Skip to main content
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت را باید شناخت،  ما در کشور با مفاهیم و رفتار و اجتماع و گذشته و وراثت خود و دیگران زندگی می کنیم،  که تمدن ما و فرهنگ ما را ساخته است.

مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت

مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت
تصویر بازار بزرگ تهران،  عکس شماره 7049.
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره 1615.
این برگه پیوست لینک زیر است:
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت

تعریف مفاهیم

      کودکان هنگام تولد ذهنشان کاملا خالی از مفاهیم است،  و الگوی پندار، گفتار و رفتار ابتدا از مادر، پدر، اعضاء خانواده ، بچه های کوچه، مهدکودک، مراکز آموزشی، مذهبی، محیط کار و جامعه به آنها منتقل میشود.  هریک از عناصر محیط به سهم خود به نسبت نفوذی که بر فرهنگ و محیط رشد او دارند،  مقداری از مفاهیم در ذهن کنجکاو و خالی از دانش،  فاقد اعتقادات و باورها و تجربه اش میریزند.  اگر چیدمان مفاهیم در مغز کودک به وساطت علوم متقارن صورت گیرد،  صاحب رفتار و افکاری متعادل و متین خواهد بود.  اگر با مفاهیم مهمل، خرافی و تاریخ مصرف تمام شده موزائیک بندی شود،  پندار و گفتار و کرداری نامتعارف از خود نشان میدهد.
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت

تعریف رفتار

      رفتار، بازتاب شرطی است، که موجود زنده از جمله انسان در اشکال غریزی، هیجانی، عاطفی و منطقی به تحریکات درون و بیرون از خود،  برای از میان بردن تنش،  واکنش نشان میدهد،  تا در سلوک فردی و جمعی به آرامش و تعادلی ایستا و پویا برسد.  بنا بر این، رفتار بازتاب افکار انسان در هیأت حرکت روانی در مغز و فیزیکی در اندامهای بدن است،  و شخصیت افراد و ویژگیهای فردی و جمعی آنها انعکاس الگوهای رفتاری است،  که فرد از فرهنگ محیط در حافظه خود ذخیره دارد.
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت

عوامل مؤثر در پندار و گفتار و کردار در شخصیت انسان

  1 ــ  نقش اقلیم و خصوصیات آن،  شامل مناطق گرم، سرد، معتدل، کوهستانی، جنگلی، صحرائی، ساحلی، بیابانی و جزیره ای،  که هریک بر روحیه و رفتار ساکنان آن تأثیر میگذارد.  در دانش زیست شناسی به آن انتخاب طبیعی میگویند،  و این تأثیر در درازای زمان و گستره مکان،  فرهنگی پدید می آورد،  منطبق با امکانات محیط مکان،  که شامل تولید دستاوردهای مادی و معنوی،  که در پیکر مدنیت تراکم می یابد،  و انسان متأثر از آن فرهنگ اقلیم بومی خود،  همواره روی خطوط دیکته شده،  از سوی نهاد سیاست و دیانت حرکت میکند.
  2 ــ  محیط اجتماعی،  که مهمترین عامل در تکوین خصوصیت روانی انسان امروز است.  زیر مجموعه های آن شامل زبان، آداب عرفی، سنت، دین، دانش، فلسفه، هنر، اقتصاد، ثروت،  و تابوهای ابدی، ازلی و مقدس،  که بر انسان تأثیر گذارده،  و او را در تسخیر خود نگاه میدارد.  رسانه های جمعی صوتی و تصویری و نوشتاری،  به وجود آورنده محیط های خاص و فضاهای ویژه در شکل دادن ساختار روانی و الگوی رفتاری انسانها هستند.
  3 ــ  تاریخ و گذشته دور و نزدیک،  انسان تحصیل کرده امروز به وساطت آموزش و پرورش غافل از حوادث گذشته و حال نیست.  بلکه وقایع گذشته دور و نزدیک نیز در ساختار روانی او تأثیر میگذارند،  و انسان تحت چگونگی اتفاقهای افتاده آن حوادث واکنش نشان میدهد.
  4 ــ  وراثت،  انتقال صفات جسمانی و روانی از پدر و مادر و اجداد دور به نسل های بعدی است،  که نقشی موثر در الگوهای رفتاری، گفتاری و پنداری بازی میکنند،  و هر فرد تحت تأثیر ساختار جسمی و روانی وراثت خود عمل میکند،  که در طول عمر یک فرد بسادگی دستخوش تغییر نمیگردد.
   5 ــ  کوچ و جابجائی،  در ابعاد فردی و جمعی،  از یکسو،  انسان بفرمان غریزه می خواهد فرهنگ بومی خود را،  جهت حفظ تعادل و تکیهگاه روانی نگاه دارند.  از دیگر سو،  بحکم جبر جابجائی باید خود را با آداب محیط جدید همسو کنند،  که تعدادی زیادی در انطباق خود با فرهنگ و محیط جدید موفق،  و عده ای ناموفق،  و انگشت شماری هم فرهنگ محیط جدید را نمی پذیرند،  و از نارسائی هایش انتقاد درست و نادرست میکنند.
…………….
   مهم:  کودکان در آوردگاهی پا به هستی میگذارند،  که فرهنگش تمام قد انباشته از تبلیغ و ترفند،  و بازیهای استعمار و امپریالیسم،  و حفظ منافع قدرتهای حاکم بر آنهاست.  بهمین جهت باید سیستم آموزشی بر پایه پردازش محوری باشد،  تا کودکان بتوانند سالم و برای آینده ای بهتر از این آوردگاه عبور کنند.
……….
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت
جهل و خرافات
      یکی از مهمترین مسائل برای آموزش ابتدایی،  لازم است جهل و خرافات را به دانش آموز شناساند،  و آنها را با وسایل و ابزارها و ترفندهایی که جهل و خرافات را تبلیغ می کنند آشنا کرد.
      اکثر برنامه های جهل و خرافات ساخته و پرداخته استعمار و امپریالیسم،  برای احمق کردن مردم و نفوذ راحت به آنهاست.  در زیر نوشته یکی از دوستانم است،  که همیشه بمقابله جهل و خرافات می رود،  هرچند که قدرت ما برای این مبارزه نابرابر کم است.
متنی از صفحه دوست عزیز یاشار پارسا
      چپ میروم، راست میروم، تو تلگرام، تو فیس، تو دفتر، تو کل ایران، خیابان و نت و…  همه جا هر روز می بینم، "متولد چه ماهی هستی؟" یعنی چی متولد چه ماهی هستی؟ چه ربطی داره؟ خانمی که دکتری حقوق بین الملل دارد،  از من می پرسد متولد چه ماهی هستی؟ این موضوع انگار به یک باور عمومی تبدیل شده.
      دوستان همه این حرفها جهل و خرافات است،  ماه تولد هیچ تأثیری روی شخصیت و ویژگی های افراد ندارد.  حتی اگر روزی اثبات شود سیاره ها و ستاره ها و کائنات هوشمند هستند،  که هنوز اثبات نشده،  باز هم نمیتوانند در شکل گیری شخصیت و سرنوشت ما تأثیر گذار باشند.
      سرنوشت آدم ها دست خودشان است.  آدم عاقل بر تجربه و اسناد فیزیکی و واقعی و شناخت حقیقتها تکیه میکند.  برایتان یک آمار واقعی ارائه میکنم.  هم اکنون حدود دو هزار نفر پرسنل دارم،  اطلاعات همه این افراد را امور اداری ما ثبت میکند،  با اسکن شناسنامه و کارت ملی و مشخصات و دفترچه بیمه و….
      در مدت این 16 الی 17 سالی که مشغول هستم،  به طور متوسط اگر هر سال با مشخصات هزار نفر آشنا شوم،  این میشود حداقل حدود نوزده هزار نفر.  با گذشت زمان اگر فرض کنیم تقریبا با نیمی از این افراد تا حدودی آشنا باشم،  و من معمولا اسناد و مشخصات پرسنلم را دقیق مطالعه میکنم،  میشود نه هزار و پانصد نفر.
      از این تعداد اگر فرض کنیم توزیع ماههای تولد آنها برای 12 ماه سال یکسان باشد،  پس من 792 نفر را میشناسم یا میشناختم که متولد یک ماه هستند.  اگر فرض کنیم بنا بر همان خرافات 50% این آدم ها روحیات کاملا مشترکی داشته باشند،  و آنها را از لیست خارج کنیم میشود 396 نفر.
      پس من در این مملکت در طول این همه سال تجربه کاری،  حداقل 396 نفر میشناسم که متولد یک ماه هستند،  اما به هیچ عنوان خصوصیات مشترکی ندارند.  الان من دیده ها و تجربیات خود را باور کنم،  یا این چرت و پرت های مالیخولیایی وار را؟
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت
مستند کوتاه از جنگ دوم جهانی
      جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۳۹ تا سال ۱۹۴۵ ادامه یافت.  بیشتر کشورهای جهان از جمله قدرت‌های بزرگ در این جنگ شرکت کردند.  کم‌کم در قالب دو اتحاد نظامی در برابر هم قرار گرفتند،  دسته نخست متفقین و دسته دوم نیروهای محور نام داشت.  این دو اتحاد نظامی یک جنگ تمام ‌عیار راه انداختند،  که در اثر آن بیش از ۳۰ کشور جهان درگیر شدند.
      برآورد کشته‌های جنگ جهانی دوم میان ۷۰ تا ۸۵ میلیون انسان است،  که آن را به مرگ آورترین نبرد در تاریخ زندگی انسان تبدیل می‌کند.  مستند کوتاه رنگی زیر بخش بسیار کوچکی از حال و هوای نبرد را روایت میکند،  و حاوی تصاویر بسیار جالب از صحنه جنگ است.
……………
   برچسبها:  تعریف مفاهیم, تعریف رفتار, محیط اجتماع, گذشته ها, تعریف وراثت, جهل خرافات.
………….
مفاهیم رفتار اجتماع گذشته وراثت
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
سال 1944 شمال اروپا و فرانسه در جنگ از دید دوربینهای ارتش آلمان، مشروح در http://arq.ir/290
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید