داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری

داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
      یکی دیگر از مهمترین خطوط قرمز تاریخ نویسی استعماری،  داستان الکی هلنیسم است،  که به وسیله این حقه بازی تاریخی،  می خواهند بگویند که اصل و اساس تمدن و مدنیت از اروپا بوده است.  ولی نمی دانستند روزی انوش راوید دست پلید پر از ترفند آنها را می خواند و افشا می کند.  امیدوارم جوانان باهوش نسبت به این مسائل تاریخی بی تفاوت نباشند،  زیرا با این ترفندها،  استعمار و امپریالیسم مقاصد خودش را پیش برده و خواهد برد.
  داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری.  برگه شماره 719
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
   تصویر مجسمه کشف شده ونوس،  چه بدبختی است،  که بعد از ۲۰۰۰ سال بخاطر امنیت وب،  باید بخشی از آنرا سیاه کرد و پوشاند،  عکس شماره ۸۵۸۱.  اگر محل کشف را راست گفته باشند!،  بسیاری از مطالب در تاریخ را بخاطر برتری گرفتن تاریخی،  دروغ گفته اند،  چه بسا این کشف و بسیاری دیگر از اینقبیل را هم دروغ گفته باشند. 
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
آغاز داستان هلنیسم
      ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﮏ ﺗﺎﺭﯾﺨﺪﺍﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۳۶ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻭﺍﮊﻩ ‏ﻫﻠﻨﯿﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩ،  ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ، ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﻥ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ،  ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ آلکساندر ﺑﻮﺩ،  ﺍﻃﻼﻕ ﮔﺮﺩﯾﺪ.  ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۳۳۰ ﻕ ﻡ ﺗﺎ ۲۷ ﻕ ﻡ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﯾﺎﻓﺖ.
   در تاریخ نویسی استعماری گویند:  فلسفه یونانی‌مآبی یا فلسفه یونانی‌گری و یا فلسفه هلنیستی،  دوره ‌ای از فلسفه غرب می‌باشد،  که در تمدن هلنی،  پس از ارسطو توسعه یافت،  و با آغاز دوره نوافلاطونی پایان یافت.  ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﻠﻨﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،  ﻭ ﺍﺯ ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻠﻄﻪ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺁﺳﯿﺎﯼ ﺻﻐﯿﺮ ﻭ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ،  یعنی ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺳﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺗﺎ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﻼﺩﯼ.  ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﻫﻠﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺭﻭﺳﯿﻪ،  ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺗﺎ ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻏﺮﺏ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﻼ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺟﺰﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻠﻨﯽ ﺍﺳﺖ.  ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ آلکساندر یونانی ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻫﻨﺮ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﮔﺮﺩﯾﺪ.  ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.  ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ‏(ﯾﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ‏) ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.  ….و کلی پرت و پلا،  که بفراوانی در اینترنت و کتابها موجود است.
      آنها که این داستان هلنیسم را گفته اند،  یا خیلی کم داشتند،  یا فکر کردند شنوده هایشان کم دارند،  ما می دانیم تمدن رشد و تکامل دارد،  و الکی شکل نمی گیرد،  شرایط تاریخ اجتماعی می خواهد.  ولی آنها به یکباره می آیند چند معماری و مجسمه،  که توسط مردم قاره کهن در یونان ایجاد شده را از آن اروپا کرده،  و با داستان های الکی تاریخی و هلنیسم آنها را مصادره کرده اند.
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
ونوس و ونوس میلو
      ونوس، یا نئوس در اسطوره‌های رومی،  ایزدبانوی عشق و زیبایی و بارآوری است.  برابر آن در اسطوره‌ های یونان آفرودیت است.  مجسمه هایی که از افتخارات هلنیسمشان می دانند،  بدون اینکه درکی از تاریخ و رشد و تکامل ارائه دهند،  فقط می خواهند بگویند که همه چیز از یونان و اروپا بوده است.  در زیر تعداد زیادی از مجسمه های ونوس و ناهید و هلن در زیر می گذارم،  که براحتی مشخص شود برای رسیدن به ونوس و ونوس میلو،  مراحل تاریخ تمدن لازم است،  نه باد هوا و داستان های الکی تاریخ استعمار نوشته.
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
   تصویر های مجسمه های کشف شده از ونوس و ناهید و هلن و…  در ایران و قاره کهن،  عکس های شماره ۸۵۸۲ تا ۸۵۹۳.  از این قبیل مجسمه ها در هندوستان هم بسیار کشف شده است،  زیرا در دوره های اسلامی این آثار بشدت تخریب و نابود شده اند.
   مهم ــ   آثار فراوان هنری و معماری در ایران و قاره کهن می گویند،  هلنیسم یک فرهنگ از ایران و قاره کهن است،  نه از اروپا و یونان.  مراقب باشید در دام ترفند های تاریخ نویسی استعماری نیافتید.
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
تصویر لوگوی با جدید از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره ۱۶۰۲.
داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir