Skip to main content
جنبش برداشت دروغ در ایران نام اولین وبلاگ من در سال 1384 بود،  که بدلیل نوشتهای تند درباره دروغ و ضد دروغ،  از دسترس خارج شد.  سپس تغییر نام دادم و در وبلاگ دیگر با نام جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران،  فقط به دروغهای تاریخ پرداختم،  و دروغهای جاری را مطرح نکردم.  این یکی نیز از دسترس خارج شد،  و فعلاً در تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی به موضوع مهم دروغ و دروغگویی می پردازم.

جنبش برداشت دروغ در ایران

جنبش برداشت دروغ در ایران
طرحی از انوش راوید در مبارزه با دروغ و دروغگویی،  عکس شماره 3703.
 این برگه بشماره 336 پیوست لینک زیر است:
جنبش برداشت دروغ در ایران
لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید،  عکس شماره 1619.
   تعریف جنبش:  جنبش پدیده‌ اجتماعی آزاد با تشکیلات یا بدون تشکیلات در ابعاد مختلف و شیوه های گوناگون است،  تا به تغییر در ترکیب ‌بندیهای:  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر ‌شود.
جنبش برداشت دروغ در ایران
جنبش برداشت دروغ در ایران
      دروغگویی پدیده فرهنگی و منفی اجتماعی از صفات زشت و ناپسند اخلاقی است،  که متاسفانه امروزه در بین افراد جامعه بطور شایع مشاهده می شود.  فطرت انسان به سمت راستی و راستگویی گرایش دارد،  و به دنبال حقیقت است،  بهمین جهت دروغ و دروغگویی را ناپسند دانسته و آن را نکوهش می کند.  دروغ یک آفات فرهنگی زبانی است،  و در فرهنگ اصیل ایرانی و اندیشکده ایران زمین از گناهان بزرگ شمرده شده است.
      دروغ ادعای باطلی است،  که گوینده عمداً آن را به عنوان حقیقت بیان می‌کند.  دروغگویی معمولاً به منظور کلاهبرداری یا فریب یا جلوگیری از وضعیتی،  که برای دروغگو نامطلوب است، رخ می‌دهد.  دروغ گویی عوارض و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی دارد، برای مثال برخی از صاحب نظران یکی از بزرگ ترین پیامدهای دروغ گویی را از بین رفتن اعتماد اجتماعی میان افراد، سازمانها و مردم یا میان مردم و حکومت می دانند.  دروغ می‌تواند باعث بی‌اعتمادی شود.
      دروغ وابسته به چیزی نیست که به زبان آورده میشود بلکه وابسته به چیزی است،  که شنونده درک می‌کند.  یعنی حتی اگر آنچه که به زبان آورده میشود،  دروغ نباشد ولی اگر عمدا به طریقی دیگر،  باعث درک چیزی به غیر از واقعیت شود،  دروغ است.  مثلا اگر به خاطر لحن بیان، زبان بدن، گفتن بخشی از واقعیت و…، غیر از واقعیت درک شود دروغ است.
      بنابر آنچه که نزد متخصصین مشهور است، دروغ یعنی از چیزی خبر دادن به گونه ای که خلاف آنچه هست باشد.  به عبارت دیگر دروغ به کلامی گفته می شود،  که مطابق با واقع نباشد،  و یا به عبارت بهتر،  دروغ اظهار هر آن چیزی است،  که مخالف واقعیت باشد،  با گفتار، نوشتار، عمل، اشاره و غیر.  انواع دروغ شامل همه موارد زیر می شود:
  1 ــ  دروغ معمولی و عادی:  معمولا به صورت شوخی یا جدی اظهار میگردد،  این نوع دروغ باعث صدمات روحی و جسمی و مالی نیز می شود.
  2 ــ  دروغ تهمتی:  اظهار سوء ظن نسبت به چیزی یا کسی،  که معمولا از بدون در نظر گرفتن قرائن و شواهد و تهمتی اظهار می شود.
  3 ــ  دروغ بهتان و افترا:  به دیگران از سر آگاهی دروغ بستن،  که آنچنان غیرعادی است،  و باعث بهت و حیرت همه به ویژه فرد مورد نظر می شود.
  4 ــ  دروغ تاریخی:  از بدترین دروغهاست که باعث گمراه شدن مردم و قومیتها و ایجاد دشمنی میشود،  این دروغ از دوران استعمار شکل حرفه ای گرفت.
  5 ــ  دروغ پز دادن:  تعریف زیاد و بدون واقعیت از کسی یا چیزی،  باعث اغفال دیگران می شود،  و از دروغهای مخفی در گفتگو و جملات است.
  6 ــ  دروغ قسم:  قسم خوردن و ادعای غیر از آنچه که در واقعیت است،  مانند نوشتن درخواست خانه از دولت و قسم که ندارد،  درصورتیکه خانه داشته باشد.
  7 ــ  دروغ ریا:  اظهار نیت غیر واقعی،  که بیشتر اختصاص به اعمال دینی و معنوی و حتی مالی دارد،  با ریا می گوید ندارد ولی دارد.
  8 ــ  دروغ کم و گران فروشی:  اظهار خلاف واقع وزن و اندازه،  اظهار خلاف واقع در قیمت و وزن و کیفیت،  که اختصاص به خرید و فروش و معاملات دارد.
  9 ــ  دروغ فریب:  این نوع دروغ که برای فریب شخص یا اشخاصی جهت منافع بکار برده می شوند،  از خطرناکترین دروغهاست که مردم کشور را بخطر جدی میاندازد.
   پرسش از عموم:  آیا دروغ نوع دیگری را می دانید،  لطف کنید در نظرات بنویسید؟
جنبش برداشت دروغ در ایران

تاریخ ضد دروغ در ایران

      در کتیبه ها و سنگ نوشته های باستان از زشتیِ دروغ برای مردم گوشزد شده و همچنین در آثار مکتوب کهن فارسی،  از اهورامزدا خواسته میشود که «ما را از دروج (دروغ) دور بدار».  بنابراین اخلاق ایرانی از آغاز با این پدیده در مبارزه بوده است،  چندان که آن را به «دیو دروغ» تشبیه کرده‌اند.  برای مثال در کلیله و دمنه،  همچنین در قابوس ‌نامه، کیمیای سعادت و اخلاق ناصری بر این موضوع بسیار تأکید شده است.
      در تمام دینها دروغ را گناه کبیره می دانند،  ولی در بسیاری موارد دروغ را جایگزین دفاعی کرده اند.  این نوع جایگزینی دفاعی دروغی به جامعه نیز سرایت کرده،  و دروغ را برای پیشرفت شخصی خود بکار می برند،  می گویند دروغ مصلحتی.  ولی در هر صورت دروغگویی است،  و در طول زمان باعث صدمات غیر قابل جبران به کل مردم و کشور می شود،  بزبان دیگر رشد و تکامل جامعه درست و راست شکل نمیگیرد و کج می شود.
      در فلسفه اندیشه ایران زمین بشدت با دروغ و دروغگویی مبارزه می شود،  و مردم را از دروغ دور می کند،  و متقابل مردم را آماده پذیرش و درک واقعیتها می نماید.  فلسفه اندیشه ایران زمین می داند،  با شایع و همه گیری دروغگویی،  در نهایت زمان دور یا نزدیک کل کشور و مردم نابود می شوند.
   مهم:  من انوش راوید بدلیل اینکه ناسیونالیسم ایرانی،  و پژوهشگر فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی هستم،  خواهان بهترین برای کشور و مردم ایران هستم،  بشدت با دروغ مخالف میباشم،  و با دروغگویی مبارزه می کنم.
جنبش برداشت دروغ در ایران

