Skip to main content
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار را باید برای آینده بخوبی دانست،  این درک و دانش نیاز بررسی دائم علمی است،  که بتوان غیر از دانستن آن،  در کشور روشمند و کارساز نمود.

هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار

هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار
تصویر انوش راوید در تخت جمشید،  عکس شماره 9356.
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1410 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار
      اگر تاریخ را بدرستی و بدور از دروغهای تاریخ بدانیم،  متوجه می شویم در طول تاریخ خیلی از هویتها تغییر کرده،  نمونه های آن در قاره های جدید،  در تهاجم فرهنگی در آسمیله شدنها دیده می شود.  در تاریخ کلی تمدنها بوجود آمدند و نابود شدند،  زیرا نتوانستند مهم هویت جغرافیایی و تاریخی و اقتصادی پایدار را درک کنند.
      آینده آن چیزی نخواهد بود که می پنداریم،  آینده همیشه تغییرات پیوسته و ناپیوسته دارد،  و متفاوت از پیش بینی ماست.  شناخت آینده بسیار مشکل است،  اما می توان با درک و دانش آنچه که داریم،  و بهبود آنها،  بهتر وارد آینده شویم،  و تغییرات مختلف را کنترل کنیم.
   هویت ــ  تعریف وجود من و ما در مکان و زمان و ثروت،  همه ما یک هویت داریم،  و همیشه از هویت خود تعریف می کنیم،  ایرانی هستم،  تهرانی هستم و غیره.  عده ای تیره های انسانی را نیز شامل هویت می دانند،  که معمولاً با ذکر مکان مورد نظر،  نوع تیره انسانی تداعی می شود.  بعضی دین و مذهب را نیز شامل هویت می دانند.
   هویت جغرافیایی ــ  تعریف یک جغرافیای خاص به تمام معنی آن،  منجمله مکان من و ما.  هویت جغرافیایی تعیین کنند هویت تاریخی و اقتصادی است.  بدون هویت جغرافیایی،  هیچ نوع هویت مستقل شکل نمی گیرد.
   هویت تاریخی ــ  تعریف من و ما در طول زمان و تاریخ است.  هویت تاریخی تعیین کننده هویت اقتصادی است.  هویت تاریخی ریشه ها را می گوید،  و به این ترتیب می توان آینده بینی بهتری داشت.
   هویت اقتصادی ــ  تعریف ثروت و کار و درآمد من و ما.  بدون درک و دانش از هویت اقتصادی،  توانایی زیستن مستقل امکان ندارد.  هویت اقتصادی از درک و دانش به هویت جغرافیایی و تاریخی بدست می آید.
   پایدار ــ  یعنی دائمی و غیر قابل تغییرات تحمیلی،  ولی دارای توانایی تغییرات حساب شده و علمی.  با وجود پایداری در اصول هویتی،  می توان طرحها و برنامه های دقیق داشت،  و رشد و تکامل بدست آورد.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار

هجوم انحصارهای سرمایه داری

      در بسیاری جاها از هجوم انحصارهای سرمایه داری گفته و نوشته ام،  وقتی از هجوم گفته می شود،  یعنی حمله بی وقفه.  می توانستم از واژه های تک و آفند هم استفاده کنم،  ولی هجوم تداعی بیشتری از حمله بی وقفه در ذهن ایجاد می کند.  معنی انحصار هم معلوم است چیست،  یعنی اختصاصی و ویژه،  سرمایه داری نیز مشخص است،  یعنی هر آنچه که به پول و ثروت مربوط است.
      ابتدا باید انحصارهای سرمایه داری را شناخت،  مهمترین این انحصار سیستم آموزشی سرمایه داری،  و تشکیلات انتشاراتی بویژه تلویزیونها،  و سپس شرکتهای بزرگ وابسته به سرمایه داری جهانی است.  زیاد سخت نیست که بفهمیم و بدانیم مورد هجوم تمام اینها هستیم،  با نگاهی به دور و برمان متوجه این هجوم گستره می شویم.
      انحصارهای سرمایه داری تمام تلاش خود را می کنند،  که هویتها را از بین ببرند،  آنها دشمن بی چون و چرای هویت هستند.  می خواهند مردم همه یک شکل و یک مدل شوند،  و درکی از هویتهای جغرافیایی و تاریخی و اقتصادی خود نداشته باشند.  این انحصارها تلاش می کنند،  که درک پایداری هم از بین برود،  روشن و واضح است،  آنها سود و منافع و منابع همه را می خواهند.
      سیستم آموزشی سرمایه داری استعماری کاری می کند،  که بیرون آمده ها از آن مصرف کننده کار و کالا باشند،  و تولید کننده کار و کالا نباشند.  تشکیلات انتشاراتی و تلویزیونهای انحصارات سرمایه داری هم با انواع ترفندها،  درک و توانایی تولید را سلب می کنند،  و بشدت مصرف کننده گی را تشویق می کند.  شرکتهای بزرگ و معروف سرمایه داری هم معلوم است،  که فقط مصرف کننده خالص و ساده بی فکر می خواهند.
…..ادامه بزودی….
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار

گزارشگر و پرسشگر و مطالبه گر

      گزارشگری و پرسشگری و مطالبه گری از حقوق شهروندی است،  که برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی،  به مرور منجر به عدالت اجتماعی خواهد شد.  نخستین گام برای مطالبات اجتماعی،  فراهم کردن زمینه پرسش و گفتگو است،  بهمین جهت باید روحیه پرسشگری را در شهروندان ارتقا داد.  شهروندان نباید نسبت به مسائل و آسیبهای اجتماعیِ و اقتصادی اطراف خود،  بی تفاوت باشند.
      بین کنشگری اجتماعی و حل مشکلات جامعه،  رابطه منطقی  وجود دارد.  افراد جامعه نباید فقط ناظر بی طرف باشند،  بلکه باید از حق و هویت خود در همه شرایط دفاع کنند.  افراد جامعه با تعاملی سازنده و به دور از تنش،  میتوانند خواسته های خود را بیان کنند،  و نهادهای دولتی را وادار به حل معضلات کنند،  و واکنشگرا نباشند.
      گفتگوهای سازنده و چانه زنی،  مشکلات جامعه را حل خواهند کرد.  کنش جمعی می تواند هزینه های کنش فردی را کاهش دهد،  و جامعه را به سمت پرسشگری هدایت کند.  کنش جمعی به دور از رفتارهای خشونت آمیز،  جامعه ای پیشرفته را به ارمغان می آورد.  داشتن روحیه تعاملی برای افراد جامعه و کنش های مدنی،  رابطه ای دوستانه بین ملت و دولت بر قرار خواهد کرد.
      نبودِ روحیه گزارشگری و پرسشگری و مطالبه گری در یک جامعه،  افسردگی و آسیبهای اجتماعی و ضعف در درک هویت را در پی خواهد داشت.  به امید روزی که همه افراد جامعه،  در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و رفع بی عدالتیها مسئولیت پذیر باشند.  وظیفه روشنفکران است،  که درباره گزارشگری و پرسشگری و مطالبه گری بگویند و بنویسند.

کشاورزی پایدار

      تعریف کشاورزی پایدار در قرن گذشته:  زراعت با استفاده از اصول بوم زیست و مطالعه روابط بین گیاه و موجودات زنده و محیط آنها است.  تعریف فوق در قرن جدید،  با شرایط تغییرات آب و هوایی،  کشاکشهای سیاسی و اقتصادی،  در واقع میشود کشاورزی ناپایدار.  حداکثر کار و تلاش کشاورزی در ایران،  البته اگر باشد تعریف فوق است.
      کشاورزی پایدار در قرن جدید،  بکار بردن استراتژی بروز شونده استفاده روزافزن از تکنولوژیهای تولیدی است.  تربیت کشاورزان حرفه ای تکنیکی،  و درک سرمایه گذاری برای کشاورزی پایدار نوین،  مهم دیگر است.  استفاده از نیروی انسانی متخصص تکنیکی،  حذف نیروی انسانی غیر حرفه ای انبوه شده.
      تأمین نیازهای غذایی و اجتماعی و اقتصادی کشور با حداقل مخارج.  افزایش کیفیت تولید و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.  حذف منابع تجدید ناپذیر،  و تکنیکی ترین روش استفاده از منابع تجدید شونده.  افزایش کیفیت سلامتی غذای و اقتصادی،  و کنترل چرخه های طبیعی و بیولوژیکی.
      با تعریفهای فوق براحتی متوجه می شویم،  که کشاورزی ایران از کشاورزی پایدار فاصله زیاد دارد،  و حتی بعنوان کشاورزی ناپایدار در حال از بین رفتن گفته شده است.  امید است مسئولین و مهندسین گرامی جهاد کشاورزی،  قبل از اینکه کاملاً برای کشور و همه دیر شود،  راهبرد کشاورزی را تدوین نمایند،  و جهت بررسی و دیدگاه عموم منتشر کنند.
      در آمار داریم ایران نیمی از غذای خود را وارد می کند،  با نگاهی به آمار جمعیتی شاغل سال 99 به تفكيك گروه‌هاي عمده فعاليت.  خدمات ٤٩,٧ و صنعت ٣١.٨ و كشاورزی ١٨.٦ درصد هستند.  جمعيت شاغل بخش كشاورزي بيش از ٣٦٥ هزار نفر نسبت به بهار سال گذشته كاهش يافته،  که معادل ٧.٩ درصد رشد منفی است.
      در این آمار با حساب تحلیل راهبردی متوجه می شویم،  نیمی از جمعیت ایران در کار مستقیم کشاورزی یا صنعت و خدمات وابسته به کشاورزی و تولید غذاست.  یعنی در واقع کشاورزی در ایران فقط می تواند غذای نیروی انسانی خود را تولید کند.
      تحلیل راهبردی می گوید،  دیگر بیل بدستی که نامش کشاورز سنتی چند هزار ساله است،  دورانش تمام شده است.  آمار بالا هم این را می گوید،  که بخش کشاورزی دریکسال نزدیک هشت درصد کاهش داشته است.
      بنظر شما برای نجات کشور و آینده چکار باید کرد؟  شاید بهترین کار حذف نیروی انسانی انبوه شده کشاورز سنتی،  و جایگزینی آن با نیروی حرفه ای جدید و ایجاد کشاورز نوین است.
……………
   برچسبها:  هویت جغرافیایی, هویت تاریخی, هویت اقتصادی, هویت پایدار, انحصارهای سرمایه داری, گزارشگری, پرسشگری, مطالبه گری, کشاورزی پایدار.
   هشتگها:  ..
………….
هویت جغرافیایی تاریخی اقتصادی پایدار
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تریلر فیلم تومیریس ساخت کشور قزاقستان بر اساس داستانهای دروغی تاریخ هرودوت و گوینده انوش راوید، مشروح در www.arq.ir/497
*************
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید