Skip to main content
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران که هوادار تشویق کننده و مشتری و خریدار نمیخواهد بلکه دانش پژوه علاقمند به علم میخواهد.  وبسایت ارگ ایران فروشگاه نیست که مشتری بخواهد،  فرقه نیست که توده ای هوادار بخواهد،  تیم ورزشی نیست که انبوه تشویق کننده بخواهد.  بلکه موضوعها و مطالب نگرشی نو به تاریخ و تاریخ اجتماعی وبسایت ارگ ایران،  دانش پژوه علاقمند پیگیر علم میخواهد.  اشخاص فرهیخته ای میخواهد،  که مطالب را درک کنند،  و در بهبود و گسترش آن بکوشند.  هر چند از نظر تعداد کم،  ولی با تدبیر علمی باشند،  و توانایی تحقیق و تحلیلهای جدید داشته،  و توانایی ایجاد نفوذ در جامعه و سیستمهای مختلف،  منجمله سیستم آموزشی ایران را دارا باشند.

سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران

سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران که هوادار تشویق کننده و مشتری و خریدار نمیخواهد بلکه دانش پژوه علاقمند به علم میخواهد
تصویر تعدادی از هواداران،  عکس شماره 3180.
 این برگه بشماره 201 پیوست لینک زیر است:
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران که هوادار تشویق کننده و مشتری و خریدار نمیخواهد بلکه دانش پژوه علاقمند به علم میخواهد
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
 سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران

روشها و سبک کار

      ما ایرانیان بهتر است،  برای کارها و دانش و زندگی شخصی،  و همچنین برای امور جمعی،  برنامه های تدوین شده،  و استراتژی مشخص،  همراه با تاکتیک اصولی داشته باشیم.  برنامه هایی که اصول علمی و دانش های قرن 21 در آن منظور شده باشد،  و اساسنامه و مرام نامه و سبک کار مشخص برای هر دوره تنظیم کنیم،  و از آن پیروی نماییم.  شاید در قرن گذشته امکان این موضوع کم بود،  ولی امروزه با وجود اینترنت و گوشیهای هوشمند،  دیگر دیمی و بدون اصول و برنامه زندگی کردن،  یا در کل الکی بودن معنی ندارد.  عدم رعایت این اصول از جانب جوانان،  بویژه جوانان باهوش،  صدمه جبران ناپذیری به خود آنها،  و کل جامعه و کشور وارد میکند.
      خود من تا قبل از قرن 21 متوجه این مهم نبودم،  هرچند که در کار مهندسی اجرایی باید اصولی را رعایت میکردم،  ولی نه چندان گسترده و خوب.  البته علت عدم رعایت این اصول در سیستم آموزشی وامانده نهفته است،  که نمیدانست و نمیداند،  مهمترین برنامه باید خود آموزی،  و تفهیم و درک از تحقیق و تحلیل باشد،  نه حافظه محوری صرف.  آنها تمام هم و غم شان در این بود،  که اجازه ندهند غیر از حافظه،  استعدادی رشد کند،  چون برنامه ای چنین داشتند.  سیستم آموزشی در کارش موفق بود،  زیرا امروزه شاهده ایم،  که نیروی جوانان با دانش وجود دارد،  اما فاقد تحقیق و تحلیلهای قابل قبول برای علم در قرن 21 میباشند.
      شاید اعتراض کنند چرا چنین می گویم،  با نگاهی در سطح جامعه بخوبی این موضوع پیداست،  حتی نیازی نیست من راه دور برم،  در مدت ده سال وبلاگ نویسی براحتی با این موضوع برخورد داشته ام،  در هزاران پرسش و پاسخ وبلاگ هم پیداست،  در برنامه مختلف اینترنتی هم پیداست.  خیلی شاهدم افرادی که از تاریخ خوب می دانند،  ولی هنوز سالهاست دارند بحث می کنند،  که کوروش بوده یا نبود یا لباس داریوش چه رنگی و اون یکی که و چه بوده.  آنها حتی نمی توانند در کارشان پیشرفت کنند،  چون هدف ندارند،  و خود را سالهاست سرگرم کرده اند،  و در گفته هایشان کلی ضد و نقیص است.
     هدف من در ارگ،  ارائه داشتن دید جدید در تاریخ است،  دیدی که می گوید باید تحقیق و تحلیل جدید داشت،  نباید گفته ها و نوشته های قبلی را بدون دید نوین علمی پذیرفت.  باید دید تخصصی به تاریخ و تاریخ اجتماعی داشت،  البته نه بر پایه حافظه محوری،  که کلی موضوع های تاریخی را حفظ کرد،  بدون اینکه درباره آنها تحقیق و تحلیل برابر با قوانین و فاکتورهای قرن 21 نمود.  در این دید جدید مهمترین اصلش هماهنگی های گروهی است،  زیرا تاریخ را یک شخص نمی تواند بررسی نماید،  و بگوید.  البته فقط گفتن و نوشتن درباره آن بتنهایی مهم نیست،  بلکه باید آنرا بخورد سیستم داد،  که این نیز کار مشخص خود را می طلبد،  در غیر اینصورت سیستم آموزشی،  با سبک کار سابقش زحمات ما را بهدر می دهد.
      همانطور که گفتم دیده ام،  افرادی 25 – 35 تا 40 – 50 ساله سالهاست درباره تاریخ می گویند و می نویسند،  بدون اینکه هرگز فکر کار گروهی کرده باشند،  بدون اینکه فکر کنند خواندن و نوشتن درباره یک موضوع حداکثر تا سن 25 است،  از آن به بعد باید خود را خانه تکانی کنند،  و دید جدید به بودن شان داشته باشند.  در غیر اینصورت فسیل شده،  و فقط یاد گرفته اند مطالب مختلف از شعر و نوشته را کپی پیس کنند.  هدف من از هواداران ارگ این قبیل افراد نیست،  من افرادی می خواهم،  که فسیل شده در موضوعی نباشند،  افرادی می خواهم که بتوانند قرن سنت گریزی را بفهمند،  و پا و ذهن را جلو بکشند،  و مفهوم رشد و تکامل و دانایی قرن 21 را بخوبی بدانند.
      وبسایت ارگ ایران نه برای نام و نشان خاصی است،  اینجا باید ارگ حکومت تاریخ بر جامعه باشد،  و محل اشخاص فرهیخته ای گردد،  که بتوانند بر تاریخ و تاریخ اجتماعی،  قانونی حکومت کنند،  نه اینکه تاریخ با آنها بازی کند.  خلاصه از این دست گفتن ها زیاد دارم،  همین مقدار فعلاً برای مفهوم هواداری از وبسایت ارگ کافی است.  امیدوارم آن تعداد لازم،  از هواداران جمع شوند،  تا بتوانیم با تأسیس انجمن قانونی تاریخ،  بنام "انجمن بررسی های نوین تاریخ"،  گفته و نوشته های خودمان را به سیستم آموزشی تحویل دهیم،  و سپس با تأسیس "فرهنگستان مستقل تاریخ ایران"،  برای نگارش تاریخ واقعی اقدام شود.  اگر من نبودم و تو نبودی،  باید اشخاص دیگری باشند،  تا این کار مهم گروهی را پیش ببرند.
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران که هوادار تشویق کننده و مشتری و خریدار نمیخواهد بلکه دانش پژوه علاقمند به علم میخواهد
تصویر انوش راوید در شهر یری،  عکس شماره 8447.
جوان نوین ایران تواناست
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران

اساسنامه هواداری از وبسایت ارگ ایران

      وبسایت ارگ یک وبلاگ شخصی است،  که مجموع نظرات و مقالات انوش راوید است،  که شخصی می نویسد و پست می کند،  بمنظور هواداری و مطالعه وبسایت ارگ ایران،  لازم است چند موضوع را در نظر داشت:
  1 ــ  عزیزان علاقمند به مطالعه وبسایت ارگ ایران،  ابتدا باید حافظه محوری و ذهن کپی پیس بازمانده از تلاش و سبک کار سیستم آموزشی ایران را دور بریزند.
  2 ــ  باید در نظر داشته باشند،  که انوش راوید نابغه و دانای کل نیست،  او هم یک علاقمند به تاریخ است،  که سالها مطالعه و تحقیق و تحلیل داشته،  و نظرات خودش را درباره تاریخ نوشته است.
  3 ــ  عزیزان هوادار باید از کپی پیس مطالب تاریخی،  که بارها در اینترنت تکرار شده،  خودداری نمایند،  زیرا اینگونه مطالب بمنظور و اهداف خاصی نوشته و منتشر شده اند.
  4 ــ  باید دیده ها و بازدید های خودشان را از مسائل تاریخی،  و سایت های تاریخی و موزه ها بگویند و بنویسند،  باید مطالب جدید مطرح نمایند،  حتی اگر کوتاه باشد و یا بنظرشان کم اهمیت بیاید.
  5 ــ  ما در ایران جوانان باهوش متخصص با ذهن های جویا و پویای تاریخی می خواهیم،  دیگر زمان بسته بودن در مطالب تکراری نیست،  ایران حرکت های جدید از جوانان نوین می خواهد.
   مهم:  بدی گفتن از دینها، حکومتها، مرامها، اقوام،  و غیر،  بطور کلی ممنوع می باشد.  یک تاریخ نگار بدی نمی گوید،  وکیل جایی نیست،  قضاوت نمی کند،  فقط تحقیق و تحلیل اصولی و اساسی،  برابر با قوانین و فاکتورهای علمی قرن 21 انجام می دهد.
      امید است مطالب فوق را مورد توجه قرار دهید،  جهت اطلاع بیشتر به سخن وبسایت ارگ ایران مراجعه نمایید.
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران

کپی پیس ممنوع

      نمونه از مطالب کپی پیسی،  که در اینترنت بفراوانی وجود دارد،  با عنوان "دانستنی های جالب از بیستون که نمیدانستید!"  در این مطلب براحتی دروغ مهم تاریخی را تکرار کرده اند،  که هرکول خدای جنگ یونانی است،  ما با اسناد زیادی ثابت کرده ایم،  که این مجسمه میترایی است،  و به یونانیان کشور یونان مربوط نیست،  آنها با قرار دادن این مطلب می خواهند ایران و ایرانی را ضعیف و شکست خورده از همه در طول تاریخ نشان دهند،  اینگونه نوشته ها بر خلاف مرام نامه وبسایت ارگ است،  و دقت نظر هواداران وبسایت ارگ را می طلبد،  که اغفال ترفند های دشمنان نشوند.
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران
باز هم توجه کنید
      در اینترنت و همه جا پر است از گروهای مختلف دینی، ضد دین، سیاسی، تاریخی و غیره.  بالاخره ما ایرانیان باید یاد بگیریم،  که اگر در جایی و هر مکانی هستیم،  به اساسنامه و مرام نامه آنجا توجه کنیم،  در غیر اینصورت بیچارگی بارمان می کنند.  من می خواهم یک جمع ده بیست نفره در یک گروه با نام هواداران وبسایت ارگ داشته باشیم،  که برابر با یک اساسنامه تدوین شده،  کار کنیم،  و این گروه پیش درآمد ایجاد و تأسیس یک انجمن بمنظور اهداف وبسایت باشد،  و سپس با توانایی ها مختلف،  که این تعداد بدست خواهند آورد،  قانونی،  توجه نمایید قانونی،  وارد کار زار تغییر و بهبود علم تاریخ در سیستم آموزشی شویم،  و سهم ملی خودمان را هر چند اندک انجام دهیم.  نق زدن و بدی گفتن از این و آن دردی دوا نمی کند،  و افراد بدی گوی بی برنامه،  جایشان در این گروه نیست.
      از عزیزانی که متوجه منظور من می شوند،  خواهش می کنم تعداد مورد نظر را از بین افراد باهوش متخصص دارای ذهن های پویای تاریخی پیشنهاد کنند،  تا سپس بتوانیم با برنامه ریزی، ادامه فعالیت را پیگیری کنیم، و انجام دهیم.  لازم به یاد آوریست،  در طول قرن گذشته،  جوانان ایران را از کار های گروهی ترسانده اند،  از مدرسه گرفته تا خانواده و اجتماع،  هر کار گروهی را سیاسی قلمداد کرده و می کنند،  و بی نتیجه می نامند.  درصورتیکه کار گروهی با هدف مشخص و اصول قانونی تدوین شده،  براحتی نتیجه بخش است.  من در سخن ارگ و جاهای مختلف نوشته ام،  که در نهایت برنامه ای برای تأثیر گذاری در بخش تاریخ آموزشی ایران دارم.  امروزه بدلیل شرایط موجود،  براحتی می شود به این هدف رسید.
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران
پرسش و پاسخ
   پرسش 4801:  چه مطالبی در گروه بنویسیم؟
   پاسخ انوش راوید:  مهم نیست که روزانه چند پست در گروه بگذارید،  هفته ای حتی ماهی یکی هم کافی است،  فقط از دانشی باشد،  که با داده هایی خودتان گرد آوری کرده اید،  و در رابطه با دروغ های تاریخ باشد.  مثلاً به موزه ای یا سایت تاریخی بروید،  و مسئله ای که از جانب سیستم آموزشی یا عوامل خارجی رد و یا تکذیب شده بنویسید،  سعی نمایید استراتژی ملی مردمی ایران را رعایت کنید.   
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران که هوادار تشویق کننده و مشتری و خریدار نمیخواهد بلکه دانش پژوه علاقمند به علم میخواهد
تصویر برای یک درصدی ها،  عکس شماره 8431 .
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران که هوادار تشویق کننده و مشتری و خریدار نمیخواهد بلکه دانش پژوه علاقمند به علم میخواهد
تصویر یک طرح،  عکس شماره 7295.
      باید یاد گرفت بطور کامل ادب و احترام بدیگران و عقاید را رعایت کنیم،  و از نقد و انتقاد و کاریکاتور و حرف مفت نسبت بخود ناراحت و عصبانی و رنجور نشویم،  یعنی آزادی اندیشه و بیان را از خود شروع کنیم.
……………
   @:  سخن دوستانه, هواداران دانش, روشهای نو, سبک کار, اساسنامه هواداری, کپی پیس.
   #:  #هواداران.
…………
سخن با هواداران دانش وبسایت ارگ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
……………………….
     توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x