Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

درک مفهوم علم و دانش و بینش برای توسعه علم و تولید یک اصل است.  امروزه سیستم آموزشی کاری کرده،  که بیرون آمده های آن خیال می کنند،  همه آنچه که خوانده اند و بخوردشان دادن و می دانند همه علم است.  مهمتر از همه بسیاری معنی علم و دانش و شک و گردونه یادگیری را نمی دانند،  یا بدرستی نمی فهمند،  و اندک دانش خود را که القا شده است،  همه علم می دانند.

درک مفهوم علم و دانش و بینش

درک مفهوم علم و دانش و بینش
تصویر انوش راوید در تخت رستم شهریار نزدیک تهران،  عکس شماره 3735.
این برگه بشماره 1133 پیوست لینک زیر است:
درک مفهوم علم و دانش و بینش
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
درک مفهوم علم و دانش و بینش
درک مفهوم علم و دانش و بینش
      خیلی از اشخاص اهل علم و دانش و بینش به مهم درک مفهوم آنها پی نبرده اند،   اما من در نظرها و پرسشهای ارگ ایران متوجه این مهم شدم.  از هزاران مورد در بخش کامنتها،  دو نمونه در زیر می نویسم.
   پرسش پریا 6780:  تاریخ دان زیر ادعای برخی باستان شناسان مبنی بر ایرانی بودن اسکندر و دروغ حمله اسکندر به ایران را رد می کند،  نظر شما چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  قبلاً متن ایشان و پاسخ را در ارگ ایران نوشتم،  و براحتی قابل دسترسی است.  باید توجه داشت،  ما هنوز اول راه تاریخ هستیم،  تاریخ یک علم مانند همه علوم است، و رشد و تکامل و تغییرات دارد.  هیچ کس نمی تواند بگوید علم همین است که من می گویم.  اهل علم تمام موارد مورد گرایش و تخصص خود را با دقت بررسی می کند،  و نظرات شخصی دانش خود را می گوید،  و ادعای تمام علم مربوطه اشتباه است.
   نظر رضا 6781:  دوست عزيز نمي توان دروغي به اين وسعت در تاريخ آورد،  دروغی به اين بزرگی.  من نمي دانم هدف جنابعالي از اين حرفها چيست،  اما گويا جنابعالي حدود ايران قديم و جديد و مرزهای آن و همچنین جغرافياي منطقه را فراموش كرديد.  شما نگاهي به چهره مردم سمرقند و بخارا و دوشنبه و قندهار و افغانستان و ازبكستان و تاجيكستان و… بينداز،  جز چهره مغولي چه ميبيني؟  حتي افغانيها هم بسيار در مغولها در هم آميخته شده اند.  از آن سوي در قسمتهاي شمالي جلگه هايي مي بيني كه بسيار سهل العبور هستند،  و نيازي به عبور از سلسله جبال مرتفع و سخت نيست.  به راحتي مغولها مي توانستند از طريق قسمتهاي شمال شرق ايران به ايران برسند.  از سويي اونها بيشتر مجهز به نيزه و تير و كمان بودند تا شمشير و آهن آلات،  پس چيزي از تجهيزاتشان هم به جا نمانده است.  از يك قوم بيابانگرد وحشي انتظار معماري و ساخت و ساز داري؟  از يك مشت وحشي جنايت كار؟ حرف ناگفته بسيار است،  و مجال كم اما اينكه يك هو تمام تاريخ را زير سوال ببري اصلاً جالب نيست.
   پاسخ انوش راوید:  شما، می گویید: “از يك قوم بيابانگرد وحشي انتظار معماري و ساخت و ساز” یعنی قبول دارید که وحشی بودند،  حال بمن بگویید چگونه وحشی ها می توانستند به دانشهای نظامی مانند تولید و لجستیک و آموزش و استراتژیک و تاکتیک و نظام جمع و غیره برسند،  که کارهای بزرگی انجام دهند.  تصور الکی یا وحشی و عقب افتاده بودن برای کارهای مهمتر از زمان خود،  سادگی در درک مفهوم علم و دانش و بینش است.
      درباره همه مسائل در ارگ ایران توضیح نوشتم،  معلوم است شما نخواندید،  مانند تاریخ چهره هزارهها.  یا از نظر من مغولهای مانویهای بازمانده ساسانی بودند،  نه منگولهای بیابانی،  لطف کنید با دقت بخوانید.  شاید آنچه که از تاریخ نوشته و بخورد داده اند،  سیاستهای تاریخ نویسی استعماری باشد.  توجه کنید،  علم از دیدگاه های جدید رشد و تکامل می یابد.
   علت:  براحتی می توان متوجه شد،  بیرون آمده های سیستم آموزشی،  درک مفهوم علم و دانش و بینش را بطور ضعیف دارند،  یا فاقد آن هستند،  و کم و بیش سطحی نگری دارند.  همه آنها علم را در دیدگاه های اشخاص مختلف می دانند،  حتی بسیاری می گویند:  همه نوشتن که اسکندر به ایران حمله کرده،  و شما می گویید حمله نکرده.  یعنی اصلاً نمی دانند علم چگونه شکل می گیرد،  و رشد و تکامل و تغییرات دارد،  فقط می داند و بخوردش دادند،  که همه میگن.  وقتی می گویم باید پردازش محوری، جای حافظه محوری قرار گیرد،  بخاطر همین است.
درک مفهوم علم و دانش و بینش

