Skip to main content
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است.  بدون درک و دانش از حماقت و بیشعوری و بداندیشی و خبیثی شخص نمیتواند خود و دیگران را بشناسد،  و جمع بندی برای روش زندگی و بود و باش داشته باشد.  چه بسا افرادی که ذاتاً آدم درست و حسابی هستند،  ولی نتوانستند رگه های از این موارد را در خود تشخیص دهند و اصلاح نمایند.  در واقع این موارد جنگ سرد پنهان علیه یک کشور و یک ملت است،  آنها را بشناسیم و در مقابل دفاع ملی و میهنی و مردمی نماییم.

شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی

شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
تصویر بریدن زبان و کندن پوست مردم توسط حکومت آشوری در دیوارنگاره «ویرانی شوش» در موزه بریتانیا،  مشروح در اینجا.  عکس شماره 3182.
این برگه بشماره 1528 پیوست لینک زیر است:
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
لوگو در جهت علم باشیم نه عقیده،  عکس شماره 1615.
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی

شناخت حماقت فردی و جمعی

      هر خیزش بزرگ عمومی با جوسازیها دارای خصلتهای سیاسی یا مذهبی یا اقتصادی، انبوه گسترده‌ای از آدمیان را با حماقت سازی مسموم میسازد.  این جمع از آدمیان با بیشعوری اسیر بداندیشی و در نهایت خبیثی میشوند.  نمونه آن در سیاست مانند نازی آلمان، خمر سرخ،  و در دین مانند بوداییهای برمه در کشتن مسلمانان،  و در اقتصاد مانند کلاهبرداریهای شبکه ای بوضوح دیده میشوند.
      حماقت بیش از بداندیشی با نیکی به ستیز میایستد،  میتوان با یک بداندیش پلید به مخالفت پرداخت،  او را رسوا کرد و در صورت لزوم به زور متوسل شد.  فرد بداندیش پلید،  همواره هسته واژگونی خود را در درون حمل میکند،  زیرا دست کم در آدمیان رگه‌ای از خود نارضایی به جای میگذارد.
      اما در برابر حماقت همه ما بیدفاع میمانیم،  نه اعتراض و نه زور،  هیچکدام در مقابله با حماقت کارساز نیستند.  منطق به گوش احمق نمی‌نشیند،  اگر واقعیت با پیشداوریهای فرد احمق تضاد داشته باشد،  باور نمیکند،  و فرد احمق مقاوم میشود.  هنگامی که حقایق انکار‌ ناپذیر میشوند،  فرد احمق آنرا تصادفی و بی پیامد میخواند.
      فرد احمق بر خلاف یک فرد خبیث،  که در کل خود‌ شیفته است،  تحریک شده و موضع تهاجمی میگیرد.  به این دلیل مواجهه با یک فرد احمق،  محتاج احتیاط بیشتر از رویارویی با یک فرد خبیث هستیم.  کوشش در ترغیب افراد احمق به پذیرش منطق بیهوده است،  زیرا تلاشی بی‌معنا و خطرناک است.
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
تصویر ساده از یک احمق،  عکس شماره 7319.
      حماقت یک نارسایی ذهنی نیست،  بلکه یک نقض وجود فردی انسانی است که حاصل بیشعوری است.  بعضی انسانها دانش فراوان دارند اما احمق هستند،  در مقابل انسانهایی هستند که ذهن کند دارند و بیسواد هستند،  اما گرفتار حماقت نیستند.  یعنی حماقت یک ناسایی مادر زادی و تیره انسانی نیست بلکه شرایط خاص بعضی مردم را احمق میکند یا حماقت در آنها جاری میشود.  تجربه نشان میدهد اشخاصی که از بیشعورها و احمقها دوری میکنند،  و مطالعات علمی دارند،  کمتر از افراد و گروه‌هایی که مایل یا محکوم به زندگی و معاشرت اجتماعی دستوری خاص هستند، ویژگیهای حماقت بروز میدهند.
      چنین به نظر میرسد حماقت بیشتر یک مشکل اجتماعی است،  تا روانشناختی.  بررسی دقیقتر نشان میدهد،  حماقت تأثیر شرایط تاریخی خانوادگی و اجتماعی بر انسانها است،  تا یک همگنی روانشناختی با شرایط ویژه خارجی.  همچنین دیده میشود،  هر خیزش بزرگ عمومی،  چه خصلتی سیاسی یا مذهبی یا اقتصادی داشته باشد،  انبوه گسترده‌ای از آدمیان را با حماقت مسموم میسازد.  حتی چنین به نظر میرسد که این ویژگی به صورت یک قانون اجتماعی – روانی در آمده است،  یعنی تمرکز قدرت در یک فرد یا گروه یا یک اقتصاد محتاج حماقت انبوه دیگران است.
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
تصویر مجسمه ابن خلدون در تونس،  عکس شماره 7132.
      اگر مردمی هنگام فاجعه های ملی،  سخنان بیهوده و خنده ای بسیار گویند،  بدانیم فقر فرهنگی و شعوری آنان را فرا گرفته،  و ملتی غافل و برده و ذلیل شده اند،  چنانکه گویی در حال مستی بسوی مرگ و جهنم رانده میشوند. برگرفته از  ابن خلدون.
   پرسش از عموم:  آیا میتوانید در اطراف خود حماقتها را بدون نام بدن از اشخاص بررسی کنید و بنویسید؟
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی

شناخت بیشعوری را از خود شروع کنیم

      بیشعوری یعنی نداشتن شعور و عقل و درایت و درک و دانش در تمام زمینه های روزمره زندگی،  یا بطور خاص و موردی.  معمولاً بیشعور نمیداند بیشعور است،  زیرا بخشهای منطقی و تحلیل در مغز او رشد نکرده است.  این موضوع دلایل عمده زیادی دارد،  منجمله ذات تربیتی در خانواده،  یا شرایط خاص اجتماعی و کشوری و آموزشی.
      بیشعوری نوعی کمبود و بیماری مغزی و ذهنی است،  و باید مانند تمام بیماریها برای پیشگیری و درمانش ابتدا آنرا در فرد یا خانواده و جامعه شناخت.  بیشعور مورد سوء استفاده بداندیش و خبیث قرار میگیرد،  و به حماقت ختم میشود.  هر چقدر بیشعوری مخربتر باشد،  برای شناخت و مقابله با آن باید تلاش بیشتر کرد.  بیشعوری خطرناکترین عارضه‌ تاریخ است،  زیرا فردی یا انبوه آنها نقش در تاریخ نابودگریها و کشتارها داشتند،  و بیشترین آسیبها را به جوامع زدند.
      بیشعوری مسری است و بصورت غیر قابل باوری در خانواده و جامعه پخش میشود،  مانند ریختن زباله در خیابانها.  بیشعوری احمقی نیست،  شاید یک بیشعور تحصیلات بالا و موقعیت مالی خیلی خوب داشته باشد،  ولی بیشعوری به حماقت فردی و جمعی ختم میشود.  خودخواهی و وقیح بودن و تجاوز به حقوق دیگران،  از خصوصیات اصلی بیشعوری است.  عدم درست انجام وظیفه در کار و ادارات و آموزشی و غیره،  از مجموع سرایت بیشعوری است.
بیشعوری را بشناسیم و گمان نکنیم سالم هستیم،  شاید دچار این بیماری مغزی و ذهنی باشیم.
   پرسش از عموم:  آیا شما خود و جامعه را در میزان بیشعوری و حماقت محک زده اید؟
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی

بداندیشی و بدخواهی

      از نام واژه ترکیبی بوضوح معنی آن فهمیده میشود،  یعنی کسی که فکر و اندیشه پلید دارد.  معمولاً بداندیش شکلهای مختلف بنا به نوع فرد بداندیش دارد،  یک فرد عادی بداندیش فقط توانایی بداندیشی نسبت به محیط اطراف خود دارد،  مانند آزار و سنگ زدن به حیوانات و یا صدمه زدن به مال و جان مردم دور و برش.  گاه بداندیش وسعت عمل بیشتری دارد،  کشتار و نابود کردن کشورها و مردمان دیگر، که در تاریخ زیاد خواندیم.
      بداندیشها معمولاً از بیشعورها استفاده موردی میکنند،  و با ایجاد شرایط آنها را احمق نموده،  مثلاً مالی از آنها میربایند،  یعنی کلاهبردار میکنند.  یا در موضوع بزرگتر کشورها و مردمان را بجان هم میاندازند،  مانند رفتارهای استعمار و امپریالیسم.  بهمین جهت باید بداندیش را در دو گروه عمده بداندیشی تقسیم کرد،  فردی و خانوادگی،  که روشهای ساده تر بداندیشی را پیاده میکنند،  و دیگر کشوری و جمعی که بداندیشی را پیچیده تر انجام میدهند.
      بداندیش میتواند باسواد یا بیسواد و یا با دانش بالا و یا کم دانش باشد،  در هر صورت پندار و رفتار و کردار بداندیشی،  با هر مقدار دانش تغییر در ماهیت و نفوذ بداندیشی دارد،  تغییر در کلیت بداندیشی ندارد.  بداندیش کم دانشتر بداندیشیهای کم اهمیتتر انجام میدهد،  و بداندیش با دانش بیشتر بداندیشیهای بزرگتر و خطرناکتر دارد.  بمنظور رفع بداندیشی از جامعه،  که بیشتر و آزاد دهنده ترین آنها کلاهبرداریها و دزدیهاست،  لازم است آموزشهای شناخت بداندیش در دروس مدارس قرار گیرد.
   پرسش از عموم:  آیا شما از بداندیشی آسیب دیده اید؟،  آنرا در پایین برگه بنویسید.
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی
خباثت و پلیدی و پست فطرتی
      نمونه تاریخی آن زیاد است،  کسانی که بی جهت جنگ راه میاندازند و کشتار میکنند،  و برای مردم بیچارگی و مشکل درست میکنند.  نمونه بزرگ آن استعمار و امپریالیسم و عوامل آنها در حکومت کشورهای استعمار زده هستند.
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی
چراگاه حیوانی
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
تصویر دو الاغ در حال چرا،  عکس شماره 7318.
      حیوانات اقتصاد و پول و کار و تولید و درآمد و خرج و… را نمیفهمند و نمیدانند.  انسان با حیوان متفاوت است،  انسان حیوان گونه نیست،  انسان باید بدرستی و بروز شده باسواد و دانا پرورش یابد.  انسان بدون درک و دانش زندگی انسانی،  شامل شناخت اقتصاد و مردم و طبیعت،  خود بخود فناست.  کشوری که بیشتر مردم چنین غافل و بدون آموزش باشند،  همیشه بیچاره و در حال نابودی است.  مشروح در اینجا.
خوب بودن
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
تصویر طرح خوب و خیر خواه بودن،  عکس شماره 7321.
      از قدیم شنیدیم که باید خوب بود و کار خیر کرد،  ولی هرگز نشنیدیم،  که باید درک و دانش خود را در مفهوم خوب و خیًر بودن بالا برد.  بدون درک و دانش از هر موضوعی،  آن مورد بدرستی انجام نخواهد شد.  کلیه سیستمهای آموزشی از خانواده تا دانشگاه،  نباید فقط هر موضوع را بگویند،  بلکه باید تولید مفهوم از آن موضوع کنند.
جنگ ترکیبی
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
عکس شماره 7320.
      از ابتدای زندگی واقعی مواجه با جنگ ترکیبی سرد،  و حتی گرم در اجتماع بودیم،  هیچ وقت در سیستم آموزشی از خانواده تا مدرسه و غیره یاد ندادند،  که نبرد داخلی ترکیبی را بشناسیم،  و چگونگی مقابله با آنرا یاد بگیریم.  شنیده ایم غیبت و کلاهبرداری و دزدی و غیره وجود دارد و بد است،  ولی هرگز نگفتند،  اینها زیر مجموعه جنگ ترکیبی سرد داخلی است،  و باید این نبرد را شناخت تا دچار جنگهای بزرگتر کشوری و جهانی آن نشویم.
مشکل بزرگ
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
عکس شماره 7322.
      بی شعوری همراه بی دانشی مشکل بزرگی است،  باید آنرا شناخت و با آن مقابله کرد.  در نظر داشته باشیم،  این مشکل مورد سوء استفاده استعمار و امپریالیسم و عوامل سرمایه دار آنها قرار میگیرد،  و کلیت کشورها را در خطر قرار میدهد.  چه خوب میشود هر شخص یا کل مردم،  آموزشهایی درباره تعریف شعور و دانش،  و نبود آنها داشته باشند،  و میزان سنجی شخصی هم شوند.
هوش ملت
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی برای زندگی هر شخص و نیز ادامه بودن یک کشور سازنده با رشد در جهان امروز مهم است
تصویر سنگ نگاره پیروزی شاهنشاه ایران شاپور یکم،  بر والرین امپراتور روم، در نقش رستم،  عکس شماره 7323.
هر ملتی بنا به مقدار هوش و دانش خود در جهان قدرت دارد،  یعنی باید هوش و دانش ملت را بالا برد،  و عوامل قدیم و جدید،  که از رشد هوش و دانش و بینش ملت جلوگیری میکنند،  حتماً باید برداشته شوند.  در غیر اینصورت در جهان نوین انقلاب صنعتی چهارم،  کشورهایی،  که هوش و دانش و تولید و اقتصاد پائین دارند،  نابود میشوند.
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی
ترفندهای #استعمار_و_امپریالیسم
      استعمار و امپریالیسم بجای اینکه خود اقدام به سرکوب ملتها نماید،  با ترفند ملتها را به ده بیست گروه و حزب و فرقه و قوم و دین تقسیم میکند.  سپس بین آنها جنگ نرم و سرد راه میاندازد،  و در صورت لزوم جنگهای گرم داخلی در کشورهای تحت نفوذ درست میکند.  آنها جناحهای متخاصم را در قدرت سرد و گرم مساوی نگه میدارند،  تا همیشه بتوانند رو در روی یکدیگر قرار گیرند.
      معمولاً این گروهها را در دو دسته عمده،  با زیر مجموعه های متعدد غیر پیوسته ایجاد میکنند،  و از بالا مدیریت آنها را بدست میگیرند.  هرگز نمیگذارند مردم به آگاهی در این مورد دست یابند،  تا نتوانند یکپارچه شوند.  مثلاً دهه چهل میلادی در هندوستان بزرگ،  دو گروه عمده هندو و مسلمان با دهها زیر گروه را بجان هم انداخت،  تا توانست پرجمعیت ترین کشور آن زمان را به چندین کشور تقسیم کند.
      همیشه اندک شماری اشخاص آگاه پیدا و متوجه این ترفند میشوند،  ولی چون قدرت و توانایی این اشخاص کم است،  نمیتوانند نفوذ استعماری را در تبلیغاتی و نظامی و حکومتی شکست دهند.  اینها فقط ناظر رخدادهای شوم و درگیر شدن مردم کشورشان میشوند،  که چگونه با دستجات مساوی قدرت تقسیم و اغفال شده،  و هر کدام فکر میکنند حق با آنهاست و بجان هم افتاده اند،  و رفتارهای غیر انسانی و ضد کشوری انجام میشود.
      بسیار دیده شده در یک کشور مانند لاتینیها وقتی کمونیستها قویتر میشوند،  یکدفعه خبرهای خیلی سری از اختلاسها و دزدیها پخش میشود.  یا اگر کلیسا قویتر شد،  خبرهای سری غیر قابل باور درباره لواط های کشیشها پخش میشود.  بدین ترتیب با این قبیل اخبار،  بدون مخارج و بطور نامحسوس قدرتهای درگیر را مساوی قدرت نگه میدارند.  این روشهای تکراری است،  و همیشه سعی کردند بعد از موفقیت،  اینگونه خبرها را از ذهنها پاکسازی نمایند.
      نمونه دیگر از پاکسازی تاریخی درباره ایرانیهای زنگبار است،  آنها دولت و مدنیت و بازرگانی زنگبار،  قوی ترین پایگاه تجاری ایرانی در خارج را بمدت چندین قرن در اختیار داشتند.  نفوذ آنها به استعمارگران خوش نیامد،  و بالاخره توانستند اواخر قرن نوزده با ایجاد شورشهای مردم ساده،  این پایگاه بزرگ ایرانی را فتح کنند.  ایرانیها یا کشته و یا خارج شدند،  و ماجرا را از تاریخ حذف کردند.
      خلاصه بگویم،  این ترفندهای استعمار و امپریالیسم زیاد است،  وظیفه روشنفکران هر کشور این است،  آگاهی از ترفندها برسانند.  بجای افزودن جنگ سرد داخلی،  که حتماً منجر به جنگ گرم برای منافع استعمار میشود،  فقط آگاهی برسانند.  دانایان از مردم بخواهند از شرکت در این جنگ و دشمنی بی فرجام غیر انسانی خطرناک دوری نمایند،   و آرامش و وحدت بخواهند.  باید همیشه بگویند همه ما مردم نود و نه درصدی هستیم،  در مقابل یک درصدیهای جهانی.  #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما درباره دوری از ترفندهای استعماری و جنگ سرد داخلی به مردم سفارش کرده اید؟
……………
   @:  شناخت حماقت, تعریف بیشعوری, شناخت بداندیشی, تعریف خبیثی, جنگ داخلی, چراگاه حیوانی, خوب بودن, جنگ ترکیبی, مشکل بزرگ, جنگ سرد, دفاع ملی.
   #:  #حماقت, #بیشعوری, #بداندیشی, #خبیثی.
…………
شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
خودشان در این فیلم میگویند: فلسفه غرب بر آرمانهای یونان و روم باستان بنا شده، یعنی خط قرمز "حمله اسکندر به ایران" است، و این جنگ را مهمترین رویداد غرب میداند. این فیلم را بدقت گوش دهید، درباره عظمت هخامنشیان میگوید، و به نوعی هم قبول میکند، که اسکندر شاهزاده هخامنشی است، اما از خط قرمز تاریخ نویسی استعماری در این باره عبور نمیکند. لطف کنید با فراست بفیلم دقت کنید، و #تاریخ_نویسی_استعماری را در نظر داشته باشید. مشروح در لینک  http://www.arq.ir/161
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  شناخت حماقت بیشعوری بداندیشی خبیثی