Skip to main content
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران که در دو گروه از داخل حکومت و خارج از حکومت بودند و تلاش داشتند کشور و مردم را نگهداری و ارتقا دهند.  اینان انسانهایی از خود گذشته بودند،  و اندیشه ای جز نجات کشور و مردم و حفظ هویت و سرزمین نداشتند.  اما در تاریخ ایران هیچ جا اشاره ای به آموزش برای افسران ملی مردمی وجود ندارد.  فقط نتیجه کارهای آنهاست،  که اندکی با موفقیت همراه بودند،  و بیشترین شکست خورده.  علت آن هم در عدم توجه به آموزش و درک و دانش از واقعیتها تاریخی و اجتماعی و جهانی بوده است.

تاریخ افسران ملی مردمی در ایران

تاریخ افسران ملی مردمی در ایران در دو گروه از داخل حکومت و خارج از حکومت بودند که تلاش داشتند کشور و مردم را نگهداری و ارتقا دهند
تصویر آرامگاه نادر شاه در مجموعه باغ موزه نادری شهر مشهد،  عکس شماره 3192.
 این برگه بشماره 176 پیوست لینک زیر است:
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران در دو گروه از داخل حکومت و خارج از حکومت بودند که تلاش داشتند کشور و مردم را نگهداری و ارتقا دهند
لوگو جهت آینده بهتر در گفتگوهای تاریخی و اجتماعی و سیاسی شرکت کنید،  عکس شماره 1605.
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران
      افسران ملی مردمی حرکت دهنده سازمان یافته پیشرفت کشور و مردم هستند،  بهتر است درک و دانش خود را درباره سرمایه داری و جنگهای سرمایه داری بالا ببرند،  تا از دست نروند.  یکصد سال است دشمنان ایران و ایرانی با انواع ترفندها نگذاشتند افسران ملی مردمی ایران ارتقا یابند،  و همیشه از استعمار و امپریالیسم شکست خوردیم.
      #افسران_ملی_مردمی بخشی از نیروی یک درصد آگاه مردم هستند،  که متوجه میشوند کشور در خطر است،  در خطر نابودی یا نابسامانی و شکست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است.  برای همین تلاش حرکتی و عینی میکنند تا کشور و مردم را نجات دهند،  ولی بدلیل عدم شناخت ترفندهای #استعمار و #امپریالیسم،  اغفال ترفندهای آنها میشده و میشوند،  و جان و زندگی و عمر خود را از دست میدهند.
      دیده میشود افسران ملی مردمی ایران بجای رشد و تکامل و آموزش افسران جوان ملی مردمی در دانشگاه های نوین،  تمایل به داده ها و مزدوران رنگارنگ دشمنان دارند،  و در مسیر تعیین شده آنها قرار میگیرند،  و خیلی سریع از صحنه خارج میگردند.  باید افسران ملی مردمی برای ارتقا خود تلاش کنند،  و از وضع موجود جهانی شناخت عمیق بدست آورند.  اقدامات سریع و شتابزده انجام ندهند،  بدانند مهمترین کار آنها آموزش افسری ملی مردمی به نیروهای جوان است.
      البته این آموزشها در فضای مجازی کم و بیش در جریان است،  اما قدرت آموزشی و ضد آموزشی دشمنان خیلی بیشتر است.  برای همین نیاز است افسران ملی مردمی برای خود دانشکده نوین حضوری و غیر حضوری دایر کنند،  و دانشجویان افسری خود را آموزش دهند.  افسری متفاوت از سیاه لشکر است،  افسر دارای درک و دانش ویژه افسری است،  که انبوه لشکر فاقد آن میباشند.  به امید روزی که از شر استعمار و امپریالیسم چپ و راست راحت شویم.
      مشخصات افسر ملی مردمی مانند همه مردم است اما با هوش بالاتر،  اشخاصی هستند که ذهن آنها انباشته از ملیگرایی و هویت سرزمین و مردم است.  آنها سعی میکنند وقت و زندگی خود را برای کشور و مردم بگذارند،  آنها افسر هستند،  لشکر ساده نیستند.  افسر معنی خاص خود را دارد،  یعنی پیشاهنگ است،  و دانش مربوط به فرماندهی را دارد،  و در تمام دوران افسری برای ارتقا افسری خود مطالعات مختلف میکند.
شخص ملی مردمی فعال ابتدا باید خود را بعنوان افسر ملی مردمی بشناسد،  و مراقب باشد در دام جنگهای نرم و شناختی و ترکیبی دشمنان نیافتد،  تا از دست نرود.
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران در دو گروه از داخل حکومت و خارج از حکومت بودند که تلاش داشتند کشور و مردم را نگهداری و ارتقا دهند
تصویر کاوه آهنگر اولین افسر ملی مردمی ایران،  عکس شماره 7361.
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران

افسران تاریخی ایران

   هارپاگ فرمانده مردمی کوروش بزرگ ــ  هارپاگ از فرماندهان حکومت ماد بود که به حمایت از کورش پرداخت،  بسیاری از افراد سپاه ماد بنا به توصیه او به سپاه پارس پیوستند،  و نیرویی بزرگ و مقتدر به وجود آمد،  که مایه هراس دشمنان ایران شد.
  آریو برزن مزدایی در نبرد با اسکندر میترایی ــ  آریو برزن مزدایی از سرداران مردمی تاریخ ایران است،  که در جنگ با اسکندر اشکانی میترایی،  از مردم مزدایی خود پاسداری کرد.  ولی عمر دین مزدایی پایان یافته بود،  و دین میترایی اشکانی بمدت چند سده گسترش یافت و تا اروپا رفت.
  شهربراز افسر مردمی ساسانیان ــ  در زمان خسروپرویز سمت سپهبد داشت،  و یکی از فرماندهان بزرگ ارتش ایران بود،  که با روم بیزانس جنگید و پیروزیهای چشمگیری به دست آورد.  از جمله اورشلیم را گرفت،  و صلیب راستین را که به اعتقاد مسیحیان، عیسی مسیح بر آن به صلیب کشیده شده بود،  به تیسفون  پایتخت شاهنشاهی ایران ساسانی فرستاد.
  بهرام چوبین افسر ملی ابداع ادوات جنگی ــ   در شهرری به دنیا آمد،  وی در دوران ساسانیان از بهترین افسران ارتش امپراتوری ایران محسوب میشد.
  سورنا افسر ملی جنگهای پارتیزانی ــ  یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است،  سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد،  و روم را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند،  برای اولین بار شکست سخت و تاریخی داد.  وی از خاندان سورن،  یکی از هفت خاندان معروف ایرانی در زمان اشکانیان و ساسانیان بود.  سورن در زبان فارسی پهلوی به معنی نیرومند است.
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران در دو گروه از داخل حکومت و خارج از حکومت بودند که تلاش داشتند کشور و مردم را نگهداری و ارتقا دهند
   تصویر مجسمه آرش کمانگیر در استان یزد، شهرستان مهریز، خیابان دروازه فرافر،  عکس شماره 7362.
      آرش کمانگیر و کاوه آهنگر و رستم پهلوان و…،  افسران ملی مردمی اسطوره ای ایران کهن بودند.  علت فراوانی افسران ملی مردمی در ادبیات تاریخی ایران،  اهمیت وجود افسران ملی مردمی برای نگهداری و نگهبانی کشور و مردم است.
ناسیونالیسم ایرانی بر پایه افسران ملی مردمی ایران بنا شده،  و در هزاره های تاریخ باقی مانده و خواهد ماند،  و دروغهای تاریخ و حقه بازیهای سیاسی را دفع میکنئد.
افسران ملی مردمی ادامه دارد
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران

ریشه واژه افسر

     افسر = نگهدارنده نفرات و مردم.
  ــ  افسر = اف = نگهدارنده + سر = نفر، مردم.
      در شاهنامه بسیار به واژه افسر که برای تاج به کار رفته،  بر می خوریم.  این واژه در زبان اوستایی اَوْ-سَرَ یا اَوْ-سارَ است.  در زبان پارسی،  گاهی "و به ف"  دگرگون میشود.  مانند:  اوکندن به افکندن،  بیوکندن به بیفکندن،  دروش به درفش.
  ــ  اف = اَوْ  =  نگهداری کردن،  یاری رساندن است،  و بخش دوم،  سَرَ همان سر یا نفر است.
……………
   @:  تاریخ افسران, تاریخ افسری, افسر ملی, افسر مردمی, معنی افسر, ریشه افسر, ملی مردمی, افسران مردمی, افسران نرم, افسران تاریخی.
   #:  #افسران_ملی_مردمی.
…………
تاریخ افسران ملی مردمی در ایران

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
يکي تير بر ترگ رستم بزد، چنان کز کمان سواران سزد، تندیس رستم و اسفندیار، کار زیبایی از استاد محمد حسین ماموریان، در آرامگاه فردوسی توسمشروح در شاهنامه فردوسی، در لینک http://arq.ir/124
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوی ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را مییابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  تاریخ افسران ملی مردمی در ایران
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پارسا
5 ماه قبل

سپاس از ملیگرایی شما

احمد
احمد
8 ماه قبل

سلام استاد ایکاش همون بخش مهم یک درصدیها که فرمودید ارزش خودشان را بدانند و الکی به کشتن نروند، ممنون از شما.3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x