Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

قوانین حریم آبهای سطحی و حریم رودخانه ها و نهرها و غیره،  یکی از مهمترین مواردی است،  که باید دانست،  تا از مشکلات مختلف اختلافهای اراضی و آبیاری و سیل جلوگیری شود.

قوانین حریم آبهای سطحی

قوانین حریم آبهای سطحی
تصویر از سیل مهر ۹۷ تنکابن،  عکس شماره ۸۹۷۵.
قوانین حریم آبهای سطحی
لوگو درک و عشق به طبیعت آینده بشر را تضمین می کند،  عکس شماره ۱۵۲۸.
برگه 1345 پیوست لینک زیر است:
قوانین حریم آبهای سطحی

فهرست قوانین حریم آبهای سطحی

       نوشته های بیشتر قوانین حریم آبهای سطحی را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
…………….
قوانین حریم آبهای سطحی
قوانین حریم آبهای سطحی
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
   ماده ۱۳۶ :  حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
   ماده ۱۳۸ :  حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه [سست] (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است.  لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع کافی باشد به آن افزوده می شود.
   توجه:  هر گز ۱۰۴ سانتی متر است.
   ماده ۱۳۹ :  حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
   تبصره ۱ ماده ۲ :   تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی آنها در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.
   تبصره ۲ ماده ۲ :  حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
   تبصره ۳ ماده ۲ :  ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
   تبصره ۴ :  وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نمانیده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در موارد (۴۳) و (۴۴) این قانون تعیین و پرداخت می شود.
   تبصره ماده ۳۷ :  احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجراست.
   ماده ۴۳ :  در موارد ضروری اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.
   ماده ۴۸ :  صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
آئین نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۱
   ماده ۲ :  حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر می باشد. این حریم از منتهی الیه دیواره آنهاست.
۱-    آبدهی (دبی) بیش از ۱۵ مترمکعب در ثانیه،  میزان حریم از هر طرف ۱۲ متر.
۲-    آبدهی (دبی) از ۱۰ تا ۱۵ مترمکعب در ثانیه،  میزان حریم از هر طرف ۸ متر.
۳-    آبدهی (دبی) از ۵ تا ۱۰ مترمکعب در ثانیه،  میزان حریم از هر طرف ۶ متر.
۴-    آبدهی (دبی) از ۲ تا ۵ مترمکعب در ثانیه،  میزان حریم از هر طرف ۴ متر.
۵-    آبدهی (دبی) ۱۵۰ لیتر تا ۲ مترمکعب در ثانیه،  میزان حریم از هر طرف ۱ تا ۲ متر.
۶-    آبدهی (دبی) کمتر از ۱۵۰ لیتر در ثانیه،  میزان حریم از هر طرف ۱ متر.
   ماده ۴ :  کانال عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت ۱۰۰ هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغ هامورد استفاده است دارای حریم نیستند.
   ماده ۵ :  اداره های ثبت و اسناد و املاک مکلفند. بیست روز قبل از تحدید حدود املاک واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانالهای آبیاری آبرسانی و زهکشی، روز تحدید حدود را به شرکتهای آب منطقه ای و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداری های ذی ربط و در خوزستان به سازمان آب و برق خوزستان اطلاع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعلام دارند. نرسیدن پاسخ در مدت یاد شده مانع از اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک نمی باشد.
   ماده ۶ :  وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به وظایف خود یا صدور پروانه ساختمان یا نظایر آن حد بستر، حریم رودخانه ها، مسیلها، مردابها و برکه های طبیعی را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداری ها و در خارج از این محدوده از شرکتهای آب منطقه ای استعلام نمایند. دستگاههای یاد شده موظفند حداکثر ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت، پاسخ استعلام را بدهند اعلام نکردن پاسخ در مدت تعیین شده به مفهوم بلامانع بودن اجرای طرح است.
   ماده ۷ :  هرگاه در حریم رودخانه ها، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی با حریم سایر تاسیساتی که دارای حریم هستند، تداخل نمایند، قسمت مورد تداخل برای تاسیسات دو طرف، به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد.
  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹
   ماده ۱ :  خ- حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ها، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آئین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.
      حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مــــورد با توجه به وضع رودخانه یا نهــــر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد.
   ماده ۲ :  شرکتهای آب منطقه ای مکلفند با توجه به امکانات حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و یا اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات این آئین نامه تعیین نمایند.
……………
   برچسبها:  قوانین حریم، آبهای سطحی، حریم رودخانه‌ها، حریم انهار، حریم مسیلها، حریم مردابها،‌ حریم برکه‌ها، شبکه‌های آبرسانی، آبیاری زهکشی.
………….
قوانین حریم آبهای سطحی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
پیشگیری احتمال وقوع سیل تنکابن از رودخانه غریب در جلگه تنکابن شهرستان تنکابن، مشروح در http://arq.ir/409
* * * * * * * * * *
 
سخن و تقاضای مهم و ملی بانوی باشنده روستای جل غربی از مجلس و دولت http://arq.ir/699
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید