Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی را باید بخوبی دانست،  تا بتوان از تاریخ بدرستی دانست.  هر یک از ما نماینده حدود یک میلیون انسان قبل از خود هستیم،  پس باید با دانایی و جویایی و پویایی،  بتوانیم این نمایندگی را مفید و سازنده کنیم.  ژنهای داده های طبیعی انسان،  همراه با کسب مهارتهای هر زمان از تاریخ،  بستر اجتماعی را می سازند.

بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته

بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی
تصویر انوش راوید در شهر تاریخی بیاضه تخلیه شده،  عکس شماره 4003.
 این برگه بشماره 585 پیوست لینک زیر است:
بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذاریم،  عکس شماره 1613.
 . . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی

بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته

      بستر اجتماعی شکل دهند زندگی و بود و باش انسان است،  بستر اجتماعی در طول تاریخ اصل مهمی است،  که باید آنرا بدرستی دانست.  هر یک از ما نماینده حدود یک میلیون انسان قبل از خود هستیم،  که در بستر اجتماعی دوران خود،  جامعه را شکل دادند.  در بستر اجتماعی،  ساختارهای تاریخی اجتماع شکل میگیرد،  و دورانهای مختلف تمدنی و گذرهای تمدنی ساخته میشود.
      بستر اجتماعی مانند بستر رودخانه حرکت جامعه را شکل میدهد،  برای همین جامعه در مسیرهای تاریخی،  گاه شتاب میگیرد،  و گاه آرام است.  بستر اجتماعی مانند بستر رودخانه طی دورانهای تاریخی از کهنترین زمان،  با فرسایشها و رسوبهای حاصل از عبور جامعه شکل گرفته است.  با دقت در بستر اجتماعی براحتی میتوان دورانهای رشد و تکامل تاریخ اجتماعی را متوجه شد.
      بستر اجتماعی از الگوهای طبیعی پیگیری میکند،  یا طبیعت در ساخت بستر اجتماعی اثر میگذارد.  اثر طبیعت نشانهای خوبی برای تعلیل و تحلیل بستر اجتماعی در طول تاریخ است،  خشکسالی، ترسالی، سیل، زلزله و غیره تغییرات در بستر اجتماعی ایجاد میکند.  فرهنگ و دین و سیاست و علم در بستر اجتماعی شکل میگیرند،  و شناخت درست آنها در درست دانستن از بستر اجتماعی امکان پذیر است.
      بسترهای مختلف اجتماعی در طول تاریخ در یکدیگر ادغام میشوند،  و بسترهای جدید تر ایجاد میشود.  گاه ترکیب این بسترها مانند ترکیب دو بستر رودخانه که گاه حتی دو رنگ است،  دو حالت فرهنگ و بود و باش است،  که طی زمان با یکدیگر ترکیب میشوند،  و شکل جدید ایجاد میشود.  یکی از وظایف تاریخ دان واقعی،  شناختن بستر اجتماعی است،  بدون این دانش،  تاریخ مانند داستان می شود،  که شاهی آمد و لشکری جنگید و سپس رفت و دیگری آمد.
بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی

ابتدا تعریف واژهها را بدانیم

   اجتماعی ــ  بود و باش طبیعی انسان بصورت جمعی،  که یک جامعه با تعامل و هماهنگی زندگی هستند.  این بود و باش گاه آگاهانه و ارادی،  یا ناآگاهانه و غیر ارادی صورت میپذیرد.  انسان‌ بر اساس ژنهای پایه تعریف شده،  و برحسب ضرورت اجتماعی هستند،  بدون زندگی اجتماعی در یک جامعه نمیتوانند زنده بمانند.
      انسانها نیازهای خودشان را از طریق همکاری و انجمن اجتماعی تأمین میکنند،  بنابراین ویژگیهای اجتماعی آنها تا حد زیادی یک واقعیت عینی است، . که از بدو تولد و در فرآیند جامعه ‌پذیری به آنان آموخته شده‌ است. انسان در تولید و پخش نیاز به یکدیگر دارند،  و وارد روابط علمی و یا تجاری اجتماعی میشوند،  که رشد و تکامل تمدن را شامل میشود.
   جامعه ــ  گروههای انسان با تعامل و هماهنگی فرهنگی است،  که بود و باش پایدار تاریخی دارند،  و در یک سرزمینی با حاکمیت یا انتظارات ملی مشترک هستند.  جامعه خود به تناسب الگوی روابط بین افراد آن،  قابل دسته ‌بندی به زیر مجموعه‌های جمعیتی است،  تا با ماحصل تجمیع آنها جامعه را بسازند.
      در هر جامعه ای باورها و اعتقادات جمعی،  فارغ از معقول یا غیر معقول بودن آنها، ارزشها و هنجارهای اجتماعی آن جامعه را میسازند،  که همواره میتواند دستخوش تغییرات تدریجی باشد.  مشارکت جمعی افراد جامعه،  فرصتها و مزایایی را در اختیار افراد قرار میدهد،  که امکان تأمین آن به شکل فردی مقدور نیست.
بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی

کاوش بستر اجتماعی

بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی
تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی،  عکس شماره 4267.
      با کاوش در بستر اجتماعی براحتی می توان تاریخ واقعی را کشف،  و دروغهای تاریخ را افشا کرد.  در بستر اجتماعی نهادهای اجتماعی شکل میگیرند،  و رشد و تکامل تمدن حاصل میشود،  و میتوان آینده را ترسیم کرد.
 ……………
   برچسبها:  بستر اجتماعی, تعریف پایه, نوع پیشرفته, اساس رشد, تکامل فردی, تعریف جامعه, تعریف اجتماع, تکامل کلی.
   هشتگها:  #بستر_اجتماعی.
…………
بستر اجتماعی تعریف پایه و پیشرفته بر اساس رشد و تکامل فردی و کلی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
نماهنگ دانش و تکنولوژی ابزار تمدن سازی می گوید، رایانش کوانتومی تمدن جدید می آورد، و این تمدن بطور کامل متفاوت از تمام دوره های تاریخی است، مشروح در لینک http://www.arq.ir/1470
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران         http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.