Skip to main content
تاریخ بانوان معروف ایران باستان به این چند بانو ختم نمی شود همانگونه که در این قرون جدید میبینم،  دشمنان تاریخی ایران با چه دقت و سرعتی سعی در نابود کردن آثار تاریخی ایران داشتند و دارند.  نام آوران و بانوان ایران تاریخی هم بسرنوشت بقیه تاریخ ایران دچار شده،  و تا توانستند از تاریخ حذفشان کردند.  وظیفه ایرانیان واقعی است،  که تاریخ خود را از تخریب و نابودی نجات دهند،  تا کشور ایران و خود را نجات دهند.

تاریخ بانوان معروف ایران باستان

تاریخ بانوان معروف ایران باستان
تصویر سنگ ‌نگاره زن ایلامی و ندیمه آثار باستانی شوش،  عکس شماره 3702.
 این برگه بشماره 1400 پیوست لینک زیر است:
تاریخ بانوان معروف ایران باستان
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
تاریخ بانوان معروف ایران باستان
تاریخ بانوان معروف ایران باستان
معرفی ۱۷ بانوی پر افتخار ایران باستان از اندک آثار باقی مانده
   1-  یوتاب :  سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بود.  وی با دین مزدایی در نبرد با اسکندر میترایی،  همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است.
   2-  آرتمیز :  نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز،  او به سال ۴٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید،  و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد.  تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی و برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.  آرتمیس نیز درست میباشد.
   3-  آتوسا :  ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش،  از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد شده.  آتوسا را چندین بار در لشگر کشیها داریوش یاور فکری و روحی داریوش دانسته اند.  چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است.
   4-  آرتادخت :  وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی.  به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روسی خاور شناس بزرگ او مالیاتها را سامان بخشید،  و در اداره امور مالی خطایی مرتکب نشد،  و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید.
   5-  آزرمی دخت :  شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶٣١ میلادی،  او دختر خسرو پرویز بود،  که پس از” گشتاسب بنده” بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد.   آذرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود.  آذری می دخت = دختر آتش زمینی.
   6-  آذرآناهید :  ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی.  نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است،  و او را ستایش کرده است.
   7-  پرین :  بانوی دانشمند ایرانی،  او دختر کیقباد بود،  که در سال ٩٢۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ایران گردآوری نمود،  و یکبار کامل آنرا نوشت،  و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است.  از او چند کتاب دیگر گزارش شده است.
   8-  زربانو :  سردار جنگجوی ایرانی،  دختر رستم و خواهر بانو گشسب،  او در سوار کاری زبده بود،  در نبردها دلاوریهای بسیاری از خود نشان داده است.  تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال – آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرده.
   9-  فرخ رو :  نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است،  وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.
   10-  کاساندان :  پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بود.  کاساندان تحت نام ملکه ٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرد.
   11-  گردآفرید :  یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران،  تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند،  که با لباس مردانه با سهراب زور آزمایی کرد.  فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان یاد میکند.
   12-  آریاتس :  یکی از سرداران مبارز هخامنشی،  مورخین یونانی در چند جا نامی کوتاه از وی به میان آورده اند.
   13-  گردیه :  بانوی جنگجوی ایرانی،  او خواهر بهرام چوبینه بود.  فردوسی بزرگ از او به عنوان همسر خسروپرویز یاد کرده،  که در چند نبرد کنار شاهنشاه قرار داشت،  و دلاوری بسیاری از خود نشان داد.
   14-  هلاله :  پادشاه زن ایرانی،  که به گفته کتاب دینی و تاریخی،  در دوران کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست.  از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است.  نامش را “همایچهر آزاد” (همای وهمون) نیز گفته اند.  او مادر داراب بود،  و پس از “وهومن سپندداتان” بر تخت شاهنشاهی ایران نشست.  وی سی سال پادشاه ایران بود،  و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است.
   15-  پوران دخت :  شاهنشاه ایران در زمان ساسانی،  وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد.  او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست،  و فرامانروایی نمود.
   16-  شیرین :  شاهزاده ارمنی،  ارمنستان یکی از استانهای کوچک ایران بود،  و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ایران قرار داشت.  خسرو پرویز و شیرن حماسه ای از خود ساختند،  که همیشه در تاریخ ماندگار ماند.  شیرین از خسرو چهار فرزند به نامهای نستور،  شهریار،  فرود،  مردانشه،  بدنیا آورد،  که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند.  او سر بر بالین خسرو نهاند،  و با خوردن زهر،  عشقش به خسرو را جاودانه ساخت.
   17-  بانو گشنسب :  دختر دیگر رستم و خواهر زربانوی دلیر،  نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است.  یکی از مشهورترین حکایتهای او نبرد سه گانه فرامرز با رستم و بانوگشسب است.  او منظومه ای نیز به نام خود دارد،  که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیا موجود است.
 باید برای بازنویسی تاریخ ایران کوشش کرد،  و تاریخ را سیاهی جهل و دروغ و نابودی نجات داد.
تاریخ بانوان معروف ایران باستان

بد نهادهای ضد تاریخ

تاریخ بانوان معروف ایران باستان
تصویر شماره 9606.
      بد نهادهای استعماری دست و پای تاریخ را بسته اند،  و هر آنچه که می خواهند با تاریخ می کنند.  مردم را با کتابها و فیلمهای دروغی درباره تاریخ بمباران و شستشوی مغزی می دهند،  تا بگویند ایران تاریخی کهن و باستان نبوده،  و ایرانی شکست خورده از هر کس و ناکس بوده است.  اما نمی دانند با اینها کشف تاریخی چه کنند،  با بیشمار ایرانیهای علاقمند به تاریخ چکار کنند.

ملکه ایلام

تاریخ بانوان معروف ایران باستان
سنگ ‌نگاره زن ایلامی و ندیمه از آثار باستانی دوره ایلام،  عکس شماره 8221.
      روی این سنگ نگاره نقش زنی ایلامی است،  که بر چهار پایه‌ای نشسته و موهایش را به زیبایی آراسته و ندیمه اش او را باد می‌زند.  وی در حال برکت دادن به ماهی با گردونه نیایش است،  در اینجا.  تاریخ آن مربوط به سده 42 تا 43 گاهشمار ایرانی است،  و در منطقه شوش کشف شده،  و در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.
……………
   برچسبها:  تاریخ بانوان, بانوان معروف, بانوان ایران, زنان باستان, زنان معروف, بانوان باستان, بد نهاد, ضد تاریخ, زن ایلامی, زن هخامنشی.
   هشتگها:  #تاریخ_بانوان, #بانوان_معروف, #بانوان_ایران, #زنان_باستان, #زنان_معروف, #بانوان_باستان, #بدنهاد, #ضدتاریخ, #زن_ایلامی, #زن_هخامنشی.
………….
تاریخ بانوان معروف ایران باستان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تندیس ناپیرآسو یکی از آثار به جا مانده ایلامی است، ملکه ناپیرآسو همسر اونتاش ناپیریشا پادشاه ایلام بود. اثر مربوط به 3750 گاه ایرانی است. مشروح در لینک زیر:   http://arq.ir/296
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  تاریخ بانوان معروف ایران باستان