تعریف تاریخ کشور ملت هویت

 تعریف تاریخ کشور ملت هویت
      این روزها بدلیل انفجار اطلاعاتی و ارتباطی،  گفتن و نوشتن درباره همه موضوعها زیاد شده،  منجمله درباره کشور و ملت و هویت.  با پیگیری این مطالب مختلف در اینترنت،  متوجه شدم که تقریباً هیچیک از آنها طرح های علمی ندارند،  و بیشتر برای یک کار مسلکی یا سیاسی و این قبیل هستند.  در این برگه از این موضوع می نویسم،  و سعی می کنم بمرور با مطالعه و تحقیق های علمی در باره کشور و ملت و هویت،  این نوشته را علمی یا علمی تر نمایم.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
تصویر انوش راوید در مسجد آقابزرگ کاشان،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۳۵۱۰.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
لوگو در علم جستجوگر و کنشگر باشید،  واکنشگرا نباشید،  لوگو شماره ۱۶۲۱.
برگه ۵۵۳ اسفند ۱۳۹۵ پیوست پرسشها و پاسخ های ارگ ایران است.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
گذر تاریخی کوتاه
      بعد از پیدایش جغرافیا و مرز های سیاسی و بورژوازی استعماری از قرن ۱۶ میلادی،  کشور و ملت و هویت نیز بصورتی که شنیده ایم پدید آمد،  قبل از آن تاریخ مفهوم کشور و ملت و هویت متفاوت بود.  در گذشته های دور و دوران کهن،  کشور به تپه هایی گفته می شد،  که در آن یک ملت زندگی می کردند،  و هویتشان به آن تپه بسته بود.  امروزه این تپه های دوران کهن بهشت باستان شناسان است.
  ــ  کشور =  کش + ور =  جایگاه بلند.
  ــ  کش =  بلندی، ارتفاع، کوه، کش آمدن.
  ــ  ور =  جایگاه، کنار، گوشه، منزل.
  ــ  ملت =  مل + لت = تکه ای از گل مل.
  ــ  مل =  گل سفید، گل بتونه کاری.
  ــ  لت =  لته،  تکه،  پاره پاره.
      حتی ۳۰ سال پیش وقتی به روستا های دور دست می رفتم،  پیران مدرسه نرفته آنجا،  به روستای خود کشور،  و به اهالی روستا ملت می گفتند.  در گذشته های تاریخی،  مردم هر روستا یا هر کشور،  تمام هویت و وجود خود را وابسته به آن کشور می دانستند،  زیرا خارج از آن سیستم تولید و بود و باش،  توانایی ادامه زندگی را نداشتند.  تمام حافظه و دانش آنها،  فقط برای آن نوع زندگی و آب و هوا و کار ساخته شده بود،  نه می توانستند دانش بیشتری در طول عمر خود بدست آورند،  نه دانشی برای خرید و فروش بود.
      در هزاره اول خورشیدی ایرانی،  ملت هر تپه دوران کهن یا هر کشور کهن،  از یک قبیله تشکیل می شد،  و این ملت انرژی خود را از قبیله می گرفت،  در قبیله هر شخص وظیفه ای داشت،  و این بصورت یک سازمان ابتدایی بود،  که هر فردی کاری می کرد،  تا آن قبیله بتواند ادامه حیات دهد.  هزاره دوم خورشیدی ایرانی با رشد جمعیت و جامعه،  طایفه یا تیره پدید آمد،  و هر قبیله شامل چند تیره شد،  که در یک یا چند کشور،  یا در واقع تپه و روستا زندگی می کردند. 
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
تصویر یک تپه دوران کهن ایران،  از این تپه ها در ایران بفرواوانی وجود دارد،  عکس شماره ۸۶۶۰.
      به این ترتیب در هزاره های اول و دوم خورشیدی ایرانی،  کشور و ملت کهن را شناختیم،  و متوجه شدیم مردم هویت را از کشور و قبیله خود می گرفتند،  و خارج از آن احساس بی هویتی و بی کشوری می کردند.  هنوز آثار اینگونه هویتها،  که از قبیله و روستا گرفته می شود،  در بعضی نقاط قاره کهن دیده می شود.  سپس دین ها نیز به میدان آمدند،  و با نفوذ به کشور و ملت و هویت،  در آنها تأثیر گذاشتند،  این مهم را در شکل گیری کشور و ملت و هویت،  در تمام دوران وجود داشت. 
      در هزاره سوم خورشیدی ایرانی در ادامه رشد و تکامل جامعه های اولیه،  دولت شهرها و حکومت های قبیله ای در ساختارهای تاریخی اجتماع،  در چند جای تمدن کهن جی،  و سپس در سومر و بین النهرین پدید آمد.  به نوبه خود کشور و ملت و هویت شکل جدید و بزرگتری بخود گرفت،  و نیاز های جدید را نیز پدید آورد،  مانند نویسایی و کشوری و لشکری.  در این دوره با تبادل دانش و بینش و بازرگانی،  راه برای رشد سریعتر،  و تغییرات جدید در جامعه شناسی تاریخی و غیره بوجود آمد.
      این تغییرات پدید آمدن دوران شاه خدایی،  در هزاره چهارم خورشیدی ایرانی بود،  در این دوران کشور و ملت دارای شاه شدند،  که وظیفه خدایی آنها را نیز بعهده داشت.  آثار شاه خدایی در بین النهرین و مصر دیده می شود،  و یکی از مهمترین نقش های شاه خدایی،  در جام بهبهان دیده می شود.  در اینجا نوشتم،  سنگ‌ نگاره آنوبانی‌نی آغاز شاه خدایی،  و کتیبه بیستون پایان شاه خدایی بود.  در دوران شاه خدایی کشور و ملت و همه چیز در اختیار شاه بود،  و هویت مردم نیز بر پایه شاه بود.
