Skip to main content
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ در سرزمین ایران فرهنگی ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته،  که قدیمترین سابقه تاریخی ناسیونالیسم در جهان است.  در این هزارهها ملیگرایی ایرانی بارها مورد خطر و خدشه قرار داشت،  ولی بگواهی تاریخ هر دفعه قویتر از گذشته خود را نشان داد.  در این هزارهها خیلیها فهمیدند،  که نباید با ایرانی در افتند،  زیرا ایرانیان با نفوذ بالای فرهنگی و ملی تاریخی،  بسیار قوی عمل میکنند.

پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی

پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ در سرزمین ایران فرهنگی ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته
تصویر مسجد جامع اصفهان،  عکس شماره 3790.
 این برگه بشماره 1491 پیوست لینک زیر است:
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ در سرزمین ایران فرهنگی ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی

پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی

      تا اینکه سرو کله استعمار در ایران پیدا شد،  استعمارگران با درک توانایی بالای ناسیونالیسم ایرانی،  نقشه های زیرکانه کشیدند،  منجمله نفوذ،  و کار خود را با نفوذ پیش بردند.  انواع نفوذ را شکل دادند،  نفوذ در حکومتها مانند صفویه،  و نفوذ در حکام مانند قاجاریه و غیره،  نمونه ها در دوره استعمار زیاد دیده میشود.  بمنظور بررسیهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،  با وجود کلی اطلاعات باید دانش خود را بالا ببریم،  که متوجه قدرت ملیگرایی ایرانی و هم نفوذ استعماری شد.
      استعمار و امپریالیسم و عوامل آنها سعی میکنند،  با روشهای مختلف ملیگرایی ایرانی را بگمراهی بکشاند،  مانند ساخت ناسیونالیسم تقلبی شاه یا باستان پرستی،  یا حتی حذف ناسیونالیسم ایرانی از خبرها و دانشهای موجود.  این روش آنها بطور کلی افشا شده،  و دانایان ایرانی بشدت در حال مبارزه با اینگونه ترفندهای دشمنان ایران هستند.  استعمار و امپریالیسم سعی میکند،  با ایجاد هرچه بیشتر شبکه های اجتماعی و تلویزیون و غیره خواسته های خودشان را به ایرانی تحمیل کند.
      مردم ایران باهوشتر و آگاه تر از همیشه در حال مبارزه برای حقانیت تاریخی خود هستند،  و مراقبند در دام دشمنان تاریخی خود نیافتند،  دامهایی که بشکلهای مختلف پهن شده،  و حتی تشخیص آنها خیلی مشکل است.  بنظرم هر ایرانی آگاهی رسانیهای خبری کند،  و نیز از شرایط مورد نظرش بگوید،  تا به این ترتیب بتوان دروغها و حقه بازیهای عوامل دشمن را حذف نمود.  با وجود اینهمه شرایط اطلاعاتی و ارتباطی،  یکبار دیگر ما ایرانیان از ملیگرایی خود بشدت دفاع نماییم،  و حقانیت تاریخی خود را بازگو کنیم.   #ارگ_ایران, #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما از اهمیت خبر رسانی ملی مردمی ایرانی اطلاع دارید؟
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی

تعریف پایایی و پایداری

      یعنی توانایی وجودی مداوم زیستی در کره زمین،  با درک کامل نیاز مردمی و حفظ منابع موجود.  گفتن از پایداری در قرن بیست و یکم،  به ظرفیت زیست کره و تمدن نوین اشاره دارد.  پایداری حفظ فرایند بود و باش و بهره برداری از منابع و سرمایه گذاریهای اصولی و توسعه فنآوری و نهادی،  و رشد و تکامل و تقویت پتانسیلهای فعلی و آینده برای تامین نیازها و آرزویهای انسان است.
      پایداری ویژه و تخصصی در حوزههای محیط زیست و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و فوق تخصصی با اصول سیستمی تعریف و تدوین میشود.  با ادامه شرایط موجود کره زمین،  پایایی غیر ممکن است،  بنابراین نیاز است توسط اندیشمندان طرحهای قابل دسترسی جهت پایایی تعریف شود،  تا نسل آینده انسان بتواند در این کره باقی بماند و درست زندگی کند.
      تمدن در دو بخش وجود دارد،  بخشی که برای سرمایه و پول و افزایش ثروت به هر قیمتی تلاش میکند،  و بخشی که برای بقای کره زمین و طبیعت و نسل انسان اندیشه میکند.  در نتیجه این دو بخش هر کدام برای پایایی طرح دارند،  و بدین منظور بخش سرمایه و پول با تشکیل تجارت جهانی و ریست بزرگ طرح دارد،  و بخش اندیشمندان مردمی با گفتن و نوشتن و آگاهی رسانی.  #پایایی,#پایداری, #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما برای پایداری جهانی طرح راهگشای قابل اجرا دارید؟
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی

توسعه پایا یا پایدار

      پایایی و پایداری بمفهوم مانایی سالم در کره زمین است،  و این مانایی نیازمند اندیشه و طرح اصولی است،  طرحهای در حال اجرا را توسعه پایا یا پایدار گویند.  توسعه پایدار فرآیند در حال اجرا برای آینده مطلوب است،  که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع،  بدون آسیب رساندن به یکپارچگی و زیبایی و ثبات نظامهای حیاتی،  نیازهای انسان را برطرف میسازد.
      توسعهٔ پایدار راه ‌حلهایی را برای الگوهای فانی ساختاری و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ارائه میدهد.  تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌ های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بیرویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌ حال و آینده جلوگیری کند.  در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌ گذاریها و فناوری و تغییرات نهادی،  که با نیازهای حال و آینده سازگار باشند.
      برای توسعه پایدار از دهه ۱۹۹۰ تأکید شد،  جنبه‌ای از پرورش قابلیتهای انسانی با درک نیاز به پایایی در ارتباط با کلیت کره زمین برای نسلهای آینده است.  توسعه پایدار  اساس بهبود و پیشرفت وضعیت زیستی و رفع کاستیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع را فراهم میآورد.  این توسعه موتور محرکه پیشرفت متعادل و متناسب و هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع،  بویژه کشورهای در حال توسعه است. #توسعه_پایدار.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون اجرای توسعه پایدار منطقه ای داشته اید؟
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی
گذر کوتاه به حوادث ناگوار ما،  ولی ناب برای استعمار
      این چند روز به ناگاه با شیوه جدید در اقتصاد معیشتی مردم،  و در نهایت معیشت کلی کشور روبرو شدیم.  خود بخود بعد از هر تحرک اقتصادی تحرک اجتماعی هم پیش میآید.  اقداماتی مانند چند روز گذشته،  که با حذف نظر مردم،  ولی برای زندگی مردم صورت پذیرفت،  کار درستی نبود.  یعنی هیچ ایرانی تا لحظه اقدامات اقتصادی جدید،  نمیدانست چه اتفاقی قرار است بیافتد.
      این بدین معناست که مردم برای زندگی خودشان،  بطور کامل حذف شده اند،  و این یک مورد مهم ناخوشایند است.  چند سال است کشور و مردم در کشاکش بلاتکلیفی برجام هستند،  و بطور کلی تکلیف خود را نمی دانند،  و سپس اینگونه با آنها رفتار میشود.  سرتاسر اینترنت را بگردیم،  هیچ مقاله احتمالی در رابطه با پژوهشهای انجام شده،  از این اقدام اقتصادی اخیر دیده نمی شود.
      بهمین جهت زمین بازی اقتصادی و سرنوشتی ایران و مردم،  براحتی در اختیار استعمار قرار گرفته است.  استعمار و امپریالیسم با داشتن امکانات وسیع نشر و پخش،  همراه یاران آنوسی شان در ایران،  براحتی دارند برداشتهای ناب میکنند.  در اینگونه مواقع نباید میدان و زمین بازی خبر و نشر را به استعمارگران داد،  بلکه باید با شیوه های ایرانی مردم را آگاه نمود.  #راهبرد_ملی, #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما درباره ارقام اقتصاد معیشتی مردم و کشور مطالعه دارید؟
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی
درک ملی و مردمی اصل مهم زندگی
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ در سرزمین ایران فرهنگی ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته
تصویر مجسمه ابن خلدون در تونس،  عکس شماره 7132.
      اگر مردمی هنگام فاجعه های ملی،  سخنان بیهوده و خنده ای بسیار گویند،  بدانیم فقر فرهنگی و شعوری آنان را فرا گرفته،  و ملتی غافل و برده و ذلیل شده اند،  چنانکه گویی در حال مستی بسوی مرگ و جهنم رانده میشوند. برگرفته از #ابن_خلدون.
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی
جایگاه تاریخی ایران
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ در سرزمین ایران فرهنگی ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته
سنگ نگاره شاهپور بزرگ سوار بر اسب و زانو زدن امپراتور روم،  عکس شماره 9715.
جایگاه تاریخی مهم ایران که ایران با داشتن تاریخ و فرهنگ شکوهمند،  چرا باید بروزی بیافتد،  که تاریخ و سرنوشت این کشور را دیگران بنویسند.  ملت ایران سازنده تمدن جهان،  نباید دنبال حداقلهای زندگی و تاریخی و سرنوشتی باشد.  احساسات ملی و دینی و قومی الکی را کنار بگذاریم،  و کمی اندیشه و گفتگو کنیم،  تا ریشه مشکل تاریخی را بیابیم.  در صورت عدم توجه به این مهم صدمات بزرگی بکشور و ملت میخورد.
……………
   برچسبها:  پایایی پایداری, پایداری تاریخی, ناسیونالیسم ایرانی, جایگاه تاریخی, درک ملی, درک مردمی, اصل مهم, مهم زندگی, حوادث ناگوار, توسعه پایدار, ملی ایرانی.
   هشتگها:  #پایداری.
…………
پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.