عمران و آینده بینی عمران

عمران و آینده بینی عمران و فن آوری نو در کنترل زلزله،  سخنان دکتر شاهرخ رضایی،  دکترای عمران،  درباره عمران و آینده بینی عمران و آینده بینی زلزله.
عمران و آینده بینی عمران
…….
سخنان دکتر شاهرخ رضایی،  دکترای عمران،  درباره عمران و آینده بینی عمران.
عمران و آینده بینی عمران
تصویر دکتر شاهرخ رضایی در میدان نقش جهان اصفهان،  عکس شماره ۸۸۴۶.
…….
عمران و آینده بینی عمران
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره ۱۶۱۵.
….
پادکست شماره ۱۰۷۲.
 برگه 1139 پیوست لینک زیر است:
. . .
عمران و آینده بینی عمران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
کنترل زلزله ـ  فنآوری نو در کنترل زلزله از دکتر شاهرخ رضایی، مفهوم جدید مبتنی بر فرا مواد لرزه ای، برای طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله معرفی می شود.
……………………….