتی افراد مذهبی هم ذائقه خود را با این نوشیدنی شیرین میکنند،  و اگر آنان به مصرف این مواد عادت کنند،  جاه و جلال خود را در جامعه از دست نخواهند داد،  چون این کار از نظر مردم غیر عادی نیست،  و اعتیاد افراد مذهبی تنفر مردم را بر نمی انگیزد.
      بسیاری مردم معتقدند،  افرادی با استفاده بعضی از داروها و مواد معتاد میشوند،  تا اینکه در ایران و حتی تعدادی از کشورهای دیگر،  قوانینی وضع و تصویب شد،  تا جلوی مصرف اینگونه ها را بگیرند،  و در ایران فقط با تجویز پزشک،  قابل خرید و مصرف شده اند.  در قرن گذشته خرید و فروش آنها کاملا آزاد بود،  و مجازاتی نداشت،  و این خود یکی از عوامل رواج مصرف،  و یکی از دلایل عمده ای بود،  که بعضی جوامع مانند امریکا بالاترین رقم معتادان را دارد.  حتی فروش و مصرف ماری جوانا،  که تا چندی پیش در امریکا رایج بود،  از ابتدای این قرن،  جزء لیست مواد مخدر ممنوع شده در آمده است.  در ایران نیز برای تولید کنند گان شدید ترین مجازاتها،  و برای مصرف کنند گان،  زندانهای طولانی در نظر گرفته شده است،   ولی هر ساله بر تعداد معتادان افزوده می شود.
   توجه ــ  طبقاتی بودن جامعه سرمایه داری در دوران نوین تاریخ اجتماعی،  تضاد اجتماعی و اقتصادی را زیاد می کند،  و در بعضی افراد،   مواد مخدر راه درمان مناسبی برای ضد درک در این زمینه می باشد.  با نظری به گزارش های جنحه و جنایی،  متوجه می شویم،  بیشترین سر پیچی از قوانین،  مربوط به دستگیر و زندانی شدن افرادی است،  که به نوعی به مواد مخدر وابسته بوده اند.
   شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادان ــ  معتادان از گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند،  ابتدا افرادی که بخوبی در خانواده لوس بودند و با لوسی بزرگ شدند،  افراد فقیر و بیکار دارای ارثیه اعتیاد،  آنانی که پایگاه اجتماعی خوبی ندارند،  و هم آنان که موقعیت اجتماعی جالبی دارند،  معتاد میشوند.  بنابر این در اینگونه مواقع،  افراد از هر طبقه اجتماعی و اقتصادی،  ممکن است معتاد  شوند،  حتی میمون در آزمایشگاه معتاد میشود،  و یا شتران حمل کننده مواد مخدر قاچاقچیان،  در مرزهای شرقی ایران هم معتاد هستند.
      افرادی که اعتیاد سابقه دار دارند،  اغلب قانون شکنند،  و در مناطق جرم خیز و پر جمعیت و کثیف شهرها زندگی میکنند،  و محیط زندگیشان بیشتر غیر اخلاقی است.  آنها به هیچ کس و هیچ چیز وفادار نیستند،  و تنها سعی آنان به دست آورن مواد مورد نیازشان است،  از هر طریقی و به هر شکل که امکان پذیر باشد.  بعد از مصرف از هر کار و هر چیزی لذت میبرند،  ولی در عین حال زود رنج و خشن هستند،  و از اطرافیان توقع زیادی دارند.  در برابر هیچکس و هیچ چیز احساس مسئولیت نمیکنند،  و همیشه  همه مردم بویژه اطرافیان خود را مسئول رفتار خویش میدانند،  همواره یک نوع مکانیسم دفاعی در برابر دیگران دارند،  و همیشه در حال اعتراض هستند.
   حدود اعتیاد ــ  در جوامع سرمایه داری امروز،  که نفع فردی بر منافع اجتماعی برتری دارد،  تا حدودی تولید کننده و مصرف کنند گان در امان میمانند،   ولی با وجود این همیشه نمی توانند از چنگال قانون فرار کنند.  همه ساله درصد زندانیان ناشی از تولید و مصرف مواد مخدر در حال افزایش است،  و گروه های که محرومیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند،  آنها را تشکیل می دهند.        
درصد معتادان                گروه سنی به سال
 15   درصد                  کمتر از  19  سال
30    درصد                  19  تا  24   سال
40  درصد                   25 تا  35   سال
15  درصد                    35       به بالا
      از جدول فوق چنین نتیجه گیری میشود،  که در گروه سنی جوانان 19 تا 24 ساله برای هر سال 6 درصد است،  یعنی بیشترین تعداد معتادان در این گروه سنی هستند،  و به نوعی براحتی قابل معالجه میباشند.  افرادی که کمتر از یکسال معتاد شده اند،  امکان رهایی بالایی دارند،  هر قدر دوام و استمرار مصرف دارو بیشتر باشد،  امکان رهایی از آن و بهبود معتاد کمتر است.
  1 ــ  عوامل اجتماعی موثر در ایجاد اعتیاد شامل:  1 ــ  عوامل فردی،  2 ــ  کنجکاوی،  3 ــ  تمتع،  4 ــ  مسائل و مشکلات روانی و فردی.
  2 ــ  عوامل خانوادگی شامل:
  1 –   زمینه های خانوادگی ــ  اغلب افرادی که در خانواده های  معتاد متولد میشوند و پرورش مییابند،  تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه مصرف از آنان دور میشود.  البته در بعضی موارد از لحاظ ژنتیک،  اعتیاد رابطه مستقیم بین فرزند و والدین وجود دارد،  یعنی اعتیاد از والدین پر سابقه به فرزند منتقل میشود.  همچنین در مواردی عمل مصرف پدر و مصرف مواد در خانواده برای فرزندان عادی میشود،  و باعث سهولت گرایش به مصرف دیگر اعضای خانواده میگردد.  البته نباید فراموش کرد که گاه مصرف والدین در فرزندان تاثیر منفی میگذارد،  و ممکن است آنان را برای همیشه از مصرف داروی مخدر بیزار و گریزان کند.
  2 –  فقر مادی خانواده ــ  بخشی از معتادان هر جامعه را افراد فقیر تشکیل میدهند،  که در محله های شلوغ و پر جمعیت شهرهای صنعتی و تجارتی زندگی میکنند.  البته نمیتوان گفت بین فقر و اعتیاد رابطه مستقیم وجود دارد،  چون در هر جامعه عده زیادی از مردم فقیرند ولی معتاد نیستند.  علتهایی که این افراد را به این راه میکشد،  یکی محرومیت های ناشی از فقر است،  که تنها راه فرار از این ناراحتیها را مصرف مواد مخدر میدانند.
      عامل دیگر این است که تولید و پخش کنندگان اصلی و مافیایی سعی میکنند،  عوامل توزیع را از اینگونه افراد انتخاب کنند،  چون اولا به علت فقر تخصص و حرفه ای ندارند،  و در نتیجه بازار کارشان بی رونق است.  عوامل تولید و پخش سعی میکنند،  اول آنها را معتاد کنند،  و بعد از آنان برای فروش مواد مخدر استفاده نمایند،  چون کاری است بدون زحمت با درآمد نسبتا بالا،  و در عین حال به تخصص نیاز ندارد.
   مهم نشریات ــ  میزان آگاهی و شناخت یا حدود تحصیلات،  با اعتیاد رابطه معکوس دارد،  درصد افراد تحصیل کرده معتاد به قدری پایین است،  که از لحاظ آماری چشمگیری نیست.  میزان آموزش در مورد دیگر انحرافات اجتماعی همین نتیجه را دارد.
   مهم انوش راوید:  من بیشترین افراد معتاد و درب و داغون شده از اعتیاد که دیدم،  از طبقه پائین نبودند،  بلکه از طبقه متوسط و با تحصیلات نسبتاً خوب بودند.  با دقت در آنها متوجه شدم،  که آنها از بچگی در خانواده بدآموزی شده اند،  مانند پدر مصرف کننده،  لوس شدن،  بهای زیادی به آنها،  و در اختیار داشتن پول بی حساب و کتاب.
  3 –  ستیزه والدین ــ  تعدادی از معتادان جوانان میگفتند:  که از روابط نا مطلوب والدین شان با یکدیگر و با آنان این راه را انتخاب کرده بودند.  در  چون وقتی محیط خانواده کانون و محیط مناسبی برای زندگی نباشد،  انسان سعی میکند بیشترین اوقات خود را در خارج از خانه بگذارند.  این کار ارتباط او را با دیگرانی که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار میگردند،  زیاد میکند،  و آنان پس از شناخت مشکل شخص در نقش انسانی دلسوز و با توجه به مشکلات دیگران ظاهر شده،  و برای فرار از این واقعیت تلخ او را به مصرف داروی مخدر دعوت میکنند.  پس از چند بار مصرف معتادش مینمایند،  ولی پس از معتاد کردن شخص،  دیگر از آنان به عنوان دوستی دلسوز خبری نمیشود.  هر قدر ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد،  احتمال کشش به طرف اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی بیشتر است.
 4 –  رفاه اقتصادی خانواده ــ  تعداد چشمگیری از مشتریان مواد مخدر را افراد ثروتمند و پر در آمد جامعه تشکیل میدهند.  در تعدادی از خانواده ها که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است،  روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف تر میگردد،  و به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش به مواد مخدر میشود.  امروزه والدین و فرزندان تا حدودی نسبت به هم احساس و عاطفه گذشته را ندارند،  چون با یکدیگر تماس و ارتباط کمتری دارند،  و یا افرادی که در آمد بیش از حد دارند،  موقعیت و زمینه مساعد تری برای شرکت در کلوپهای شبانه و یا تفریحات متنوع،  در داخل و یا خارج از کشور را دارند.  بدیهی است که این قبیل امکانات هم برای فروش مواد مخدر جای بسیار مساعدی است.  در جامعه های امروزی افرادی که بیشترین در آمد ها را دارند،  چون برخی از هنرمندان و آنانی که زندگی بورژوای دارند،  اغلب ارقام چشمگیری از معتادان را تشکیل میدهند.
   مهم ــ  افراد معتاد اغلب به ارتکاب جرم می پردازند،  چون برای تامین مواد مورد نیاز خود به پول احتیاج دارند،  و این  پول را اغلب از راه نامشروع تأمین کنند،  و به همین علت به ارتکاب جرم میپردازند.  افراد معتاد به مقرارت و قوانین اجتماعی بی توجه هستند،  و تعداد چشمگیری از مجرمان را معتادان تشکیل می دهند.
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است را جدی بگیریم در غیر اینصورت و سادگی کردن صدمات غیر قابل جبران بکشور و مردم میخورد
   عکس چند کودک با شرایط و تربیتهای مختلف مساعد برای اعتیاد،  کودک خانواده مرفه،  کودک فروشنده خیابانی،  کودک کتک خورده،  عکس شماره 5842.
  3 ــ  عوامل اجتماعی شامل:
      از بدو ورود استعمار و امپریالیسم به ایران،  آنها در عوامل اجتماعی تأثیر گذاردند و باعث افزایش عواملی شدند،  که به مصر مواد مخدر ختم میشود.  بطور کلی موارد و عوامل اجتماعی بشرح زیر می باشد:
  1 –  در دسترس بودن مواد مخدر:  در دسترس بودن مواد مخدر،  یکی از مهمترین عوامل اعتیاد است،  چون چیزی که به آسانی در اختیار مردم قرار گیرد،  گرایش به آن آسان تر صورت میپذیرد.  در ایران به تجربه ثابت شده است،  که اجازه مصرف تریاک برای عده ای،  باعث خرید و فروش آن گردیده،  و حتی به اعتیاد جوانان کمک کرده است.  در آمریکا ثابت شده زمانی که مصرف سیگار حشیش قانونی است،  در صد معتادان بسیار بالا میرود.  یا در کشور نپال،  که مصرف حشیش و ماری جوانا و هروئین آزاد است،  بالاترین رقم جذب توریست جوان را از جامعه های صنعتی غرب دارد.  حتی دخترانی که به نپال میروند،  و مدت توقف شان طولانی میشود،  ممکن است برای خرید مواد مخدر تن فروشی کنند.
