Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی ادامه روند رشد و تکامل تمدن است و از آن گریزی نیست و نمیشود با آن مقابله کرد.  گلوبالیسم بر امپریالیسم نیز تاثیر گذاشته،  و امپریالیسم نو پدید آمده است،  باید با دقت آنرا شناخت،  تا بتوان راهبرد مناسب یافت.  گلوبالیسم سرمایه داری میخواهد همه مردم جهان بصورت یکدست شده،  برده انگشت شمار سرمایه دار باشند. 

گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی

گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
تصویر گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی،  عکس شماره 3137.
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
این برگه بشماره 1090 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
      گلوبالیسم چیست و گلوبالیست کیست،  آیا گلوبالیسم فحش است؟  آیا فرد گلوبالیست خائن است؟  گلوبالیسم، نهضتی فراگیر و جهانی است،  که به پدیده‌ جهانی شدن سیاست می‌پردازد.  گلوبالیسم در اصطلاح به معنای بینش جهانی،  سیاست جهانی و جهانی سازی است.
      گلوبالیست فردی است،  که از بینش جهانی و جهانی شدن هواداری می‌کند،  زیرا دیگر زبان و فرهنگ و سنت و آئین وسیله جدایی نخواهند بود.  گلوبالیسم به دلیل ظهور و حضور فراگیر رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی،  و برداشته شدن مرزهای مادی،  و بی رنگ‌ شدن مفهوم بنیاد گرایی ملی و دینی و رفع کشمکش‌های قبیله‌ای و قومی پدید آمده.  اکنون بشر در مرحله‌ای است،  که به جای برجسته‌سازی جدال‌های منطقه‌ای و اختلافات قومی،  به اشتراکات جهانی ـ انسانی،  برابری بشر و مباحث حقوق بشری می‌اندیشد.
      از جهانی شدن گریزی نیست و اگر کشورهای توسعه نیافته به خود نیایند،  مجبور به فروش معادن و ذخایر مادی و زیرزمینی،  و بخشش بی‌پروای منابع انسانی خود خواهند بود.  پدیده‌ فرار مغزها در این کشورها نیز عمدتاً به این دلیل اتفاق می‌افتد،  که معمولأ سیاست‌های ملی و منطقه‌ای،  با سیاست‌های مشترک انسانی ـ جهانی در تعارض است.
      به دلیل اینکه این مغزها از تحولات و پیشرفتهای کشورهای دیگر آگاهی یافته‌اند،  برای زندگی بهتر به کشورهای کانونی ـ اروپا و امریکا ـ مهاجرت می‌کنند.  تا زمانی که سیاستهای ملی و منطقه‌ای با پارادایم و گفتمان جهانی در یک مسیر قرار نگیرد،  این روند همچنان ادامه خواهد داشت،  و بدیهی است،  که در این شرایط تنها کشورهای توسعه نیافته‌اند که زیان خواهند دید.
      گلوبالیسم یا جهانی‌شدن،  بد نیست و فحش نیست،  رشد و تکامل تمدن است،  گلوبالیسم یک فرهنگ جدید در ساختارهای تاریخی اجتماع است،  که از ابتدای قرن بیست و یک مفهوم شده است.
      جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان است.  جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری ارتباطات و ارتباطات،  و حمل و نقل بوجود آمده.  افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایده‌ها و فرهنگ بین‌المللی را به همراه دارد.  جهانی شدن در درجه اول یک فرایند اقتصادی به صورت کنش متقابل اقتصادی است،  که با جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه است.
    مهم:  فرهنگ و جامعه در هر دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع تغییر می کند،  که گاه این تغییرات ناپیوسته و ناگهانی هستند،  بهمین جهت نمی شود فرهنگ و جامعه را برای تمام تاریخ یکی دانست.
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
تصویر از نمونه گلوبالیسم که در همه جهان دیده می شود،  عکس شماره 9404.
      جهانی شدن یک روند اجتناب ناپذیر رشد و تکامل علم و تولید است،  یک مدیریت انسانی نیست،  که انگلیس و آمریکا یا نیروی دیگری در آن نقش داشته باشند.  جهانی شدن یک سیستم عامل یا محتواست،  که برآن کلی نرم افزار مانند فرهنگ سوار می شود،  و کلی سخت افزار مانند جامعه از آن استفاده می کنند.
      گلوبالیسم را نباید با دیدگاه های قدیمی،  که می گفتند استعمار انگلیس و امپریالیسم آمریکا و غیره،  بررسی کرد.  از ابتدای قرن جدید ما می توانیم تحلیلهای خود را نوسازی کنیم،  و بدانیم تمدن بر دو اصل پایه ای استوار است،  نرم فرهنگ و سخت جامعه.  استعمار و امپریالیسم و گلوبالیسم و این ایسمها نرم هستند،  که سخت جوامع را بحرکت در می آورند،  مشروح در اینجا.
      با وجود اینترنت و تجهیزات مدرن براحتی همه این ایسمها،  قابل دانلود و استفاده بر سخت مربوطه هستند،  فقط باید اینکار حرفه ای انجام شود.  جمع این حرفه ها،  تاریخدانها، جامعه شناسها و روانشناسان و امثال هستند.  هر جامعه ای که از قرن انبوه سازی گذشته بخوبی عبور کرده،  و بهتر و دانا تر باشد،  می تواند نرمهای جدید را بخوبی بر سخت جامعه استفاده کند.
      جهانی شدن زیر نفوذ امپریالیسم نو،  اجازه آموزش تفکر نقاد را نمی دهد،  بشر را بطور کلی دربند خود گرفته.  همه ما را نیازمند گوشی هوشمند، اینترنت، تبلیغات، پوشاک مد و فیلمها و سریالهای امروزی و غیره در ظاهر،  و غیر ظاهر نفوذ در سیستم های حکومتی و آموزشی کرده است.
      بهمین جهت وظیفه روشنفکران است،  که درباره جهانی شدن و توانایی هماهنگی با آن بنویسند.  معمولاً نباید با رشد و تکامل تمدن مقابله کرد،  در یکصد و چهل سال دوره پادشاهی قاجار،  ایرانیان در مقابل تمدن جدید بورژوازی مقاومت کردند،  که عقب افتادگی کشور را در پی داشت.
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی

کنار آمدن مردم با گلوبالیسم

      تکلیف ما ملت ایران با گلوبالیسم چیست،  آیا جهانی شدن برای ما مردم اثرات مثبت خوب دارد،  یا خطرات بد.  این موضوع نیاز به پژوهش دارد،  که باید توسط دانایان در گرایشهای مختلف مورد دقت نظر قرار گیرد.  اشکال عمده ما ملت این است،  می رویم رای می دهیم،  و رئیس دولت و مجلس تعیین می کنیم،  سپس خود کنار می نشینیم،  تا آنها همه کارها را انجام دهند.  درصورتیکه کشور از آن ما ملت است،  زندگی و بود و نبود از آن ماست،  که باید آنرا بخوبی نگهداریم و به آیندگان بسپاریم.
      گلوبالیسم یا جهانی شدن توسط بزرگ سرمایه داران برای سود بیشتر مورد توجه قرار گرفته است،  بویژه در قرن جدید با وجود اینترنت و پیدا شدن سرمایه داری بی هویت،  و متعاقب آن امپریالیسم نو،  که آنرا برای اغفال کردن گلوبالیسم نامیده اند.  گلوبالیسم واقعی متفاوت از گلوبالیسم امپریالیسم است،  نرم امپریالیسم از گلوبالیسم تاثیر گرفته،  و از آن امپریالیسم نو بوجود آمده است.  ما باید گلوبالیسم واقعی را بشناسیم،  و آنرا از گلوبالیسم ساختگی امپریالیسم نو تفکیک کنیم.
      وقتی گلوبالیسم ساختگی امپریالیسم نو را بشناسیم،  خود بخود خودمان را برای دفاع در مقابل آن آماده می کنیم،  اما اگر تعریف اشتباه از گلوبالیسم بدهند،  و آنرا گل و بلبل معرفی کنند،  قدرت دفاعی خود را از دست می دهیم.  یکبار دیگر تکرار کنم،  گلوبالیسم رشد و تکامل تمدن است،  که بر اثر داده های علمی و تولیدی قرن 21 بوجود آمده،  و متفاوت از گلوبالیسم امپریالیسم ساخته است.
      بسیاری از تعریفها درباره گلوبالیسم آنرا به اشتباه تعریف می کنند،  و این پدیده جهانی شدن بدلایل تخصصی قرن نو را یکی از ساختارهای امپریالیسم می گویند.  درصورتیکه امپریالیسم نیز دستخوش گلوبال شده،  و بهمین جهت امپریالیسم نو شکل گرفته است.  نباید جهانی شدن را یک پدید دست ساخت فراماسون و سرنوشت سازها و سیاستمداران کشورهای بالا دست دانست،  این پدید رشد و تکامل تمدن است.
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی

نتیجه گلوبال بر ایران

      با پیدایش امپریالیسم قرن بیست،  کشور ما تولیدات سنتی خودش را از دست داد،  و خود بخود مجبور به استفاده از تولیدات صنعتی غربی شد.  همانطور که می بینیم از نیم قرن پیش اندک تولیدات نیمه صنعتی هم کم شد،  و یا از دست رفت،  و ما ملت ایران مجبور به استفاده از تولیدات سرمایه داری غربی و چینی شدیم،  آنچه را که خود تولید می کنیم نیز مونتاژ،  و تاثیر گرفته از خارجی است،  از طراحی و نبوغ ایرانی نیست ونیست.
      وقتی در یک کشور خواسته های مصرفی در بخشهای نیمه صنعتی و خانگی و خوراکی و غیره بیشتر خارجی باشد،  در نتیجه نیاز مردم بخشها و استانها آن کشور بیکدیگر از بین می رود،  و نبود این نیاز خطر آفرین می شود.  درگذشته های تاریخی این نیاز توسط دین انجام می شد،  و پوشش دینی باعث اتحاد مردم یک کشور می شد.  امروزه موضوع دین،  بدلیل مالی و اینترنت و ماهواره و آگاهی و غیره کم شده،  و تا حدود زیادی از بین رفته است.
      از ابتدای قرن بیست در جهان کلی کشور نو پا و تازه تاسیس بوجود آمد،  که هیچکدام سابقه تاریخی حداقل از زمان درک جغرافیایی سیاسی نداشتند،   یعنی نیم هزاره پیش.  این کشورهای تازه همه بصورت مستعمره یا نیمه مستعمره بودند،  که سابقه تاریخی روشن علمی و فنی نداشتند.  بسیاری از این کشورها هم اکنون زیر نفوذ یک قدرت خارجی هستند.  برای این کشورها گلوبال چندان مهم نخواهد بود.
       اما ایران یک کشور و سرزمین تاریخی،  یا در واقع اولین کشور دنیا به معنی واقعی بوده است.  از ابتدای پیدایش نقشه جغرافیای سیاسی تاکنون،  ایران نیمی از خاک و جمعیت خودش را از دست داده است.  هر غفلت و کوتاهی از درک و دانش سیاسی زمانه نیز،  خطر از دست رفتن بخشهای دیگر ایران وجود دارد.  بهمین جهت مردم ایران باید بدون در نظر گرفتن خواسته حکومت و دولت،  مسائل سیاسی خارجی و داخلی را قانونی بنویسند و بگویند و آگاهی رسانی کنند.
       جهانی شدن اجتناب ناپذیر است،  وقتی رئیس جمهور آمریکا با 73 میلیون رای آمریکایی واقعی،  قربانی جهانی شدن می شود،  ما چرا قربانی نشویم.  پس بهتر است برای این جهانی شدن راهکارهای ملی پیدا کنیم،  تا بتوان از خطرات احتمالی بعدی آن جلوگیری کرد.  برای یافتن بهترین راهکار و استراتژی،  ابتدا باید جهانی شدن را خوب شناخت، و سپس دانایان درباره آن بگویند و بنویسند.  مطالب و فیلمهای این مورد را بدقت ببینید و نظر دهید.
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی

ریشه یابی در آمریکا

      جهان امروزه دهکده جهانی است،  و هر اتفاق در کشور دیگری به همه جهان مربوط می شود،  بهمین جهت بمنظور راهبردی تاریخ و فرهنگ و جامعه ایرانی،  نیاز است مسائل دهکده جهانی را با دقت نظر گرفت.  نمونه ساده این دهکده جهانی انتخابات آمریکاست،  که می بینیم همه دنیا و در تمام ساعت آنرا زیر نظر گرفتند.  بویژه تلویزیونهای فارسی زبان خارجی مانند بی بی سی و غیره،  تمام شبانه روز خود را برای این انتخابات گذاشتند.
      یکماه پیش درباره این انتخابات و نفوذ سرمایه داریهای سنتی و نو،  یا سرمایه داری ملی و جهانی  بنا گلوبالیسم در ارگ ایران و این نشریه نوشتم.  علت شرایط بوجود آمده را ریشه یابی می کنم،  و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد،  چون خیلی بما هم مربوط می شود.  جهانی‌گرایی یا گلوبالیسم امروزه به ایدئولوژی‌های گوناگون جهانی‌شدن اشاره دارد.  منظور از گلوبالیسم هر تفسیر و توضیح جهانی‌ست،  که مشخصه آن شبکه هایی از ارتباطات و اطلاعات میان قاره ای است.
      از اوایل دهه 1880 موج یهودیان مهاجر به آمریکا بطور کلی لیبرال چپ یا چپ گرا بودند،  و به اکثریت سیاسی تبدیل شدند.  در حالیکه مهاجران یهودی قبل از آنها از نظر سیاسی محافظه کار بودند.  بسیاری از آنها در جنبشهای سوسیالیست و آنارشیست و کمونیست و همچنین حزب کارگر،  که از اروپای شرقی نشأت می گرفت،  به آمریکا رفتند.  بسیاری از یهودیان اوایل قرن بیستم در جنبش کارگری آمریکا به مناصب رهبری رسیدند،  و به تاسیس اتحادیه هایی کمک کردند،  که نقش عمده ای در سیاست چپ،  و پس از 1936 در سیاست حزب دموکرات داشتند.
      در طول قرن بیست،  یهودیان در اروپا و قاره آمریکا بطور سنتی به سمت چپ سیاسی گرایش،  و در تولد جنبشهای کارگری و همچنین سوسیالیسم نقش اساسی داشته اند.  برای بیشترین زمان قرن 20 بویژه از سال 1936،  اکثریت قریب به اتفاق یهودیان در ایالات متحده،  با حزب دموکرات همسو بودند.  جمهوری خواهان در اواخر قرن 20 و در آغاز قرن 21 ابتکاراتی برای ترغیب یهودیان آمریکایی به حمایت از سیاستهای جمهوری خواهان را آغاز کرده اند.  بخشی از یهودیان در جناح محافظه کار بوده،  و طور مداوم تری از عناصر راست سیاسی حمایت میکنند.
      همچنین تعدادی سازمان سکولار یهودی در سطح محلی و بین المللی وجود دارد،  این سازمانها اغلب نقش مهمی در جامعه یهودیان دارند.  بزرگترین گروهها، مانند هاداسا و جوامع متحد یهودی،  دارای رهبری منتخب هستند.  هیچ یک از گروه های سکولار نماینده کل جامعه یهودیان نیستند،  و اغلب در مورد موضع گیریهای این سازمانها در قبال موضوعات مربوط به جامعه یهودیان، مانند یهود ستیزی و سیاستهای اسرائیل،  بحث داخلی قابل توجهی وجود دارد.  امروزه در ایالات متحده و کانادا،  جوامع متحد یهودی متحد (UJC) عمدتاً سکولار هستند،  که قبلاً به عنوان یهودیان متحد (UJA) شناخته می شدند.
      بیش از 400 جامعه مستقل یهودی در سراسر آمریکای شمالی وجود دارد.  هر شهر بزرگ آمریکایی "فدراسیون یهودی" محلی خود را دارد،  و بسیاری از آنها دارای مراکز پیشرفته جامعه و خدمات،  عمدتا مربوط به مراقبتهای بهداشتی هستند.  آنها مبالغی بی سابقه برای اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه در آمریکای شمالی و اسرائیل جمع می کنند.  سازمانهای دیگر مانند اتحادیه ضد افترا،  کنگره یهودیان آمریکا،  کمیته یهودیان آمریکا،  کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل،  سازمان صهیونیستی امریکا،  آمریکایی ها برای اسرائیل امن،  و غیره هستند.
   پرسش از عموم:  آیا می توانید مثال گلوبالیسم در اطراف خود بزنید؟
 گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
نقد فیلمک گلوبالیسم
      در یک فیلمک با عنوان گلوبالیسم لینک بالا،  که در خارج تهیه شده،  سعی می کند بگوید گلوبالیسم از ابتدای قرن 19 توسط سرمایه داری طراحی و ایجاد شده است.  بنظر من این اشتباه است،  گلوبالیسم نتیجه رشد و تکامل تمدن است،  بوسیله هیچ نیرویی ایجاد نشده است.  از ابتدای قرن 20 با ساخت و بحرکت درآمدن کشتیهای بخار بزرگ مانند تایتانیک،  اولین گامهای گلوبال آغاز شد.
      بعد از جنگ دوم با پیدایش بازارهای بورس بین المللی گامهای بعدی برای جهانی شدن برداشته شد.  با سرعت و قدرت گرفتن حمل و نقلهای هوایی و دریایی و غیره،  جهان به مرحله اصلی گلوبال نزدیک شد.  ولی هیچ کدام از اینها جهانی شدن را کامل نکرد،  تا از ابتدای قرن 21 با گسترش تلویزیونهای ماهواره ای،  و اینترنت و شبکه های اجتماعی،  جهانی شدن بمرحله تکامل رسید.
      سرمایه داری بدلیل امکانات دید وسیع،  و آینده نگری حتی تا عمق پنجاه سال دیگر را دارد،  و براحتی می تواند بر پدیدهای مسلط و سوار شود،  منجمله بر پدیده گلوبالیسم.  ولی این دلیل بر محاسبه های درست آنها نیست،  چه بسا در استراتژیها و تاکیتیکهای عملیاتی اشتباه های بزرگ انجام دهند.  وظیفه هوشمندان هر جامعه این است،  که از این نقاط اشتباه سرمایه داری استفاده کنند،  و جامعه خود را سمت و سویی بهتر دهند.  
  مهم:  با نظر و پرسش خود به پربار شدن نوشته ها،  و گردش گردونه یادگیری کمک کنید.
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی ادامه روند رشد و تکامل تمدن است و از آن گریزی نیست و نمیشود با آن مقابله کرد
عکس شماره 7407.
گلوبالیسم یعنی #جهانی_گرایی،  این نام بتنهایی مشکلی ندارد،  و چه بسا خیلی هم خوب باشد.  واقعیت گلوبالیسم که در جریان است،  #گلوبالیسم #سرمایه_داری است،  که بشدت خطرناکتر از سرمایه داری سنتی و ملی است.  سرمایه داری گلوبالیسم میخواهد تمام مردم جهان را #برده یک شکل بی چون و چرای انگشت شمار سرمایه دارها کند.  روش آنها از تاریخ نویسیها و اخبارها و فیلمها و سریالها و کالاهای مصرفی و خیلی چیزهای دیگر دیده میشود.
……………
   برچسبها:  گلوبالیسم, جهانی شدن, جهان گرایی, نمونه گلوبالیسم.
………….
گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
صویر و تصورهایی از دنیا در سی سال آینده، مشروح در http://arqir.com/130
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  گلوبالیسم جهانی شدن جهان گرایی
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آرش
آرش
7 ماه قبل

درود استاد شناخت گلوبالیسم خیلی مهم است و سپاس از یادآوری این مهم

تورج
تورج
3 سال قبل

درود برشما.قطعا تفکری پیشرو بوده و همانطور که فرمودید امپریالیسم بوده که برای میل به رسیدن اهداف خود از این تفکر سواستفاده میکند (فراماسون،صهیون)اما همانطور که خودتان در توضیحات پست های گذشته از تمدن ها فرموردید هرکس که آینده را می خواهد (اقتدارگرایی مدرن)از راه این تفکر باید پیش برود پس در یک جریان میتوان برای "نظم نوین جدید" نیز رقابتی را تعریف کرد که هرکس جهان را می خواهد باید از راه تمدن جدید فعالیت کند پس در عمل میتواند همین تفکر در نظام، یک جهان یک دولت ؛به بدترین شکل ممکن به بار نشیند.پس نتیجه می گیریم جهانی شدن آری،جهانگرایی نه.

حالا ایران که خود نیز در تکامل و رشد هویت ملی که آن را معتبر میدانم و نام ملی گرایی ایرانی را شبه انترنالیسونالیسم ایرانیمی گذارم میتواند برای حفظ کشور،فرهنگ و هویت خویش در این چالش سربلند بیرون بیاید و مانند صد سال گذشته مغلوب تمدن های جدید نشود.این راه حداقل در گام اول از باب قدرت نظامی بخوبی پیش میرود.و امیدواریم که در مباحث دیگر فرهنگی و علمی نیز به همان قدرتی که ارمان ماست برسیم.فرهنگ ما ایرانیان قطعا سنخیتی با ناسیونالیسم غربی نداشته و یک تکامل انسانی(زبان فارسی و فرهنگکهن) که بزرگان و دانایان ما این پتانسیل جغرافیایی را را به بار ارمغان آوردند و امروز نیز وظیفه ماست که اگر در جهان پیشرو نیستیم خود را سریعتر به دروازه های تمدنی جدید برسانیم تا در حفظ این کشور(فرهنگ و تمدن)به پیش برویم.قطعا ایران نیز در کنار دیگر کشورهای جهان باید نقشی در دولت آرمانیء جهانی ایفا کند.هروقت توانستیم راه های ابتدایی آن را بپیماییم میتوانیم امیدوار باشیم.مگر دوباره شکستی تلخ چه از نوع انقلابات و چه از نوع نظامی تحمیل شود و رسیدنمان را به تاخیر بیاندازد.مسئله ای که امپریالیسم آن را با عملکردش در تاریخ ما ثابت کرده و امروز نیز در یک اقتدارگرایی نوین(سواستفاده از تفکرات گلوبالیسم)می خواهد جلوی پیشرفت ما را بگیرد.امید به روزی که در همه عرصه ها پیشرفت کنیم تا دیر نشده.موفق باشید

 

 

 

 3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x