Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی داستانهایی دارد که بطور کل نمیتوان از آنها نتیجه گرفت و هر نویسنده چیز دلخواه خودش را گفته است.  گاهی خوانندهها باورهایی از آن نوشته ها پیدا کرده اند،  و در باور خودشان آن نوشته را دانش کامل از آن موضوع میدانند.

 ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی

ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی داستانهایی دارد که بطور کل نمیتوان از آنها نتیجه گرفت و هر نویسنده چیز دلخواه خودش را گفته است
تصویر یک تپه تاریخی که در ایران بفروانی وجود دارند،  عکس شماره 3203.
 این برگه بشماره 1148 پیوست لینک زیر است:
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی داستانهایی دارد که بطور کل نمیتوان از آنها نتیجه گرفت و هر نویسنده چیز دلخواه خودش را گفته است
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع کنیم،  عکس شماره 1602.
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی

تاریخ و داستان ایرانویچ

      بر اساس اوستا ایرانیان باستان خاستگاه خود را اَریَنَ وَئیجَه یا اَیریَنِم وَیجَ یا به پارسی میانه ایران‌ ویج یا ایرانویچ و سغدی مانوی آریانا وَئیجه و پارتی آریان‌ ویجن مینامیدند. میگویند ویچه، ویجه و بیجه، همگی از یک ریشه و به معنای سرزمین است،  که به روی هم بعضی آنرا به معنی گستره آریاییان یا سرزمین رودهای آریایی، چشمه‌ های آریایی دانسته‌اند.  در ادامه این داستانهای تاریخ سازی میگویند،  ایران شده آریایی،  و بمعنی آزاده و نجیب و اصیل است.
      از نظر من خیلی راحت و ساده،  ویچ همان پیج یعنی برگه و صفحه است،  که معنی جایگاه و سرزمین هم میدهد،  و ایران هم که همان نام ایران است.  درباره جایگاه ایرانویج اختلاف نظر وجود دارد،  پژوهشگرانی آن را سرزمین صرفاً اساتیری میگویند.  در کل تعیین محدوده جغرافیایی بر اساس دادههای اوستا غیر ممکن است،  زیرا مقایسه آنها با سنگ نوشتههای ایران باستان متفاوت است.  جغرافیای اوستایی اسطورههای تاریخ نماست،  که نباید آنرا بدون تحقیق و تحلیل قوی بجای تاریخ پذیرفت.
      مطابق معمول پژوهشگران بیشتر محلی در ایران و افغانستان،  جایگاهایی برای آن در جای مورد نظرشان با مقداری اسناد و مدارک ارائه کرده اند.  از خوارزم بر ساحل دریاچه آرال در شمال ازبکستان تا استان آذربایجان،  یا جنوب و شمال غرب افغانستان و خراسان و مرکز و جنوب ایران گفته اند.  میتواند گفتگو درباره مکان جغرافیایی ایرانویج سالها ادامه یابد،  مگر اینکه ما جغرافیای این سرزمین را با توجه به محل زندگی نویسنده آن متن اوستاییِ مورد نظر،  مورد مطالعه قرار دهیم.
پرسشها و پاسخها
   پرسش رضا:  ایرانویج به گفته اوستا یکمین سرزمین افریده شده توسط خداست به نظرشما رابطه اتلانتیس یا تمدن ارته با ایرانوویج چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  از نظر من ایرانویچ یک جایگاه عبادی و ستاره شناسی و نجوم مانند استون هنج در انگلستان بود،  و رابطه تعیین حدود طول و عرض جغرافیایی داشت.
   پرسش آریا:  با توجه به نماد اریایی چلیپا ایرانوویج،  باید درقطب شمال باشد تا چلیپا درست باشد البته منظورم نقشه باستانی قطب شمال، که ایرانیان باستان کشیدند ومعروف به پیری رییسی شده؟
   پاسخ انوش راوید:  چلیپا یک نماد است،  که در همه جهان از ابتدای دوران توانایی ترسیم هموساپین در کنار نمادها و نقاشی های دیگر کشیده شده است.  ایرانویچ داستان یک مکان است،  برای ایرانویچ تاریخ نویسان و تاریخ نگاران بنا به برداشت خودشان از متون تاریخی جایی را گفته اند،  من نیز بنا به این پژوهشها سعی در یافتن یک اثر باستان شناسی دور از دخالتهای تاریخ نویسی استعماری هستم.
   پرسش میترا:  به نظرشما انسان تکامل یافته میمون است،  یا به گفته اوستا حاصل افرینش گومرت (مرده میرا) که فرزندانش مشی و مشیانه بودند.
   پاسخ انوش راوید:  من پیگیر علم رشد و تکامل بدون تغییر ناپیوسته هستم،  یعنی برای علم  آفرینش،  فقط رشد و تکامل با تغییرات پیوسته همراه در شرایط آزمون و خطا را مطالعه میکنم.
      همه اشخاصی که درباره ایرانویچ منطقه مورد نظر خود مینویسند،  تاکنون هیچ سند واقعی تاریخی از ایرانویچ ارائه ندادند،  که هیچ،  هیچ سند تاریخی و باستان شناسی هم از وجود جایی به نام ایرانویچ نشان ندادند.  یعنی ایرانویچ وجود داشت یا نه و در چه تاریخی و شرایطی بوده،  فقط گفته از روی یک کتاب تاریخی و دینی که نمیشود تاریخ،  میشود بررسی و دیدگاه شخصی درباره آن موضوع کتاب.
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی داستانهایی دارد که بطور کل نمیتوان از آنها نتیجه گرفت و هر نویسنده چیز دلخواه خودش را گفته است
تصویر آزمایشگاه علمی و میکروسکوپ،  عکس شماره 7342.
      تاریخ نویس و تاریخ نگار سنتی کسی است،  که از اصول علمی نوین بررسیهای تاریخی بهره نمیبرد،  و تاریخ را بر اساس داده های قدیمی بازنویسی میکند،  و به آنچه که میداند پافشاری میکند،  و این بطور کامل بر خلاف علم و رشد و تکامل دانش است.
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی

امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه

      یکی از اشکالهای تاریخ نویسی ایرانیان این است،  که مبدأ بررسی تاریخ خود را مشخص نمیکنند.  من سعی میکنم با استفاده از تاریخ خورشیدی ایرانی،  هفت هزار سال تاریخ ایران را از هر زمانی که لازم است،  مبدأ دهم.  مثلاً در متن زیر در تعریف امشاسپندان،  مشخص نکرده اند،  که این تعریف از چه زمانی است،  از هزاره چندم خورشیدی ایرانی است،  و حتی در معنی نام آن نیز زمان مشخص نکرده اند،  درصورتیکه از نظر من این معنای گفته شده فاقد ریشه یابی در عمق تاریخ هستند.
      نقل قول از اینترنت:  امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه،  جمع امشاسپند است،  که امشاسفند، اموسپند و امهوسپند نیز گفته‌اند. امشاسپندان از صفات پاک اهورامزدا هستند.  در هیچ جای گات‌ها به واژه امشاسپند بر نمی‌خوریم،  ولی از همهٔ آنها کراراً به صورت مجردات و صفات اهورامزدا یاد شده ‌است.  این از خصایص دین زرتشتی است،  که هر یک از صفات خداوند،  یکی از ایزدان نگهبان جنس بشر است.  چنین به نظر میرسد،  که این‌ها تجرید هایی تشخص یافته باشند.
      اما آنها چیزی بیش از مفاهیمی مجرد بوده‌اند،  چرا که زرتشت آنان را محترم میشمرده است.  این واژه به معنی جاودانان پاک یا مقدسان بی‌مرگ یا نامیرایان فزونی‌بخش است،  که از دو جز اَمِشَه به معنی جاودانی و بی‌مرگ و سپنته به معنی پاک و مقدس و فزونی‌بخش تشکیل شده‌ است.  در زبان اوستایی نام آنها بصورت امِشَه سپِنتَه آمده است.  متون پهلوی نام آنها را امشاسپندان ثبت کرده‌ است.  پایان نقل قول از اینترنت.
   دیدگاه انوش راوید:  ریشه یابیها چیز دیگری میگویند،  مانند "اَمِشَه به معنی جاودانی و بی‌مرگ"  چگونه به این معنی دست یافته اند،  ریشه یابی آن چیست؟  ریشه یابی به هیروکلیف دوران کهن چیست؟  و خیلی مسائل دیگر.
  ــ  امشه = ام + ش = ام = حال، اکنون + ش = مواد غذایی مانند 7 شین.
  ــ  امشه = امش = برکت حال.
  ــ  سپندان = اسپندان = اس = پاک + پند = پنج + ان = داخل، باشنده.
  ــ  امشه سپندان = برکت پاک داخل پنج انگشت.
     با ریشه یابی متوجه میشویم،  واژه مقدس اصلاً بکار برده نشده است،  چون در دوران کهن نمیتوانسته معنی داشته باشد.  در آن دوران کار و تلاش و گردآوری غذا اهمیت داشت،  واژه مقدس برای دورانهای دینی است.  علامتهای 5 در آثار تمدنهای کهن بسیار دیده میشود،  که نشان از کار و تلاش است.  بمرور این نامها،  مانند امشسپند،  که در ذهن مردم جای گرفته بود،  وارد دینهای جدید شد،  و برای آن تفسیرهای مخصوص خود گذاشتند.
     تمدنهای کهن ایران یعنی تا هزاره چهارم خورشیدی ایرانی،  در سواحل خلیج فارس و در مناطق آب و هوایی دو فصله گرم و بارانی زندگی میکردند،  در آن موقعیت و زمان نیازی به وجود تقویم خورشیدی 12 ماهه نداشتند،  بعد از طوفان بزرگ ایران،  از هزاره چهارم خورشیدی ایرانی به مرور و با کوچ به مناطق مرکزی ایران آنها نیازمند تقویم چهار فصله شدند،  و خود بخود باعث رشد و تکامل تقویم خورشیدی شد.
      یکی از مهمترین کاربرد تخت جمشید جشن نوروز در آنجا بود،  نمادهای تخت جمشید همگی دلیل بر این موضوع هستند،  عکس شیر که به گاو حمله کرده،  یعنی پایان تقویم بر اساس ماه،  و آغاز تقویم خورشیدی است.   تقویم خورشیدی ایرانی از زمانهای گذشته وجود داشته است،  و از نظر من در طرحهای ظروف جیرفت نمایان است،  ولی بصورت رسمی و دولتی و قدرتی،  در زمان هخامنشیان تقویم خورشیدی ایرانی رواج یافت.
      شیر نماد سال خورشیدی است،  در شیرهای تخت جمشید تمام ارقام تقویم خورشیدی ایرانی را در خود جا داده است،  مانند 12 انگشت برای 12 برج و 4 لاله گل برای 4 فصل و دیگر شمارهها که در شیر حکاکی شده است.  این شیر سال خورشیدی،  از مدتها قبل در بین النهرین وجود داشت،  ولی مورد غضب شاهان قدیمی پرست بود،  و در شکارگاه در حال شکار کردن نشان داده شده.  گاو نیز نماد سال ماه است،  که در تخت جمشید با ارقام سال ماه تزئین و ترسیم شده است،  مهمترین نقش این گاو در مکعب الحمرا وجود دارد.
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی

کوزه یادگاری

ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی داستانهایی دارد که بطور کل نمیتوان از آنها نتیجه گرفت و هر نویسنده چیز دلخواه خودش را گفته است
این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ است <><>  در بند سر زلف نگاری بوده ا‌ست
این دسته که بر گردن او می ‌بینی <><>  دستی ا‌ست که بر گردن یاری بوده‌ است
   مهم:  تاریخ بر اساس بررسی آثار همراه دیگر دادهها تنظیم و نوشته و تایید موقت میشود،  نه بر پایه عقیده و داستانها و اسطورهها و برداشتهای شخصی.
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی داستانهایی دارد که بطور کل نمیتوان از آنها نتیجه گرفت و هر نویسنده چیز دلخواه خودش را گفته است
تصویر چند متلب در سنگ و گل و چوب،  عکس شماره 3469.
      فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران،  مطالب شبکه های اجتماعی تارنمای ارگ ایران بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر است.  مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره مینویسم،  دوباره آنها را در این صفحات پست میکنم.  مطلب که درست آن متلب است،  واژه کاملاً ایرانی و بمعنی کندن و نوشتن در حاشیه است،  فهرست نیز واژه ای کاملاً ایرانی است،  مشروح در اینجا.
……………
   @:  کتاب ایرانویچ, ایرانویچ تاریخنویس, ایرانویچ سنتی, داستان امشاسپندان, اَمِشَه سپَنتَه, اَریَنَ وَئیجَه, اَیریَنِم وَیجَ, داستان ایرانویچ, فیلم ایرانویچ, ایران ویچ.
   #:  #ایرانویچ.
…………
ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
چند تپه و قلعه کهن ایلام و ایلام باستان از دیدنیهای ایلام و گردشگری ایلام در http://arq.ir/141
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوی ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را مییابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  ایرانویچ تاریخنویس و تاریخنگار سنتی
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سیستان
سیستان
3 ماه قبل

سپاس از ایران دوستی شما

لیلا
لیلا
5 ماه قبل

بنظرم ایرانویچ جای بخوصص نیست

داریوش
داریوش
6 ماه قبل

درود استاد گرامی،  در کل بنظر شما ایران ویچ کجا بوده است،  سپاس از وبسایت خوب شما4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x