  2 –  نابرابری اقتصادی و اجتماعی:  اختلاف طبقاتی در هر جامعه باعث بی ایمانی نسبت به شرایط اقتصادی موجود میشود،  و گرایش به اعتیاد افزایش پیدا میکند.  یکی از دلایل عمده ای که جامعه امریکا بالاترین رقم معتادان را دارد،  وجود طبقات اجتماعی مختلف در آن جامعه است.  طبقاتی بودن آن جامعه تضاد اجتماعی را زیاد کرده،  و مواد مخدر راه درمان مناسبی  برای عده ای از مردم شده است.
  3 –  تسلط گروههای اقلیت نژادی:  در جوامعی که یک اقلیت با بی عدالتی،  حاکم بر اکثریت افراد است،  و توده مردم نمیتوانند بی تفاوت باشند،  و توانایی مقابله و تغییر وضع موجود را نداشته باشند،  برای رهایی از محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی،  ممکن است به مواد مخدر روی آورند،  تا مدتی خود را از واقعیت ها دور نگه دارند.  بدیهی است که تکرار این عمل به اعتیاد منجر میشود،  نمونه زنده این مساله در جامعه امریکا وجود سیاهپوستان و یا سرخ پوستان معتاد است،  که نسبت به سفید پوستان رقم بیشتری از معتادان آن جامعه را تشکیل میدهند.
   توضیح انوش راوید:  این نمونه آمریکا نشریاتی و تبلیغاتی است،  و از نظر من درست نیست.
  4 –  بیکاری فرضی و واقعی:  به عنوان یک پدیده اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات بویژه اعتیاد است،  عموماً افراد بیکار فرضی بیشترین اوقات خود را در قهوه خانه یا تریاها میگذارند،  و این گونه اماکن بهترین و مناسبترین جا برای فروش و مصرف مواد مخدر است.  در نتیجه برای گرایش و کشش به طرف اعتیاد،  بیکاری یا سرگردانی برای بدست آوردن کار، عامل مساعدی برای اعتیاد بشمار میآید.
  5 –  رشد بیقواره صنعت:  اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد،  و کارکنان برای اداره زندگی خود مجبور باشند،  ساعات بیشتری را به کار مشغول شوند،  که به خستگی جسمی و روحی آنان منجر شود،  گاهی افراد ناگزیر می شوند،  که این خستگی را از طریق مصرف مواد مخدر بر طرف نمایند.  همچنین رشد شهرها با زندگی از طریق در آمد ثابت،  و مشکل ترافیک و غیره باعث می شود،  عده ای نیز برای تسکین به مواد مخدر روی آورند.
   4 ــ  عوارض اعتیاد
  1 ــ  عوارض جسمی ــ  مواد مخدر در معتادان عوارض جسمی ایجاد میکند،  کسی که به یکی از مواد مخدر معتاد است،  اگر مصرف روزانه اش متوقف شود،  و از ده تا دوازده ساعت تجاوز کند،  به عوارض جسمی سختی دچار میشود.  مانند ناراحتیهای عصبی، اضطراب و بی قراری، عطسه کردن و ریزش مکرر آب از بینی و چشمها، ناراحتیهای شدید عضلانی و فشارهای شدید در ستون فقرات و دل درد و دل پیچه، بی اشتها به غذا، استفراغ مکرر، لاغر شدن بدن و سبک شدن وزن و بالاخره در دوره ای که با این عوارض دست به گریبان است.  لرزش و تکانهای شدید شروع میشود.  اگر به معتاد مواد مورد نظرش نرسد،  این تشنّجات و لرزشها،  بشدت ادامه خواهند یافت،  که اغلب با عوارض ناشی از بیماری صرع در برخی موارد اشتباه میشود.
