Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

فهرست روستاهای شهرستان تنکابن شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای تاریخی ایران است.  بدلیل اینکه قرنها امکان ارتباطی با این شهرستان مشکل بود،  از نظر تاریخی بیشتر از همه شهرستان های ایران بدوران کهن نزدیکتر است.  بویژه در کوهستان های تنکابن روستاهایی وجود دارد،  که در خود گنجی از آثار و نام و شیوه زندگی تاریخی دارند.  بهمین جهت روستاهای شهرستان تنکابن مورد توجه من است.

فهرست روستاهای شهرستان تنکابن

روستاهای شهرستان تنکابن
تصویر انوش راوید در یک روستای تنکابن،  عکس شماره ۳۵۷۵.
ایران را بدرستی بشناسید
لوگو ایران را بدرستی بشناسید،  عکس شماره ۱۶۱۷.
برگه 1209 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
فهرست روستاهای شهرستان تنکابن
فهرست روستاهای شهرستان تنکابن
 توجه:  تعدادی از روستاهای شهرستان تنکابن را در صفحه های دیگر بررسی کردم و مشروح نوشتم،  جهت اطلاع بیشتر،  نام روستای مورد نظر خود را در جستجوهای وبلاگ ارگ ایران بیابید.
*********************

ردیف

نام روستا

کد روستا

نام دهستان

نام بخش

۱

احمدسرا

۷۶۵

گلیجان

بخش مرکزی

۲

اخوندمحله

۷۶۶

گلیجان

بخش مرکزی

۳

اقامقیم محله

۷۶۷

گلیجان

بخش مرکزی

۴

ایثارده

۷۷۰

گلیجان

بخش مرکزی

۵

بازارمحله

۷۷۱

گلیجان

بخش مرکزی

۶

بالابند

۷۷۳

گلیجان

بخش مرکزی

۷

بالاشیرود

۷۷۴

گلیجان

بخش مرکزی

۸

برامسر

۷۷۵

گلیجان

بخش مرکزی

۹

پلطان

۷۸۴

گلیجان

بخش مرکزی

۱۰

تلوسرمحله

۷۸۶

گلیجان

بخش مرکزی

۱۱

تمی جانک

۷۸۸

گلیجان

بخش مرکزی

۱۲

تودارک

۷۹۰

گلیجان

بخش مرکزی

۱۳

توکله

۷۹۲

گلیجان

بخش مرکزی

۱۴

جل چلاسر

۷۹۴

گلیجان

بخش مرکزی

۱۵

چرخچی محله

۷۹۶

گلیجان

بخش مرکزی

۱۶

چلاسر

۷۹۷

گلیجان

بخش مرکزی

۱۷

چناربن

۷۹۸

گلیجان

بخش مرکزی

۱۸

حاتم سرا

۷۹۹

گلیجان

بخش مرکزی

۱۹

خزرکنار

۸۰۲

گلیجان

بخش مرکزی

۲۰

خشکرود

۸۰۳

گلیجان

بخش مرکزی

۲۱

درویش سرا

۸۰۵

گلیجان

بخش مرکزی

۲۲

رشیدیه

۸۰۷

گلیجان

بخش مرکزی

۲۳

رضامحله

۸۰۸

گلیجان

بخش مرکزی

۲۴

رمج محله

۸۰۹

گلیجان

بخش مرکزی

۲۵

سلیم آباد

۸۱۴

گلیجان

بخش مرکزی

۲۶

سلیمان آباد

۸۱۵

گلیجان

بخش مرکزی

۲۷

شاغوزکله

۸۱۸

گلیجان

بخش مرکزی

۲۸

شبخوس کول

۸۱۹

گلیجان

بخش مرکزی

۲۹

شریف آباد

۸۲۰

گلیجان

بخش مرکزی

۳۰

شعیب کلایه

۸۲۱

گلیجان

بخش مرکزی

۳۱

صالح آباد

۸۲۴

گلیجان

بخش مرکزی

۳۲

عماریه

۸۲۶

گلیجان

بخش مرکزی

۳۳

کارکوه

۸۳۰

گلیجان

بخش مرکزی

۳۴

کبودکلایه

۸۳۲

گلیجان

بخش مرکزی

۳۵

کچانک

۸۳۴

گلیجان

بخش مرکزی

۳۶

کشکو

۸۳۶

گلیجان

بخش مرکزی

۳۷

کندسر

۸۳۷

گلیجان

بخش مرکزی

۳۸

گلیجان

۸۳۸

گلیجان

بخش مرکزی

۳۹

لپاسر

۸۳۹

گلیجان

بخش مرکزی

۴۰

لزربن

۸۴۰

گلیجان

بخش مرکزی

۴۱

لشتو

۸۴۱

گلیجان

بخش مرکزی

۴۲

مازولنگاسر

۸۴۷

گلیجان

بخش مرکزی

۴۳

محمدآباد

۸۴۹

گلیجان

بخش مرکزی

۴۴

ملاحاجی محله

۸۵۱

گلیجان

بخش مرکزی

۴۵

میاندج محله

۸۵۳

گلیجان

بخش مرکزی

۴۶

نصیرآباد

۸۵۶

گلیجان

بخش مرکزی

۴۷

واچک

۸۵۸

گلیجان

بخش مرکزی

۴۸

همت آباد

۸۶۱

گلیجان

بخش مرکزی

۴۹

یوسف آباد

۸۶۳

گلیجان

بخش مرکزی

۵۰

شیب جوب

۸۶۴

گلیجان

بخش مرکزی

۵۱

پائین شیرود

۸۶۵

گلیجان

بخش مرکزی

۵۲

گراکو

۸۶۸

گلیجان

بخش مرکزی

۵۳

سیف محله

۸۷۸

گلیجان

بخش مرکزی

۵۴

تقی آباد

۸۸۴

گلیجان

بخش مرکزی

۵۵

جل اخوندمحله

۸۸۶

گلیجان

بخش مرکزی

۵۶

عظیمیه

۸۹۲

گلیجان

بخش مرکزی

۵۷

خلخال محله جدید

۹۰۲

گلیجان

بخش مرکزی

۵۸

کاسه گرمحله

۹۰۴

گلیجان

بخش مرکزی

۵۹

جلیل آباد

۹۰۹

گلیجان

بخش مرکزی

۶۰

فقیه محله

۹۱۱

گلیجان

بخش مرکزی

۶۱

رودباری کنار

۹۱۲

گلیجان

بخش مرکزی

۶۲

قنبرآباد

۱۴۱۶

گلیجان

بخش مرکزی

۶۳

جل آخوند محله

۱۴۲۰

گلیجان

بخش مرکزی

۶۴

علی آباد

۱۴۲۱

گلیجان

بخش مرکزی

۶۵

شبخسکول

۱۴۶۱

گلیجان

بخش مرکزی

۶۶

پشت جوب

۱۴۶۲

گلیجان

بخش مرکزی

۶۷

شعیب محله

۱۴۸۰

گلیجان

بخش مرکزی

۶۸

مازولنگاسر

۱۵۷۰

گلیجان

بخش مرکزی

۶۹

حاتمسرا

۱۵۷۱

گلیجان

بخش مرکزی

۷۰

کراتچال

۱۵۷۳

گلیجان

بخش مرکزی

۷۱

میانرود

۱۵۷۴

گلیجان

بخش مرکزی

۷۲

ابکوله سرکوچک

۷۶۴

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۳

امین آباد

۷۶۹

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۴

باغ نظر

۷۷۲

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۵

حاجی آباد

۸۰۰

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۶

شهرک اسلام آباد

۸۲۳

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۷

میرشمس‌الدین

۸۵۵

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۸

ولی آباد

۸۵۹

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۷۹

شیرج محله بزرگ

۱۴۲۲

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۸۰

حاجی آباد حاجی محله

۱۴۲۴

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۸۱

آبکله سرکوچک

۱۴۲۵

میرشمس‌الدین

بخش مرکزی

۸۲

ابکوله سربزرگ

۷۶۳

بلده

خرم‌آباد

۸۳

پسکلایه بزرگ

۷۸۰

بلده

خرم‌آباد

۸۴

توساکله

۷۹۱

بلده

خرم‌آباد

۸۵

قلعه گردن

۸۲۸

بلده

خرم‌آباد

۸۶

کاردگرمحله

۸۲۹

بلده

خرم‌آباد

۸۷

کراجوبکنار

۸۳۵

بلده

خرم‌آباد

۸۸

لشگرک

۸۴۲

بلده

خرم‌آباد

۸۹

لیره سر

۸۴۴

بلده

خرم‌آباد

۹۰

مازوبن سفلی

۸۴۵

بلده

خرم‌آباد

۹۱

میانکوه محله

۸۵۴

بلده

خرم‌آباد

۹۲

نعمت آباد

۸۵۷

بلده

خرم‌آباد

۹۳

سیاورز

۸۶۶

بلده

خرم‌آباد

۹۴

گلعلی آباد

۸۶۷

بلده

خرم‌آباد

۹۵

اغوزکله

۸۷۴

بلده

خرم‌آباد

۹۶

قاشق تراش محله

۸۷۵

بلده

خرم‌آباد

۹۷

تازه آباد

۸۷۶

بلده

خرم‌آباد

۹۸

استخرسر

۸۷۹

بلده

خرم‌آباد

۹۹

منصورآباد

۸۸۷

بلده

خرم‌آباد

۱۰۰

مرزک

۸۸۹

بلده

خرم‌آباد

۱۰۱

عزیزآباد

۸۹۰

بلده

خرم‌آباد

۱۰۲

تشکون

۸۹۳

بلده

خرم‌آباد

۱۰۳

لتاک

۸۹۵

بلده

خرم‌آباد

۱۰۴

امیرآباد

۸۹۶

بلده

خرم‌آباد

۱۰۵

کرف

۸۹۸

بلده

خرم‌آباد

۱۰۶

شیرج محله بزرگ

۸۹۹

بلده

خرم‌آباد

۱۰۷

سنگرده

۹۰۵

بلده

خرم‌آباد

۱۰۸

کواتکله

۱۴۹۶

بلده

خرم‌آباد

۱۰۹

هراتبر

۱۴۹۸

بلده

خرم‌آباد

۱۱۰

بهلکه

۱۵۰۱

بلده

خرم‌آباد

۱۱۱

شیروان محله

۱۵۰۷

بلده

خرم‌آباد

۱۱۲

روستای برسپور

1518

بلده

خرم‌آباد

۱۱۳

میان سرا

۱۵۱۹

بلده

خرم‌آباد

۱۱۴

سنگر ده

۱۵۳۹

بلده

خرم‌آباد

۱۱۵

برسه

۷۷۶

دوهزار

خرم‌آباد

۱۱۶

پائین اشتوج

۷۷۸

دوهزار

خرم‌آباد

۱۱۷

میان رود

۸۵۲

سه‌هزار

خرم‌آباد

۱۱۸

تازه آباد

۷۸۵

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۱۹

چارز

۷۹۵

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۰

دانیال

۸۰۴

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۱

یالبندان

۸۶۲

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۲

تیلورسرشرقی

۸۷۲

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۳

جیساخضرآباد

۸۷۷

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۴

سی سرا

۸۸۸

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۵

کراتکوتی

۸۹۱

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۶

گلوربالا

۸۹۴

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۷

تیلاکنار

۸۹۷

کلارآباد

عباس‌آباد

۱۲۸

پرچور

۷۷۹

لنگارود

عباس‌آباد

۱۲۹

پسنده علیا

۷۸۱

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۰

حمزه آباد

۸۰۱

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۱

سجادیه

۸۱۱

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۲

سرلنگا

۸۱۳

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۳

سی بن

۸۱۶

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۴

سیدمحله

۸۱۷

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۵

ماشا الله آباد

۸۴۸

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۶

هردوابرود

۸۶۰

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۷

ولیکستان

۸۷۱

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۸

کاظم کلا

۸۷۳

لنگارود

عباس‌آباد

۱۳۹

مشهدی سرا

۸۸۰

لنگارود

عباس‌آباد

۱۴۰

کلاکرده

۹۰۰

لنگارود

عباس‌آباد

۱۴۱

گرداب

۹۰۱

لنگارود

عباس‌آباد

۱۴۲

شجاع محله

۹۰۶

لنگارود

عباس‌آباد

۱۴۳

بااوج خیل

۹۰۷

لنگارود

عباس‌آباد

۱۴۴

بندبن

۷۷۷

تمشکل

نشتا

۱۴۵

پل سرا

۷۸۲

تمشکل

نشتا

۱۴۶

تمشکل

۷۸۷

تمشکل

نشتا

۱۴۷

توبن

۷۸۹

تمشکل

نشتا

۱۴۸

دینارسرا

۸۰۶

تمشکل

نشتا

۱۴۹

سرفقیه آباد

۸۱۲

تمشکل

نشتا

۱۵۰

فقیه آباد

۸۲۷

تمشکل

نشتا

۱۵۱

کاظم آباد

۸۳۱

تمشکل

نشتا

۱۵۲

لوله ده

۸۴۳

تمشکل

نشتا

۱۵۳

معلم کوه

۸۵۰

تمشکل

نشتا

۱۵۴

رودگرمحله

۸۶۹

تمشکل

نشتا

۱۵۵

پلنگ آبادعلیا

۸۸۱

تمشکل

نشتا

۱۵۶

علی آباد

۸۸۳

تمشکل

نشتا

۱۵۷

خشکبور

۸۸۵

تمشکل

نشتا

۱۵۸

کنسکو

۹۰۳

تمشکل

نشتا

۱۵۹

عبداله آباد

۹۰۸

تمشکل

نشتا

۱۶۰

مکرود

۹۱۰

تمشکل

نشتا

۱۶۱

رود گر محله

۱۵۸۲

تمشکل

نشتا

۱۶۲

تمشکل

۱۵۸۳

تمشکل

نشتا

۱۶۳

پلسرا

۱۵۸۸

تمشکل

نشتا

۱۶۴

مسکود

۱۵۸۹

تمشکل

نشتا

۱۶۵

فقیه آباد

۱۵۹۰

تمشکل

نشتا

۱۶۶

نبربن

۱۵۹۲

تمشکل

نشتا

۱۶۷

کاظم آباد

۱۵۹۴

تمشکل

نشتا

۱۶۸

پلنگ آباد علیا

۱۵۹۶

تمشکل

نشتا

۱۶۹

خشک بور

۱۵۹۸

تمشکل

نشتا

۱۷۰

الکله

۷۶۸

کترا

نشتا

۱۷۱

پلت کله

۷۸۳

کترا

نشتا

۱۷۲

تیل پرده سر

۷۹۳

کترا

نشتا

۱۷۳

زوار

۸۱۰

کترا

نشتا

۱۷۴

شمس آباد

۸۲۲

کترا

نشتا

۱۷۵

طالش محله

۸۲۵

کترا

نشتا

۱۷۶

کترا

۸۳۳

کترا

نشتا

۱۷۷

مازوبن علیا

۸۴۶

کترا

نشتا

۱۷۸

رودپشت

۸۷۰

کترا

نشتا

۱۷۹

کمیلیه

۸۸۲

کترا

نشتا

۱۸۰

تیل برد

۱۵۸۴

کترا

نشتا

۱۸۱

شمس آباد

۱۵۹۳

کترا

نشتا

۱۸۲

کترا

۱۵۹۷

کترا

نشتا

۱۸۳

پلت کله

۱۵۹۹

کترا

نشتا

 ………….
   برچسب‌ها:  روستاهای شهرستان، شهرستان تنکابن، روستاهای تنکابن، فهرست روستاها، نام روستاها.
 
 نامگذاری مکانها در شهرستان تنکابن
سخنان استاد ابوالحسن واعظی تنکابنی درباره تاریخ و نامگذاری مکانها در شهرستان تنکابن
 در انتهای برگه
…………..
فهرست روستاهای شهرستان تنکابن
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
راه روستایی در شهرستان تنکابن، از آخوندمحله به سلیمان آباد و چلاسر و جل.
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.