Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی این طرح مهم فاقد پژوهش از دانشگاه های معتبر است،  و از انشاء و املای آن معلوم است،  در سطح پائین و بدون دقت نوشته شده است.  هر طرح که میتواند تغییر دهند در شرایط طبیعی رشد اجتماعی و ساختارهای تاریخی اجتماع باشد،  قبل از اینکه به تصویب و اجرا برسد،  باید توسط اندیشکدهها و دانشگاههای معتبر،  مورد پژوهشهای علمی قرار گیرد،  و طرح در عطف یا بنا به خواسته آن پژوهشها تهیه و اجرا شود.
      مهمتر این است،  در این قرن که زمین بسرعت زیر پای ما حرکت میکند،  در اینجا،  هر طرح ملی و مردمی و استراتژیک،  باید هر پنج سال مورد باز نگری در سطح علمی این زمان قرار گیرد.  توجه نمایید میگویم سطح علمی این زمان،  با رعایت تمام فرمولها و قوانین علمی در این قرن.  عدم دقت در این موارد،  یعنی پژوهشها قبل از طرح و بازنگری علمی،  در نهایت طرح منجر به فاجعه میشد.

طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی

طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
تصویر کوزه ماست محلی،  عکس شماره 3532.
 
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنیم،  عکس شماره 1622.
برگه شماره 1364 پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.
 طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی

سپاسگزاری و قدردانی

      ضمن سپاسگزاری از زحمات عزیزان و زحمتکشان در بنیاد مسکن،  و قدردانی از فداکاری آن عزیزان در راه ملت و کشور.  ما ملت نیز وظیفه داریم،  از نگرانی و مشکلات مختلف در حوزه فکری و زندگی خود بنویسم،  تا در نهایت مورد توجه مقامات کشور عزیزمان قرار گیرد.
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی

طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی و انحراف از رشد و تکامل

      متن زیر از روزنامه‌ رسمی‌ شماره‌ ۱۲۷۲۵ مورخ ‌۱۴/۸/۱۳۶۷ می باشد،  و از اینترنت کپی پیس کردم.  تمام غلط های املایی و انشائی مربوط به خود متن،  و نوشته و سواد قانون گذاران و تصمیم گیرندگان برای روستاهای ایران است.  اگر بروند کلاس سوم چهارم دبستان،  بابت این غلطهای املایی و انشائی نمره بدی میگیرند.
 ــــــــــــــ آغاز متن:
آئین نامه اجرائی تهیه و تصویب  طرح هادی روستائی
مصوب‌ ۱۸/۷/۱۳۶۷
روزنامه‌ رسمی‌ شماره‌ ۱۲۷۲۵ مورخ‌۱۴/۸/۱۳۶۷
فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌
ماده‌ ۱:
مفاهیم‌ برخی‌ از واژه‌های‌ بکار رفته‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ قرار زیر می‌باشد:
الف‌) "روستا" – روستا مجموعه‌ای‌ است‌ زیستی‌ (مسکونی‌ – تولیدی‌) که‌ رابطه‌ ارگانیکی‌ با طبهیات‌ و مجموعه‌های‌ روستایی‌ و شهری‌ همجوار خود داشته‌ باشد و حدود آن‌ براساس‌ مواد ۲ و ۳ قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط ‌تقسیمات‌ کشوری‌ تعیین‌ می‌گردد.
ب‌) "منطقه‌ روستایی‌" عبارتست‌ از حوزه‌ تعثیر گذار و یا تعثیر پذیر از روستا در ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیکی‌.
ج‌) "طرح‌ هادی‌ روستا" عبارتست‌ از طرح‌ تجدید حیات‌ و هدایت‌ روستابا لحاظ‌ ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیکی‌.
د) "شورای‌ مرکزی‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ مرکزی‌ بنیاد مسکن‌ به‌ کار رفته‌ است‌.
ر) "شورای‌ تصویب‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی ‌استان‌ به‌ کار رفته‌ است‌.
س‌) "بنیاد" اختصاراً به‌ مفهوم‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بکار رفته ‌است‌.
و) "مشاوران‌" عبارتند از افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ متعهد و متخصصانی‌ که‌ برای‌ مدتی‌ معین‌ جهت‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ روستاهای‌ مشخص‌ با عقد قرارداد با این‌ نهاد همکاری‌ می‌نمایند.
ماده‌ ۲:
 اهداف‌ طرحهای‌ هادی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌) ایجاد زمینه‌ توسعه‌ و عمران‌ روستاها با توجه‌ به‌ شرایط‌ فرهنگی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌.
ب‌) تعمین‌ عادلانه‌ امکانات‌ از طریق‌ ایجاد تسهیلات‌ اجتماعی‌، تولیدی‌، رفاهی‌.
ج‌) هدایت‌ وضعیت‌ فیزیکی‌ روستا.
د) ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ بهبود مسکن‌ روستاییان‌ و خدمات‌ محیط‌زیستی‌ و عمومی‌.
   نظر انوش راوید:  از ابتدا با املا و انشای ویژه مینویسد:  روستا مجموعه‌ای‌ است‌ زیستی‌ (مسکونی‌ – تولیدی‌) که‌ رابطه‌ ارگانیکی‌ با طبهیات،  یا در جای دیگر،  تعثیر گذار و یا تعثیر پذیر،  یا در جای دیگر تعمین‌ عادلانه‌.  بنازم به این سواد،  که قانون روستا هم می نویسد.
فصل‌ دوم‌ ـ مراجع‌ استصوابی‌
ماده‌ ۳:
 "شورای‌ مرکزی‌ بنیاد مسکن‌" – این‌ شورا که‌ در ماده‌ ۱۰ قانون‌ اساسنامه‌ بنیاد مسکن‌ تعریف‌ شده‌، در مرکز تشکیل‌ و دارای‌ یک‌ کمیته‌ فنی‌بررسی‌ طرحها می‌باشد.
ماده‌ ۴:
 وظایف‌ شورای‌ مرکزی‌ در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌.
الف‌) تصویب‌ ضوابط‌ فنی‌ و عمومی‌ طرحهای‌ هادی‌.
ب‌) تصویب‌ طرحها و برنامه‌های‌ سالانه‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.
ج‌) هماهنگی‌ بین‌ برنامه‌ها و طرحهای‌ وزارتخانه‌های‌ مربوطه‌ باطرحهای‌ هادی‌.
د) بررسی‌ زمینه‌ مشارکت‌ بانکها و دیگر سازمانهای‌ اجرایی‌ در تهیه‌ واجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.
ه‌) تصویب‌ عناوین‌ طرحهای‌ تحقیقی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ یا مجاری‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اقدام‌.
و) تصویب‌ مدلها و الگوهای‌ توسعه‌ روستاهای‌ مناطق‌ مختلف‌ کشور و ابلاغ‌ آن‌.
تبصره‌: جزییات‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ گردش‌ کار شورای‌ مرکزی‌ و کمیته‌ فنی‌ و دبیرخانه‌ ضمن‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ خواهد رسید تعیین‌ می‌گردد.
ماده‌ ۵:
"شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌" – این‌ شورا مرکب‌ از استاندار و یا معاون‌ (عمرانی‌ یا برنامه‌ریزی‌) استانداری‌ و مدیران‌ بنیاد مسکن‌ و جهاد سازندگی‌ استان‌ و ادارات‌ کل‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، کشاورزی‌، برنامه‌ و بودجه ‌استان‌ به‌ سرپرستی‌ استاندار تشکیل‌ گردیده‌ و دارای‌ یک‌ کمیته‌ فنی‌ به‌شرح‌ زیر است‌:
کمیته‌ فنی‌ طرحهای‌ هادی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ بنیاد مسکن‌، جهادسازندگی‌، وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ کشاورزی‌ و دفتر فنی‌ استانداری‌ به‌منظور بررسی‌ و تعثیر طرحهای‌ پیشنهادی‌ و ارایه‌ آن‌ به‌ شورای‌ تصویب‌تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۶:
 وظایف‌ شورای‌ تصویب‌ عبارتست‌ از:
الف‌) بررسی‌ اولویت‌ روستاهایی‌ که‌ باید برای‌ آنها طرح‌ هادی‌ تهیه‌ شود براساس‌ جمعیت‌ موجود، به‌ ویژه‌ پیش‌ بینی‌ امکانات‌ توسعه‌ آنها، زمینهای ‌کشاورزی‌، بافت‌ و مشکلات‌ روستا.
ب‌) تصویب‌ طرح‌های‌ هادی‌ پیشنهادی‌ تهیه‌ شده‌ به‌ وسیله‌ مشاوران‌ و دفاتر تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌ بنیاد مسکن‌.
ج‌) ایجاد هماهنگی‌ بین‌ ارگانها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌.
د) ایجاد زمینه‌ مشارکت‌ مردم‌ در طراحی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.
هـ) ایجاد هماهنگی‌ بین‌ طرحهای‌ هادی‌ و طرحهای‌ جامع‌ سرزمین‌ و منطقه‌ای‌.
و) نظارت‌ و پیگیری‌ اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌.
تبصره‌: کلیه‌ مصوبات‌ شورا با اکثریت‌ حاضرین‌ معتبر است‌ و طرح‌ باید حایز حداقل‌ سه‌ رأی‌ باشد.
فصل‌ سوم‌ ـ وظایف‌ بنیاد مسکن‌
ماده‌ ۷:
بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ براساس‌ قانون‌ وظایف‌ زیر را به‌عهده‌ دارد:
الف‌) هماهنگی‌ اجرایی‌ در زمینه‌ انتخاب‌ مشاور و گروه‌ اجرایی‌ تهیه ‌طرح‌ و ابلاغ‌ کار به‌ آنان‌.
ب‌) عقد قرارداد با گروه‌ اجرایی‌ تهیه‌ طرح‌ و مشاوران‌.
ج‌) بررسی‌ فنی‌ مقدماتی‌ طرحهای‌ تهیه‌ شده‌.
د) اداره‌ کمیته‌ فنی‌ وابسته‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌ و شورای‌ تصویب‌.
هـ) دبیرخانه‌ شورای‌ مرکزی‌ (در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌) و شورای‌تصویب‌.
تبصره‌: کلیه‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌، ضوابط‌ و آیین‌نامه‌های‌ اجرایی ‌توسط‌ دبیرخانه‌های‌ مربوط‌ به‌ شوراهای‌ اخیرالذکر ارایه‌ می‌گردد.
و) ابلاغ‌ طرحهای‌ تصویب‌ شده‌ به‌ مبادی‌ ذی‌ربط‌ .
ز) تهیه‌ و تعمین‌ اعتبارات‌ مورد نیاز طرحهای‌ هادی‌.
ح‌) اقدام‌ و اجرای‌ طرحهای‌ فیزیکی‌ تهیه‌ شده‌ با همیاری‌ مردم‌.
ط‌) کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در زمینه‌ بهبود شرایط‌ ساخت‌ در روستا براساس‌ طرح‌ مصوب‌.
فصل‌ چهارم‌ ـ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌
ماده‌ ۸:
 "شناخت‌ وضع‌ موجود" – شناسایی‌ و مطالعه‌ وضع‌ موجود در ابعاد منطقه‌ و روستا به‌ شرح‌ زیر صورت‌ می‌گیرد:
الف‌) شناسایی‌ منطقه‌ عبارتست‌ از شناسایی‌ اجمالی‌ عوامل‌ طبیعی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و فیزیکی‌ براساس‌ الگوهای‌ پیش‌فرضی‌ و ضوابط‌ بنیاد مسکن‌.
ب‌) "شناسایی‌ روستا" – در این‌ بخش‌ از مطالعات‌ تعثیر شرایط‌ و عوامل‌طبیعی‌ زمینهای‌ اطراف‌ روستا و تعثیر طول‌ و عرض‌ جغرافیایی‌، عوارض ‌طبیعی‌، وضع‌ خاک‌، شیب‌ زمینها، پوشش‌ نباتی‌ و عوامل‌ اقلیمی‌ در مسایل ‌زیست‌ محیطی‌ در قالب‌ الگوهای‌ فوِالذکر مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار گرفته ‌و کاربرد آنها در جهت‌ تکامل‌ زیست‌ محیطی‌ انسان‌ مشخص‌ و ارایه‌ می‌گردد.
ضمناً در رابطه‌ با وضعیت‌ کالبدی‌ روستا، بازتاب‌ فعالیتهای‌ انسانی‌ در محدوده‌ حوزه‌ آبخیز و منابع‌ طبیعی‌ روستا (کشاورزی‌، باغداری‌، دامداری‌) و فعالیتهای‌ معدنی‌ و صنعتی‌ (معادن‌ و کارگاههای‌ صنعتی‌ کوچک‌ و بزرگ‌) و نیز فعل‌ و انفعالات‌ شکل‌گیری‌ اماکن‌ در آبادی‌ (نظیر واحدهای‌ مسکونی‌،باغات‌ درون ‌آبادی‌، اماکن‌ اجتماعی‌، مذهبی‌، بهداشتی‌، آموزشی‌، تجاری‌،خدماتی‌ و راههای‌ ارتباطی‌) بر روی‌ شرایط‌ کالبدی‌ روستا و حوزه‌ نفوذ آن‌ به‌منظور تکامل ‌بخشی‌ و فراهم‌ نمودن‌ شرایط‌ مناسبتر زیست‌ مورد مطالعه ‌قرار می‌گیرد.
ماده‌ ۹:
 "تعیین‌ ضوابط‌ و ارایه‌ پیشنهادها در راستای‌ اهداف‌ فوِالذکرو تعیین‌ محدوده‌ برنامه‌ مورد نیاز" که‌ به‌ منظور دستیابی‌ بر محورهای‌ اصلی‌طراحی‌، پیشنهادها و ضوابط‌ کلی‌ زیر ارایه‌ می‌گردد.
