Skip to main content
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما یا واضحتر تاثیر متقابل مدرنیته و سنت بر یکدیگر در روستای ما.  همیشه میشنویم مدرنیته و پست مدرنیته پیشتاز هستند،  و هر جا میرسند سنت را عقب میرانند.  ولی با نگاه دقیق به روستاهای ایران متوجه میشویم،  اینگونه نیست بلکه مدرنیته و سنت رقیب یکدیگر نیستند،  بلکه بهم تاثیر میگذارند.  این موضوع باعث تغییرات ناپیوسته در روستاها شده،  که باید آنرا شناخت و برنامه راهبردی علمی تدوین کرد.

تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما

تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما یا واضحتر تاثیر متقابل مدرنیته و سنت بر یکدیگر در روستای ما
تصویر بازار هفتگی روستای ما بنام چهارشنبه بازار و ترکیب سنت و مدرنیته،  عکس شماره 3792.
 این برگه بشماره 1494 پیوست لینک زیر است:
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما یا واضحتر تاثیر متقابل مدرنیته و سنت بر یکدیگر در روستای ما
لوگو درک و عشق به طبیعت آینده بشر را تضمین میکند،  عکس شماره 1528.
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما

تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما

      ابتدا باید معنی تمدن را دانست،  سیستم آموزشی غربی در ذهنها جا انداخته تمدن یعنی رفتار بود و باش غربی.  ولی تمدن تعریف دارد،  و آن روش زندگی و تولید در زمان و مکان است.  انواع اقتصاد و رفتار و پوشش تمدن است،  تمدن در نقاط مختلف تاریخی در زمانها و مکانها مختلف بوده ،  و این رنگارنگی تمدن،  سبکهای نو را بوجود آورده است.
      تعریف غرب زده می گوید،  تمدن یعنی شهرمندی دارای ساختارهای طبقه ‌بندی اجتماعی همراه مدیریت و ساماندهی اجتماعی و سامانه نمادین ارتباطی.  ولی این تعریف تمدن نیست،  این تعریف زندگی شهری یا تمدن شهری است،  و ربطی به تعریف کلی تمدن ندارد.  غرب استعماری همیشه سعی کرده از هر موضوعی تعریفی بگوید،  و آنرا توسط دستگاه های قدرتمند آکادمی و انتشاراتی خود بخورد جهان دهد.
      وقتی معنی و تعریف تمدن بدرستی مفهوم نشود،  و تعریفهای غربی جای آنرا بگیرد،  خود بخود هر راهبرد و یا پاسخ به پرسشی نیز تعریف غربی بخود میگیرد.  منجمله تاثیر رشد اقتصادی بر تمدن و بر عکس تاثیر تمدن بر رشد اقتصادی.  معنی کلی آن پاسخ به پرسش است،  که چرا درباره تمدن مورد نیاز برای رشد اقتصادی مطلبی گفته و نوشته نمیشود؟
      وقتی تعریف تمدن و تعریف اقتصاد و تعریف همه چیز غربی شده،  خود بخود هیچ باشنده تمدنی در ایران و یا جهان،  نمیتواند پاسخ حرفه ای از دید تمدن و اقتصاد خود به این پرسش دهد.  در نتیجه مطلبی گفته و نوشته نمیشود،  مگر آنچه که از دید تعریفهای غربی باشد،  و در نهایت برای اینکه رنگ ایرانی به آن دهند میگویند اقتصاد ایرانی یا اسلامی،  ولی تعریفها همان تعریفهای غربی است.  #انوش_راوید, #راهبرد_ملی.
   پرسش از عموم:  آیا تاکنون مطالبی خوانده و یا نوشته اید،  که با ذکر واژه اسلامی،  آن متن اسلامی گفته شده؟
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما

اقتصاد درونزا و برونزا در روستای ما

راهبردی و راهبری روستا را بدرستی بشناسیم.
      اقتصاد روستایی ایران تابع هشت منطقه جغرافیای اقتصادی و آب و هوایی ایران است،  بهمین جهت تعیین نوع اقتصاد روستاها،  شامل متغییرها و زیر مجموعه توابع آن میشود.  به هیچ عنوان نمی شود،  دو روستا در دو منطقه کلی را در یک مدل،  تحلیل و راهبرد اقتصادی و بود و باش نمود.
      بطور کلی اقتصاد روستا را میتوان در دو نوع درونزا و برونزا تقسیم بندی کرد،  و مهمترین بخش آن در این زمان دادهها این است،  که دست اندرکاران هر روستا اطلاعاتی درباره انواع اقتصاد روستایی داشته باشند،  تا بتوانند برای راهبردی و راهبری روستا بهترین تصمیمها را بگیرند.
      اقتصاد برونزا روستایی مقدار یا ارزش تولیدی آن خارج از روستا تعیین میشود،  و از خارج به روستا اقتصادی میگردد.  در اقتصاد برونزا سلیقه مصرف کنند مد نظر است،  تولیدات روستا بنا به سلیقه در زمان قابل تغییر است.
      اقتصاد درونزا روستایی مقدار و ارزش تولیدی آن داخل روستا تعیین میشود،  و در روستا مدل سازی تولیدی میگردد.  در اقتصاد درونزا سلیقه سنتی روستا مد نظر است،  تولیدات روستا بنا به حافظه تاریخی تولیدی روستا است.
      با دو تعریف کوتاه از دو روش اقتصادی در روستا متوجه میشویم،  که به هیچ عنوان نمیشود،  خارج از روستا مانند وزارتخانه های اقتصاد و کشور و غیره،  تعیین تکلیف برای روستا کنند.  ممکن است،  بخاطر قدرت ذاتی مرکزی کشوری ایران بتوانند تصمیم هایی برای روستا بگیرند،  و به روستا تحمیل کنند،  ولی در نهایت شکست است.  #انوش_راوید, #روستای_ما.
پرسش از عموم:  شما چقدر شناخت درباره اقتصاد شهر و روستای خود دارید؟
   پرسش کلی:  چرا درباره تمدن مورد نیاز برای رشد اقتصادی مطلبی گفته و نوشته نمیشود؟
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما

اقتصاد روستای ما

      برای تحقیقات از اقتصاد هر روستا در ایران،  هیچ منبع پژوهشی داخل روستایی وجود ندارد.  این درصورتی است،  که در هر روستای ایران،  کلی افراد تحصیل کرده وجود دارد،  که مقیم روستا یا شهر هستند.  هیچ یک اقدامی برای تهیه تدوین شده اقتصاد روستای خود نکرده اند،  شوراها و دهیاران هم بیشتر در فکر گذران امور روستا هستند،  تا جمع بندیهای راهبردی.
      وقتی در این قرن و زمان با اینهمه امکانات،  هیچ سند تدوین شده از اقتصاد روستا در دست نیست،  جای نگرانی مفهومی و نگرانی از آینده روستایی در ایران است.  آنچه که تاریخ یک قرن گذشته ایران نشان میدهد،  جمعیت روستایی از نود درصد به سی درصد رسیده است،  زمانی نه چندان دور تولیدات روستایی اقتصاد کشور را تامین میکرد،  ولی بطور مرتب کم و کمتر شده،  و امروزه به وضع بحرانی رسیده است.
      قبلاً نوشتم ایران هشت منطقه اقتصادی و آب و هوایی دارد،  و بطور کلی اقتصاد روستاها تابع منطقه اقلیمی خود هستند.  روستای ما در منطقه اقتصادی مهم گردشگری و تولید غذایی پر رونق قرار دارد،  بهمین جهت روستایی است،  که قابلیت رشد اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.  من همیشه سعی کردم روستای ما را در اینترنت معرفی کنم،  ولی متاسفانه آماری از روستا در دست نیست.
      امروزه بیشترین درآمد روستای ما از فروش اراضی روستا حاصل میشود،  و سپس تولیدات غذایی و گل و گیاه و گردشگری است.  آماری از مقدار هیچ یک در دست نیست،  فقط گردشگری با وجود چند کلبه گردشگری بنام بومگردی های روستایی است. گردشگران در روستا نیز هیچ مرکز گذران خرج و خرید ندارند،  و فقط مقدار پول اندک اقامت شبانه را میدهند.
      بمنظور ایجاد ظرفیتهای کاری و درآمدی در روستا،  نیاز است جنبه های گردشگری روستا بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.  فروشگاه های صنایع دستی و چایخانه های سنتی،  و نمایشگاه و موزه در روستا تاسیس شود.  انتشار مطالب روستا اعم از دیدنیها و آمار و گفتگوها با اهالی صورت پذیرد،  و در این موارد به اهالی آموزش داده شود.  فقط فروش زمین آینده خوبی را برای روستا نخواهد داشت.
      تازه واردین به شهرکها و ویلاهای جدید،  اکثر از نظر فرهنگی دید و ذهنیت برای اقامت روستایی ندارند،  و نیاز به آموزش ویژه دارند.  آنها اقدام به سر و صدا و مزاحمت برای طبیعت میکنند،  و تصورشان این است،  که انبوه شده در یک ویلا یا اقامت روستایی،  باید راحتی و آزادی عمل رفتاری داشته باشند.  صدمه دیدن روستا،  صدمه به هویت باشندگان یک روستا نیست،  آسیب به کل تمدن ایرانی است.  #انوش_راوید, #روستای_ما
   پرسش از عموم:  آیا شما طرح راهبردی برای روستای مورد نظر خود دارید؟
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما
کفران زندگی
      مدتی پیش در متنی از ره آور غرب و استعمار و امپریالیسم،  در کنار فساد و فحشا و بدسواد،  ولگردی هم نوشتم.  شاید برای خیلیها پرسش شود،  ولگردی چرا.  بنظرم این یکی از مهمترین ابزار سبک کار آنهاست،  سبکی که باعث میشود،  آدمها بجای مطالعه و کار و تلاش و دانش و بینش،  بیشتر و بیشتر،  وقت خود را بیهوده به گردش بگذرانند،  بدون اینکه بخواهند دست آوردی داشته باشند.  هرچه بیشتر بگردند بیشتر طالب آن میشوند،  این را بوضوح از طرحهای تبلیغاتی غربی میتوان دید.
      ممکن است شخصی برای کار و پژوهش جایی برود،  و یا ممکن است سالی یکبار برای استراحت سالیانه جایی برود،  خوب است و مشکلی ندارد.  اما اگر این بصورت گردش دائمی برای مردم در آید،  یعنی یک بدعت و اپیدمی شده است،  و لازم است اندیشمندان علوم انسانی برای معالجه جامعه اقدام کنند.  علتهای آن را بیابند،  و راه چاره را بگویند،  که چرا مردم بیش از اندازه علاقمند به گردش هستند.  ریشه گردشگری زیادی و ضررهای مادی و انسانی آن را گوشزد کنند.
تارنمای #راهبرد ملی, #گردشگری, #انوش_راوید
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما یا واضحتر تاثیر متقابل مدرنیته و سنت بر یکدیگر در روستای ما
تصویر ترافیک خودرو و مردم در شمال ایران،  عکس شماره 9724.
      مسافران جاده شمال گرفتار در ترافیک و ترافیک،  معطلی طولانی مدت در سطح محورهای مازندران، تصادف، جاده‌های پر پیچ و خم،  این روزها قصه تکراری جادههای شمال است.  در نهایت هدفهای ساده گردشگری و وقت تلف کردن در شمال،  نشان از وضعی جدید در بحران اجتماعی است.
   پرسش از عموم:  آیا میتوانید از علوم اسلامی درباره گردشگری زیادی متنی بگویید؟
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما
روش زندگی روستایی
      مدیر کل بانک اکسیم که در توسعه بین المللی است،  و در اغلب کشورهای دنیا شعبه دارد،  با بیان جملاتی  اقتصاددانان را به فکر فرو برد.  البته من در روستای ما این را بارها تکرار کردم،  ولی کسی بفکر فرو نرفت حتما باید یک آدم مهم خارجی چیزی بگوید تا اهمیت دهند.
   ــ  من قبلاً گفتم و وی چنین گفت:
      یک دوچرخه سوار برای همانند سازی اقتصادی در کشورها و کل جهان فاجعه بار است،  زیرا او ماشین نمیخرد و برای خرید ماشین هم وام نمی گیرد.  پولی برای بیمه پرداخت نمیکند،  و سوخت هم نمیخرد.  برای نگهداری و تعمیرات دوچرخه هزینه ای پرداخت نمیکند،  پولی صرف پارکینگ نمیکند،  و منجر به تصادفات شدید هم نمیشود.
      دوچرخه سوار به بزرگراه های چند لاینه نیاز ندارد،  به باشگاه ورزشی و داروهای لاغری هم نیاز ندارد،  زیرا چاق نمیشود.  این افراد سالم برای اقتصاد ما فایده ای نداشته و لازم هم نیستند،  زیرا آنها پولی برای خرید انواع داروها نخواهند پرداخت،  همچنین به بیمارستان و دکتر نیاز ندارند.
      دوچرخه سواران هیچ چیز به تولید خالص ملی ما نخواهند افزود.  در نقطه مقابل هر رستوران مک دونالد علاوه بر افرادی،  که بطور مستقیم در آن کار می کنند،  حداقل سی شغل ایجاد می کند:  ده متخصص قلب و ده دندانپزشک و ده متخصص تغذیه،  و این مساله ای است،  که ارزش در نظر گرفته شدن دارد.
   نظر انوش راوید:  حداقل مانند انوش راوید موتور سیکلت خوب است،  تقویت روستا و زندگی روستایی،  باعث نابودی اقتصاد گمراه جهانی و در نهایت پایان کشتارها و جنگها و بیماریها میشود.  آن سرمایه داران جهانی خواهند گفت،  پیاده روی از آن هم بدتر است،  زیرا افراد پیاده،  حتی همان دوچرخه را هم نمی خرند!!!
   ــ  آنها نمیخواهند #روستای_ما شکل بگیرد. #انوش_راوید,
   پرسش از عموم:  آیا شما دوچرخه را برای زندگی در این زمان ترجیح میدهید؟
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما یا واضحتر تاثیر متقابل مدرنیته و سنت بر یکدیگر در روستای ما
تصویر انوش راوید در روستای ما،  عکس شماره 7505.
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما
چگاسفلی
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما یا واضحتر تاثیر متقابل مدرنیته و سنت بر یکدیگر در روستای ما
تصویر چگاسفلی آینده ای روشن برای تاریخ تاریک،  عکس شماره 9723 .
      روستایی که سدِ ثبت جهانی چگاسفلی است باید جابجا شود،  روستایی که تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستا دارد.  هزاران سال آرام بودند،  و روی خرابه های یکدیگر ساختند و زندگی کردند،  و طبقات باستان شناسی ساختند،  و حال باید تخلیه کنند.
      تپه‌ باستانی چگاسفلی این روزها به سبب طرح بهسازی روستایی،  که در عرصه و حریم آن جای دارد،  در آستانه‌ ویرانی است.  هرچند طرح جابجایی روستا سال‌هاست روی میز جای دارد،  اما گروهی بوروکراسی اداری و بی‌توجهی برخی مسوولان میراث فرهنگی خوزستان را سدی برای این جابجایی بازگو میکنند.  مشروح در اینجا.
   مهم:  از این تپه دوران کهن که در حال نابودی هستند بگویید و بنویسید. #ارگ_ایران.
……………
   برچسبها:  تاثیر متقابل,  تمدن روستا, اقتصاد روستا, روستای ما, اقتصاد درونزا, اقتصاد برونزا, کفران زندگی, روش روستایی, زندگی روستایی, چگا سفلی.
   هشتگها:  #تمدن_روستا.
…………
تاثیر متقابل تمدن و اقتصاد بر روستای ما
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
مسیر و جاده روستای سلیمان آباد شهرستان تنکابن، مشروح در روستای ما http://rotr.ir
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.