Skip to main content
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم و در کل کلاهبردار و کلاهبرداری را بدرستی بشناسیم و از آن جلوگیری کنیم،  در غیر اینصورت تبدیل به یک بحران خواهد شد.  برای تعدادی کلاهبرداری تبدیل به یک حرفه و سرگرمی شده،  که برای کشور و مردم خیلی خطرناک است،  بویژه کلاهبرداری بعنوان کار خیر.   در اینصورت مردم دیگر به هیچکس و هیچ چیز اعتماد نخواهند کرد،  و این بی اعتمادی به همه طبقات مردم صدمات غیر قابل جبران میزند.

کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم

کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم و در کل کلاهبردار و کلاهبرداری را بشناسیم و از آن جلوگیری کنیم
تصویر برای متن کلاهبرداری بنام کمکهای خیریه،  عکس شماره 3798.
 این برگه بشماره 1504 پیوست لینک زیر است:
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم و در کل کلاهبردار و کلاهبرداری را بشناسیم و از آن جلوگیری کنیم
   لوگو با جهل و خرفات و دروغ و شیادی و اعتیاد و دزدی مبارزه کنیم،  و در راه دانش و بینش علمی گام برداریم.  در غیر اینصورت و عدم توجه به این مهم،  پدیدهای ننگین بطور کامل حاکم بر جامعه می شوند،  و ایران آریایی را تبدیل به هیچ و پوچ و نابود میکند.  عکس شماره 1627.
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم

تعریف کلاهبرداری و کلاه بردار

      کلاهبرداری یعنی با فریب و حقه بازی مال و پول دیگران را گرفتن برای مقاصدی که با شیادی میگوید ولی آن مقاصد را انجام نمیدهد.  کلاهبرداری روش کار حرفه ای بر پایه فریب است،  کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا جریان اقتصادی انجام میدهند.  کلاه ‌برداری در بسیاری از کشورها جرم است،  اگرچه مصداقهای آن در نظامهای گوناگون قضایی فرق میکند.
      آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم مانند دزدی و زورگیری علیه اموال متمایز میسازد،  آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال،  و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل میگردد.  ولیدر کلاه برداری کلاهبردار به گونه ای عمل میکند،  که مالک یا متصرف مال،  فریب خورده و خود از روی میل و رضا،  و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مادی و معنوی،  مالش را در اختیار مجرم قرار میدهد.  یعنی کلاهبرداری از حیث نوع رفتاری از جمله جرایم استثنائی به شمار میرود.
      از نظر میانگین سنی میتوان کلاهبرداران را به دو دسته کلاهبرداران اینترنتی و کلاهبرداران غیر اینترنتی و یا ترکیبی تقسیم کرد.  میانگین سنی کلاهبرداران اینترنتی چهل سال است،  در حالی که کلاهبرداران غیر اینترنتی معمولاً سن بالاتری دارند.  ترکیبی کلاهبرداری اینترنتی و حضوری شامل تمام گروه های سنی میشوند
      کلاهبردار یا کلاش و گوش بر یا شیاد و حقه باز،  معمولاً آنها بخاطر حرفه ای بودن افراد مورد نظر یعنی طعمه های خود را بخوبی انتخاب میکنند.  سپس طی زمانهای گاه طولانی،  در نخ آنها میروند،  و حتی با معاشرتهای حضوری یا مجازی،  و تعریفهای مختلف از خودشان،  طعمه را گمراه میکنند.   در نهایت با مطرح کردم موضوعی مانند سرمایه گذاری و سود بردن از پول و مال،  و یا پرداخت خیریه،  با احساسی کردن شخص ساده احساسی علاقمند به کار خیر،  مالی را با رضایت میگریند،  و سپس آن مال را میخورند یا بالا میکشند.
      کلاهبرداران آنچنان حرفه ای کار خود را پیش میبرند،  که فرد طعمه به هیچ عنوان تا لحظه از دست رفتن پولش،  یا حتی تا مدتها بعد متوجه کلاه بردار بودن آن شخص،  و جریان کلاهبرداری نمیشود.  بسیاری از کلاهبرداران بجای اینکه  در نخ و دنبال یک  یا چند نفر طعمه،  برای پول بزرگ باشند،  طعمه های متعدد را در نظر میگیرند،  و مبالغ کوچک و کم را در نظر میگیرند.  بویژه این عمل کلاه برداری را برای امور خیر میگویند،  و مردم خیرخواه گاه هرگز متوجه نمیشوند،  که پول آنها کلاهبرداری شده است.
      موردی که برای من پیش آمد،  و تا یکسال و نیم متوجه عمل کلاهبرداری نشدم،  یعنی من یک مرد کامل فعال کاری و اجتماعی متوجه نشدم،  که کلاه برداری در جریان است،  و با اطمینان کامل مبالغی را بعنوان کار خیر میدادم،  و هیچ رسید و چیزی نمی گرفتم،  چون کلاه بردار خود را بخوبی خیلی مسلمان و نماز خوان نشان داده بود،  و میگفت پول را به شخص نیازمند میرساند.  همچنین در این مدت به اعتبار من هم تعداد زیادی دوستان و فامیل من پول به او دادند.  بعد از یکسال و نیم متوجه شدم بخش خیلی کمی،  حدود ده درصد را به نیازمند داده،  و بقیه را با حقه بازی زد زیرش.
      او میدانست که نه سند و مدرکی درست حسابی هست،  و نه مبلغ آنقدر است،  که ما پاسگاه دادگاهی کنیم.  وقتی سر من چنین کلاه میرود،  وای به روز خانمهای ساده خانه دار که گیر اینقبیل شیادها میافتند.  مثال خود را زدم برای اینکه بیشتر متوجه اهمیت این پدیده شوم شویم،  که بجان کشور ایرانی آریایی ما افتاده،  و با آگاهی رساندن بیشتر و بیشتر با پدیدهای شوم مبارزه کنیم.  #کلاهبردار.
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم

روشهای مختلف کلاهبرداری

      کلاهبرداری بعنوان یک شغل اصلی یا فرعی تعداد است،  بهمین جهت این افراد بنا به سلیقه و سواد و دانش و توانایی اجتماعی و دادگاهی و غیره،  اقدام به کلاه برداری میکنند.  وسعت سبک و روش کار کلاهبرداری خیلی وسیع است و نیازمند بررسی در بخشی دیگر است.  مانند افرادی که با ترفندهای مختلف قربانیان خود را بددادگاه میکشند،  و در دادگاه و قانونی از آنها اخاذی میکنند.  بزودی روشهای مختلف کلاهبرداری پژوهش و نوشته و پست میشود.
   توجه کنید:  کلاهبرداری بعنوان شغل کلاهبردار است،  بهمین جهت آنها همیشه در حال بهتر کردن روشهای خود هستند.  بگونه ای که همیشه با ترفندهای جدید مواجه هستیم،  و شناخت آنها برای مردم بسیار سخت و غیر قابل باور است.
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم

کلاهبرداری بنام کمکهای خیریه

      کلاهبرداری بنام کمکهای خیریه و کمک به نیازمندان از قدیم وجود داشته،  و امروزه با وجود اینترنت وسعت بیشتری گرفته است.  اگر در جستجوها بگردیم متوجه این موضوع که بفراوانی وجود دارد میشویم.  کلاهبرداران این روش،  خود را خیر و آدم خوب و دلسوز مردم نیازمند نشان میدهند،  و سعی میکنند چنین وانمود کنند،  که زندگیشان وقف کار خیر شده.  این قبیل افراد بشکار آدمهای ساده احساسی میروند،  و با اغفال آنها با روشهای مختلف اقدام به کلاهبرداری کار خیر میکنند.
      معمولاً قربانیها چه آنها که پرداخت کرده اند،  چه آنها که نیازمند بودند،  وقتی متوجه کار کلاهبردار میشوند،  که دیر شده و مورد سو استفاده قرار گرفته اند.  کلاهبردارها بنا به موقعیت اطراف و محل خود،  مبالغ کلاهبرداری را انتخاب میکنند.  حتی گاهی بخش کوچکی از مبالغ را به نیازمند میدهند،  و کلی هم در این باره تبلیغ میکنند،  تا خود را خیلی مسلمان و خیر نشان دهند.  حتی برای تبلیغات خود آبروی نیازمند را هم میبرند،  و در نهایت بخش بیشتر پول را به بهانه و ترفندهای مختلف بالا میکشند،  و برای خود بر میدارند.
      اینگونه کلاهبردی بصورت شخصی و انفرادی و غیر قانونی بیشتر در شهرها اتفاق میافتد،  ولی لازم است،  در روستای ما نیز در اینباره آگاهی رساند،  تا مردم پاک روستای ما اغفال کلاه بردارهای اینچنین نشوند.  مبالغی را که میخواهیم به نیازمند کمک کنیم،  حتماً شخصاً بدست نیازمند برسانیم،  یا توسط یک فرد فامیل سابقه روشن و درست،  و یا ارگان و موسسه خیریه مورد نظر این خیر را بکنیم.  اگر قرار باشد بدون دقت قانونی هر فردی پول جمع کنند،  و هر کسی پول پرداخت کنند،  که نمیشود و درست نیست و غیر قانونی هم هست.
      اگر در جایی مانند شبکه های اجتماعی که آنها دایر کرده،  و بعنوان تله استفاده میکنند،  بخواهیم آنها را افشا کنیم،  با دروغ و تهمت و اهانت و نشر اکاذیب،  میگویند شما احساسات خیر نداری،  و با هر ترفندی میخواهند افشا کننده را دور نمایند،  تا بتوانند بکار خود ادامه دهند.  آنها دائم در اجتماع میچرخند و با کلکها و بهانه های مختلف افراد جدید جذب میکنند.  بسیاری اوقات اشخاص معرف و خوش نام را بخود میچسبانند،  تا خود را بحق و خوبتر نشان دهند،  مراقب آنها باشیم،  بویژه خانمهای احساسی.
  ــ  منبع:  نشریات رسمی اینترنتی،  ویرایش انوش راوید.
   #کلاهبرداری، #انوش_راوید, #روستای_ما  /  t.me/rotrir
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون با کلاهبردار مواجه شدید،  و نفهمیدید قصد اصلی وی کلاهبرداری است؟
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم
خیریه نباید خود متکدی باشد
بمنظور پیشبرد اهداف بزرگ درک قانون مهم است
      هر گروه خیریه بمنظور کار درست و قانونی بهتر است،  اقدام به ثبت موسسه خیریه یا عام المنفعه کند،  که بتواند حداکثر تا بیست درصد از مالیات شرکتها و اشخاص را از سراسر ایران جذب کند.  اگر یک یا چند نفر بعنوان کار خیر اقدام به جمع کردن پول نمایند،  این اقدام آنها غیر قانونی است.  مبلغ جمع شده بصورت متکدی هم بسیار ناچیز میشود،  ولی اگر موسسه قانونی بخشی از مالیاتها را بگیرد،  مبالغ زیادی خواهد شد.
      این زمان دوران تخصصی و تخصصی تر بودن است،  و باید هر رفتار اجتماعی حرفه ای انجام شود.  درست نیست هر شخصی ادعای خیر بودن یا مدد کار و یا درمانگر سنتی و غیره نمایید،  ممکن است در حالت عادی شاکی نداشته باشد،  ولی در واقع کار او جرم محسوب میشود.  بمنظور هر کار و روشی نیازمند دریافت سند دولتی و رسمی در آن باره هستیم،  مثلاً کارت مددکاری و یا درمانگری سنتی و غیره.
      من دیدم افرادی در روستای ما با احساسی کردن مردم ساده،  اقدام به جمع کردن پول برای کمک به نیازمندی را میکنند،  و سپس آن مبلغ یا بخش بزرگی از آن را بالا میکشند.  یکی از همینها چند میلیون برای کمک به یک دختر کوچک از ما گرفت،  و این پول را به آن دختر نرساند،  و بیش از یکسال به هر بهانه ای طفره رفت و آخر پول را خورد،  و ما را بشدت ناراحت کرد.
      امیدوارم بمنظور کار خیر صندوقهای قانونی بیشتر شوند،  تا بتواند مبالغ زیادی از مالیاتها را برای کمک دریافت کند.  همچنین در روستای ما و دیگر روستاها اقدام به معرفی تعدادی از اهالی به انجمن مددکاری ایران،  و دریافت کارت مددکاری نماید،  و نیز اجازه ندهند هر فرد ناوارد و ناشی اقدام مددکاری اشتباه انجام دهد.
#انوش_راوید,  #صندوق_خیریه #مددکاری
   پرسش مهم:  چرا برای این بخش مهم از فرهنگ سازی روستای ما دیدگاه نمی نویسید؟
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم
پرسشها و پاسخها
   نظر تراب:  اگر از بین این افراد به قول شما شیاد تعدادی به حق باشند و بیشتر از دریافتی به نیازمندان کمک کنه و با این پیشنهاد شما کمکها قطع بشه،  چطوری میشود از شرمندگی آن خانواده هایی که محروم شدند رو داد.  فرمایشتان خوب ولی فرموده قبل از اینکه کمک کنی،  اول تحقیق کن بعد کمک کن،  اگر فرصت تحقیق نداری به افراد قابل اعتماد خود، اعتماد کن.
   پاسخ انوش راوید:  در متن فوق همین نوشته شده،  که چگونه کمک کرد،  سری به اینترنت بزنید ببینید چقدر این نوع کلاهبرداری زیاد شده.  صحبت کلاهبردار از آدمای ساده و احساسی است،  کسانی که هیچ نمیخوانند و نمیدانند و فقط یک توده احساسات هستند.  اگر روی دیوار اتاق آنها هم بنویسید مراقب باشن،  باز در دام کلاهبردار قرار میگیرند.  زیرا کلاهبردار حرفه ای است و آنها آدم ساده،  من یک مرد گنده را چند بار کلاه گذاشتن،  چه برسد یه زن خانه دار ساده.
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم
مهم و هوشیاری
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم و در کل کلاهبردار و کلاهبرداری را بشناسیم و از آن جلوگیری کنیم
تصویر برای کلاهبرداری و کلاهبردار  عکس شماره 7164.
      کلاهبرداری و کلاهبردار  را بشناسیم و نباید بگذاریم اطمینان ایرانی از یکدیگر از بین برود،  وضع عدم اطمینان یعنی نفوذ دشمن به فرهنگ و ذات ایرانی.  بهترین راه بازگشت بیشتر اطمینان،  فقط آگاهی رسانی از روشهای مختلف ضد فرهنگ ایرانی است.  در هر صورت من همیشه به هر ایرانی اطمینان دارم،  و خواهم داشت.  به معنی دیگر وجود خلافکاریهای مختلف در جامعه،  باعث دقت و هوشیاری بیشتر مردم،  برای عبور از تمدن قبلی به تمدن جدیدتر و پیشرفته میشود.
   توجه:  قوانین کلاهبرداری را در اینترنت بیابید.
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم
داستان خر رها شده
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم و در کل کلاهبردار و کلاهبرداری را بشناسیم و از آن جلوگیری کنیم
تصویر برای داستان خر رها شده،  عکس شماره 9725.
      خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز کرد.  خر وارد مزرعه همسایه شد،  و تر و خشک را با هم خورد.  زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید،  تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.  صاحب خر وقتی صحنه را دید،  عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.  صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد،  صاحب خر را از پای در آورد.
      به شیطان گفتند چکار کردی؟!  گفت من فقط یک خر را رها کردم!
   نتیجه: هر گاه میخواهی یک شهر را خراب کنی،  خران را آزاد کن!
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم
کلاهبردار چرا کلاهبرداری میکنند
      اول از همه کلاهبرداری شغل اصلی یا فرعی کلاهبردار است،  کلاهبرداری روشی از خلافکاریهای اجتماعی مانند دزدی است.  دلایل زیادی دارد که چرا افرادی اقدام به کلاهبرداری میکنند،  عواملی که باعث میشود یک نفر کلاهبردار شود:
   اول،  تربیت بد و انتقام بخاطر صدمات زندگی بویژه در دوران کودکی.
   دوم،  فشار و مخارج زندگی و نیاز به پول بیشتر برای رفع توقع بیشتر.
   سوم،  ایجاد شدن فرصت کلاهبرداری برای فرد ناسالم مستعد اینکار.
      کلاهبردار توجیه های زیادی هم برای کلاهبرداری خود میکند،  مانند:
   اول،  مشکل من برطرف شد پول را برمیگردانم.
   دوم:  این کار من به مردم صدمه نمیرساند.
   سوم:  فقط دارم حقم را از زندگی بر میدارم.
……………
   برچسبها:  کلاه برداری, کلاهبرداری نو, کمکهای خیریه، کلاهبردار حرفه, کلاه بردار, داستان خر, رها شده, شیاد کلاش, قربانی کلاهبرداری, آدم ساده.
   هشتگها:  #کلاهبرداری, #کلاهبردار.
…………
کلاهبرداری را بشناسیم تا قربانی نشویم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
کلاهبردار و کلاهبرداری را بدرستی بشناسیم،  تا در دام آنها نیافتیم و قربانی خنگ و ساده نشویم.
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.