Skip to main content
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران  من انوش راوید،  تحلیل گر تاریخ و تاریخ اجتماعی هستم،  و به همین دلیل خیلی از مسائل مربوطه را به تحلیل می گیرم.  چون علم دور از هر گرایش سیاسی است،  سعی می کنم بدون جهت گیری خاص بگویم و بنویسم.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
تصویر نقشه ایران،  عکس شماره ۳۵۳۹ .
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
برگه 1146 پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران  
طبقات اجتماعی در ایران
      درباره طبقه های اجتماعی زیاد گفته و نوشته اند،  بررسی تاریخی این طبقات بیشتر از ظلم و ستم به پائین دستها و توطئه و قتل در بالا دستها است.  درصورتیکه رشد و تکامل تمدن در دل همین طبقات،  و تلاش های مکرر مردم برای رسیدن به طبقه بالاتر،  و طبقات بالاتر برای حذف یکدیگر است.
      نمی خواهم درس علوم اجتماعی بدهم،  منظور اندکی گفتن در جهت اهداف ارگ ایران است.  در هرصورت هر شخص باید بداند،  در جمع کدام طبقه اجتماعی و کدام گرایش اجتماعی و سیاسی قرار دارد.  دانستن این مهم باعث می شود،  مطالعه و تحقیقها و تحلیلها و استراتژی خود را چگونه سازمان دهد.  در غیر اینصورت،  با عدم موفقیت در درک دانش تاریخ،  و موارد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مواجه خواهد شد.
   طبقه بالا دست ــ  یا بگفته خودشان ژن خوب،  در تمام دنیا مانند ترامپ یانکی خود را دارنده ژن خوب می دانند.  این طبقه بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می دهد،   و یک درصدی ها مشهور هستند.  این طبقه شامل سرمایه دارها و افراد حکومت همراه آقازاده ها و صاحبان ثروت و مکنت است.  از معافیت های زیادی در کشور برخوردار هستند،  که بخش های زیادی از رانتها و معافیها از دید ۹۹ درصدی مخفی است.
      طبقه پائین دست که به نود و نه درصدیها معروف است،  این طبقه شامل دو طبقه زیر است:
   طبقه متوسط یا میانی ــ  این طبقه شامل سرمایه داران کوچک محلی و کارمندان عالی،  بخش هایی از پزشکان،  روحانیون جزء،  مدیران وابسته را تشکیل می دهد.  در ایران آمار برای این طبقه نیست،  اما به تخمین من حدود پانزده درصد از کل جمعیت را شامل می شود.
   طبقه کارگر ــ  این طبقه از کارکنان و کارگران یدی دولت و بخش های خصوصی،  و کشاورزان و بیکاران تشکیل شده است.  مارکس ایشان را پرولتاریا نامید.  برای این طبقه نیز آماری در ایران وجود ندارد،  بنا به حساب دو طبقه بالاتر،  می شوند حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور.
   دقت سیاسی ــ  گرایش های عمده دینسالار و سکولار،  در هر کدام از طبقات اجتماعی فوق وجود دارد.  هر کدام از این دو گرایش نیز شامل زیر مجموعه های زیادی است.  تعداد گرایش های سیاسی در دین سالارها،  کمتر از تعداد گرایشهای سیاسی در سکولارهاست.
   پرسش آرش:  بگویید یک فرد با چقدر درآمد،  در چه طبقه ای قرار داده می شود؟
   پاسخ انوش راوید:  البته همانطور که در ابتدا گفتم،  منظور من آموزش علوم اجتماعی و اقتصادی نیست،  بلکه هدف من در جهت وبلاگم است.  زیرا دانستن و خواندن و نوشتن تاریخ،  نیازمند است هر شخص طبقه اجتماعی و گرایش سیاسی و اجتماعی خود و نویسنده را بداند.  در غیر اینصورت براحتی اغفال دروغ های تاریخی و اجتماعی و سیاسی می شود.
      بمنظور تعیین جایگاه اجتماعی ،  مهمتر از همه مقدار درآمد و نفوذ درآمدی است،  و برای تعیین آن و قرار دادن در جدول های طبقه اجتماعی،  دو روش وجود دارد.
    یک ــ  می توان به آمار رسمی مرکز آمار مراجعه کرد،  که از نظر من قابل اطمینان نیست،  بهتر است محقق اقتصادی اجتماعی،  تحقیق میدانی کند.
    دوم ــ  تولید های ناخالص و خالص و درآمد سرانه را تقسیم بر جمعیت کند.  این ارقام را می توان در اینترنت بدست آورد.
   هرم جمعتی که بر اساس برآورد شخصی،  از مطالعات اجتماعی و میدانی بدست آورده ام.  البته در اینگونه پژوهشها از نویسندگان،  تفاوتهایی زیادی دیده می شود،  ولی در کل همانند هستند.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
جدول هرم یا مثلث جمعیتی،  طبقات اجتماعی ایران،  عکس شماره ۸۷۵۴.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
جدول هرم یا مثلث ثروتی،  طبقات اجتماعی ایران،  عکس شماره ۸۷۵۵.
   ادامه پرسش آرش:  چگونه درآمد سرانه را تقسیم بر جمعیت کنیم،  که درآمد دهکها بدست آید.
   پاسخ انوش راوید:  این جدولها را بر اساس جدول هایی طرح شده در کتاب های جامعه شناسی و طبقات اجتماعی و اقتصادی کشیدم.  منتها رقمها را بدلیل عدم شفافیت حذف کردم،  و بجای آن نوشتم اوج بی حساب.  زیرا هدف من ارائه علم در این موضوع نبود،  بلکه دادن دید برای شناخت طبقات اجتماعی بود.
      جدولها برای همین است،  که بتوانیم تا حدودی ببینم،  که طبقات اجتماعی در چه وضع اقتصادی هستند.
      در بعضی از آمارها آمده،  یک درصد بالا،  50 درصد از تولید را در اختیار دارند.  14 درصد بعدی ۲۵ درصد را در اختیار دارند.  85 درصد نیز ۲۵ درصد را در اختیار دارند.
      حال بطور مثال تولید نا خالص داخلی ایران طبق آمار را ۴۲۰ هزار میلیون دلار حساب کنیم،  و تقسیم بر دو،  و سپس تقسیم بر یک درصد جمعیت کشور کنیم،  رقم سرسام آور بدست آمده،  می شود درآمد سرانه یک درصد بالا.  بترتیب می توان برای همه طبقات و دهکها از این روش استفاده کرد.  با این حساب می توان تعیین کرد،  که هر شخص در کدام دهک و یا طبقه اجتماعی قرار دارد،  من که در دهک پائین هستم.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران 
نیروهای آفندی و پدافندی
      اصل نیروی جوان انقلاب ۵۷ در دست دهه ۳۰ ها بود،  و امروزه اصل نیرو های شلوغی خیابانی چند روز گذشته را دهه ۷۰ های پر روحیه انجام می دهند.  اصل نیروی تظاهرات دولتی در این روزها همچنان در دست دهه ۳۰ های کم روحیه است.  این اختلاف چهل سال در سرگذشت تاریخ اجتماعی ایران خیلی مهم است.
       در اصل نظامی آفندی و پدافندی،  بمنظور نیرو های یدی از نفرات ۱۶ تا ۲۶ ساله استفاده می شود.  اما این نیروها بدون آموزشهای لازم و فرماندهان با تجربه،  فاقد ارزش آفندی و پدافندی خواهند بود.  داشتن آموزش و معلم و فرمانده اصل مهمی است،  که با دقت در روحیه دهه ۷۰ که در زیر نوشتم متوجه این مهم می شوید.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
تصویر هرم توان حرکت یدی انرژی جمعیت در ایران،  عکس شماره ۸۷۵۶.
      بمنظور درک دید از دهه هفتادیها،  گشتی در اینترنت زدم،  مطالب زیادی بود،  دو تا از آنها را در زیر می نویسم:
….. زیر مطالب کپی شده از اینترنت…..
به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩﯾﺎ ﮐﻪ:
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺗﯿﭗ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺰﻧﻦ،  ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﭘﺮ از ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺷﺪ.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻥ،  ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻥ.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﺮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﭘﺴﺮﻭﻧﻪ ﮐﺮﺩﻥ.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻥ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﻟﻐﻮ ﮐﺮﺩﻥ.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﻥ ﺳن ﮔﺮﻓﺘن ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﺏ ﻗﻄﻌﻪ.
………………………..
    دیالوگ دختری از دهه ۶۰:  دو سال پشت کنکور ماندم تا توی این رشته کوفتی قبول شوم. چهار سال زندگی ام هم که توی دانشگاه گذشت، بعدش هم به بدبختی فوق لیسانس بگیر، حالا هم بنشینم توی خانه و به در و دیوار نگاه کنم! اگر مجبور نبودم این همه به خانواده جواب پس بدهم، می شد کارهایی را که دوست دارم انجام بدهم، رشته بهتر و به درد بخورتر.
دیالوگ دختری از دهه ۷۰:  من یکی که حاضر نبوده و نیستم برای خوش کردن دل کسی (شما بخوانید خانواده) پیشوند دکتر، مهندسی را دنبال اسمم بکشم. برای رشته ای که دوست داشتم جنگیدم و پیروز شدم.
……….پایان کپی از اینترنت………
       وظیفه همه مردم ایران است،  تا آنجا که می توانند تحلیل های قوی درباره شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بنویسند.  بزودی اینها به تاریخ اجتماعی ایران می پیوندند،  بهتر است بخوبی در تاریخ یاد شود.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران 
هرم جمعیتی ایران
      هر جمعیتی ایران نشان می دهد،  در دهه ۷۰ که اصل انرژی یدی آفند و پدآفند ایران است،  در خانواده های تک فرزند یا دو فرزند هستند.  شرایط تربیتی در خانواده و جامعه و سیستم آموزشی آنها کاملاً متفاوت با دوره های قبلی است.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران
تصویر هرم جمعیتی ایران.
      شرایط اجتماعی ایران بعد از ده سال بحران انقلابی و جنگ بسمتی رفت،  که کشور را بطور کلی متحول کرد.  نمونه این تحول را در بازدید از روستای غاری میمند می گویم.  قبل از انقلاب در منازل غاری این روستا،  روستائیان زحمت کش ساکن بودند.  در دوران جنگ جوانان روستا بخشی به جنگ رفتند،  و بطور کلی با تغییر دید،  به شهرها مهاجرت کردند.  بعد از جنگ روستا خالی از جمعیت اصلی شد.
       دهه ۷۰ ها از پدران و مادران این جوانان مثال بالا هستند،  جوانان دوران جنگ و تغییر ساختار تاریخی اجتماع،  که به ناگه در گذر تاریخی کوتاه،  تغییر ناپیوسته در تاریخ اجتماعی کردند.  بعد از دوران بحران و جنگ،  استخدام های زیاد دولتی و شرکتی حاصل از پول نفت،  بی برنامگی در امور جاری کشوری و آموزشی و کاری،  ذهنیت متفاوتی برای آنها و کل مردم ایجاد کرد.
       حرکتهای تاریخ اجتماعی حاصل اتفاقهای گذشته است،  و امروز ایران نیز حاصل تاریخ اجتماعی گذشته است.  یکی از مهمترین این اتفاقها جنگ ایران و عراق بود،  که اصل این جنگ نیز بر پایه پول نفت هر دو کشور قرار داشت.  یکی دیگر نیز انقلاب ۵۷ بود،  که آن نیز بر داستان نفت قرار دارد.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران 
جنگ ایران و عراق
       جنگ عراق با ایران که در ایران با نام جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس،  و در زمان صدام در عراق با نام قادسیهٔ صدام شناخته می‌شود.  طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی،  و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود.  نزدیک به هشت سال به طول انجامید.
      جنگ به صورت رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد.  پس از حدود ۸ سال در مرداد ۱۳۶۷ با قبول آتش‌بس از سوی دو طرف و پس از به جا گذاشتن یک میلیون نفر تلفات و ۱۱۹۰ میلیارد دلار خسارات به دو کشور خاتمه یافت.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران 
تظاهرات و قیام و انقلاب
      در نوشته های بالا از اتفاقهای این چند روز ایران،  بعنوان شلوغی و جنبش خود جوش سیاسی و اجتماعی خیابانها نام بردم.  زیرا این وضع در حال حاضر نه شرایط تعریف تظاهرات را دارد،  و نه شرایط یک قیام.
      تظاهرات نیاز است سازماندهی داشته باشد،  مانند تظاهرات دولتی،  که در ایران زیاد انجام می شود.  قیام نیز استراتژی و بعضاً رهبری با تاکتیکهای مشخص و تکنیک دارد.  انقلاب نیز در نهایت از تظاهرات یا قیام حاصل می شود.
      همیشه شلوغی های سیاسی و اجتماعی به قیام و انقلاب ختم نمی شود،  ولی می تواند با عدم درک و تحلیل آن توسط مقامات شهر و کشور،  ادامه یابد.  در صورت ادامه،  گاهاً ساماندهی می شود و تکنیک و استراتژی می یابد،  و قیام و سپس به انقلاب ختم می گردد.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران 
تعریف شورش
       به معنای به هیجان آمدن، آشفتن و پریشان کردن است و در اصطلاح اقدام همراه با خشونت دسته‌ای از افراد،  که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و همواره بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد.  عمل مقابل شورش، سرکوب است. گاه به عبارت‌هایی نظیر اغتشاش، عصیان یا انقلاب نیز اطلاق می‌گردد.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران 
نتیجه کوتاه
      آنچه از هرم های اقتصادی ایران،  و هرم های جمعیتی ایران،  که در بالاتر و در اینجا گفتم پیداست،  آن درک لازم تحلیل و آینده نگری لازم است.  در جمع بندی ها متوجه می شویم،  اصل نیروهای یدی آفندی و پدآفندی ایران،  همچنان بلاتکلیف و بدون بهره برداری کشوری خواهند بود.  این وضع خود بخود نقطه ضعف کشور،  و قابل ملاحظه ملی و دیگران می شود.
      در طول دوازده سال وبلاگ نویسی با جوانان ایران خیلی سروکار داشتم،  بیشترین و یا تقریباً تمام تقاضاهای آنها این بود،  که از ایران و آریایی بودن مردم بنویسم.  پانزده سال گذشته،  در بسیاری از وبها و اینترنت،  بیشتر از همه،  شاهد گفتن و نوشتن از ایرانی و آریایی و شاهان بزرگ تاریخی ایران و بشدت ناسیونالیستی بودیم.
      عشق شدید به ناسیونالیسم واقعی ایرانی،  یا به نوعی دمکراسی سکولار،  نشان از یک استراتژی مشخص،  و پیش زمینه استراتژی مهمی است.
هرم انرژی جمعیت آفندی پدآفندی ایران  
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.