Skip to main content
کشور ایران در مسیر حوادث تاریخ قرار داشت و دارد،  بنابر این دانستن تاریخ فرا رزم در ایران اهمیت زیادی دارد. 
تاریخ فرا رزم در ایران
پیش نویس
      کشور ایران در مسیر حوادث تاریخ قرار داشت و دارد،  بنابر این دانستن تاریخ فرا رزم در ایران اهمیت زیادی دارد.  اولین تمدنهای جهان یعنی خط و نویسایی و حکومت در ایران تشکیل شد،  سپس به ترتیب نزدیکی به ایران به همه جهان رفت.  این حوادث باعث رشد و گسترش تمدن گردید،  و تاریخ فرا رزم در ایران نیز از این رشد و تکامل و گسترش برخوردار بود.
   ــ  فرا رزم صلح و دوستی و ورزش و رقابت می آورد،  و از خشم و جنگ و بدی جلوگیری می کند.
تاریخ فرا رزم در ایران
تصویر سنگ نگاره ای از تخت جمشید،  عکس شماره ۳۲۷۱.
تاریخ فرا رزم در ایران
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره ۱۶۱۶.
این برگه پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد . . .
تاریخ فرا رزم در ایران
فهرست تاریخ فرا رزم در ایران
      نوشته های بیشتر تاریخ فرا رزم در ایران را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
…….
 
استاد داود ارجمند پدر تکواندو ایران از سبکهای تکواندو و سبک ITF می گوید. 
 
.
تاریخ هنر های رزمی در ایران
.
      هنرهای رزمی در ایران سابقه طولانی دارد،  این سابقه بیشتر از هر کشور دیگری در جهان است،  زیرا تمدن جهان از ایران و تمدن کهن جی آغاز شده،  و طی چند هزاره در جهان پخش گردیده است.  بسیاری از کشورها با ساخت و پرداخت دروغ های تاریخ،  هنر های رزمی را از آن کشور خودشان کرده اند،  درصورتیکه ریشه همه آنها در ایران کهن و باستان است،  آن کشورها هیچ مدرک و سند واقعی برای این تقلب خود ندارند.  جوانان باهوش ایرانی،  بویژه عزیزان هنر های رزمی ایران،  با دقت وبلاگ انوش راوید را پیگیری نمایید،  تا دقیق موجه شوید،  که هنر های رزمی در اصل ایرانی است،  و با افتخار به کسب قهرمانی بیش از پیش برای ایران و ایرانی نائل گردید.
   عکس کشتن ضحاک تازی بدست فریدون،  مشروح در شاهنامه فردوسی،  عکس شماره ۲۵۲۲.  توجه نمایید قبلاً در اینجا توضیح داده ام،  که ضحاک، زه هاک است،  و تازی هم همان تاجی است،  و از تیره ارب کیانیان بود،  نه عرب،  ارب = ار = ایران + ب = بالا = در جمع ایران بالا.
* بدان  گرزه  گاو سر  دست  برد <><> بزد بر سرش ترگ بشکست خرد *
.
آغاز هنر های رزمی از ایران
.
      تاریخ ایران پر از اسناد تاریخی درباره هنر های رزمی است،  در ادبیات تاریخی،  در آثار زیر خاکی، در سنگ ها و کوخ ها و غیره،  هم اکنون در ایران بیشترین انواع ورزش های محلی وجود دارد،  که نشان از سابقه طولانی این ورزش ها می دهد.  در شاهنامه فردوسی کلی از فنون رزمی در ایران کهن نوشته شده است.  تقریباً تمام شاهنامه پر از هنرهای رزمی است،  مثلاً درباره جمشید پیشدادی نوشته است:
* نخست  آلت جنگ را  دست برد <><> در  نام    جستن  بگردن   سپرد *
* بفّر  کیی    نرم     کرد    آهنا <><> چو خود و زره کرد و چون جوشنا *
* چو خفتان و تیغ و چو برگستوان <><> همه  کرد  پیدا  بروشن  روان *
      در جای دیگر درباره مردان جنگجوی رزمی می گوید،  که آنها فروزنده لشکر و کشورند:
 * کجا  شیر مردان  جنگ  آورند <><> فرو  زنده    لشکر  و   کشورند *
.
   عکس های فراوان از میترا و گاو،  و حاشیه کاری های آنها درباره هنرهای رزمی است،  عکس شماره ۶۱۷۹.  این آثار از ۴ هزار سال پیش،  خبر از دانش هنر های رزمی و شکار و غیره دارند.
   عکس جام های باستانی با نقش و نگار های فنون های رزمی و شکار،  که در موزه های ایران و جهان بفراوانی دیده می شود،  عکس شماره ۷۱۶۲.
   عکس هایی از تخت جمشید،  بخوبی و روشنی و فراوانی،  فنون های رزمی و نظام جمع،  در این تخت گاه دیده می شود،  عکس شماره ۴۶۴۸.  هیچ کدام از این آثار بدون هزاران سال پشتوانه فرهنگی و هنری و رزمی،  امکان نداشته به این روشنی و خوبی وجود داشته باشند،  به تاریخ نظام جمع در ایران مراجعه شود.
    ــ  با ریشه یابی تمام نام ها و اصطلاح های هنرها و ورزش های رزمی،  که در جهان وجود دارد،  براحتی متوجه می شویم،  که آنها از ایران کهن و باستان است.  حتی امروزه نیز در بازیها و ورزش های رزمی کنونی ایران شنیده و دیده می شوند.  عزیزان و جوانان باهوش ایران،  این واژه ها را با کمک داده های این وبلاگ مانند صفحه و پست حروف و الفبای جی،  کشف و ریشه یابی کنید.
   عکس کشتی های محلی،  در شهر های ایران انواع کشتی ها و ورزش های رزمی محلی وجود دارد،  که فنون و واژه های دارند اصیل و ایرانی،  عکس شماره ۷۰۶۱.
   عکس بازی های رزمی محلی،  همانند بقیه هنر های رزمی ایرانی اصالت ایرانی دارند،  مشروح در تاریخ بازی های ایران،  عکس شماره ۷۰۶۲ .
   عکس های از رسم های پهلوانی و جوانمردی،  که از گذشته های دور تاکنون در ایران وجود داشته است،  و واژه هایی از این رسوم،  به انواع هنر های رزمی در جهان رفته است،  عکس شماره ۷۰۶۳.
   عکس هایی از شیر و شمشیر،  که در همه جای ایران،  از گذشته های دور تاکنون بفراوانی دیده می شود،  و همگی از وجود هنر های رزمی در طول تاریخ ایران خبر می دهند،  عکس شماره ۷۰۶۴.
   عکس تصویر کاشی کاری باستانی از نبرد اسکندر ایرانی،  با داریوش هخامنشی،  در این نبرد های تاریخی،  دلاوری و رزم آوری حاکمان و شاه های ایران،  همراه جنگجویان رزمی کار بخوبی نمایان است.  در تاریخ نویسی های یکی دو قرن اخیر،  دشمنان تاریخ ایران و ایرانی،  از ناآگاهی اساتید ایرانی سوء استفاده کرده اند،  و بسیاری از این اسناد را بنام خودشان کرده اند،  تا تاریخ نداشته اشان را با دروغ و دونگ بسازند.  عکس شماره ۱۴۰۰.
   عکس تصویر خیالی از نبرد تن به تن رستم و سهراب،  در نبرد های شاهنامه بفراوانی از فنون رزمی نام برده شده است.  در تحقیقات تاریخی ما در اینجا،  رستم و نماد رستم، همان کوروش بزرگ و خاندان کوروش بزرگ بوده است،  عکس شماره ۲۵۴۶.
* بشمشیر هندى بر آویختند <><> همى ز آهن آتش فرو ریختند *
* بزخم اندرون تیغ شد ریز ریز <><> چه زخمى که پیدا کند رستخیز *
* گرفتند زان پس عمود گران <><> غمى گشت بازوى کند آوران‏ *
* ز نیرو عمود اندر آورد خم <><>  دمان بادپایان و گردان دژم‏ *
* ز اسپان فرو ریخت بر گستوان <><>  زره پاره شد بر میان گوان‏ *
* فرو ماند اسپ و دلاور ز کار <><>  یکى را نبد چنگ و بازو بکار *
* تن از خوى پر آب و همه کام خاک <><>  زبان گشته از تشنگى چاک چاک *‏
* یک از یکدگر ایستادند دور  <><>  پر از درد باب و پر از رنج پور *
* جهانا شکفتى ز کردار تست <><>  هم از تو شکسته هم از تو درست *‏
* ازین دو یکى را نجنبید مهر <><>  خرد دور بد مهر ننمود چهر *
   تذکر:  در این شعر منظور از شمشیر هندی،  هند استان یا استان خوزستان کنونی،  که به اشتباه به شمشیر عربی معروف شده است،  مشروح در جغرافیای تاریخی ایران.
   ریشه یابی نام ای هنر های رزمی ــ  همانگونه که در بالا نوشته ام،  بسیاری از واژه های هنر های رزمی ریشه در زبان های ایرانی بازمانده از حروف الفبای جی دارند.  این واژه ها در کشور هایی که آنها را از ایران و ایرانی ربوده اند،  ریشه یابی تاریخ اجتماعی و زبان شناسی ندارند.  برای ترکیب هنر های رزمی  MMA مثال بزنم:
   ــ  M = mixed = مخلوط = میک = میک زدن + اس = شالوده و بنیاد،  اس با آوای ش می شود آش، اولین غذای بشر،  که نیاز به هم زدن داشت،  و شالوده و بنیاد غذا بود.
   ــ  M = martial =  رزمی،  با تلفظ مارشل،  که از مارش ایرانی می آید،  مار + ش = مار گزنده و کشنده،  که در آثار تمدن کهن جیرفت بفراوانی وجود دارد،  و ش تکمیل کننده و خروش.
   ــ  A = arts = هنر،  با تلفظ آرت = در زبان های ایرانی کهن به معنی هنر است،  مانند آرتش = آرت + تش = هنر افروختن آتش.
      جهت اطلاع بیشتر از ریشه یابی های فوق،  به حروف الفبای تمدن جی و یا معنی نام شهر ها و روستا های ایران مراجعه شود.  البته عده ای که همه چیز را خارجی و از خارج آمده می دانند،  نمی توانند متوجه این موضع مهم شوند،  و آنها بهانه های مختلفی خواهند گرفت،  که این واژه ها خارجی هستند نه ایرانی،  ولی گفته های آنها کاملاً قابل رد است،  و نمی توان از نظر علمی پذیرفت.
      یک دنیا مدرک و سند از دوران کهن ایران تا به امروز وجود دارد،  که نشان می دهد آغاز فنون های رزمی از ایران بوده است،  اینک در دوران تمدن جدید قرن ۲۱،  وظیفه جوانان باهوش این رشته های ورزشی است،  که با نام گذاری های جدید،  دوباره این فنون را از اشغال و دزدی کشور های دیگر خارج نمایند،  و پس بگیرند.  بدین منظور مهم ترین کار آگاهی رساندن به مقامات محترم مربوطه کشور ایران است،  تا در این مورد آنها نیز بتوانند بمنظور بازستاندن بخش هایی از تاریخ ایران یاری رسانند.
پرسش و پاسخ
   پرسش ۵۵۳:  می گویند که خاور دور از نظر تاریخی سابقه بیشتری در هنر های رزمی از ایران دارد درست است؟
   پاسخ انوش راوید:  آنها هیچ سند واقعی در اینباره ندارند،  فقط دروغ و دونگ و ترفند است،  آثار تاریخی خاور دور،  و سابقه تاریخی آنها را در اثرات جهانی تمدن آتلانتیک و جی بخوانید.    
  عکس یک باشگاه یا در واقع زیر انباری در یک روستا،  برای دختر بچه ها،  عکس شماره ۶۲۰۸.  عشق ذاتی که بازمانده از تاریخ ایران است،  باعث می شود ایرانیان حتی با حداقل امکانات بچه های خود را بورزش های رزمی بفرستند.
عکس استاد داود ارجمند،  یکی از پیشکسوت ترین قهرمانان هنر های رزمی ایران.
استاد داود ارجمند
.   
.

 
 ارگ ایران   http://arq.ir