Skip to main content
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی در تاریخ نویسی و سیاسی کاری تعدادی از ایرانیان بخوبی دیده میشود،  یعنی پیگیری و پیروی کامل و بدون فکر از دروغهای تاریخ نویسی استعماری.

تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی

تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
تصویر ارگ بم در اینجا،  عکس شماره 7266.
این برگه بشماره 1048 پیوست لینک زیر است:
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
      بطور کلی کلاسیک به معنی درجه اول است.  به تدریج این واژه برای سخن گفتن از نویسندگان درجه اول جامعه استفاده شد،  یعنی کسانی که نوشته‌ های آنها در کلاسهای درس تدریس میشد.   تعریفهای معنی کلاسیک شامل موارد زیر است:
  1 –  آن چه که معمول و رایج است و جدید نیست.
  2 –  فراگیری دانش یا فنی از طریق مدرسه و دانشگاه.
  3 –  نوشته و اثر هنری که مطابق اصول و قواعد معمول قدیم باشد.
  4 –  به عنوان یک مکتب ادبی،  شامل همه مکاتب ادبی پیش از قرن هفدهم فرانسه می شود،  که از ادبیات قدیم یونان و روم تقلید کرده است.
   کلاسیسیسم:  جنبش هنری و فرهنگی ویژه نیمه دوم قرن هفدهم در اروپاست.  این جنبش مبتنی بر آفرینش آثار هنری و ادبی با الهام از هنر باستان یونان و روم،  و بازگشت به اصول و ارزشهای زیبایی ‌شناسی آنان است.
   کلاسیک سنتی ایرانی:   شامل داستانهای تکراری تاریخی،  بدون حساب زمینه های درک و دانشهای امروزی برای تاریخ است.  کلاسیک سنتی ایرانی را بشناسیم،  و از آن دوری نماییم و بسوی کلاسیک نوین ایرانی برویم.
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی

نمونه درک و دانش و بینش کلاسیک سنتی ایرانی

تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
تصویر تاریخ صنعت و فناوری در ایران،  عکس شماره 9364 .
      در زیر عکس فوق از نشریات،  یک ایرانی طرفدار تمدن برتر تاریخی ایران و شکستهای متعدد از عقب افتاده ها نوشته است:
   نظر یک ایرانی کلاسیک سنتی:  ایرانیان باستان تکنولوژی تولید «پولاد سخت» یا استیل کروم را داشتند،  که گمان می رفت در اروپای قرن بیستم اختراع شده است! این تکنولوژی برای زمان ساسانیان بوده‌ که ‌البته دریک سایت متعلق ‌به اواخر آن دوره پیدا شده است.  ثابت می شود که دانش متالورژی ایران باستان حدود هزار سال از اروپا جلوتر بوده است!  حالا بفهمید که عرب و مغول چه بلایی سر ما آوردند!
   پاسخ انوش راوید:  با ساده ترین تحلیل باید یکی از دو مورد را پذیرفت:
  ــ  یک:  تمدن برتر ایرانی دروغ است.
  ــ  دو:  حمله اعراب و مغول دروغ است.
      نمی شود قبول کردن کشور و مردمی که تمدن برتر داشتند،  از یک عده با تمدن پائین دست شکست خورده باشند.  تمدن برتر شامل صنایع و مفهوم تولیدات،  نظامی و مفهوم نظام جمع،  و اداری و مالی درست و حساب شده است.  تمدن عقب افتاده،  نبود صنایع و آثار تاریخی صنایع،  نبود نظام و درک نظام جمع،  نبود اداری و مالی مستقل.  از نظر من کسی که ادعا می کند،  ایرانیان دارای تمدن خیلی برتر بودند،  و عده ای وحشی بیابانگرد آنها را شکست دادند و نابود کردند،  بطور کلی فاقد توانایی تعلیل و تحلیل تاریخ و جامعه شناسی تاریخی است.
   پرسش از عموم:  آیا شما می توانید مثال تاریخی مستند بزنید،  که یک تمدن عقب افتاده توانسته باشد،  یک تمدن پیشرفته را شکست دهد و نابود کند؟
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
   فرتور دانش آموزان با پوشش قشقایی و ممسنی،  دبیرستان پسرانه 1348 شیراز،  در گذشته بعضی روزهای فستیوال دانش آموزان باید با پوشش محلی بمدرسه می رفتند،  عکس شماره 9406.
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی

فلسفه تاریخ و سرنوشت

      کاری به ریشه یابی واژه فلسفه ندارم،  ولی مفهوم و معنی بکارگیری آن در قرون جدید اهمیت دارد.  فلسفه، فرزانش یا خِرَد دوستی و دوستدار دانش،  هم معنی شده،  و به اشتباه آنرا دانش می گویند.  یک دانش نیست،  که آنرا با مطالعه و پژوهش بدست آورد،  و نتیجه قابل ارائه برای کسب درآمد مالی و اجتماعی کرد.
      فلسفه یک بینش و عقیده است،  به معنی و مفهوم دوستدار دانش و خرد دوستی،  که به تامل و تفکر و پرسش درباره مسائل بنیادین و اساسی‌ می پردازد،  که در جهان و زندگی با آنها روبرو هستیم،  مانند هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خِرَد، ذهن و زبان.
      فلسفه بصورت غریزه یا کدهای از پیش نوشته شده طبیعت در همه موجودات وجود دارد،  اما در انسانها بخاطر میزان بار دانش و داده های تاریخی اجتماعی ذهنی متفاوت است.  این تفاوت بقدری زیاد است،  که یکی می شود فیلسوف،  و یکی می شود ربات انسانی یا انسان تحت فرمان.
      فلسفه بنا به شرایط رشد و تکامل و تغییرات ذهنی و ذاتی فردی و اجتماعی،  گرایشهای مختلف پیدا می کند،  فلسفه تاریخ، فلسفه دینی، فلسفه های دیگر.  از ابتدای قرن بیست فلسفه رشد زیادی پیدا کرده،  و انبوهی از مردم دیدگاه های مختلف فلسفی پیدا کرده اند.  هر چند بسیاری تعریف فلسفه را نمی دانند،  اما فلسفه دارند،  و فیلسوفهای کوچک و بزرگ شده اند.
      از چند دهه پیش مانند دینها و مذهبها،  در تاریخ هم گرایشهای مختلف فلسفی پیدا شده است.  گرایشهای مختلف فلسفه تاریخ،  مانند،  تاثیر فرازمینیها بر تاریخ،  انسانهای غولپیکر و تاریخ،  دروغهای تاریخ، زمین تخت و تاریخ،  و تاریخ سنتی و غیره.  هر یک از گرایشهای فلسفی تاریخ سعی می کنند،  در دانش تاریخ،  دست بالا را پیدا کنند،  و فلسفه تاریخی خود را بهتر و با نفوذ بیشتر ارائه دهند.
      مهم تاریخی در این قرن اینترنت،  و آزادی و فراوانی گفتن و نوشتن این است،  که مفهوم فلسفه را بدانیم،  و با اشخاص دیگر،  که فلسفه متفاوت از فلسفه ما دارند،  درک فلسفی ایجاد کنیم.  در گذشته ها و حتی اکنون،  فلسفه های مختلف دینی و مذهبی بجای درک فلسفی،  از قدرت و جنگ و حذف استفاده می کردند و می کنند مانند داعش.
   نظر آرش:  فکر میکنم مورد انسانهای غولپیکر  با مواردی همچون زمین تخت قابل مقایسه نباشد، شواهد و اسناد زیادی در مورد آن ها است.  زمین تخت یک داستان منحرف کننده است،  که به راحتی با چند مثال عینی نقض می شود.  سختی بحث با جامعه معتقد به زمین تخت این هست،  که آنجا به نفعشان است از علوم آکادمیک بهره میبرند،  و آنجا که به ضررشان است علوم آکادمیک و حتی شواهد را نادرست میدانند.  پیش فرض ذهنی  درست فرآیند رسیدن به حقیقت را بسیار سریع میکند،  اما عدم آمادگی برای تغییر در آن و یا فهمیدن نادرست بودن آن به مجادله و سوءاستفاده دیگران از آن میرسد.
   پاسخ انوش راوید:  در متن زیر عنوان فلسفه بافی در فلسفه:
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی

فلسفه بافی در فلسفه

      انسان غولپیکر یا زمین تخت یا دروغهای تاریخ و غیره،  همه دانش از یک علم هستند،  و قابل بررسی علمی.  ولی عقیده ای که این دانشها را بحرکت در می آورد فلسفه است.  فلسفه باعث می شود،  هر دانش و بینشی را بحق دانست،  و برای آن فلسفه بافی شود.  مانند انسان غول پیکر با ده پانزده و بیست متر قامت،  که مثلاً می گویند در ساخت اهرام مصر مشارکت داشتند،  ولی نمی گویند غذای آنها را از کجا می آوردند.
      آنها باید موز های یکی دو متری و گندم و برنج با دانه های بیست سانتی می خوردند،  همیشه تاریخ مصر با کمبود مواد غذایی روبرو بود،  از طغیان نیل تا خشکسالی.  این فلسفه بافی تا جایی پیش می رود،  که از سه هزار سال پیش و اهرام می گوییم،  و طرفداران انسان غولپیکر مثال از دوران زمین شناسی و سیصد میلون سال پیش می زنند،  که موجودات غولپیکر بودند.
      فلسفه با علم تفاوت دارد،  فلسفه بتنهایی ارزش ندارد،  و فقط یک نام است،  وقتی در کنار یک دانش قرار می گیرد،  قابل حساب است.  برای مفهوم فلسفه،  امروزه می توانیم آنرا با کرونا مثال بزنیم،  کرونا بتنهایی موجود زنده ای نیست،  و مانند ریزگرد است،  که از چند ملوکول تشکیل شده.  فقط وقتی در کنار سلولهای تنفسی انسان قرار می گیرد،  تبدیل به هیولا می شود.
      اگر در اینترنت و مطالب و تعریفها برای فلسفه بگردید،  در همه جا آنرا یک علم دانسته،  و کلی از آن گفته اند،  که خود این موضوع فلسفه بافی درباره فلسفه است.  هیچکدام از طرح پیش تعیین شده فلسفه در موجودات نگفتند،  طرحی که طبیعت بعنوان خرد در موجودات قرار داده،  و این خرد بتنهای و بدون دانشهای مورد نظر فاقد ارزش است،  و در بهترین حالت نام آنرا غریزه گذاشته اند.
      یکی از مهمترینها برای علاقمندان به دانش و بینش،  دوری جستن از فلسفه بافی است.  فلسفه بافی باعث می شود،  شخص که فلسفه ای خاص در یک گرایش دارد،  نتواند مفهوم و تعریف علم را بدرستی بداند،  و در یک مسیر گمراه قرار می گیرد.  این مسیر گمراه تا جایی پیش می رود،  که فلسفه او تبدیل به عقیده بنیادی می شود،  و یک بنیادگرا در مورد نظر می گردد.
      یکبار دیگر تکرار می کنم،  فلسفه بتنهایی فقط یک نام است،  فلسفه در کنار دانش بار هویتی و علمی پیدا می کند،  شخصی که مفهوم و تفاوت فلسفه و مقدار دانش شخصی و علم را نداند،  خود بخود و ندانسته برای فلسفه خودش،  فلسفه بافی می کند،  در نهایت فلسفه بافی بنیادگرایی می شود.
منتظر نظرات خود شما عزیزان،  درباره فلسفه و دانش و بینش و علم هستیم.
      یکی از مهمترین موضوعها برای آموزش خودشناسی و مفاهیم شناسی است.  اگر امروز از یک دانش آموز پرسیده شود،  برای چه هستی؟  می گوید خدا مرا آفریده،  و در ادامه اگر اهل سخن باشد،  کلی فلسفه بافی برای این گفته دارد.   دانش آموزان حداقل خودشناسی و درک و دانش مفاهیم را ندارند،  و نمی دانند فلسفه چیست،  منطق یعنی چه،  و آفرینش و فرگشت و ایتقبیل را نمی دانند.
      از دانش آموزان گذشته،  مردم تحصیل کرده هم آشنایی کمی با واژهای مفاهیم و ریشه ای دارند.  اگر این درک و بینش از ابتدا به دانش آموز گفته نشود،  در آینده توانایی آنها برای کسب هویت شخصی و اجتماعی،  و برطرف کردن نیازهای کشور و جامعه بشدت کاهش می یابد،  همانطور که اکنون شاهد هستیم.  ما باید سعی کنیم برای عبور از آموزش حافظه محوری به پردازش محوری در اینجا،  این اصول را یادآور شویم.
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
ادامه نظر و پرسش و پاسخ
   ادامه نظر و پرسش:  دلیلی ندارد تعداد بیشمار انسان غولپیکر وجود داشته باشد،  برای مثال اگر ۵۰۰ انسان غولپیکر ۷-۸ متری بوده باشد چه اشکالی برای منابع غذایی سرزمین مصر بوجود می آورد؟
   ادامه پاسخ:  اینها بررسی علمی است،  بررسی علمی متفاوت از فلسفه است،  فلسفه انرژی ذهنی برای کار را فراهم می کند.  فلسفه بافی نیز برای همه تاریخ و همه آدمها و فیلسوفان بوده،  فلسفه بافی راه ابراز فلسفه است.  درباره بررسی علمی انسانهای غول پیکر پژوهشهای بیشتر انجام دهید و منتشر نمایید،  زیرا فلسفه شما برای ابراز بخشی از تاریخ است،  و هیچ مشکلی ندارد،  هر قدم در راه علم مهم است،  و باید پیگیر بود.
   چند توضیح:  جغرافیای قبیله ای متفاوت از تیره شناسی است،  قبیله با یک یا چند زبان،  ممکن است از چندین تیره انسانی تشکیل شده باشد.  بویژه قبایل بزرگ،  که در صدر حکومت قرار می گرفتند،  از چندین قبیله و انبوهی از تیرها و کیانها تشکیل می شدند،  و همه زیر نام قبیله بزرگتر بودند.
   ــ  نامگذاری رومی و ترکی و ایرانی بر اساس تقسیمات پر خطاست،  مانند سامی و حامی و یا نمونه زیاد در تاریخ اروپا.  مثلاً وقتی ما می گوییم سلاجقه رم، و یا سلاجقه پارس و غیره،  این بر اساس داده های انسانی و دانش ماست،  و صرفاً نمی تواند دلیل بر واقعیت جغرافیای قبیله ای و تیره شناسی باشد.
   ــ  تتر همان تاتار،  و تاتار همان ترک است،  و ترک همیشه بخشی از جغرافیای قبیله ای حاکم بر فلات آریانا بوده است،  و ریشه مشترک کیانی با بقیه مردم ایران در طول تاریخ دارند.  مغولها بنا به پژوهشهای جدید روسی،  که هماهنگ با نظر من است،  سکایی بودند،  و سکایی نیز نام کلی بر چندین قبیله،  در بیش از ده میلیون کیلومتر مربع پراکنده است.
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
   تصویر کاخهای مجلل بر ظروف کشف شده جیرفت،  در تمدن کهن ایران،  آثار تاریخی و باستانی ایران نشان دهنده عمق و شکوه تمدن ایران هستند.  تمدن ایران آغازگر تمدن جهان بود،  یعنی طی هزارهها تمدن از ایران توسط ایرانیها به همه جهان رفته است.  عکس شماره 7100.
……………
   برچسبها:  تعریف کلاسیک, کلاسیک ایرانی, کلاسیک سنتی, نمونه درک, دانش کلاسیک, بینش کلاسیک, سنتی ایرانی, فلسفه تاریخ, سرنوشت فلسفه, فلسفه بافی, پرسشهای فلسفی.
………….
تعریف کلاسیک ایرانی کلاسیک سنتی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
دهکده سفال بابا محب یک دهکده گردشگری در شهرستان تنکابن استان مازندران بنام سفال شمال دهکده گردشگری محبی مشروح در http://arq.ir/270
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.