الف‌) ارایه‌ پیشنهادها به‌ منظور تعیین‌ جهات‌، رشد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و کالبدی‌ روستا.
ب‌) ارایه‌ پیشنهادها توسعه‌ فیزیکی‌ در وجوه‌ سه‌ گانه‌ فوِ.
ماده‌ ۱۰:
 "تهیه‌ طرح‌ هادی‌" پس‌ از دستیابی‌ بر محورهای‌ طراحی‌ وتعیین‌ ضوابط‌ توسعه‌، طرحهای‌ اصلاحی‌ در دو بخش‌ غیر فیزیکی‌ و فیزیکی‌ به‌ شرح‌ زیر ارایه‌ می‌گردد:
الف‌) "طرحهای‌ غیر فیزیکی‌" – این‌ بخش‌ از طرحها عمدتاً به‌ صورت‌ارایه‌ برنامه‌ و جایگاه‌ فیزیکی‌ آنها در حوزه‌ نفوذ روستا مطرح‌ شده‌ و لازمه‌اجرای‌ آن‌، هماهنگی‌ و مساعدت‌ دیگر ارگانهای‌ اجرایی‌ دست‌اندرکار کشورمی‌باشد.
برنامه‌های‌ مذکور عبارتند از:
الف‌) برنامه‌ها و جایگاه‌ افزایش‌ تولیدات‌ روستایی‌ از طریق‌ به‌ کارگیری‌ هر چه‌ بیشتر آب‌ و خاک‌ در منابع‌ و کشاورزی‌.
– برنامه‌ها و جایگاه‌ خدمات‌ عمومی‌ به‌ منظور ایجاد تعادل‌ بین‌ فضاها، امکانات‌، عملکرد و نیازهای‌ کمی‌ و کیفی‌ جمعیت‌ روستا.
– برنامه‌ها و مکان‌یابی‌ و گزینش‌ مراکز استقرار جمعیت‌ از طریق ‌هماهنگیهای‌ لازم‌ با روستا.
– برنامه‌ها و جایگاه‌ شبکه‌ مراکز تاسیسات‌ عمومی‌ روستا.
ب‌) "طرحهای‌ فیزیکی‌" – این‌ بخش‌ از طراحی‌ عمدتاً موقعیت‌ کالبدی‌ و بهبود وضع‌ موجود روستا را در بر گرفته‌ و شامل‌ طرحهای‌ زیر است‌:
– طراحی‌ جهت‌ گسترش‌ و جایگزینی‌ فضاهای‌ لازم‌ با توجه‌ به‌ جمعیت‌۵ تا ۱۰ سال‌ آیندة‌ روستا.
– تنظیم‌ شبکه‌های‌ ارتباطی‌ خارج‌ و داخل‌ روستا.
– طرح‌ دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و به‌ کارگیری‌ آنها در توسعه‌ منابع‌ طبیعی‌، کشاورزی‌ و صنایع‌ مفید.
– طراحی‌ سیستمهای‌ فاضلاب‌ (در صورت‌ لزوم‌).
– ارایه‌ تیپ‌های‌ مناسب‌ مسکن‌ با بهره‌گیری‌ کامل‌ از الگوهای‌ محلی‌ و متناسب‌ با ابعاد خانوار با اتکای‌ بر تکنولوژی‌ مناسب‌ ساخت‌ و ساز.
– ارایه‌ برنامه‌ زمان‌بندی‌ اجرایی‌ طرح‌.
– تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ (نقشه‌های‌ فاز ۲) در حد نیاز دستگاههای ‌اجرایی‌ و یا عوامل‌ محلی‌ به‌ منظور هدایت‌ مسایل‌ اجرا.
ماده‌ ۱۱:
 "اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌ و نظارت‌ بر آن‌" – بنیاد مسکن‌ باتوجه‌ به‌ اصل‌ عدم‌ مداخله‌ مستقیم‌ در اجرا و با اتکاء به‌ مشارکتهای‌ مردمی‌به‌ ترتیب‌ زیر انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید:
الف‌) ایجاد زمینه‌ مشارکت‌ بانکها و صندوقهای‌ قرض‌الحسنه‌ و فراهم‌ نمودن‌ تسهیلات‌ مالی‌.
ب‌) ارایه‌ خدمات‌ فنی‌ و تخصصی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تهیه‌ ماشین‌آلات ‌سنگین‌ در رابطه‌ با طرح‌ فیزیکی‌.
ج‌) ایجاد بستر مشارکت‌ مردم‌ و سازماندهی‌ نیروهای‌ محلی‌ در رابطه‌ با تهیه‌ و اجرای‌ طرح‌.
د) نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ وامها متناسب‌ با طرحهای‌ تهیه‌ شده‌.
هـ) تفکیک‌ و واگذاری‌ زمین‌ به‌ افرادی‌ که‌ به‌ نحوی‌ مسکن‌ آنها در طرح‌ پیشنهادی‌ قرار می‌گیرد. براساس‌ تبصره‌ ۳ ماده‌ ۴ قانون‌ اساسنامه‌ بنیادمسکن‌.
تبصره‌: کلیه‌ عملیات‌ طراحی‌ و اجرا با مشارکت‌ و همفکری‌ مردم‌ صورت‌ می‌گیرد.
فصل‌ پنجم‌ ـ روش‌ تهیه‌ و تصویب‌ طرح‌ هادی‌
ماده‌ ۱۲:
 "تصویب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ به‌ استان‌" – ضوابط‌ و قوانین‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ روستا توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ مرکزی‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ شورای‌ مذکور به‌ استانها ارسال‌ می‌گردد.
ماده‌ ۱۳:
"انتخاب‌ مشاور" – مشاوران‌ داوطلب‌ همکاری‌ با بنیاد توسط‌دبیرخانه‌ شورای‌ تصویب‌ معرفی‌ و با نظر بنیاد مرکز انتخاب‌ می‌گردند.
ماده‌ ۱۴:
 "تشکیل‌ تیم‌ کارشناس‌" – دفتر تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌می‌تواند با استفاده‌ از متخصصان‌ و سازماندهی‌ نیروهای‌ دانشجویی‌گروههای‌ کارشناسی‌ تشکیل‌ داده‌ و طرح‌ هادی‌ برخی‌ روستاها را مستقیماً تهیه‌ نماید.
ماده‌ ۱۵:
 "کنترل‌ مراحل‌ مختلف‌ طرح‌" – مطالعات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ مشاور در مراحل‌ مختلف‌ توسط‌ دفتر تهیه‌ طرحهای‌ بنیاد مرکز و استان ‌کنترل‌ و تعیید می‌گردد.
ماده‌ ۱۶:
 "تصویب‌ طرح‌ تهیه‌ شده‌ " – طرحهای‌ ارایه‌ شده‌ به‌ وسیله ‌دبیرخانه‌ شورای‌ تصویب‌ "بنیاد استان‌" در شورای‌ مذکور مطرح‌ و پس‌ ازبررسیهای‌ لازم‌ تصویب‌ می‌گردد.
تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ تعیید و تصویب‌ طرح‌ پیشنهادی‌ مشاور موظف‌به‌ اصلاح‌ آن‌ است‌.
ماده‌ ۱۷:
 "ابلاغ‌ طرح‌" – طرح‌ تصویب‌ شده‌ توسط‌ بنیاد مرکز به‌استانداری‌ و بنیاد استان‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.
فصل‌ ششم‌ ـ تعمین‌ اعتبارات‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرح‌ هادی‌
ماده‌ ۱۸:
 بودجه‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ از منابع‌ زیر تعمین‌ و هزینه‌ می‌گردد:
الف‌) اعتبارات‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
ب‌) اعتبارات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ بودجه‌ هر سال‌.
تبصره‌: تخصیص‌ بودجه‌ تهیه‌ و طرح‌ و چگونگی‌ هزینه‌ آن‌ توسط‌ دفترمرکزی‌ بنیاد تعیین‌ می‌گردد
ــــــــــــــ پایان متن ـــــــــــ
      متن بالا از روزنامه‌ رسمی‌ شماره‌ ۱۲۷۲۵ مورخ ‌۱۴/۸/۱۳۶۷ میباشد،  و از اینترنت کپی پیس کردم.  تمام غلطهای املایی و انشائی مربوط به خود متن،  و نوشته و سواد قانون گذاران و تصمیم گیرندگان برای روستاهای ایران است.  اگر بروند کلاس سوم و چهارم دبستان،  بابت این غلطهای املایی و انشائی نمره بدی میگیرند.
      از این دست غلطها زیاد دارند،  در یکی دیگر از سایتهای مربوطه نوشته شده:
   نمونه متن دیگر:
      از دیر  باز سکونتگاههای روستایی کشور حسب دلایل وجودی خود بصورت ارگانیکی رشد نموده و طی اعصار مختلف حالات فیزیکی خاصی را بخود گرفته است. این بافتها با گذشت زمان و تغییر الگوهای زیستی و شیوه های معیشتی دیگر پاسخگوی نیاز ساکنین خود نبود و مشکلات مختلفی را در ابعاد فیزیکی و غیرفیزیکی برای جمعیت خود ایجاد می کرده است.
   نظر انوش راوید:  جامعه شناسی را سطحی نگاشته،  و از واژه ارگانیکی برای رشد جامعه استفاده کرده،  که اشتباه است.  ارگانیک برای جوامع حیوانی و گیاهی غیر انسانی بکار میرود.  بطور کلی این انشاء خیلی ضعیف و ابتدایی است،  و هیچ لینک و سند و پژوهشی برای گفته هایش ارائه نمیدهد.
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی

نظرها و پاسخها و پرسشها

      در یکی از وبسایتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره طرح هادی روستایی چنین نوشته بود:
    سایت مربوطه:  تهیه طرح های هادی روستایی
طرحهای هادی روستای از جمله پروژه هایی محسوب می شوند، که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند .
پایه چنین طرحهای در کشور ما از سال 1362 و تحت عنوان، روان بخشی روستاها، در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد،  و توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به مورد اجرا گذاشته شد، و در سالهای بعد به خصوص از سال 1366 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام پی گیری شد.
براساس این گزارش تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور است.
بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ایی، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه 12/10/78 هیأت دولت، طرح هادی روستایی عبارت از:
طرح هادی روستایی طرحی است،  که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود،  میزان و مکان گسترش آتی،  و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:  طرح طبق کدام کار کارشناسانه تدوین شده؟  چرا برنامه هایی در پیش گرفته شده،  که کار کارشناسی تدوین شده نوین ندارد؟  در اینترنت هیچ پژوهش ندیدم.
    سایت مربوطه:  مراحل تهیه طرح هادی:
مرحله اول: تهیه نقشه پایه و وضع موجود روستا.
مرحله دوم : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت.
مرحله سوم : تحلیل و استنتاج از بررسیها و تدوین چشم اندازها.
مرحله چهارم: تعیین پروژه های پیشنهادی و تهیه طرح هادی.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:  در این موارد، چه دانش علمی مطالعات و تحلیلی انجام شده،  و در کجا منتشر شده است؟
    سایت مربوطه:  اهداف تهیه و اجرای طرح هادی روستایی
الف: در نخستین فصل آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی اهداف مورد نظر به شرح زیر عنوان شده است :
1- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.
2- تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی.
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات بهزیستی و عمومی.
4- ایجاد شبکه ارتباطی منظم، و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستاهای دهستان.
5- ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی، اشتغال، و ارتقاء درآمد روستائیان.
6- هدایت وضعیت فیزیکی ( کالبدی ) روستا.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:  گزارشهای این بندها کجاست؟  در اینترنت گشتم فقط داد روستائیان درآمده بود،  بگردید در اینترنت پر از گله و شکایت روستائیان از این طرح است.
    سایت مربوطه:  – بطور کلی و براساس اهداف فوق الذکر،  طرح هادی روستایی در راستای فراهم سازی توسعه و عمران روستاها می بایستی از رویکرد های متفاوت و جامعی برخوردار باشد.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:  درست تعریف کنید و بنویسید،  که با کدام دانش گسترده میخواهید به این نتایج برسید.
    سایت مربوطه:  – اولویت واژه توسعه بر عمران که دارای بار معنایی وسیع و متشکل از نظامی جامع و چند بعدی،  به لحاظ ساختارها و زیر ساختهای اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و کالبدی می باشد،  خود گواه این موضوع است،  که تنها هدف طرح هادی، عمران یا رشد زیر ساختهای فیزیکی و کالبدی روستا نمی باشد،  بلکه توسعه روستا به عنوان یک فرایند جامع و چند بعدی از اساسی ترین اهداف مورد نظر تلقی شده است.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:  این توسعه را توضیح دهید،  که چگونه است،  با کدام دانش گسترده برنامه های این چنین برای تمام ایران دارید؟
    سایت مربوطه:  اهداف عمومی از اجرای پروژه های عمران روستایی به شرح زیر است:
1- افزایس راندمان کار روستائیان بهبود معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها، جلب سرمایه گذاری در روستاها، تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی، پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:  من هر چه در اینترنت گشتم بر عکس این نوشته ها را دیدم،  توضیح دهید که چکار مفید انجام شده است.
    سایت مربوطه:  مشکلات عمران روستاها
بطور کلی عمران روستاها با مشکلاتی مواجه است که اهم آنها عبارتند از:
1- پراکندگی روستاها.
2- عدم دسترسی به مصالح مرغوب ساخت و ساز.
3- محدودیت بودجه و اعتبارات.
4- سبک انگاری پروژه های عمران روستایی از طرف بعضی مسئولین و سازمانها.
5- عدم جدیت قانونی.
6- ماندگاری کم مردم در روستاها.
