Skip to main content
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران است.  در این قرن میدانیم زمین بسرعت زیر پای ما حرکت میکند،  و گلوبالیسم سنگرهای ملی کشورها را بسرعت فتح و نابود میکند،  بهمین جهت نیاز به بازنگری اساسی طرحها و برنامه های استراتژیکی داریم.  این مهم فقط وظیفه حکومتیها و دولتیها نیست،  مردم و روشنفکران بیشتر از آنها درگیر روزمرگی در کشور و اطلاعات جهانی هستند.

شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر

شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران است
تصویر مزرعه طبقاتی،  عکس شماره 3839.
 این برگه بشماره 1533 پیوست لینک زیر است:
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران است
لوگو ایران را بدرستی بشناسیم،  عکس شماره 1617.
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر
      در ایران دانش و طرحهای توسعه پایدار مردمی روستایی خیلی کم،  و در واقع وجود ندارد.  این روش توسعه نیازمند ورود روشنفکران روستا،  برای طرحهای راهبردی و برنامه های راهبری است.  امروز در ایران همه مردم در روستاها و شهرها همه همگون شده هستند،  و تقریباً هیچ فرهنگ مستقل غیر همگون ملی ایرانی در کشور وجود ندارد.
      یعنی به هیچ عنوان نمیتوان ادعا کرد در یک روستا دور دست یا نزدیک،  شاهد فرهنگ جدا از کل فرهنگ کشور هستیم.  شدت آسمیله در ایران بیشتر از هر کشوری بود،  از اواسط پادشاهی قاجاریه شروع شد،  و با استقبال مردم و همکاری دولتها ادامه یافت.  البته همگون شدن فرهنگی در اروپا از چند قرن پیش شروع شد،  و کشورهای چند ده ملیتی مانند آلمان را امروزه فقط بعنوان آلمان و آلمان زبان میشناسیم.
      در نتیجه برای توسعه روستایی هرگز نمیشود بهانه های فرهنگی آورد.  توسعه روستا بنا به موقعیت جغرافیایی طبیعی هر روستا متفاوت است.  یک قرن پیش روستای کوچک ماهیگیری شانگهای،  با مردمی که بزحمت شکم خود را سیر میکردند،  امروزه به بزرگترین شهر تولیدی و صادراتی دنیا تبدیل شده است،  این را موقعیت جغرافیایی روستا به مردمش داد.
      ایران چهل هزار روستای آباد با جمعیت بیش از سیصد نفر دارد،  و نیاز است برای هر یک طرح جداگانه توسعه تدوین کرد،  که بطور کلی از یک مبنای راهبردی توسعه نوین باشند.  وظیفه اول هر روستا تولیدات غذایی است،  تولیدات غذایی نیازمند سرمایه گذاری است.  بدون سرمایه گذاری و با کشاورزی سنتی،  هرگز نمیشود توسعه را مطرح کرد،  کشاورز هیچ وقت در هیچ زمانی نتوانسته حداقل نیازمندی هایش را برطرف کند،  چه برسد تولید انبوه.
      برای توسعه روستا ابتدا باید کشاورز سنتی را بازنشسته کرد،  و کشاورزی تکنیکی بویژه طبقاتی را برای ایران برپا کرد.  در ایران آب کم است و آفات زیاد،  بهمین جهت بهتر است تا میشود کشاورزی را طبقاتی نمود.  یعنی بطور کلی سنت را باید کنار گذاشت،  حتی سنت انتخاب شوراهای روستایی و دهیارها.  زیرا با درک و دید سنت گذشته،  این افراد نمیتوانند مناسب راهبردی و راهبری نوین و تکنیکی روستایی باشند.
      بمنظور درک و دانش بیشتر مطالب بالا،  از شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر مینویسم زیرا در اینجا زندگی میکنم و خوب میشناسم.  روستای چلاسر با وجود حدود هفتصد نفر جمعیت،  که نیمی از آنها کشاورز و دامدار هستند،  و نیمی کارگر و کارمند و مقیم،  با مساحت 120 هکتار،  میتواند بهترین نمونه برای توسعه نوین روستایی باشد.
      تا سال 1350 این روستا یک روستای سنتی شمالی ایران بود،  با حدود پنجاه خانواده و سیصد نفر جمعیت،  و خانه های زگالی بسیار زیبا.  با ساخت کارخانه چای و چوب بری و برنجکوبی روستا دارای صنایع تبدیلی روستایی شد،  و مقداری به جمعیت افزوده شد.  سپس انگشت شمار خانوارهای مهاجر هم از تهران و کرج آمدند،  و بیشتر جمعیت روستا افزایش یافت.
      اینک در 1402 درآمد روستا از شبکه سنتی کشاورزی و دامداری و صنایع تبدیلی و حقوقهای بازنشستگی و کارمندی و توریسم و فروش زمین آنقدر نمیشود،  که بتواند مبالغی گرد آورد و برای روستا خرج نمود.  برای سرمایه گذاری در روستا نیاز است سرمایه گذار یافت،  و یافتن سرمایه گذار برای روستا نیازمند شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر است،  که طرحهایی ارائه دهد،  ولی این شراکت وجود ندارد.
      در این روستا و تقریباً تمام روستاهای ایران،  شوراها و دهیارها و مردم،  مطالعات اقتصادی ندارند،  کتاب اقتصاد نخوانده اند،  و مطالبی اقتصادی را بازنشر نکردند.  هیچ اقتصاد دان بویژه اقتصاد توسعه روستایی را نمیشناسند،  به این ترتیب نمیتوانند برای توسعه نوین روستا طرح بدهند.  طرحهای اینچنین نیازمند کار فشرده علمی گروهی،  با مطالعات عمیق همه جانبه است.
      حدود 12 هکتار از زمینهای چلاسر مسکونی غیر مفید میباشد، و میتواند تا بیست هکتار مفید افزایش پیدا کند،  یعنی بخوبی و راحتی دوهزار نفر جمعیت.  طی طرح ده ساله جمعیت بیش از دو تا سه برابر شود،  یا در واقع حدود پانصد واحد خانه و آپارتمان.  با درآمد و عوارض روستایی از بخشهای مختلف برای ساختمان سازیها،  حدود یکصد میلیارد تومان درآمد برای روستا،  مثلاً طی مدت ده سال.
      افزایش این جمعیت هیچ تغییر در فرهنگ روستا نمیکند،  زیرا همه مردم ایران یک فرهنگ همگون دارند.  این جمعیت جدید از قبایل بدوی عربستان و آفریقا نیستند،  همه از میان مردمی تحصیل کرده شهرهای بزرگ خواهند بود.  غیر از پول با خودشان کلی کارشناسی حرفه ای در تمام زمینه های میآورند،  و میتوانند در شراکت توسعه روستا همکاری مفید داشته باشند.
      باید توجه داشت دریای خزر نصف یا خشک میشود،  تا ده سال دیگر ساحل حدوداً یک کیلومتر عقب میرود،  و سطح آب بیش از سه متر پائین و همراه گرمایش،  خطر کم آبی برای کشاورزی سنتی زیاد است.  غیر از این ممکن است با آن شرایط،  ده سال دیگر جغرافیای چلاسر ارزش اقامتی خود را از دست بدهد،  پس بهتر است از حالا در فکر سرمایه گذاری تخصصی و آینده باشیم.
      در چشم انداز پنجاه ساله شمال ایران،  بی آبی کامل نخواهیم داشت،  کم آبی اتفاق میافتد،  و باید با مدیریت اصولی آب و کشاورزی و دامداری تکنیکی،  با مصرف کم آب و انرژی تولید بیشتر داشت،  مانند خیلی از کشورهای در حال توسعه.  وقتی درک توسعه باشد،  دانش و کار و تلاش هم وجود دارد،  و خود بخود با اعتیاد و بزه و اعمال خلاف مبارزه میشود،  این یک مبارزه قهری اشتباه نخواهد بود،  بلکه مفهومی و تفهیمی است.
      امروزه نیمی از جمعیت چلاسر بویژه جوانها در خارج از این روستا کار و زندگی میکنند.  خیلی از آنها دیگر نمیتوانند به چلاسر بیایند،  ولی با داشتن توسعه نوین،  بخشی از آنها به روستا بازمیگردند،  و مهاجرت بخارج از روستا هم کم میشود.  البته در جهان تخصصی امروز نمیتوان مردم را وادار به اقامت در یک محیط کرد،  افراد در جهت تخصص خود بود و باش دارند.
      داستان برای توسعه نوین زیاد است،  مهم آغاز آن میباشد،  یعنی ابتدا باید شراکت توسعه نوین مردمی روستا را دایر کرد،  این مهم و اصل قضیه است.  بدین منظور لازم است شوراها و دهیارها درباره توسعه مطالعه داشته باشند،  اشخاص مفید دانش توسعه روستا را از روستای خود و دانشگاهها و ادارهها شناسایی،  و دعوت به مشاوره نمایند،  و از هرگونه پندار و کار خودسر خودداری کنند.
      شورا و دهیاری روستای جل غربی معروف به روستای جل چلاسر،  با جمع آوری خلافی و عوارض ساختمانی از مهاجرتها و ویلانشینها اقدام به آسفالت 9 متری خیابان چند کیلومتری روستا و کوچه های فرعی نمود.  درباره این اقدام هیچ صورت جلسه از دانشوران ندارند،  و مبنای پروژه ای و پیمانی را رعایت نکردند.  لوله های آب و گاز در وسط خیابان قرار گرفته،  طی چند سال آینده و با ساخت و سازهای زیادی که در حال انجام است،  بزودی خیابان پر از دست انداز میشود.  در هرصورت با وضع موجود مدیریتی،  شاید این آسفالت بهترین کار برای خرج پول روستا بود.
      امروز دوشنبه شش آذر،  هوای آفتاب و خوبی است گویا خبر از گرمایش است،  و با لب تاپ در حیاط نشستم،  دیروز یکشنبه بازار لزربن گوجه فرنگی کیلویی پنجاه تومن خریدم.  برای توسعه روستا نیاز به باز سازی و گسترده و پهن کردن آسفالت نیست،  که هیچ ارزش افزوده از قیمت زمین و تولید و پول به روستا نمیآورد.  این چند کیلومتر آسفالت زیبا سپس به خیابانی شش متری میرسد،  که پر از چاله و خرابی تا خود شهر است.
      گفتم گوجه فرنگی کیلویی پنجاه هزار تومن بود،  اگر مشکل درک توسعه پایدار نبود،  بجای چنین آسفالتی که چند ده میلیارد تومن پولش شد،  یک سوله مزرعه طبقاتی یک هکتاری صیفی جات صادراتی میساختند.  مزرعه مدرن باعث میشد کلی کار و پول و ارزش افزوده و توسعه پایدار روستایی به روستا آورده شود.  وقتی از توسعه نوین میگویم،  یعنی توسعه با حساب جنبه های علمی،  نه توسعه ظاهر سازی.
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران است
تصویر آسفالت جدید روستای جل غربی،  عکس شماره 9799.
      آسفالت جدید روستای زیبای جل چلاسر،  که خیابان روستا را پانزده متری میکند،  و این روستا را در جایگاه بهتر از گذشته قرار میدهد.  بندرت در ایران روستایی دور دست را پیدا میکنیم،  که بصورت خودکفا،  چندین کیلومتر خیابان اصلی پانزده متری با جدول کشی و پیاده رو و آسفالت قوی بدون یاری دولتی داشته باشد،  شورا و دهیار عزیز روستا خسته نباشند.  موضوع این آسفالت در شبکه های اجتماعی روستایی ما گفتگو هایی داشت،  و لازم دیدم مطالب این برگه را بنویسم،  تا توضیحی برای توسعه روستایی باشد.
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران است
   تصویر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: روان سازی و تسهیل روند ساخت خانه روستایی به معنای جولان دلالان در اراضی کشاورزی و طبیعی و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز نیست.،  عکس شماره 7409.
     مجلس و دولت،  لطفاً گرفت عوارض و خلافی ساخت و ساز روستایی را قانونمند کنید،  تا از هرج و مرج و بی حساب کتابی مالی خارج شود.  وقتی بدون طرحهای راهبردی هر کاری صورت پذیرد،  باعث صدمات غیر قابل جبران بکشور و مردم میشود.
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران است
تصویر کشتی بادبانی قرن 16 ،  عکس شماره 7408.
      چند سده پیش هشت تا ده ماه زمان میبرد،  تا #استعمارگران به تهران یا دهلی برسند،  با این حال هشتاد درصد جهان را #مستعمره کرده بودند،  چه برسد بقدرت امروز آنها با زمانهای لحظه ای ارتباطات.  در گذشته ها مردم سرزمینهای #جغرافیای_قبیله ای ذهنیت استقلال خواهی داشتند،  ولی مستعمره شدند،  امروزه با وجود چند قرن استعمار زدگی،  این ذهنیت کامل از دست رفته است.  قدرت نفوذ #استعمار و #امپریالیسم را بشناسیم و دست کم نگیریم. #ارگ_ایران, #انوش_راوید
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران و آستانه انقلاب صنعتی چهارم است
تصویر دورانهای انقلابهای صنعتی،  عکس شماره 7410.