      در هزاره پنجم خورشیدی ایرانی،  رشد و تکامل جامعه ادامه پیدا کرد،  و مردم توانستند شاه خدایی را ضعیف کنند،  و هویت جدید خود را در جمع خودشان بجویند.  به این ترتیب کشور و ملت و هویت تعریف جدید یافت،  مردم نمی خواستند هویت خود را در شاه خداگونه بدانند.  در این هزاره نبرد اجتماعی بین شاه خدایی و نیروی اجتماعی جدید،  که انرژی گرفته از سازمان قبیله ای یا جمهوری قبیله ای بود وجود داشت.  سراسر آثار بجا مانده از این دوره،  خبر از جنگ های خونین بین دو نیرو،  حفظ هویت قبلی،  و بنا کردن هویت جدید دیده می شود. 
      در هزاره شش خورشیدی ایرانی جمهوری قبیله ای بر شاه خدایی بطور کامل پیروز شد،  و اسکندر ایرانی پرچمدار این دوره جدید شد.  اشکانیان با مجلس مهستان خبر از کشور و ملت و هویت جدید می دادند.  در این دوره کشور و ملت و هویت جدید،  دیگر مجبور به کار پولی یا بردگی،  برای ساختن کاخ های بزرگ،  و سنگ نگاره های تبلیغاتی گوشمالی نبودند،  و نیاز هم نمی شد.  بهمین جهت است که هیچ آثار بزرگ در این زمان دیده نمی شود،  اما آثار هنری و عمومی فراوان وجود دارد.
      تا هزاره هفتم نگاه کوتاه به تاریخ اجتماعی را می توان در هزاره گنجانید،  اما از هزاره هفتم با وجود رشد و تکامل سریعتر در فرهنگ یادگیری،  مجبور به گفتن در چند سده هستیم.  چند سده اول هزاره هفتم سازمان قبیله ای یا جمهوری قبیله ای،  حاکم بر کشور و ملت و هویت بود.  اما این آزادی نسبی مردم در تهدید باقی مانده شاه خدایی بود،  که با کمک دین جدید قدرت در حال شکل گیری بود.  سپس شاه خدایی دینی جدید که خود را بازمانده نیاکان قدرتمندانشان می دانستند حاکم شدند و کشور و ملت و هویت در یک بازگشت قرار گرفت و مقاومت مردم ادامه یافت.
      نیمه دوم هزاره هفتم کشور و ملت و هویت،  در جنگ با تضاد های ایجاد شده مشغول بود،  و بدنبال پدیده ای جدید می گشت،  تا خود را از سرگردانی نجات دهد.  تاژیک ها یا تاجیک ها از راه رسیدند،  و شیوه ای جدید برای رهایی از سرگردانی با خود آوردند،  و در یک حرکت سریع شاه خدایی دینی بدون مقاومت فروریخت.  از این دوره کشور و ملت و هویت وارد تمدن جدید سازمان قبیله ای دینی از ساختارهای تاریخی اجتماع شد،  که هنوز آثاری از آن در قاره کهن دیده می شود.
      تا نیمه اول هزاره هشتم این دوران از تاریخ اجتماعی کم و بیش ادامه داشت،  و با آزادی های نسبی که از سازمان قبیله ای می آمد،  کشور و ملت و هویت،  خود را بخوبی نشان داد،  و دانشمندان و اندیشمندان زیادی به جهان عرضه شد،  که پایه گذار علم شدند.  در این دوره برای تعریف های جدید از کشور و ملت و هویت،  جدال های ادبی و گاه نظامی صورت گرفت.  یکی از مهمترین این آثار جدال ادبی شاهنامه فردوسی است.
      از ابتدای نیمه دوم هزاره هفتم،  در ادامه نبرد ادبی و نظامی برای کشور و ملت و هویت،  نوع جدید از تاریخ اجتماعی پیدا شد،  فئودالی صفویه مفهوم و تعریف جدید از کشور و ملت و هویت را ارائه کرد.  این شیوه جدید در دوران صفویه در نبرد فرهنگی و نظامی با دوره قبل از آن بود،  این نبرد در شورش محمود افغان بخوبی پیدا شد.  مهمترین مسئله ای این دوره ایجاد جغرافیای سیاسی بود و نقشه های جدید از کشور ها بوجود آمد،  که متعاقب ملتها و هویت های جدید هم شکل گرفت.
      در هر سده نیمه دوم هزاره هفتم،  طرح های جدید از فئودالی ارائه شد،  و نقشه های سیاسی جدید هم ترسیم شد،  و باز هم کشورها و ملتها و هویت های جدید تر بوجود آمد.  در سده آخر این هزاره در ادامه رشد و تکامل جامعه،  نو بورژوازی ایرانی پدید آمد،  که با کمک استعمار انگلیس زمان آن تعیین شد،  و با انقلاب مشروطیت،  ایران وارد طرح های نوین از کشور و ملت و هویت شد.  در این سده با وجود وسایل ارتباطی جدید نشریات و رادیو  تلویزیون، کشور و ملت و هویت،  پدیده مفهوم دار گردید،  و دارای تقاضا های جدید برای تعریف جدید شد.
     از ابتدای پیدایش انفجار اطلاعاتی و ارتباطی در قرن ۲۱ میلادی،  باز هم تقاضا های تعریف های جدید برای کشور و ملت و هویت،  بیش از پیش زیاد شد.  این در صورتی است،  که در این دوران کوتاه قرن ۲۱ با همین انفجار،  سبک های جدید سرمایه داری هم پدید آمد،  و این موضوع به نوبه خود طرح های سیاسی جدید،  مانند امپریالیسم نو را هم آورد.  در نتیجه این فرایند تأثیر گذاری سریعتر از تصور تاریخ و تاریخ اجتماعی تقاضا های جدیدتر برای تعریف کشور و ملت و هویت بوجود آمد.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
تصویر دانشجویان دانشگاه شیراز در تخت جمشید،  عکس شماره ۸۶۵۹.