تعریفهایی که باید بخوبی دانست

   در تعریف علم آمده:  علم به معنی دانشهای سازمان یافته برای توسعه هدفمند اطلاعات ارزشمند جهان و پدیده هاست.  علم از مجموعه دانشها در طول تاریخ و در قالب تفسیرهای قابل آزمایش و بررسی و رهیابی ایجاد میشود.  علم در هیچ گرایش و تخصص بطور کامل قابل دسترسی نیست،  زیر همیشه اول راه علم هستیم.
   در تعریف دانش آمده:  آشنایی، آگاهی، یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطلاعات، شرح و یا مهارتها،  که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید.  علم قابل بررسی،  از مجموع برخورد دانشها ایجاد می شود،  و همواره دانش هر فرد رشد و تکامل و تغییرات دارد.  ساکن بودن دانش برابر با فسیل بودن یا فسیل شدن است.
   در تعریف بینش آمده:  درک و فهمی از خود و روابط با دیگران است،  که تجربه‌ های پیشین را روشن،  و در حل مسئله‌ و موضوعی یاری میکند.  بینش وسیله حل و رفع درک و مفهوم نشده میشود.  بینش می تواند شخص را بفهم روابط مربوط به علم و دانش و راه حلهای موردی توانا سازد.  عدم بینش باعث عدم درک مفهوم علم و دانش می شود،  و عقب افتادگی در پی دارد.
   در تعریف شک‌ علم آمده:  پرسش و تامل به مسائل و موضوعات علمی و مقدار دانش،  اینکه ادعاها توسط تحقیقات تدوین شده تجربی و نظری و انسانی قابل قبول است،  یا غیر واقعی است.  بمنظور رشد و تکامل علم و مقدار دانش لازم است،  هر آنچه را که در دید و مطالعه است،  مرتب به پرسش و دیدگاه گرفت.  بدون شک در علم و دانش،  مقدار درک و مفهوم ما اندک و فسیل شده می شود.
   در تعریف سطحی نگری آمده:  عدم نگاه عمیق و مطالعاتی به مسائل و موضوعات،  و بررسی سطحی و ساده بدون استفاده از ظرفیتهای مغز و کارایی ذهن.  فرد سطحی نگر هر آنچه را که دیده و شنیده و خوانده براحتی می پذیرد،  و براحتی مورد سوء استفاده قرار میگیرد،  بویژه در بخش تاریخ بهترین طعمه برای تاریخ و سرنوشت سازان است.  سطحی نگری مخالف عقلگرایی است.
   مهم:  باید توجه داشت،  علم همیشه سر جایش باقی است،  آنچه که از علم برای ما می گویند،  در واقع مقدار دانش و بینش ما و بشر از علم است.  مثلاً واقعیت های تاریخی همیشه ثابت و سر جایشان در تاریخ هستند،  ولی مقدار دانش و بینش ما از تاریخ است،  که کم و بیش دارد،  و می پنداریم علم تاریخ یا علم وقایع تاریخی است،  که بواقع و درست و کامل می دانیم.
درک مفهوم علم و دانش و بینش

خواب خرد پایان عقل و تمدن

درک مفهوم علم و دانش و بینش
   تصویر نقاشی از فرانسیسکو خوزه گویا،  وقتی خرد بخوابد حیوانات مهیب ظاهر می شوند،  عکس شماره 9615.
درک مفهوم علم و دانش و بینش

سطحی نگری بلای قرن

درک مفهوم علم و دانش و بینش
   سطحی نگری بلای قرن 21 شده،  بخاطر ضعف سیستم آموزشی،  و نفوذ شبکه های اجتماعی در مردم و فرهنگ و جامعه،  و نفوذ سرمایه داری غربی در همه جا.  تا دیر نشده سیستم آموزشی را در کل معنی آن تغییر دهیم.  عکس شماره 8400.
……………
   برچسبها:  درک مفهوم, مفهوم درک، درک علم, مفهوم علم, درک دانش, مفهوم دانش, درک بینش, مفهوم بینش, شک علم, گردونه یادگیری, خواب خرد, سطحی نگری.
   هشتگها:  #علم, #دانش, #بینش.
…………
درک مفهوم علم و دانش و بینش
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
یکی از نبود نوشته این برگه،  شهر سازی در شمال ایران رونق زیادی دارد،  چه خوب بود طرحهای ملی و بزرگ راهبردی اساسی برای اینکار اجرا می شد.  مشروح در لینک http://arq.ir/1394
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.