  2 ــ  عوارض روانی ــ  یکی از عوامل اعتیاد،  اتکای روانی معتاد به مواد مخدر است،  ناراحتی روانی موجب کشش به طرف مواد مخدر میشوند،  و اصل اتکای روانی مقدم بر اعتیاد جسمی است.  اغلب افراد معتاد بعد از چند سال مصرف به بیماریهای روانی دچار میشوند،  بویژه آنهایی که موادی چون،  حشیش، ال – سی – دی، کوکائین، روانگردانها و الکل مصرف میکنند.
  3 ــ  عوارض اجتماعی اعتیاد:  بسیاری از معتادان مولد ضرورت های اجتماعی نیستند،  بلکه صرفاً مصرف کننده هستند.  ضعف روابط انسانی یکی از عوامل اعتیاد است،  معتاد نسبت به اعضای خانواده اش احساس مسئولیت نمیکند،  و معلوم نیست سرنوشت اعضای خانواده او به کجا خواهد کشید.  ارتکاب جرایم هر روز بیشتر و شدیدتر شده،  و به همین دلیل اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی به خطر میافتد.  مثلا اغلب معتادان ناگزیرند از راه های نادرست چون دزدی مواد مخدر و مخارج خود را تامین کنند،  و این خود به افزایش کجروی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک میکند.
   رابطۀ شغل با اعتیاد ــ  نوع کار و فعالیتی که انسان انجام میدهد،  در گرایش یا عدم گرایش آنان به مواد مخدر میتواند موثر باشد،  ولی در عین حال به صورت یک قانون کلی عام نیست.  در ایران بیشتر مصرف کنند گان ماری جوانا را افراد ثروتمند و مرفه،  و گاه مردم متوسط و نیمه آگاه تشکیل میدهند،  در امریکا بیشتر مصرف کنندگان ماری جوانا،  دانشجویان دانشگاه ها هستند،  کشش به مصرف این ماده،  در مدارس متوسطه و حتی جوانان شهرهای کوچک و حومه نشین شهر نیز سرایت کرده است.
      در ایران بزرگ تریاک بیشتر به افراد مسن و از کار افتاده و حتی بیکار اختصاص دارد،  ولی متاسفانه این روزها در اغلب مجالس میهمانی،  ناخود آگاه به صورت یک وسیله پذیرایی از میهمانان در آمده است.  در جوامع غربی برخی از کارکنان گروه پزشکی،  به مواد مخدر معتاد هستند،  چون خیلی راحت تر و ارزان تر از دیگران می توانند به این مواد دسترسی پیدا کنند.
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است

نگرش اجتماع راجع به اعتیاد

      هر چند که حدود 5 درصد از مردم ایران به نوعی آلوده به مواد مخدر هستند،  و بین 12 تا 15 ملیون نفر درگیر با این موضع هستند،  ولی بطور کلی،  ایرانیان نسبت به اعتیاد و مواد مخدر دید بد و ناراحت کننده دارند.  به همین جهت معتادان خود را مخفی می کنند،  و همین مسئله معتاد را برای گذر از اعتیاد و پاک شدن کمی نگران می کند.  اعتیاد در درجه اول فردی و موردی است،  و در وهله دوم شامل آموزش به افراد و خانواده ها است،  که برای کنترل و پیشگیری و درمان اقدام کنند.
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است را جدی بگیریم در غیر اینصورت و سادگی کردن صدمات غیر قابل جبران بکشور و مردم میخورد
عکس کرم زدگی یک معتاد به کراک،  عکس شماره 5843.
……………
   برچسبها:  مصرف کننده, مواد مخدر, مجرم معتاد, تحلیل معتاد, ساختار اعتیاد, حدود اعتیاد, عوارض اعتیاد, ترفند قاچاقچی, مبارزه جدی, خطر کشور.
   هشتگها:  #معتاد_مجرم_است
…………
مصرف کننده مواد مخدر مجرم است
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.