      باید کشور بویژه روستاها را برای انقلاب صنعتی چهارم،  که اینک در جهان آغاز شده آماده کرد،  با دقت در روستاها متوجه میشویم،  در دوران انقلاب صنعتی اول یا حداکثر انقلاب صنعتی دوم تمدنی هستند،  و تا چهارم آن بسیار فاصله دارند.  این انقلاب نوین قبل از تولید کالا نیازمند درک و دانش جدید از آن است،  یعنی کار زیاد آموزشی برای ایجاد پایه فکری ورود به تمدن جدید میخواهد،  که خیلی سریع آمده و سریع به انقلاب پنجم میرود.
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران و آستانه انقلاب صنعتی چهارم است
تصویر زنان زحمتکش برنجکار،  عکس شماره 7411.
      #سنتگرایی در #جوامع_ابتدایی و #کشاورزی بیشتر دیده میشود،  ولی لزوماً دوره زمانی و مکانی خاصی را شامل نمیشود،  هنوز عده زیادی از مردم شهرهای بزرگ جهان هم سنتگرا هستند.  هر تعامل سنتیها بر اساس هنجارهای آشنای تبادل بده بستان شکل میگیرد.  یعنی تعاون و همکاری بین اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و خویشاوندان دور و نزدیک.  نیت آنها رفاه و پیشرفت کل جامعه نیست.  #سنتگرا در طول زندگی و تجربیات خود دریافته،  که منافع محدود شخصی خود و خانواده اش در گرو تعاون و همکاری با معدودی از دیگران است.  همچنین #تقدیرگرایی فلسفه ارزشی این جوامع است،  نه مجموع درک و دانش و تلاش.
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر نمونه یک طرح راهبردی برای توسعه پایدار روستایی در ایران و آستانه انقلاب صنعتی چهارم است
تصویر یک ربات مدرن،  عکس شماره 7412.
      #مدرنیسم یعنی سبک و روش مدرن که تعریف و نرم است،  و #مدرنیته یعنی کار و انجام مدرن که ساخت و سخت است.  مدرنیسم #نوگرایی است،  و مدرنیته #نوشده است.  نوگرایی و نوشده ویژه جوامع دارای رشد صنعتی است،  و هیچ تضادی با #سنتهای_ملی و مردمی ندارند،  بلکه ایجاد رشد و تکامل میکنند.  نو وقتی حاصل میشود،  که درک از نو وجود داشته باشد،  و این درک با #آموزش_نو حاصل میشود.  باید مراقب نوگرایی و نوشده #تقلبی بود، و از آنها دوری کرد.
……………
   @:   شراکت توسعه, توسعه نوین, توسعه مردمی, توسعه روستایی, روستای چلاسر, روستای جل, جل چلاسر, آسفالت قوی, خلافی روستایی, درآمد روستایی.
   #:  #شراکت_توسعه_نوین_مردمی_روستای_چلاسر.
…………
شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
سخنان آقای محمد سلطانی ریس شورای روستای چلاسر درباره مشکلات طرح هادی روستایی بافت روستا و نیاز به برداشتن این طرح اشتباه، مشروح در لینک http://www.arq.ir/1335
* * * * * * * * * *
افتتاحيه پروژه هاي عمرانی یک روستاي کوچک و دعوت از مقامات شهرستان تنکابن در هفته دولت. این روستاي میتواند بعنوان يک روستاي نمونه در ايران و حتي جهان باشد. آفرين به شورا و دهيار فعال و مردم زحمتکش روستا، و یاري دستگاههاي دولتي شهرستان تنکابن. جهت اطلاع بيشتر در جستجوها بنويسيد: روستاي جل چلاسر يا بنويسيد جل غربي. به این روستا بیایید و از دیدن جنگل زیبا و بینظیر، و مردم خوب، و بطور کل از یک روستا پیشرفته در دل طبیعت تعجب کنید و لذت ببرید. http://raavid.ir
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوی ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را مییابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  شراکت توسعه نوین مردمی روستای چلاسر