   تقاضای هویت ــ  در عکس فوق بخوبی نشان می دهد،  که جوانان تقاضای جدید برای هویت جدید دارند،  اما این هویت بدون تعریف کشور و ملت و هویت،  فاقد اعتبار و غیر قابل کسب است.  بمنظور اطلاع بیشتر پرسش و پاسخ های زیر را مطالعه نمایید.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
 پرسش ها پاسخهای رامین
       با گذر کوتاه از پیدایش و رشد و تکامل کشور و ملت و هویت،  بهتر است اطلاعات بیشتری از آنها داشته باشیم،  در پرسش و پاسخ های زیر آنها را بررسی می کنیم.
 1 ــ  هویت شخصی چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  در قرن ۲۱ با پدیده و شناخت کامپیوتر،  تغییر در اندیشه و دید و علم بوجود آمده است،  و خود بخود در تعریف ها نیز تغییر ایجاد کرده است.  هویت نیز دارای دو تعریف متفاوت است،  تعریف نرم و تعریف سخت،  که هر کدام را جدا بررسی،  و نتیجه نهایی را با ترسیم جداول و شاخصها تا حدودی تعریف می کنم.  نمونه در اینجا،  که براحتی متوجه ۸۰ درصد بی تفاوت از هویت می شویم،  و این یک معضل و مشکل است.
   هویت نرم ــ  شامل برنامه های از پیش تعیین شده مانند ژنتیک،  بعلاوه برنامه های داده شده،  در آموزش های خانواده و اجتماع،  شامل ابزار اطلاعاتی و ارتباطی و سیستم آموزشی،  مانند در اینجا
تأثیر ژنتیک و تغییرات ژنتیکی حاصل شده بر اساس تغذیه و مسائل دیگر،  بر شخص بقدری زیاد است،  که باعث می شود،  مردم یک جامعه باهوشتر، فعالتر، دقیق تر، عادی تر باشند.  این مهم به نوبه خود در هویت سخت تأثیر می گذارد،  نمونه در تغذیه اشتباه و ایجاد تغییر ژنتیکی  و نسل کشی آرام را در اینجا مطالعه نمایید.
   جالب:  ضمیر ناخودآگاه نیز نقش مهمی در هویت سازی دارد،  که به آن کمتر توجه شده است. 
   هویت سخت ــ  شامل وجود فیزیکی و جسمانی فرد است،  این هویت در قبل از قرن ۲۱ تا عمق تاریخ،  خود یک شخص شناخته می شد،  درصورتیکه این فقط نیم سخت از شخص است،  و بدون هویت نرم فاقد تعیین اعتبار است.  تمام داده های علمی برای شناسایی و یا دانش هویت قبل از قرن ۲۱ فقط بر اساس هویت سخت بود و هویت نرم در نظر گرفته نمی شد،  در اینجا.
   هویت شخصی ــ  با شناخت دقیق دو طرح از هویت شخصی،  خواهیم توانست جمع بندی نماییم،  یعنی یک هویت سخت داریم،  که وابسته به خاک و آب است،  و یک هویت نرم داریم،  که وابسته به اطلاعات نرم است.  بهمین جهت امروزه با عدم ارائه دانش درست از هویت،  باعث شده آن ۸۰ درصد که در بالا نوشتم شکل گیرد.
   ادامه پرسش: هویت اجتماعی و ملی چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  هویت اجتماعی و ملی در ساختارهای تاریخی اجتماع شکل می گیرد،  و هر ساختار در زمان و مکان تعریف خاص خودش را دارد.  بدون شناخت این مهم درک درست از هویت اجتماعی و ملی انجام نمی شود،  در اینجا.
      با شناخت هویت شخصی در این قرن،  و وجود انفجار اطلاعات و ارتباطات،  هویت اجتماعی و ملی نیز بشدت تحت تأثیر این انفجار قرار گرفته است.  نیاز است برنامه ریزان اجتماعی دقت نظر علمی در تمام فاکتورها و فرمول های علمی قرن ۲۱ داشته باشند،  تا بتوانند شکل گیری هویت اجتماعی و ملی را تدوین علمی نمایند.  در غیر اینصورت با ترفند های استعمار و امپریالیسم هویت اجتماعی و ملی به انحراف های غیر قابل جبران کشیده می شود.
   ادامه پرسش:  و این دو چه تفاوتی با هم دارند؟
   پاسخ انوش راوید:  همانطور که گفتم این دو در ساختارهای تاریخی اجتماع شکل می گیرد،  و در هر دوره متفاوت است.  مثلاً امروزه در ایران هویت اجتماعی شامل تمام زوایای اجتماعی ایرانی با ساختار جمهوری اسلامی است،  و هویت ملی بر می گردد،  به داده ها و ذخیره های نرم،  که از آن می توان تعریف های مختلف ارائه داد.
   2  ــ  عوامل تشکیل دهنده هویت اجتماعی و جمعی مردم یک جامعه چیستند؟
   پاسخ انوش راوید:  در هر صورت هویت اجتماعی و جمعی نیز تحت تأثیر دو سخت و نرم است،  اگر نرم را از سخت بگیریم سخت در زمان و مکان فرز می شود.  تعریف های هویت نرم جامعه نیز درست مانند هویت نرم شخصی است،  که با داده ها و ذخیره های اطلاعات پر شده است.  در قرن ۲۱ تغییر دادن هویت نرم زمان بر نیست،  و این بر می گردد به تاریخ و فرهنگ یادگیری.
   ادامه پرسش:  تعادل میان این عوامل به چه صورت باید برقرار شود؟
   پاسخ انوش راوید:  هویت سخت جامعه باید با برنامه های جدید پر شود،  و این نیاز به برنامه نویسان حرفه ای دارد،  که درک از جامعه شناسی نوین داشته باشند،  مانند در اینجا.