جهل در ایران

     جهل و نادانی از دروغگویی بخشی از مردم حاصل می شود،  در ایران از بدو ورود استعمار شدت می گیرد.  قبل از آن رشد و تکامل تاریخی ایران،  در راه عادی خودش جریان داشت،  و تعیین جهل برای مفهوم امروزی از تاریخ امکان راحت و غیر تخصصی ندارد.  جهل و نادانی مهمترین مسئله عقب افتادن کشورهاست،  جهل و نادانی حاصل شیوع دروغ و دروغگویی در یک جامعه است.
      مردم طی یک زمان تاریخی با دروغگویی،  مقابل آگاهی خود قرار گرفتند،  و درنهایت آن ملت در جهل و نادانی قرار گرفت.  از ابتدای پیدایش استعمار،  استعمارگران سعی می کردند،  کشورهایی که در ساختارهای تاریخی اجتماع عقب افتاده،  و یا مردم آنها وابسته به فکرهای منحط و خرافی حاصل از تاریخ دروغگویی بودند،  در همان حال نگهدارند.
      بدین منظور از وطن فروشان هر کشور برای اینکار استفاده میکردند،  و تا می توانستند سعی می نمودند،  اجازه رشد فکری و تاریخی به مردم کشور عقب افتاده ندهد،  تا بتوانند منابع را غارت و منافع جمع نمایند.  از ابتدای قرن 21 با وجود تکنولوژیهای نوین،  آگاهی به توده مردم راحت تر میرسد.
      بهمین جهت امپریالیسم نو در ادامه راه تغییر شکل یافته امپریالیسم و استعمار است،  سعی کرده تمام فرستنده های رادیو و تلویزیونی و نشریات را در اختیار بگیرد،  تا هر آنچه را که می خواهند به خورد مردم بدهند،  و با ترفندهای نوین،  دوباره مردم را در جهل و نادانی نگه دارند.  اما در این میان اشخاصی نیز با فعالیت در امکان نوین اینترنت،  برای رشد فکری مردم حرکت می کنند،  ولی مهمترین جنبه برای اینکار،  تفهیم واقعی دمکراسی و محیط دمکرات،  به مردم هر کشور است.
   پرسش از عموم:  آیا برای رفع دروغ و جهل از ایران،  راهکار و طرح راهبردی می دانید؟
جنبش برداشت دروغ در ایران