   پاسخ و پرسش انوش راوید:
  1 ــ  پراکندگی و یا متمرکز بودن روستاها نتیجه طبیعت و رشد و تکامل جغرافیای تاریخی ایران است،  و این نمی تواند مشکل باشد.
  2 ــ  عدم دسترسی به مصالح مرغوب عدم توانایی مالی و نبود دقت تجاری و مالی است.
  3 و 4 و 5ــ   این بندها باید در مجلس بررسی شوند.
  6 ــ  این نیز ضعف عملکرد همه سازمانهاست.
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
داخل بافت و یا داخل طرح هادی یعنی چه؟
      طرح هادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود،  و آخرین نسخه نقشه طرح هادی در دهیاری و یا شهرداری در دسترس عموم میباشد.  بر روی نقشه طرح هادی،  کاربری زمینهای داخل و خارج طرح هادی مشخص شده است.  قبل از خرید هر گونه ملکی،  ابتدا نقشه طرح هادی را در محل دهیاری و یا شهرداری مشاهده کنید،  و مطمئن شوید ملک مورد نظر داخل طرح قرار دارد.
   ــ  به داخل طرح هادی می گویند داخل بافت،  منظور بافت روستا یا شهر است.
      وقتی گفته میشود ملک در داخل بافت واقع است،  به این معنی است،  که ملک در داخل محدوده مجاز طرح هادی ساخته شده است،  و بصورت قانونی میتوان درخواست جواز ساخت یا پروانه ساختمانی کرد.
      پروانه ساختمان یا مجوز ساخت در هر منطقه ای بر اساس طرح هادی صادر میشود،  و پروانه برای زمینهایی صادر خواهد شد،  که در داخل طرح هادی قرار بگیرند.  بنابر این ملکی که خارج از طرح هادی قرار دارد،  نمیتواند مجوز ساخت و پروانه ساختمان بگیرد،  و در نتیجه امکان گرفتن سند هم نخواهد داشت،  و همواره در خطر تخریب توسط شهرداری یا دهیاری خواهد بود.
      اگر فردی بخواهد خارج از بافت کار کند،  باید نسبت به اخد مجوز اقدام کند،  وقتی برای اخذ مجوز به ادارات بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی مراجعه میکند،  آن ادارات با بیان اینکه فضای مورد نظر متقاضی خارج از بافت است،  مجوز ساخت را صادر نمیکنند.
      با توجه به حضور قریب به اتفاق دستگاهها و ادارات دخیل با امور روستا و بهره گیری از تجهیزات و اصول فنی بروز وجود اشکال در راه اجرای این طرح دور از تصور است.  با این حال حجم بالای کار و تغییر رویکردها و قوانین در راستای اجرای این طرح گاهاً مشکلاتی را برای اهالی روستا و شهرها به وجود میآورد.
      منجمله قرارگیری برخی از اراضی و زمینهای کشاورزی و باغی در محدوده طرحهای هادی یا خارج از آن،  که موجب نگرانی و اشکالاتی در روند زندگی مردم شده،  و در کنار آن نیز طولانی شدن زمان اجرا طرح هادی در روستاها و شهرها را نیز باید به این مهم افزود.
کلیک کنید:  خروج ارز و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
دلیل اصلی سقوط شاه
      بعد از اصطلاحات ارضی یا انقلاب سفید شاه در 1341 و تا 1357 کشاورزان کم زمین اقدام بفروش زمینهای خود کردند،  و به حاشیه شهرها مراجعه نمودند.  تا 1357 حاشیه نشینی وسیعی در شهرهای بزرگ بویژه تهران ایجاد شده بود.  متعاقب آن بمنظور جلوگیری از نفوذ آنها بداخل شهرها،  محدوده و خارج از محدوده را بدون تحلیلهای علمی اختراع کردند.
      انبوه حاشیه نشینها،  بهترین موقعیت را برای سرمایه داری وابسته به حکومت فراهم آورد.  سریع با تأسیس کارخانه های دست دوم و سوم و مونتاژ،  این نیروی عظیم خارج از محدوده بیهویت را بکار گرفتند،  بخش ساختمان هم با وجود این نیرو،  فزاینده رشد کرد.
      در نهایت موج جمعیت حاشیه ای و رانده و بیهویت و سرخوره و دست سوم شده،  که در کارگاههای شهری،  رشد فکری جدید یافته بودند،  بهترین نیرو برای برپایی تظاهرات و انقلاب و شورش شدند.  البته عوامل مختلف دیگر هم برای انقلاب دست داشتند،  اما اگر این نیرو نبود،  هرگز عوامل دیگر بوجود نمیآمدند،  یا توانایی حرکت و جهش پیدا نمی کردند.
   نتیجه:  اقدامات نسنجیده بدون تحلیل و تحقیق و بررسی همه جانبه، ،  درباره شهر و روستا  بسیار خطرناک است.  خواه ناخواه رفتار و کارهای اجتماعی و اقتصادی و ملی و مردمی،  که برابر با قوانین علمی امروزی تدوین نشده باشد،  اثر خود را در جایی میگذارد،  که از آن بی خبر میمانیم.
   جالب:  تغییر غیر کارشناسی علمی،  در ساختارهای شهر و روستا،  صدمات سختی بکشور وارد کرد،  منجمله فقط در مدت کوتاه 1342 تا 1357 ایران به بزرگترین وارد کننده مواد غذایی در دنیا تبدیل شد.  کشوری که قبل از آن،  صادر کننده مواد غذایی بود.  این مهم نیز بزرگترین نقطه ضعف استراتژیک گردید.  بهمین جهت دست بردن در ترکیب تاریخ اجتماعی کار الکی و با اندک سواد و دانش نیست،  پژوهشهای گسترده نوین میخواهد.
آمار جمعیتی شهر و روستا
      در جدول زیر که از کتاب سالنامه آماری کشور است،  جمعیت روستایی در 1355 بیش از دوبرابر جمعیت شهری بوده و در سال 1355 جمعیت شهری و روستایی تقریباً برابر است.
….  
آمار سال
1335
1345
1355
1365
کل جمعیت
18954704
25788722
33708744
49445010
مناطق شهری
5953563
9794246
15854680
26844561
مناطق روستایی
13001141
15994476
17854064
22349351
   بخشی از رشد جمعیت شهری در آمار 55 و 1365 مربوط به روستاهای شهر شده در تقسیمات کشوری است.
جدول نیرو کار
آمار سال
1335
1345
1355
1365
کشاورزی و دامپروری
3326000
3380000
2992000
3191000
غیره
2572000
3736000
5807000
7811000
   همانطور که در جدول دیده میشود،  نیروی کار روستا بشدت کاهش یافته،  و بنفع سرمایه داری وابسته به شهرها رفته است.
کلیک کنید:  ضعف تکنیک در دستگاههای خدمتگزار
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
      طرح هادی روستا نمونه گرفته شده از طرحهای اشتباه شوروی سابق است،  که در بلوک شرق بشدت شکست خورد،  و در ایران بشکل ناهماهنگ با فلسفه رشد و تکامل جغرافیای تاریخی ایران در جریان است.  نباید موش آزمایشگاهی بود و با طرحهای اشتباه،  نظام روستایی و ملکی چند هزار ساله را نادیده گرفت.
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
      طرح هادی روستا مخارج مضاعف و بیشتر از توانایی روستاییان روی دست آنها میگذارد،  و باعث شدت گرفتن تخلیه روستاها از جوانان است.  نباید بدون مطالعه عمیق در تاریخ اجتماعی و مدنی و زیستی روستا،  ناآگاهانه دخالت در امور و بود و باش روستاها نمود.  تغییر ساختارهای تاریخی اجتماع نیازمند دورههای گذر تاریخی است،  نه دستورات و قوانینی،  که بدون دقت نوشته و اجرا شده.  خیابان اصلی روستای چلاسر،  بسیاری از جوانان آنجا را ترک کرده،  و هیچ سرمایه گذاری در این روستای با استعداد طبیعی انجام نشده است.
طعم تلخ طرح هادی روستایی بافت روستایی
      سخت گیریهای مرموزانه مانند طرح هادی روستا،  و پول گرفتن و خراب کردن ساخت و سازهای مردم،  و سختگیری در دادن سند،  و وسعت گرفتن زمینهای مورد علاقه مردم در شمال از گرگان تا آستارا،  و نیز کوچک شدن قطعات ملک،  باعث شده از سال 1400 قیمت زمین در شمال،  از رشد مضاعف و تصاعدی سالهای پیش متوقف شود،  و در کل ارزش آن نسبت به افزایش ارز و طلا بشدت کاهش یابد.  یعنی اشتباه فاحش راهبردی توسط سیستمهای راهبری کشوری در جذب و مسیر دادن منطقی پول و سرمایه است. خراب کردنهای بیرحمانه و دور از هر منطق و اصول حرفه ای کشورداری.  مشروح در اینجا.

 

……………
   برچسبها:  طعم تلخ, طرح هادی, هادی روستایی, بافت روستایی, بنیاد مسکن, داخل بافت, آمار جمعیتی, نیرو کار, سقوط شاه.
   هشتگها:  #طرح_هادی.
…………
. . . .
مستندهای مربوط
     توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
 
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.