   3  ــ  هویت تاریخی یک ملت چگونه ایجاد می شود؟
   پاسخ انوش راوید:  بمنظور این پاسخ نیازمند هستید،  که از تاریخ بدرستی بدانید،  آنچه که من می دانم،  زمینه ذهنی و نرم اطلاعاتی تاریخی و ضمیر ناخودآگاه پرشده از دروغ و اشتباه در تاریخ.  این هویت بر اساس رشد و تکامل ساختارهای تاریخی اجتماع،  همراه با وقایع های مهم تاریخ ساز شکل می گیرد.
   4 ــ  رابطه میان هویت یک جامعه و فرهنگ آن جامعه چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  فرهنگ نرم اطلاعاتی است،  که در جامعه و فرد ذخیره شده،  و قابل تغییر است،  در اینجا.  اما هویت اجتماعی ترکیبی از نرم و سخت است،  نرم فرهنگ بخشی از نرم هویت است.  فرهنگ در گذر های تاریخی بنا به تکامل ساختار و تأثیرات جانبی آب و هوایی و غیره،  براحتی تغییر می کند.
   ادامه پرسش:  این رابطه در جامعه ایران به چه صورت است؟
   پاسخ انوش راوید:  آنچه می دانم،  هنوز توسط جامعه شناسان و سیستم آموزشی آکادمی ایران، هیچ تعریف بدین منظور ارائه نشده است.  در هر صورت نرم اطلاعاتی هویت تشکیل شده،  از نرم فرهنگ، نرم تاریخ، نرم حرکت در جامعه روز و غیره.  امروزه می دانیم،  این نرمها و برنامه ها، خیلی سریعتر قابل تغییر و جایگزینی نسبت به دوران های گذشته هستند.
   ادامه پرسش:  آیا مردم ایران از بحران هویت رنج می برند؟
   پاسخ انوش راوید:  بله رنج می برند،  در بالا با نوشتن ۸۰ درصد،  این را رصد کردم،  به لینک مربوطه مراجعه شود.  بالاتر نیز گفتم که مدیریت علمی نوین برای اداره و خط و مشی جامعه،  و آینده نگری هویتی و اجتماعی و ملی نداریم.
   5 ــ  هویت ملی مثبت و افتخارات تاریخی چه تاثیری بر هویت فردی اشخاص دارد؟
   پاسخ انوش راوید:  البته در علم مثبت و منفی نداریم،  در علم شاخصها و فرمولها و فاکتورها تعیین کننده هستند.  در بالا توضیح دادم افتخارات تاریخی نیز نرم تاریخی است،  در این قرن خیلی سریع قابل تغییر و جایگزینی با برنامه دیگر است.
   ادامه پرسش:  چه تاثیری بر هویت اجتماعی و جمعی مردم یک جامعه دارد؟
   پاسخ انوش راوید:  در زمانی با خواندن شاهنامه شمشیر می زدند،  و با یا علی می جنگیدند و یا کار می کردند،  مستندی دیدم،  که می گفتند در جزیره قشم لنجی را با اشعار از افتخارات تاریخی گذشته،  بمدت یک هفته به آب می انداختند.  ولی امروزه این کار با تراکتور در عرض چند ساعت انجام می شود،  و دیگر از آن هویت خبری نیست.  یعنی در سی سال گذشته،  سریع تغییر ناپیوسته کرد،  با وجود جنگ افزارها مدرن نیز نیازی به خواندن شاهنامه و غیره نیست.  در کار و زندگی هم همین گونه است،  باید این تغییرات و حرکت زمین زیر پا را درک کرد.
   6 ــ  بی هویتی یا هویت تاریخی منفی (به معنای شرمسار بودن از تاریخ و نیاکان بدلیل کارهای نادرستشان) چه تاثیرات منفی در اجتماع خواهد گذاشت؟
   پاسخ انوش راوید:  هر چند که در علم منفی نداریم،  ولی حالا در هرصورت،  آلمان را حساب کنید،  که باوجود دوران نازی،  مردم و برنامه سازان اجتماعی سعی کردند،  این دوران را نادیده بگیرند،  و حتی برای جبران آن طرح ها و برنامه هایی ارائه دهند.
   ادامه پرسش:  و چقدر سبب نفوذ فرهنگی بیگانه در کشور میشود؟
   پاسخ انوش راوید:  در همان آلمان نفوذ فرهنگی آمریکایی دیده می شود،  ولی همانطور که گفتم نرم فرهنگ،  در این قرن سریع تغییر می کند.  با دانستن از دانش نرم و سخت،  متوجه خواهیم شد،  امکان حذف سخت یا فرز کردن سخت با یک نرم امکان ندارد.  درصورتیکه برنامه نویسان اجتماعی،  این مهم را متوجه نشوند،  امکان طرح نرم جدید نخواهند داشت،  و نرم های ساخته شده غیر،  براحتی در جامعه نفوذ می کنند.
   7 ــ  نقش زبان در هویت و فرهنگ یک جامعه چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  زبان نیز نرم است،  زبان در طول تاریخ هر دوهزار سال بطور کلی تغییر کرده است.  در قرن ۲۱ با وجود امکانات جدید،  و بنا به فرمول یادگیری،  خیلی سریع تغییر خواهد کرد.  آنچه که از تاریخ می دانم،  زبان بدون نویسایی کارآمد،  فاقد ارزش تأثیر گذاری در فرهنگ و هویت بوده است.  زبان بخشی از نرم های تشکیل دهند هویت است،  نه تمام آن.
   ادامه پرسش:  اینکه ما اسطوره های زبانی و ادبیاتی داریم که جهان را متاثر خویش ساخته اند چه تاثیری میتواند در اعتماد به نفس جامعه ما داشته باشد؟
   پاسخ انوش راوید:  در این قرن هیچ،  با آنها نمی توانیم یک تولید داشته باشیم،  حتی دیگر آن لنج را با آن اشعار اسطوره ای به آب نمی اندازند،  با غرش تراکتور اینکار را می کند،  و با غرش جت به جنگ می روند.  ما باید بدانیم ادبیات و زبان و تاریخ،  تنها سازنده هویت و جامعه نیستند،  اینها بخشی از انبوه نرم مورد نیاز هستند.