تعدادی جمله و متن از دروغگویی

دعای داریوش بزرگ:
{خداوندا این کشور را:  از دروغ، از دشمن، از خشکسالی محفوظ دار}
      خطر جدی است،  که اکثر مردم یک کشور از ابتدای زندگی یاد بگیرند،  دروغ بگویند و دروغ بشنوند،  و وقت خود را به هر شکل با دروغ سپری کنند.  آن ملت در گفتن حقیقت ناتوان می شوند،  و خود بخود همه ملت کوچک و بزرگ در داخل و خارج کشور،  حتی دشمنان دروغ و درغگویی،  یکجا در منجلاب می روند و نابود می شوند.  دروغ یکی از رذایل اخلاقی بد است،  که باید از آن دوری نمود،  دروغ باعث آلوده شدن به دیگر رذایل بد می شود.
   ــ  این یک خطر جدی است،  هر کسی که زندگی خود را صرف یادگیری دروغ کند،  در گفتن حقیقت ناتوان می‌شود.  آلی کارتر، نویسنده آمریکایی.
   ــ  روزی دروغ به حقیقت گفت:  میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم،  حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد.  آن دو با هم به کنار ساحل رفتند،  وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد.  دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.  از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است،  اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.
   ــ  مردم فکر می کنند دروغگو بر قربانی خود پیروز می شود،  اما آنچه من آموخته‌ام این است که دروغ یک عمل خود شیفتگی است.  زیرا فرد واقعیت خود را به کسی که به او دروغ می گوید تسلیم می کند،  و آن شخص را ارباب خود می سازد.  از آن به بعد خود را محکوم میکند به جعل کردن قسمتی از واقعیتها،  که فرد نیاز دارد،  درمورد وجهه‌اش برای دیگران جعل شود.
   ــ  فردی که به دنیا دروغ می گوید،  از آن پس برده جهان است.  هیچ دروغ سفیدی وجود ندارد، همه‌ دروغها،  تخریبی سیاه هستند و دروغ سفید دروغی که ظاهرا ضرری برای دیگران ندارد،  سیاه ترین نوع آن است.  اِین رند، فیلسوف و نویسنده روسی – امریکایی.
   ــ  تقلب و دروغ،  تلاش و مبارزه نیستند،  بلکه دلایل شکست هستند.  پتی کالاهای هنری، نویسنده امریکایی.
   ــ  هیچ کس آنقدر حافظه خوبی ندارد،  که بتواند دروغگوی موفقی باشد.  می‌توانید برخی افراد را همیشه گول بزنید،  و گاهی اوقات همه‌ مردم را.  اما هیچ وقت نمی‌توانید همه‌ مردم را همیشه گول بزنید.  آبراهام لینکن، رییس جمهور امریکا.
   ــ  نکته‌ ترسناک درباره دروغهای کشف نشده این است،  که آنها ظرفیت بیشتری برای نابود کردن ما نسبت به موارد افشا شده دارند.  آنها قدرت، عزت نفس و پایه و اساس ما را از بین می برند.  چریل هیوز، مدیر ارشد سابق مشارکت مدنی برای انجمن شیکاگو.
   ــ  زیبایی در راستی هست،  حتی اگر دردناک باشد.  کسانی که دروغ میگویند،  زندگی را پیچیده میکنند،  طوری که قدرت را بجای ضعف و هوش را بجای نادانی نمایش می‌دهند.  اما در واقع دروغ فقط نقایص ما را تقویت میکند.  نه چیزی به کسی میآموزد،  نه کمکی میرساند،  نه چیزی را درست میکند،  و نه شخصیت، ذهن، قلب و یا روح کسی را ارتقا میدهد.  جوز هریس، نویسنده امریکایی.
   ــ  من ناراحت نیستم که تو به من دروغ گفته ای،  ناراحتم که از این لحظه دیگر نمیتوانم حرفهایت را باورت کنم.  فردریک نیچه، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی.
   ــ  مهمتر از همه اینست که به خودتان دروغ نگویید.  کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد،  به نقطه ای می رسد که نمی تواند حقیقت را در درون یا اطراف خود تشخیص دهد.  بنابراین دیگر نمی‌تواند خود و دیگران را محترم بدارد،  و بدون احترام،  دیگر نخواهد توانست عشق بورزد.  فئودور داستایوفسکی، نویسنده روسی.
   ــ  اگر شما در مورد خودتان حقیقت را نگویید،  قطعاً درمورد دیگران هم نمیتوانید این کار را بکنید.  ویرجینیا وولف، نویسنده بریتانیایی.
   ــ  بعضی حرفها دروغ نیست اما فریب است،  شخص دروغگو میداند که دروغگو است،  اما کسی که تنها بخشهایی از حقیقت را میگوید،  و بخشهایی را پنهان میکند،  یک تخریبگر است.  کریس جیمی، نویسنده و شاعر امریکایی.
جنبش برداشت دروغ در ایران
تصویر انوش راوید در یک سایت تاریخی،  عکس شماره 7273.
      زمانی که جامعه‌ روشمند دروغگویی دائمی و سازمان یافته شد،  و دروغ تبدیل به اصل کلی بقا در آن جامعه شد،  راستی میشود عمل سیاسی و مجرمانه و خطرناک.
نوشته های بیشتر درباره دروغ و دروغگویی را در جستجوهای ارگ ایران بیابید 
……………
   برچسبها:  جنبش برداشت, برداشت دروغ, دروغ ایران, جهل نادانی, جملات دروغگویی, متنهای دروغگویی, دشمنی با دروغ, ضد دروغگویی, انواع دروغ, استراتژی دروغ.
………….
جنبش برداشت دروغ در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.