Skip to main content
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است.  امروزه روستاهای ایران بطور کامل متفاوت از روستاهای تاریخی ایران هستند ،  روستاهایی با تمام امکانات این قرن،  و مردم تحصیل کرده و آماده رشد و تغییرات بنیادی در دانش و بینش را دارند.  این یعنی تغییرات ناپیوسته تاریخ اجتماعی،  که باید بدرستی شناخت،  و برای آن طرحهای راهبردی کاملاً علمی داشت.

تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما

تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
تصویر پرواز هواپیما از آسمان روستای ما،  عکس شماره 3791.
 این برگه بشماره 1493 پیوست لینک زیر است:
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
لوگو درک و عشق به طبیعت آینده بشر را تضمین میکند،  عکس شماره 1528.
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما

روستای ما

شناخت اولین ابزار علمی اداره روستا
      یک روستا یک مجتمع اقتصادی است،  و از باشندگانی تشکیل شده که هر یک بزرگ و کوچک نقش در این اقتصاد دارند.  خود بخود یک مجتمع اقتصادی را باید با روش اقتصادی راهبردی تعیین،  و نیز راهبری اقتصادی نمود.  هیچوقت نمیشود یک مجتمع اقتصادی را به افرادی سپرد،  که تخصص اقتصادی نداشته باشند،  زیرا باعث صدمه به آن مجتمع اقتصادی میشوند.
      ممکن است یک فرد آدم خوب و مومن،  یا کارمند و معلم و نظامی و کشاورز و غیره خیلی عالی باشد،  ولی این خوب بودن دلیل بر ذهنیت اقتصادی اداره یک مجتمع اقتصادی نمیشود.  اگر قرار است افراد غیر اقتصادی،  رهبری در یک اقتصاد بسته را بدست گیرند،  باید از مشاوران قوی اقتصادی کمک بگیرند.  روستا همیشه طول تاریخ یک مجتمع بسته اقتصادی بود.
       امروزه با درک و دانشهای نوین اقتصادی،  میتوان نتیجه های عالی برای اداره روستا گرفت،  و در راه رشد و شکوفایی روستا حرکت کرد.  فقط باید دانست روستا محل اقامت افراد یک مجتمع اقتصادی است،  نه محل اقامت عده ای کشاورز یا باشنده مقیم.  کشاورز یک ذات کاری و سخت افزار،  و اقتصاد یک دلیل وجودی نرم افزار است،  هیچ نرم افزاری بدون سخت افزار کارایی ندارد.
      همچنین هیچ سخت افزاری بدون نرم افزار توانایی اجرایی ندارد،  این تعریف را امروزه ما بخوبی متوجه میشویم،  که تا دو دهه قبل معنی نداشت.  بهمین جهت باید از ترکیب کشاورز باشنده روستا و دانش اقتصادی،  جریانی را حرکت داد،  که به آن تولید ملی روستا میگویند.  چون روستاهای ایران را بعنوان یک مجتمع اقتصادی ندانسته اند،  برای همین هیچ آمار و اطلاعاتی از تولید ملی روستاها یعنی اولین ابزار علمی اداره روستا نیز وجود ندارد.
      ابتدایی ترین کار برای نمونه روستای ما در چلاسر و جل این است،  که بتوان تولید ملی روستا را آماری کرد،  و شاخصهای مختلف تولید و رشد را نمودار نمود.  البته اگر این را به مسئولین روستا بگوییم،  ممکن است فکر کنند کار بسیار مشکلی است،  ولی اگر میخواهیم نمونه باشیم،  باید آنرا پیگیری نماییم.  شن ریزی و سطل زباله و اینقبیل رفتارهای ساده روستا داری است،  رفتار علمی و عمیق متفاوت است.
   پرسش از عموم:  آیا شما روستای خود را بعنوان یک مجتمع اقتصادی مشاع نگریسته اید،  یا یک همراهی محلی؟
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما

روستای ما و تغییرات ناپیوسته تاریخی

در کانال روستای ما فقط از جاهای تفریحی روستای ما گفته نمیشود.
      بطور کلی و واقعی روستای ما،  تمام روستاهای ایران است،  ولی بطور کمی و فرضی و تحلیلی شامل چند روستا دور و بر #راویدسرا است.  یعنی سلیمان آباد و چلاسر و میانرود و خشکرود و کوده و تکش و جل و جل غربی و آخوند محله،  که تابع دهستان گلیجان و بخش مرکزی تنکابن هستند.
      کمتر از بیست و پنج درصد جمعیت کشور ایران در روستاها ساکن هستند،  و حدود نیمی از این جمعیت در کار تولید کشاورزی و دامداری،  در شصت و دو هزار روستا مشغول هستند.  نیمی از این تعداد روستا،  بالای صد نفر جمعیت دارند،  و نیمی دیگر آبادی و دهات خانوادگی حساب میشوند،  که کمتر از صد نفر جمعیت دارند.
      نمودار پیوست نشان میدهد جمعیت روستاها در شصت سال پیش،  هفتاد درصد جمعیت کشور را تشکیل میداد.  در آن سال و تا عمق تاریخ پایه اقتصاد کشور بر تولیدات روستا استوار بود،  و معمولاً روستاها تا نود درصد جمعیت سرزمینی ایران را تشکیل میدادند.  با توجه به نمودار جمعیتی ایران براحتی متوجه میشویم،  کشور طی مدت کوتاه نیم قرن تغییرات ناپیوسته شدید اجتماعی،  منجمله در کار و اقتصاد و تولید و مصرف داشته است.
      بیشتر زمان این تغییرات ناپیوسته تاریخی در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده.  در اصل پایه گذار این تغییرات،  انرژی فسیلی بود،  که بجای انرژی کارگر و کشاورز قرار گرفت.  یعنی این تغییرات در تمام دنیا بود،  بسیاری از کشورها برای این اتفاق تهاجمی انرژی فسیلی به انرژی انسانی،  درک و دانش و بینش بکار بردند.  آنها توانستند این تغییرات ناپیوسته را به کنترل درآورند،  و نام کشورهای پیشرفته یافتند.
       در همین سالهای اولیه تهاجم سنگین انرژی فسیلی،  به انرژی کارگر و کشاورز،  در ایران اصلاحات ارضی شد،  و متعاقب آن انقلاب اسلامی.  یعنی هیچ فرصتی برای درک این تغییرات مهم جهانی،  که در دل انقلاب دوم صنعتی جریان داشت،  برای ایرانیان بدست نیامد.  بطور کلی میتوان گفت هنوز برای انقلاب دوم صنعتی و متعاقب آن انقلاب سوم در ایران،  دانش و بینش پیدا نشده،  و الان جهان انقلاب چهارم صنعتی را طی میکند.
#تغییرات_ناپیوسته_روستایی_ایران, #انوش_راوید, #روستای_ما /  t.me/rotrir
   پرسش از عموم:  آیا قبل از هر طرح و برنامه کشوری،  باید تحلیلهای عمیق منتشر شده داشت یا دیمی بود؟
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما

نمودار تغییرات جمعیت روستایی به شهری

تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
   تصویر نمودار تغییرات جمعیت شهری و روستایی ایران در دهه‌های اخیر،  بخوبی نشان دهند این است،  که یکباره تاریخ تغییر میکند،  و در مدت نیم قرن جمعیت روستاها به شهرها رفته و یا روستاها شهر میشوند.  نداشتن طرحهای اصولی راهبردی برای این تغییر ناپیوسته کشوری،  خطرهای بزرگی را برای کشور آورده است.  عکس شماره 9720.
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما
کشاورزی پایدار
      تعریف کشاورزی پایدار در قرن گذشته:  زراعت با استفاده از اصول بوم زیست و مطالعه روابط بین گیاه و موجودات زنده و محیط آنها است.  تعریف فوق در قرن جدید،  با شرایط تغییرات آب و هوایی،  کشاکشهای سیاسی و اقتصادی،  در واقع میشود کشاورزی ناپایدار.  حداکثر کار و تلاش کشاورزی در ایران،  البته اگر باشد تعریف فوق است.
      کشاورزی پایدار در قرن جدید،  بکار بردن استراتژی بروز شونده استفاده روزافزن از تکنولوژیهای تولیدی است.  تربیت کشاورزان حرفه ای تکنیکی،  و درک سرمایه گذاری برای کشاورزی پایدار نوین،  مهم دیگر است.  استفاده از نیروی انسانی متخصص تکنیکی،  حذف نیروی انسانی غیر حرفه ای انبوه شده.  تأمین نیازهای غذایی و اجتماعی و اقتصادی کشور با حداقل مخارج.  افزایش کیفیت تولید و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.  حذف منابع تجدید ناپذیر،  و تکنیکی ترین روش استفاده از منابع تجدید شونده.  افزایش کیفیت سلامتی غذای و اقتصادی،  و کنترل چرخه های طبیعی و بیولوژیکی.
      با تعریفهای فوق براحتی متوجه می شویم،  که کشاورزی ایران از کشاورزی پایدار فاصله زیاد دارد،  و حتی بعنوان کشاورزی ناپایدار در حال از بین رفتن گفته شده است.  امید است مسئولین و مهندسین گرامی جهاد کشاورزی،  قبل از اینکه کاملاً برای کشور و همه دیر شود،  راهبرد کشاورزی را تدوین نمایند،  و جهت بررسی و دیدگاه عموم منتشر کنند.
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما
خودکفایی روستای ما
خودکفایی روستا را جدی بگیریم
      خودکفایی یعنی پایایی و پایداری،  و به مفهوم ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا است.  به تعریف واضحتر یک جامعه مانند روستای ما تا حدامکان تامین کننده نیازهای خود از منابع تولید و درآمد داخل روستا باشد.  جوامعی مانند روستای ما را میتوان نمونه کاملی از زیستگاه های خودکفا در نظر گرفت،  و برای این منظور راهبرد تهیه نمود.
      در حال حاضر بدلیل گسترش روستای ما،  و تغییر سبک زندگی مردم،  به واسطه تاثیر پذیری از روشهای کشوری و جهانی،  بشدت مصرف گرا شده است.  مصرف گرایی لجام گسیخته بیرویه،  باعث نابودی محیط زیست و مرگ تدریجی طبیعت روستای ما میشود.  بهمین جهت لازم هر چه زودتر طرحهای راهبردی پایایی و پایداری،  با استدلالهای منطقی تهیه شود.
      سه شاخص اصلی خودکفایی،  خودکفایی تامین محصولات غذایی،  خودکفایی آب و انرژی،  و خودکفایی در کالا و داد و ستد،  فاکتورهای اصلی در این جهت است.  باید روشی فرهنگی پیش گرفت،  که مردم روستای ما،  همه باشندگان قدیم و جدید،  مفهوم و اهمیت خودکفایی را برای آینده زیستی خود و فرزندانشان مهم بدانند.
      بحث خودکفایی و حرکت به سوی آن،  باید روشی حاصل از سیاستهای اتخاذی کلیت روستای ما،  برای اهداف استقلالی مالی و مادی باشد.  خودکفایی در جوامع سنتی نشات گرفته از فرهنگ خوداتکایی در آنها است،  که قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر بوده است.  سه عامل مهم برای آموزش خودکفایی،  آموزش مشارکت،  آموزش همیاری،  و آموزش فرهنگ مصرفی،  لازم و ضروری است.
#انوش_راوید، #روستای_ما  /      t.me/rotrir
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون درباره خودکفایی و خوداتکایی روستای ما اندیشه کرده اید؟
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما
تکنولوژیهای جدید کشاورزی
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
تصویر یک بهباد سمپاش،  عکس شماره 9716.
      تکنولوژیهای جدید میتواند بهترین کمک برای خود کفایی روستایی باشد.  آموزش و استفاده از تکنولوژیهای جدید،  اصل مهمی برای اهداف روستای خودکفاست.  خودکفایی در این زمان با روش قرن گذشته امکان ندارد،  بلکه باید طرحهای دقیق امروزی داشت.
ترسیم اشتباه تفاوت
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
تصویر رایج در ذهنیت عده ای،  که کامل اشتباه است،  عکس شماره 9715.
      ترسیم تفاوت غلط زندگی شهری و روستایی برای ایجاد ذهنیت اشتباه،  درصورتیکه در این زمان زندگی روستایی یعنی زندگی شهری باصفا در طبیعت،  نه زندگی عقب افتاده،  و زندگی شهری یعنی زندگی روستایی بی صفا بی طبیعت  نه زندگی پیشرفته.  این تفاوت را دریابیم تا برایمان اشتباه تعریف نکنند.  روستاهای امروزی همه امکانات نوین قرن نو را دارند،  و میتوان با کمی درایت صفا و طبیعت را بشهر برد،  و شهر را نیز روستا نمود.
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما
قدیمی ترین خانه
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
تصویر قدیمی ترین خانه،  عکس شماره 9722.
      قدیمیترین خانه در آویرون فرانسه هفتصد سال قدمت دارد،  یعنی در قرن سیزده میلادی ساخته شده است،  و هنوز از آن استفاده موزه ای میشود.  طبقه همکف کمی کوچکتر از طبقات بالاست،  چون در آن زمان فقط بر روی زمینهای اشغالی مالیات میپرداختید،  بنابراین همه اینگونه میساختند،  یعنی تقلب در پرداخت مالیات و عوارض.
تکه اثر مصر باستان
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما نمونه برای بررسی تغییرات ناپیوسته در روستاهای ایران است
تصویر یک تکه از آثار مصر باستان،  عکس شماره 6134.
وسایل مدرن امروزی در آثار هیروکلیف مصری 3000 ساله،  مانند بالگرد و هواپیما و سفینه و زیر دریایی و تانک جنگی و رایانه و غیره زیاد دیده میشوند،  ولی تاکنون هیچ اثر واقعی از ساخت آنها در دوران باستان دیده نشده است.
……………
   برچسبها:  روستای ما, تغییرات ناپیوسته, تغییرات تاریخی, ترسیم اشتباه, تفاوت اشتباه, تکنولوژی کشاورزی, خودکفایی روستا, خوداتکایی روستا, نمودار تغییرات, نمودار جمعیت, جمعیت روستایی, جمعیت شهری, خانه قدیمی.
   هشتگها:  #روستای_ما, توسعه_روستا.
…………
تغییرات ناپیوسته تاریخی در روستای ما
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
شهر سازی در شمال ایران رونق زیادی دارد، چه خوب بود طرحهای ملی و بزرگ راهبردی اساسی برای اینکار اجرا می شد. مشروح در لینک http://arq.ir/1394
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.