   8 ــ  از دیدگاه تاریخی چگونه میتوان میان سنت های فرهنگی یا مذهبی و جهانی شدن رابطه برقرار کرد و تعادل ایجاد کرد؟
   پاسخ انوش راوید:  ابتدا باید سیستم آموزشی کارآمد مدرن ایجاد کرد،  و یکی دیگر که مهم است،  قرن ۲۱ را با قرون گذشته جدا کرد،  و با علم و دانش و بینش این قرن موضوعها را درک کرد.  از نظر دید عمومی و جوانان مهم دیگری هم وجود دارد،  دانستن ترفند های استعمار و امپریالیسم برای کنترل و اداره جهان مانند ترفند در اینجا.   
   9 ــ  آیا جهانی شدن و ارتباط با فرهنگ های دیگر و داد و ستد فرهنگی میان کشورها پدیده ی غلطی است؟
   پاسخ انوش راوید:  اجتناب ناپذیر است،  در جریان این مهم هستیم،  همین الان که این را می نویسم،  اسکار اصغر فرهادی برای فیلم نویسند،  در همین راستاست.  با گشتی در شبکه های اجتماعی می بینیم،  که بحث و گفتگو و اظهار نظر در این باره زیاد است.  این اسکار تنها برای فیلم نبوده،  برای نفوذ فرهنگی و سیاسی هم بود،  که با برنامه خاص یا نتیجه واقعی فیلم داده شد.  در هر صورت اجتناب ناپذیر است،  بقیه مسائل هم همینطور.
   ادامه پرسش:  و به هویت یک جامعه آسیب وارد می کند؟
   پاسخ انوش راوید:  به هویت جوامعی،  که در راستای تمدن جدید قرن ۲۱،  برنامه نویسی نشده باشند،  آسیب وارد می کند،  و اینگونه جوامع بیش از پیش در خطر نابودی،  و زیر دست رفتن قرار می گیرند.  وظیفه جوانان باهوش است،  که پیگیر این برنامه نویسی نوین برای جامعه باشند.
   ادامه پرسش:  یا باعث غنای بیشتر آن فرهنگ و هویت می شود؟
   پاسخ انوش راوید:  باعث غنای جوامعی می شود،  که در راستای تمدن جدید قرن ۲۱ برنامه نویسی جدید کرده باشند.
   10 ــ  آیا الگوهایی مانند هندوستان،  ژاپن و چین،  که هم سنت هایشان را کم و بیش حفظ کرده اند و هم با جهانی شدن و فرهنگ جهانی مرتبطند میتوانند الگوی خوبی برای کشورهایی مثل کشور ما یا کشورهایی که مردم فرهنگ بسته تری دارند باشند یا خیر؟
   پاسخ انوش راوید:  این کشورها بویژه ژاپن برنامه نویسان مدرن عالی برای جامعه دارند،  در نتیجه می توانند نرم های جدید را جایگزین نرم های فسیلی کنند.
   ادامه پرسش:  کدام مسیر درست است؟
   پاسخ انوش راوید:  خود بخود هر شخص،  که دانایی داشته باشد،  متوجه می شود،  که در قرن سنت گریزی کارها با برنامه های تدوین شده بخوبی انجام می شود.
   11 ــ  تعریف تاریخ و فرهنگ ما از غیرت چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  غیرت نیز نرم است،  یا اطلاعاتی نرم در فرهنگ است،  قابل تغییر و برنامه نویسی جدید است.  در قرن گذشته سیستم آموزشی ایران،  زیر نفوذ استعمار و امپریالیسم پایه ریزی و اداره شد.  این سیستم درک و تعریف از غیرت را با سبک کارش تغییر داد،  به گونه که شکست های دروغی تاریخی ایرانیان را از این و آن را افتخار دانسته،  و باعث سلب غیرت ملت از بازخواست و بازجویی این شکستها شده است،  مانند در اینجا.  
   ادامه پرسش:  آیا غیرت به مفهومی که امروزه ما آنرا معنی میکنیم وجود داشته یا تعبیر دیگری از این موضوع وجود داشته است؟
   پاسخ انوش راوید:  در زمان و مکان ساختارهای تاریخی اجتماع تغییرات در درک و بینش بعلل موضوعات مختلف دینی و ملی از جمله قبیله و شهر وجود داشته،  خود بخود بخش نرم غیرت نیز شامل تغییرات بوده است.
   12 ــ  شادی در فرهنگ ما چه جایگاهی داشته است؟
   پاسخ انوش راوید:  شادی نیز طی دوران نوسان داشته است،  و به هیچ روی هیچ موردی از عوامل و ساختن نرم ها،  در یک نوع ثابت نبودند،  که اگر ثابت بودند،  تمدن و رشد و تکامل شکل نمی گرفت.
   ادامه پرسش:  پیرامون جشنها و عزاداری های ایران باستان به طور خلاصه توضیحاتی را ارائه بفرمایید که مشخص کننده نقش پررنگ شادی در فرهنگ ما باشد.
   پاسخ انوش راوید:  در سیستم آموزشی استعمار زده یاد دادند،  که ایران باستان در یک روند و یک مکان و زمان فرز یا فسیل بوده است.  من ایران را به چند دوره تاریخ تمدن تقسیم کرده ام،  دوران کهن از ابتدای هزاره اول خورشیدی ایران تا هزاره چهارم،  ایران باستان از هزاره چهارم تا نیمه هزاره ششم.  این صحبت بیش از پنج هزار سال در بیش از پنج ملیون کیلومتر مربع است،  در این وسعت زمان و مکان آنقدر تغییرات عادی و ناپیوسته زیاد بوده،  که قابل یک توضیح کوتاه نیست.
  13 ــ  موضوع حجاب، عفاف، ازدواج با محارم و فساد اخالقی دست آویز عده ای گشته است که بطور متضاد فرهنگ باستانی را بکوبند. از سویی می گویند حجاب اجباری بوده،  از سویی دیگر میگویند فاسد بوده اند و با محارم خود ازدواج می نموده اند و بی بندوبار بوده اند. ما میدانیم که ایرانیان باستان تا حد زیادی پای بند به اخالقیات بوده اند و از سویی این موضوع برایشان به شکل امروزی متحجرانه نبوده است.  لطفا توضیحاتی درباره این موضوع که تعادل میان پاکدامنی و آزادی زنان چگونه بوده است و نقش مهم مردان در این زمینه ارائه بفرمایید .
   پاسخ انوش راوید:  در همان لینک جدولها هایی که در بالا نوشتم،  و از ۸۰ درصد گفتم،  از ده درصد  و دوازده درصد هم نوشته ام،  که بدون درک از دانش اخلال می کنند.  بارها نوشته ام قرن ۲۱ زمان تخصصی و تخصصی تر بودن است،  عدم درک این مهم،  آینده ای برای هویت و کشور نخواهد بود.  به منظور آنتی ویروس نرم ضد اطلاعات غلط،  نیازمند نوشتن برنامه های ویروس کش هستیم،  که فعلاً در توانایی سیستم آکادمی ایران نیست.  در بالاتر نوشتم،  که در وسعت زمان و مکان شکل های متفاوت از جامعه وجود داشته است،  نمونه در اینجا.
  14 ــ  تا جایی که ما میدانیم در زمان هخامنشیان تک همسری عرف بوده است.  لطفا درباره چند همسری در ایران باستان و نقطه ی آغاز آن در فرهنگ ایرانی توضیحاتی ارائه بفرمایید.
   پاسخ انوش راوید:  هنوز اطلاعات واقعی بر اساس آثار ارائه نشده است،  هر چه که می نویسند و می گویند،  از کتب بدون سند به نام یونانی و رومی است.  در هر صورت در آن وسعت زمان و مکان،  تغییرات در این مورد هم وجود داشته است.
  15 ــ  ما در فرهنگ و تاریخمان چه نقاط قوت استثنایی داریم؟ منظور اینکه چه پدیده هایی را میتوانیم افتخار کنیم که نداشته ایم و چه کارهایی را میتوانیم افتخار کنیم که نکرده ایم؟ مثل بت پرستی، برده داری و…
   پاسخ انوش راوید:  باید توجه داشت قرن ۲۱ زمان تخصص و تخصصی تر بودن در آزادی است،  باید کاری کرد،  که کل افراد جامعه به این مهم پی ببرند.  در آن صورت است،  که تعریف نرم جدید از افتخارات،  متفاوت از ذهنیت فسیل جا مانده در قرون گذشته خواهد بود.
  16 ــ  آیا پیشینه تاریخی ما به مادها و مهاجرت آریاییان خلاصه می شود؟  درباره سرآغاز تمدن ایرانی و اشکالاتی که در زمینه مهاجرت آریاییان وجود دارد توضیحاتی بفرمایید.
   پاسخ انوش راوید:  مهاجرت آریایی ها یک دروغ بی سند و مدرک است،  پیشنیه و آغاز تمدنی ایران در تمدن های کهن ایران،  و تمدن کهن جی است.  در واقع تمدن و مهاجرت از این نقاط آغاز،  و طی هزاره ها به تمام جهان رفته است،  در اینجا.
  17 ــ  تمدن های باستانی جدای از پیشینه ی زمانی آنها ، هر کدام برتریها و کاستی هایی نسبت به دیگر تمدنهای بزرگ داشته اند.  برتریهای تمدن ایرانی ما نسبت به تمدنهای بزرگی چون مصر، یونان، رم و چین چه بوده است؟
   پاسخ انوش راوید:  البته در نمودارها و شاخصها برتری نداریم،  در آن زمان برتری به معنی امروزی که در ذهن شماست،  وجود نداشته است.  این ذهنیت مربوط به سیستم آموزشی ایران است،  و تولید سبک نرم هایی برای برنامه های استعماری،  و ایجاد شکاف های سرزمینی و قاره ای،  و در نهایت سود استعماری بردن.
   ادامه پرسش:  نقاط برجسته تمدن ما چه بوده است؟
   پاسخ انوش راوید:  برجسته هم پاسخی مانند پرسش بالا را دارد.  در هر صورت وجود دانشمندان بسیار،  که خدمات بزرگی به علم و دانش کردند،  و علت آن نه در آب و خاک بلکه در سابقه پیدایش تمدن در ایران بوده است.
  18 ــ  اگر بخواهید ۵ نفر از برترین شخصیت های تاریخی را از لحاظ تاثیر عمیقی که بر جهان و جهانیان داشته اند نام ببرید،  این اشخاص چه کسانی بوده اند و کار بزرگ آنان چه بوده که این تاثیر عمیق را داشته اند؟
   پاسخ انوش راوید:  قبل از اسلام بدلایل نبود نویسایی گسترده،  نام درستی نمانده است،  در دوران اسلامی ایران بقدری زیاد هستند،  که نمی توان ۵ نام انتخاب کرد.
   ادامه پرسش:  این اشخاص از چه لحاظ برای جوان ایرانی هویت ساز هستند؟
   پاسخ انوش راوید:  هویت سازی در قبل از قرن ۲۱ متفاوت بوده است،  در هر صورت در دوران گذشته دانشمندان و اندیشمندان تأثیر گذار زیاد داشتیم،  اما هویت ساز نداشتیم،  زیرا مفهوم هویت متفاوت بوده است.
   19 ــ  ثبت و ضبط وقایع تاریخی و شناسایی شخصیت های تاریخی به چه صورت انجام میشود؟
   پاسخ انوش راوید:  کار تخصصی است،  در قبل از قرن ۱۹ وقایع نگاران دولتی و حکومتی باب دل حکومت وقت کلی پرت و پلا می نوشتند.  از ابتدای قرن ۲۰ سازمان های استعماری مانند گیب،  هر چه می خواستند سرهم می کردند،  و نام تاریخ می گذاشتند،  و با انواع ترفند بخورد می دادند.  در دوران آکادمی ایران آشی از مخلوط هر دو مورد پخته اند،  و فقط بیرون آمدهای سیستم آموزشی ایران،  می توانند آنها را باور کنند.  اما تاریخ نویسی قرن ۲۱ کاملاً متفاوت و بر اساس تمام فرمولها و فاکتورها و شاخص های علمی انجام می شود،  و در ایران هنوز آغاز نشده است.
   ادامه پرسش:  با توجه به چه منابعی میتوان گفت که یک شخصیت تاریخی وجود خارجی داشته است یا صرفا افسانه بوده است؟
   پاسخ انوش راوید:  کار تخصصی است،  و بستگی به خیلی از مسائل علمی نوین دارد،  با مطالعه وبلاگ ارگ ایران متوجه خواهید شد.  مجموع آثار باستان شناسی و کتاب های خطی و مهمتر از همه دقت تخصصی در آنها و جمع بندی تمام داده های تخصصی برای دریافت نتیجه بهتر.
   ادامه پرسش:  مدارک باستان شناسی تا چه اندازه تعیین کننده هستند و علم روز درباره ثبت این مدارک و تخمین قدمت آنها چگونه عمل میکند؟  (پیرامون شبهاتی که درباره وجود خارجی شخصیتی بنام کوروش بزرگ مطرح می کنند و اینکه میگویند منشور کوروش ساختگی است)
   پاسخ انوش راوید:  مدارک باستانی در دید و کار تخصصی یکی از مهمترین ابزار تاریخ نویسی هستند،  در این قرن آزمایش های زیادی برای شناسایی هویت تاریخی اشیا وجود دارد.  منشور کورش بزرگ بارها توسط آکادمی های تحقیقات باستان شناسی مورد دقت نظر و آزمایش قرار گرفته است،  و اصل بودن آن تأیید است.  در اینجا و در اینجا.
  20 ــ  یک ایرانی هویت خود را از کجا میتواند بگیرد؟
   پاسخ انوش راوید:  از ذهن خودش،  و نرمها و برنامه های جا سازی و جا داده شده در ذهنش.
   ادامه پرسش:  چه چیزهایی در تاریخ و فرهنگ ما وجود دارد که بتوانیم به عنوان فرهنگ و هویت ایرانی به جوانانمان و به جهانیان ارائه کنیم؟
   پاسخ انوش راوید:  ما تاریخ و تاریخ اجتماعی شکوهمند داریم بیشتر از همه کشورهای جهان،  زیرا تمدن در ایران شکل گرفت و حرکت کرد.  ابتدا باید جوانان ایران دروغ های تاریخ را شناسایی کنند،  تا متوجه بزرگی و مهمی تاریخ ایران شوند.  اما فعلاً هیچ چیز برای ارائه نداریم،  یاد هیچ معروف افتادم،  زیرا انبوه دروغ های تاریخ،  و استفاده گسترده سیستم آموزشی استعمار زده از این دروغها،  باعث شده که غربیها بشدت سوء استفاده کنند،  و یونان و رم تقلبی سرهم کنند،  و خود را پیروز تاریخ نشان دهند.
      ما وقتی دارای یک هویت اصیل اجتماعی جدید می شویم،  که تمام مردم و توده ها،  و بویژه جوانان ایران،  سه اصل مهم "تخصص، آزادی، ادب" را بطور کامل درک و اجرا کنند،  ولی متأسفانه چنین موضوعی را نمی بینیم.  با درک از تخصص،  حرفه ایها براحتی متوجه خواهند شد،  که تاریخ ما را در هم و برهم کرده،  تا ایران و ایرانی را ضعیف و شکست خورده در تاریخ نشان دهند،  و به گونه ای باعث سرخوردگی شده اند،  تا به اینگونه مانع رشد و تکامل شوند.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
تاریخ معاصر
      در تاریخ معاصر بخاطر پیدایش وسایل ارتباطی نشریات و رادیو و تلویزیون،  و نفوذ امپریالیسم در جهان و ایران،  کشور و ملت و هویت،  بطور گسترده در هیجان و تغییر و حتی تغییر های ناپیوسته قرار گرفت.  گذر تاریخی ایران از دوره فئودالی قاجاریه به بورژوازی پهلوی،  خیلی سریع و بدون رشد و تکامل لازم در تاریخ اجتماعی صورت پذیرفت.  بهمین جهت این موضوع نیز به نوبه خود تأثیر در سرعت بخشیدن به خواسته های جدید در کشور و ملت و هویت شد.  نفوذ امپریالیسم نیز سعی در درهم و برهم کردن،  و ایجاد شک و تردید،  و دیدهای کاذب در کشور و ملت و هویت نمود،  تا بتوانند اغتشاش اجتماعی و ذهنی ایجاد کنند،  و منبع و منافع و ببرند.
      رشد جمعیت بالا در این دوران،  و نرسیدن اندیشمندان و روشنفکران ایران،  به حد نصاب نصبی در کمیت و کیفیت،  هم یکی از عوامل کمک کننده به این موضوع بود.  بهمین جهت مردم در نیاز جدید از سازمان فکری مدرن بودند و نرسید،  سپس جای خالی توسط بحران های مختلف پر شد.  بحران هایی که تا به امروز هم باقی مانده،  زیرا هنوز آن بزرگان فکری به میزان نیاز روز در دانش و بینش،  و همچنین در تعداد نرسیده اند.  جای خالی توسط دین اسلام پر شد،  در ابتدا مورد استقبال بخش بزرگی از مردم قرار گرفت،  اما همچنان دست های پنهان و آشکار امپریالیسم،  به ایجاد بحران در کشور و ملت و هویت دامن می زد.
      اشخاصی که نیاز تعریف های جدید از کشور و ملت و هویت را می دانند،  وظیفه مهمی دارند،  که از اینها بگویند و بنویسند،  منجمله باید از گذشته های تاریخی بدرستی یاد بگیرند،  و آهنگ رشد و تکامل تاریخی را بدانند،  تا بتوانند بخوبی عمل کنند.  من سعی می کنم این موارد را رعایت کنم و اطلاعات و آگاهی بیشتری در این زمینه بدست آورم،  و در وبلاگم نشر دهم.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
سخن انوش راوید
      در جوانی فکر می کردم کوروش بزرگ و داریوش و هخامنشیان و غیره در تاریخ باستان ایران،  از افتخارات ایران است،  و باید به این افتخار بالید و غرور داشت.  بعدها با مطالعه های عمیق تاریخی و تاریخ اجتماعی متوجه شدم،  نه اینها افتخار ایران نیست،  بلکه اینها بخشی از تاریخ جهان است،  و از افتخارات و رشد و تکامل تمدن جهان هستند.
      از ابتدای قرن ۲۱ با شفاف شدن کشف تمدن کهن جی و آثار بدست آمده،  متوجه شدیم که قدیمی تر و باشکوه تر از تاریخ هایی که از بین النهرین و خوزستان تاکنون گفته بودند،  در آن منطقه وجود دارد.  با مطالعه بیشتر متوجه شدم،  که ابتدا تمدن در جنوب ایران بوجود آمد،  و سپس طی هزاره ها به تمام جهان رفت.  بما دروغ گفتند زبان هندواروپایی،  درصورتیکه زبان فقط ایرانی از ار یا ایر است،  نویسایی و خط از همین منطقه تمدنی جنوب ایران آغاز شد.  ریختگری و ذوب فلزات و علوم و پزشکی و غیره،  همه در تمدن های کهن ایران پدید آمدند،  و سپس طی هزارها و دوره ها به تمام جهان رفتند.
     با دقت در آثار باستان شناسی تمدن های کهن ایران،  براحتی متوجه می شویم،  که این تمدن های ایرانی،  زمینه ساز تمام تمدن های دوران باستان بودند،  مانند تمدن های بین النهرین و مصر و ایران و یونان و غیره.  غربیها به سردمداری استعمار بریتانیا،  تمام تلاش خود را می کردند،  که تمدن های کهن ایران را ناچیز و بی اهمیت شمارند.  آنها با انواع دروغها مانند مهاجرت آریایی ها،  می خواستند بگویند که خود ایرانیها نیز از جای دیگری بودند،  و کلی داستان بی سند در این باره گفته اند.
      امروزه ایران ما با داشتن جوانان باهوش متخصص،  براحتی می توانند ترفندها و دروغ های آنها را افشا کنند،  و بسوی یافتن واقعیت های تاریخی روند.  من نیز سعی کردم در وبلاگم در این مسیر حرکت کنم،  و امید زیادی به جوانان متخصص ایران دارم،  که تاریخ شکوهمند ایران را از شر تاریخ نویسی استعماری نجات دهند.  می دانم در آینده ای نزدیک این جوانان باهوش خواهند توانست،  سیستم آموزشی ایران را نیز دگرگون کنند،  و تغییر در کتاب های درسی و بویژه دروس تاریخی ایجاد نمایند
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
جشن های ملی و مردمی ایران
      یکی از مهمترین موضوع هایی،  که شاخص تعیین کشور و ملت و هویت است،  جشن ها و مراسم تاریخی است.  در محدوده وسیع تاریخی ایران،  از ابتدای تاریخ با وجود داشتن نوروز و جشن های بسیار،  نشان از یک کشور و یک ملت و یک هویت بوده است.  در زمان این جشنها مانند نوروز تمام مردم ایران تاریخی با برگزاری شکوهمند نوروز نشان می دهند،  که همه از یک مجموعه تاریخی هستند.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
ادامه پرسش ها و پاسخ ها
   پرسش:  از ویژگی های شاخص و بارز اولین بنا های فرهنگی اجتماعی ساخته شده در ایران چه بوده؟  و اینکه چه خصیصه هایی از فرهنگ مردم ایران در کالبد ساختمان های معماری به وضوح دیده می شده؟  منظور اینکه چه ویژگی های فرهنگی – اجتماعی از مردم در شکل معماری خانه ها اثر گذاشته و تأثیر داشته است؟
   پاسخ انوش راوید:  همانطور که در بالا نوشتم،  فرهنگ بخشی از هویت است،  و این نیز اطلاعات نرمی است،  که در طول زمان و مکان ایجاد شده است.  هویت و فرهنگ در هر دوره از ساختار های تاریخی اجتماع متفاوت می شود،  این تفاوت در مکان های جغرافیای طبیعی و کشوری هم وجود دارد.  بنابر این ویژگی ها هم متفاوت است،  همانطور که در گذر تاریخی کوتاه بالا نوشتم،  در دوران شاه خدایی ساختمان های بزرگ سنگی،  در دوران جمهوری قبیله ای طرح های ساده قبیله ای،  و در فئودالی کاخ و قصر هایی که نمونه آنها در اصفهان بفراوانی جود دارد و غیره.
پرسش ها و نظر های خود را درباره "کشور و ملت و هویت" در تماس با ما بنویسید.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
تصویر آثاری از تمدن های کهن ایران،  عکس شماره ۴۰۹۲.
تاریخ و تعریف کشور و ملت و هویت
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.
 اگر لینکی باز نشد،  موضوع و عنوان آنرا در جستجوی همین تارنمای ارگ ایران بیابید.